Kemi åk 8 Kolföreningarnas kemi

advertisement
Kemi åk 8
Kolföreningarnas kemi
Syfte:
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
 genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Centralt innehåll:
Undervisningen om kolföreningarnas kemi ska behandla följande:
 Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.
Kolatomens kretslopp.
 Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
Metoder och arbetssätt:
 Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering,
utförande och utvärdering.
 Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skrifliga
rapporter.
Bedömning sker muntligt och skriftligt vid:
 Lektioner
 Laborationer/rapporter
 Prov
Detta kommer vi att behandla:





Kolet och kolets föreningar
Fotosyntesen
Fossila bränslen och dess påverkan på miljön
Alkoholer, organiska syror och estrar
Kolföreningarnas inverkan på miljön
Kunskapskrav
Betyg E
Grundläggande kunskaper
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och beskriva enkla samband
Betyg C
Goda kunskaper
Föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang
Beskriva förhållandevis komplexa samband
Betyg A
Mycket goda kunskaper
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beskriva komplexa samband
Tidsplan
Vecka
Avsnitt
Sida
12
Kol finns i många former
Kolväten är grunden i organisk kemi
152-155
156-161
13
Omättade kolväten har färre väteatomer
Fossila bränslen är fulla med kolväten
162-163
164-169
14
Alkoholer är mer än vin och sprit
Organiska syror i frukt och din kropp
Estrar ger smak och doft
172-174
175-177
178-179
15
Repetition
Prov torsdag
Download