PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROBERT Hilding

advertisement
1
ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Rotel 10
DOM
2015-03-27
meddelad i
Härnösand
Mål nr: B 1584-14
PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
ROBERT Hilding Ahnström, 19840518-7876
Orrvik 104
893 91 Bjästa
Offentlig försvarare:
Advokat Kristian Shumkov
Norrlandsadvokaterna AB
Sjögatan 1 A
891 60 Örnsköldsvik
Åklagare
Kammaråklagare Christina Edlund Nilsson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Sundsvall
Box 721
851 21 Sundsvall
Målsägande
Sekretess MA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Marie Thors
Advokatfirman Abersten HB
Strandgatan 15
891 33 Örnsköldsvik
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Sexuellt utnyttjande av underårig, 6 kap 4 § 1 st 2 men brottsbalken i sin lydelse före 1
april 2005
- 2000-05-18 -- 2002-09-01
Påföljd m.m.
Villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.
Postadress
Box 114
871 23 Härnösand
Besöksadress
Backgränd 9
Telefon
Telefax
0611-46 05 00
0611-51 18 36
E-post: [email protected]
Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-12:00
12:00-16:00
2
ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Rotel 10
DOM
2015-03-27
Mål nr: B 1584-14
Frivårdsenhet:
Frivården Härnösand
Beslut
Skadestånd
1. Robert Ahnström ska utge skadestånd till Sekretess MA med 115 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 november 2004 till dess betalning
sker.
Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
de uppgifter som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som kan röja
Sekretess MA:s och Sekretess VA:s identitet. Detsamma gäller Sekretess MA:s
identitetsuppgifter i partsbilagan till denna dom.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Kristian Shumkov tillerkänns ersättning av allmänna medel med 22 409 kr. Av beloppet
avser 13 671 kr arbete, 3 585 kr tidsspillan, 671 kr utlägg och 4 482 kr mervärdesskatt.
2. Marie Thors tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde
med 19 967 kr. Av beloppet avser 11 718 kr arbete, 3 585 kr tidsspillan, 671 kr utlägg
och 3 993 kr mervärdesskatt.
3. Av kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska Robert Ahnström återbetala
20 000 kr till staten.
___________________________________
3
ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2015-03-27
B 1584-14
Rotel 10
YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat att Robert Ahnström ska dömas för sexuellt utnyttjande av
underårig i enlighet med följande gärningspåstående.
Sexuellt utnyttjande av underårig, 6 kap 4 § 1 st 2 men brottsbalken i sin
lydelse före 1 april 2005
Robert Ahnström har under perioden den 1 januari 2000 till den 7 november
2004 vid ett flertal tillfällen haft sexuellt umgänge med M (A) som varit under
15 år genom att massera henne i underlivet och förmå flickan att onanera åt
honom. Det hände i Västersel, Bjästa, Örnsköldsviks kommun.
Robert Ahnström begick gärningarna med uppsåt.
Robert Ahnström har erkänt brott men förnekat delar av gärningspåståendet.
Målsäganden, Sekretess MA, har yrkat att Robert Ahnström ska utge skadestånd till
henne med 165 000 kr, varav 150 000 kr avser kränkning och 15 000 kr sveda och
värk, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på beloppet från den 7 november 2004 till
dess betalning sker.
Robert Ahnström har medgett skadeståndsskyldighet i och för sig samt medgett
yrkat belopp avseende sveda och värk, men överlämnar till tingsrättens bedömning
att avgöra skadeståndets storlek avseende kränkning. Robert Ahnström har godtagit
att ränta beräknas från den 31 december 2001.
UTREDNING
Robert Ahnström har hörts. På åklagarens begäran har förhör hållits med
målsäganden och vittnet Sekretess VA (målsägandens pappa).
4
ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2015-03-27
B 1584-14
Rotel 10
DOMSKÄL
Har Robert Ahnström gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av underårig?
Robert Ahnström har erkänt brott och uppgett i huvudsak följande. Han har från
16/17-årsåldern vid ett flertal tillfällen smekt målsägandens underliv. Vid ett
tillfälle har målsäganden också tagit på hans penis. Han har aldrig fått utlösning i
samband med detta. Det pågick inte efter det att han fyllt 18 år och fått körkort.
