Journalgranskning knä- och höftplastiker 2009

advertisement
Avstämningsrapport
Bättre flyt II – Opererande verksamheteDenna rapport avser:
Avstämningsrapport 1 (sista rapportdatum 20091023)
Avstämningsrapport 2 (sista rapportdatum 20100122)
Avstämningsrapport 3 (sista rapportdatum 20100416)

Deltagande verksamheter
Specialistmottagning,/ortopedi, ortopedavdelning 7ort, operationsavdelning, dagkirurgiska enheten,
Piteå älvdals sjukhus.

Förändringsteamets kontaktperson (svarar på ev frågor om ert arbete)
Namn:
Arbetsplats:
Funktion:
Telefon (a):
Telefon (m):
e-post:

Per Öhlund
Ortopedavdelning 7ort
Enhetschef
0911 – 752 47
070 -3375247
[email protected]
Deltagare i förändringsteamet
Deltagare
Tomas Isaksson
Per Öhlund
Ulla Forssell
Annica Larsson
Catrin Filipsson
Helena Nordlund

Verksamhet
Ortopedi
Ortoped
Dagkirurgi
Operation
Specialistmottagning
Specialistmottagning
Ert valda patientflöde
Höft- och knäplastiker samt dagkirurgiska ortopedpatienter.

Förändringsarbetets syfte
Öka nyttjandet av tilldelad operationstid.
Minska antalet strykningar.
Reducera slöseri med patientens tid.
Förbättra vårdkvaliteten.
Funktion
Sektionschef
Enhetschef
Sjuksköterska
Sektionsledare
Sjuksköterska
Läkarsekreterare
Mätbara mål/uppföljning med förändringsarbetet/målområde
1. Förbättrad patientsäkerhet (höft-och knäplastiker)
Mätbart mål: 100% följsamhet i nationella riktlinjer gällande antibiotikaintervall (första dos
15 – 30 min preoperativt, andra dos 2 tim efter första dos, tredje dos 8 tim efter första
dos).
KAD-tid <25 tim.
Förbandsbyten under vårdtiden minskas till 0% (förutom förbandsbyte vid hemgång).
100% följsamhet av muntlig och skriftlig information för preoperativ Descutantvätt.
Mätning:
Stickprovskontroll med journalgranskning en gång per månad (10 pat).
2. Ökat antal operationer per tilldelad resurs (ökad produktion)
Mätbart mål: Öka nyttjandet av tilldelad operationstid till 100%.
Operationsstarttid före kl 08.30.
Mätning:
Kontroll av nyttjandetid månadsvis.
Kontroll av operationsstarttid månadsvis.
3. Reducerat slöseri med patientens tid
Mätbart mål: Minskat antal sena strykningar till 0%.
Mätning:
Uppföljning av antal sena strykningar månadsvis.
4. Ökad tillfredställelse hos medarbetarna
Mätbart mål: Jämnare arbetsbelastning.
Mätning:
Medarbetarenkät halvårsvis.
5. Förbättrad vårdkvalitet – ökat värde
Mätbart mål: Minskade infektioner.
100% följsamhet i vårdgarantin, <90 dagar till operation.
Mätning:
Infektionsregistrering via telefonuppföljning fyra veckor postoperativt efter knäoch höftplastiker.
Mätning var fjärde månad av antal patienter som väntat >90 dagar till
operation.
Mätansvarig

Namn:
Arbetsplats:
Funktion:
Telefon (a):
Telefon (m):
e-post:
Per Öhlund
Ortopedavdelning 7ort
Enhetschef
0911 – 752 47
070 -3375247
[email protected]
Förändringsteamets mötestider

Hur ofta?
Hur länge?
En gång per vecka.
Två timmar.
Testade förändringar (nya arbetssätt, justerade arbetssätt)




En poliklinisk operation (karpaltunnelklyvning) som första operation på morgonen på plastiksal,
därefter en höft- eller knäplastik fr o m 2009-10-01.
Obligatorisk ifyllande av operationskod av ortopedläkare vid mottagningsbesöket fr o m 200910-01.
Genomgång och justering av totaltiden på de vanligaste typoperationerna fr o m


Genomförda aktiviteter (t ex kartläggningar, förankringsaktiviteter)






