Beslut - enligt 8 § lönegarantilagen (DV 522)

BESLUT
www.domstol.se
1 (1)
DATUM
DIARIENR
2012-02-09
BESLUT
enligt 8 § lönegarantilagen
B4
Uppgifter om konkursen
Konkursgäldenär
Person-/organisationsnummer
Handläggande tingsrätt
Tingsrättens diarienummer
K
Lönegarantiborgenär
Namn
Personnummer
Postadress
Beslut om konkurskostnader
Staten genom länsstyrelsen ska betala de konkurskostnader tingsrätten ålagt lönegarantiborgenären att betala enligt
14 kap. 3 § konkurslagen (1987:672). Efter avräkning enligt slutredovisningen i konkursen har konkursförvaltaren
fastställt kostnaderna till
kr
Beloppet är fastställt med tillämpning av 1 § 1 st lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar
till helt krontal, m.m.
Betalning: Utan skatteavdrag till staten på bankgiro 5128-8272 med
tingsrättens namn och diarienummer, konkursgäldenärens namn/firma samt ”Kostnader enligt 14 kap. 3 § konkurslagen”.
Konkursförvaltare
Ort och datum
Sökandens underskrift
Namnförtydligande
Förvaltarens expeditioner (vanliga brev)
1 länsstyrelsen (original)
Hur man begär överprövning m m
Lönegarantiborgenär som är missnöjd med detta beslut kan väcka talan mot staten inom tre veckor från
det att han har tagit del av beslutet.
1 tillsynsmyndigheten i konkurser
1 lönegarantiborgenären
R2B
DV 522
2008-03 Informationsägare Domstolsverket, Ekonomiavdelningen
1 Domstolsverket, 551 81 Jönköping; fogas till blankett
DV 517 som sänds via tingsrätten, alternativt till DV 518
som sänds direkt till Domstolsverket.
Expeditionerna behöver inte invänta att tingsrättens beslut
om betalningsskyldighet vinner laga kraft.
Finner tillsynsmyndigheten att konkursförvaltaren
meddelat beslut om för högt belopp får den väcka
talan mot lönegarantiborgenären inom tre veckor
från det att myndigheten fick del av beslutet.
Talan väcks genom ansökan om stämning vid den
tingsrätt som handlägger konkursärendet (se ovan,
Uppgifter om konkursen). Ansökningsavgift, 450 kr,
utgår när ansökan till ges in tingsrätten.