Målsäganden har berättat att Robert Ahnström vid ett flertal tillfället masserat
hennes underliv och att hon vid fler än ett tillfälle också rört hans penis. Hon har
vidare berättat att Robert Ahnström vid ett tillfälle, efter att hon tagit på hans penis,
”kissade” på henne och att det kom i ”V:et” mellan hennes ben. Hon berättade att
numera förstår hon att det inte var kiss. Målsäganden har vidare berättat att Robert
Ahnström masserade hennes klitoris vid dessa tillfällen, men att hon vid tidpunkten
för händelserna inte visste vad klitoris var och tyckte att det kittlades. Därutöver har
målsäganden berättat att sista gången som hon minns att Robert Ahnström rörde
henne var på en utlandssemester. I samband med den resan masserade Robert
Ahnström hennes ben. Hon har vidare berättat att det även pågick efter det att hon
börjat skolan.
Målsäganden har inte kunnat lämna någon närmare redogörelse för någon specifik
händelse, när i tid Robert Ahnström började att göra detta mot henne, hur många
gånger det har skett eller närmare beskriva omständigheterna var vid dessa tillfällen.
Detta kan förklaras av att tidpunkten för de påstådda gärningarna endast var ett litet
barn och att de påstådda gärningarna ligger mellan 11 och 15 år tillbaka i tiden. Inte
heller Robert Ahnström har kunnat redogöra närmare kring de påstådda
gärningarna. Målsäganden har dock berättat att det skett vid ett flertal tillfällen och
att Robert Ahnström vid dessa tillfällen masserat hennes underliv med sina fingrar.
5
ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2015-03-27
B 1584-14
Rotel 10
Dessa uppgifter överensstämmer också med vad Robert Ahnström berättat.
Beröringen synes inte ha varit flyktig. Av vad både Robert Ahnström och
målsägande har berättat framgår att vidröringen av målsägandens underliv har varit
av viss varaktighet. Med anledning av detta och målsägandens ålder är handlingarna
att bedöma som sexuellt umgänge.
Målsägande har inte kunnat berätta om mer än en händelse när hon förmåddes
vidröra Robert Ahnströms penis varpå han också fick utlösning på henne, men hon
har berättat att hon tror att det förekom vid flera tillfällen. Robert Ahnström har
berättat att målsäganden bara rört hans penis vid ett tillfälle. Det kan inte enbart
med stöd av målsägandens odetaljerade och i viss mån oklara uppgift anses utrett i
målet att målsäganden förmåtts vidröra Robert Ahnströms penis vid mer än ett
tillfälle. Robert Ahnström har berättat att han vid det tillfället nog hade stånd. Mot
bakgrund av detta och målsägandens beskrivning av att det kom som ”kiss” på ett
speciellt ställe på hennes kropp, vilket är en preciserad uppgift som tingsrätten
uppfattar som självupplevd, är det utrett att Robert Ahnström vid ett tillfälle förmått
målsägande att vidröra hans penis på sådant sätt att det medförde sexuell njutning
för honom, varvid det i enlighet med gärningspåstående också var en form av onani.
Robert Ahnström har således vid ett tillfälle handlat på det sätt som åklagaren
påstått och handlingen är att bedöma som sexuellt umgänge.
Den gärning som målsäganden har berättat om och som ska ha inträffat under resan
till utlandet omfattas inte av åklagarens gärningspåstående.
Robert Ahnström har berättat att han började vidröra målsägande på det sätt som
omfattas av åtalet när han var 16 till 17 år gammal och slutade att vidrör henne i
samband med att han fyllde 18 år och fick körkort. Målsägande har berättat att
gärningar även inträffade när hon gick i skolan. Hon började skolan hösten 2002,
vilket var några månader efter Robert Ahnströms 18-årsdag. Mot bakgrund av detta
får övergreppen anses ha pågått från det att Robert Ahnström fyllde 16 år den
6
ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2015-03-27
B 1584-14
Rotel 10
18 maj 2000 till början av hösten 2002. Någon utredning att övergreppen fortgått
därefter har inte lagts fram i målet. Målsägandens har visserligen berättat om
händelsen på utlandsresan som enligt vittnet Sekretess VA ägde rum några år
senare, men målsägandens berättelse ger inte något stöd för att de åtalade
gärningarna pågick hela vägen fram till resan.
De sexuella umgängen som Robert Ahnström utsatt målsäganden för ska bedömas
som sexuellt utnyttjande av underårig i enlighet med den tidigare lydelsen av 6 kap.
4 § brottsbalken. Det är i viss mån oklart hur många brott det handlar om, men det
är ett flertal tillfällen under drygt två års tid.
Påföljd m.m.
Robert Ahnström döms nu för ett okänt antal fall av sexuellt utnyttjande av
underårig. Tingsrätten bedömer det samlade straffvärdet till ett år och sex månaders
fängelse, varvid det har beaktats målsägandens ålder, den upprepade karaktären och
handlingarnas omfattning och karaktär.