2009-10-01.
Operatören hämtar första polikliniska patienten för dagen och följer med in på operationssalen,
lägger lokalbedövning innan drapering.
Kartläggning av hela verksamheten.
Värdeflödesanalys, både på inneliggande knä- och höftplastiker samt alla polikliniska
ortopediska operationer.
Information angående projektet ”Bättre flyt II” har skett via anslagstavlor på de olika enheterna i
verksamheten. Läkargruppen, övrig personal på vårdavdelning, operationsavdelning samt
mottagning har informerats 2009-09-28. Postoperativa avdelningen informerades oktober 2009
angående mätresultat av första testperioden. Fortlöpande utvärdering under testperioden
oktober 2009.
En stor del av personalen inom norrbottens läns landsting gavs möjlighet att lyssna till Göran
Örnungs föreläsning om arbetssättet LEAN Healthcare via en videokonferens från Sunderby
sjukhus oktober 2009.
Diagram för att redovisa resultat och effekter
Diagram målområde 1:
Journalgranskning (höft- och knäplastiker)
Diagram målområde 2:
Operationsflöde
Nyttjande av operationsresurser
Operationsstarttid
Diagram målområde 3:
Strykningar
Diagram målområde 4:
Medarbetarenkät
Diagram målområde 5:
Infektionsregistrering
Väntetider i vården
Förbättrad patientsäkerhet Journalgranskning knä- och höftplastiker 2009
Kommentar: Oktober 2009 upphandling av ny typ av förband, som ej var bra, lossnade, vilket
medförde ökat antal förbandsbyten. Nu gått tillbaka till tidigare förbandstyp.
Ökat antal operationer per tilldelad resurs (ökad produktion) Operationsflöde, nyttjande av operationstid, operationsstarttider
Flöde operationssal 1 och 2, Piteå älvdals sjukhus
7.00
8.00
Sal.1 op,sk,usk Dukar knä-/höftplastik Fika
+ karpaltunnel + op
karpaltunnel
Ansk.
Sal 2
9.00
Knä/höftplastik
Förbereder knä-/höftplastik,
avl.sal 2, fikar, knä-höftplastik
14.00 15.00 16.00
Lunch Knä/höftplastik
Lunch Knähöftplastik
Knä-/höftplastik
Lunch Ev.
avl.
Uva
09.15 Knä/höftplastik
Vad vinner vi på detta?
1. Tidigare operationsstarttid
2. Bättre nyttjande av tilldelad tid
3. Fikarast för alla
4. Mindre stress för anestesiläkaren
5. Kortare tid mellan An och Ap vid knä-/höftplastiker
An=Ankomst, Ap=Anestesi påbörjad
6. Mindre stress för avdelningspersonalen
7. Kortare behandlingstid med KAD
8. Mindre infektionsrisk
10.00 11.00 12.00 13.00
Pol.op eller knä/höftplastik
Lunch
Förbereder för
morgondagen
Ansk + usk
avlöser på UVA
Operationsstarttider 2008-10-01--21 jämfört med
2009-10-01--21
09:50
09:21
08:52
08:24
07:55
07:26
06:57
06:28
06:00
1
7
13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103 109 115 121 127
Starttider
medel 2008 och 2009
09:50
09:21
08:52
08:24
07:55
07:26
06:57
06:28
06:00
1
4
7
10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64
2008
medel 2008
2009
medel 2009
Reducerat slöseri med patientens tid Strykningar
Kommentar: Vecka 42 torsdag och fredag, 30% sjukfrånvaro bland personalen på
operationsavdelningen.
Strykningar på operation vecka 44 2009
26 oktober (måndag) 101 min, pat ska utredas
vidare.
28 oktober (onsdag) 91 minuter, hammartå.
29 oktober (torsdag) 243 minuter, artroskopi x 2 samt karpaltunnel, sår på knä,
inläggning på IVA, karpaltunnel, vidare utredning.
30 oktober (fredag) 51 minuter, klyvning triggerfinger, förkyld.
Ökad tillfredsställelse hos medarbetare Medarbetarenkät ortopedklinken, operationsavdelningen, Piteå älvdals sjukhus 2009
Förbättrad vårdkvalitet – ökat värde Infektionsregistrering
Kommentar: Januari – april 2009 fem patienter med djup infektion, vilket ledde till händelseanalys.
Ingen gemensam nämnare hittades.
Andel VR-URINVÄGSINFEKTIONER År 2008-09
Team:Ortopeden avd 7B, operationsavdelningen Piteå älvdals sjukhus
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
Andel
3,0%
Andel
2,5%
Målvärde
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
Före
projektstart
september
2008
oktober
november
december januari 2009
februari
mars
april
maj
Väntetider i vården –
Väntetider till operation vid ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus 2009
Kommentar: Operationsavdelningen stängd 10 veckor under sommaren 2009.



Detta går bra just nu
Rapport 1:








Att börja med en poliklinisk operation före höft- eller knäplastik har bidragit till tidigare
operationsstarttid och jämnare arbetsbelastning.
Bättre nyttjande av tilldelad tid
Fikarast för alla
Mindre stress för anestesiläkaren
Kortare tid mellan An och Ap vid knä-/höftplastiker
(An=ankomst, Ap=anestesi påbörjad)
Ifyllande av rätt operationskod vid mottagningsbesöket av ortopedläkare.
Justering av totaltider (före, under och efter operation) för de vanligast förekommande
operationsingreppen.
Mätningarna har fungerat bra.
Rapport 2:
Rapport 3:

Detta går mindre bra just nu
Rapport 1:

Visst motstånd för förändringar inom personalgrupperna. Har inneburit mer stress för
dagpersonalen på avdelningen. Vissa justeringar har gjorts i förberedelserna av pat för att
motverka detta.

Olika operationskod för samma ingrepp.
Rapport 2:
.
Rapport 3:
Lägg in rapporten på grupparbetsplatsen i er teammapp. Obs! sista datum:
o
Avstämningsrapport 1 20091023
o
Avstämningsrapport 2 20100122
o
Avstämningsrapport 3 20100416
Har ni frågor om rapporten? Kontakta [email protected] eller
[email protected]
Download