Robert Ahnström var dock mellan 16 år och nyss fyllda 18 år när han begick
gärningarna, vilket ska beaktas vid straffmätningen. I 29 kap. 5 § brottsbalken
föreskrivs också att rätten vid straffmätningen, utöver brottets straffvärde, i skälig
omfattning ska beakta vissa uppräknade omständigheter. En av dessa är om en i
förhållande till brottets art lång tid har förflutit sedan brottet begicks. Vid
sexualbrott mot barn kan tiden mellan det att ett brott begås till att åtal väcks variera
i stor utsträckning. Om brottet förövas mot ett litet barn och åtal väcks först efter en
mycket lång tid kan det ofta beror på att barnet inte förstår eller vill tala om vad det
blivit utsatt för. Målsäganden var ett litet barn vid gärningarna. Vid åtals väckande
hade 12 år gått sedan de senaste gärningarna. Med beaktande av Robert Ahnströms
ålder vid gärningstillfällena och den tid som har gått, varvid tingsrätten även
7
ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2015-03-27
B 1584-14
Rotel 10
beaktar Robert Ahnströms ålder i den aspekten, ska straffvärdet reduceras med två
tredjedelar till sex månaders fängelse.
Robert Ahnström har vänt sig till polisen och anmält sig själv. Med anledning av att
detta skedde snart efter det att målsäganden inför närstående till både henne och
Robert Ahnström konfronterat honom med vad han gjort ska detta inte föranleda
någon ytterligare reduktion av straffvärdet.
Sexuellt utnyttjande av underårig är ett brott av sådant slag att påföljden normalt
ska bestämmas till fängelse. För brott som någon begått innan han fyllt 18 år får
rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. För brott som någon
begått efter det att han fyllt 18 år men innan han fyllt 21 år får rätten döma till
fängelse endast om det finns särskilda skäl. En mycket stor återhållsamhet ska
iakttas när det gäller att låta ett brotts art leda till att fängelse ska utdömas mot
gärningar begångna av personer som var under 18 år vid tidpunkten för
gärningarna. Straffmätningsvärdet för de aktuella gärningarna är sex månaders
fängelse vilket inte talar för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Robert
Ahnström var visserligen fyllda 18 år vid någon eller några av gärningarna, men
med beaktande av den restriktivitet som råder samt den tid som gått sedan
gärningarna begicks kan påföljden enligt tingsrättens bedömning bestämmas till en
icke frihetsberövande påföljd. Robert Ahnström är tidigare ostraffad och lever
under ordnande sociala förhållanden. Tingsrätten bedömer därför att Robert
Ahnström ska dömas till villkorlig dom i förening samhällstjänst.
Robert Ahnström döms nu för brott med fängelse i straffskalan. Han ska därför
betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden. Med anledning av hans ekonomiska
förhållanden och då han ådöms ett omfattande skadestånd i målet ska han endast
återbetala ungefär hälften av kostnaderna för hans försvarare och för
målsägandebiträdet till staten.
8
ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
DOM
2015-03-27
B 1584-14
Rotel 10
De av Christian Shumkov och Marie Thors begärda ersättningarna är skäliga och
ska tillerkännas dem.
Skadestånd
Robert Ahnström döms nu för att ha utsatt målsägande för upprepade sexuella
övergrepp. Övergreppen har inneburit en upprepad allvarlig kränkning av
målsägandes personliga integritet. Övergreppen har pågått under två års tid och
målsäganden var ett litet barn vid tidpunkten för gärningarna. Det är dock i viss
mån oklart i vilken omfattning som övergreppen pågått. Tingsrätten bedömer ett
belopp om 100 000 kr som skälig ersättning för denna kränkning. Yrkad ersättning
för sveda och värk är medgiven och ska tillerkännas målsäganden. När det gäller
räntan har Robert Ahnström medgett ränta från en tidigare tidpunkt än vad
målsäganden yrkat. Räntan ska därför utgå från den yrkade tidpunkten 7 november
2004.
Sekretess
Aktuell brottslighet handlar om sexuella övergrepp mot ett barn. Skäl finns därför
att förordna att sekretessen ska bestå gällande de uppgifter som lagts fram vid
förhandlingen som hölls inom stängda dörrar och som framgår av denna dom och
som kan röja målsägandens eller hennes pappas identitet.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400)
Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 17 april 2015 och vara
ställt till Hovrätten för Nedre Norrland.
För tingsrätten
Johan Ahlberg
Bilaga 1
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
www.domstol.se
Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
www.domstol.se
Download