Älta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

advertisement
Älta skolas plan mot diskriminering
och kränkande behandling
Läsåret 2016-2017
ÄLTA SKOLA
Ältavägen 183-85
Box 45
138 37 Älta
E-post: [email protected]
Telefon
08-7188837
Fax
08-7188830
Org.nr 212000-0167
1
Medlemmar i Trygghetsteamet:
Lena Schlyter, rektor
Anna-Lena Bryngelsson, skolsköterska
Britta Algesten, skolkurator
Märit Hävrén, fritidspedagog, hem- och konsumentkunskapslärare
Ulrika Axberg Bröms, lärare 1-3
Lynn Bergvall, lärare 4-6
2
Innehållsförteckning
Medlemmar i Trygghetsteamet
sid 2
Grunduppgifter
sid 4
Utvärdering
sid 5
Främjande insatser
sid 5
Kartläggning
sid 6
Förebyggande åtgärder
sid 7
Rutiner för akuta situationer
sid 7
Bilaga 1 Lagstöd
sid 9
Bilaga 2 Begrepp
sid 10
3
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Älta skola F-6 med skolbarnsomsorg
Ansvariga för planen
Rektor Lena Schlyter
Älta skolas trygghetsteam
Vår vision



Älta skola sjuder av liv, värme, engagemang, glädje och gemenskap.
Alla är delaktiga och tar ansvar.
Alla är kunskapare och har lust att lära.
Vår grundtanke är: ”Jag vill, jag kan, jag duger”
Älta skolas trygghetsteams vision:
En skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Planen gäller från
2016-08-10
Planen gäller till
2017-08-10
Elevernas delaktighet
Genom klassråd, elevråd och utvecklingssamtal ges barnen/eleverna möjlighet att påverka innehållet i planen.
Genom regelbundna enkätundersökningar så som skoltemp, trygghetsenkät och sociogram kartläggs barnens/
elevernas trivsel och kamratrelationer vilka sedan ligger till grund för fortsatt värdegrundsarbete.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Genom kundundersökningar, föräldraråd och vid utvecklingssamtalen ges vårdnadshavarna möjlighet att påverka
innehållet i planen.
Personalens delaktighet
Genom en tydlig förankring av planen och ett gemensamt förhållningssätt förväntas alla i personalgruppen delta i
diskussioner, kartläggningar och återkommande värdegrundsarbete. Vid en återkommande punkt på pedagogiskt
forum, ges alla möjlighet att påverka det gemensamma värdegrundsarbetet.
Förankring av planen
Vid varje höstterminsstart informeras vårdnadshavare via föräldramöten om trygghetsteamet och dess arbete.
Dessutom aktualiseras planen återkommande för personal och barn/elever under verksamhetsåret.
4
Utvärdering
Utvärderingen av planen
Planen har utvärderats i trygghetsteamet och i personalgruppen via arbetslagsmöten samt kontinuerligt under
terminerna på bland annat pedagogiskt forum.
Barnen/eleverna utvärderar planen bland annat genom trygghetsenkäten samt vid klass- och elevråd.
Senaste utvärderingen: 2016-06-04
Delaktiga i utvärderingen av planen
Trygghetsteamet
Personal på Älta skola
Elever på Älta skola
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan (14/15)
-
Reglerna skall åter revideras och förankras
Mobiltelefonpolicyn måste revideras.
Öka närvaro och personaltäthet på raster.
Öka barnens/elevernas delaktighet i arbetet med planen.
Hur har det gått under15/16?
-
-
Skolans regler är under revidering och ska förankras hos elever och i personalgruppen.
Mobiltelefonpolicyn kommer återigen att revideras och ska utvärderas.
Personaltätheten på raster har ökat och med ett tydligare områdesansvar.
Barnens/elevernas delaktighet i arbetet med planen kan fortfarande förbättras.
Årets plan ska utvärderas senast
2017-06-20
Metod för utvärdering av årets plan
Utvärdering ska ske i Trygghetsteamet och med personalgruppen inför höstterminen. Revideringen av planen
görs av rektor och trygghetsteamet under höstterminen. Barnen/eleverna utvärderar inför terminsslut genom
trygghetsenkät, klassråd och elevråd.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor Lena Schlyter
5
Främjande insatser
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Mål och uppföljning
-
Syftar till att skapa en trygg förskole- och skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde, samt att
avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Riktas mot alla barn, elever och medarbetare på Älta skola.
Arbetet ska bedrivas kontinuerligt och utan förekommen anledning, det omfattar också sådant som i en
kartläggning av verksamheten identifieras som risker.
Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling.
Insats
-
Barn/elever får återkommande hålla i aktiviteter genom elevråd, rastverksamhet, idrottsförening, matråd
etc. för att skapa god atmosfär på skolan.
Pedagoger och barn i förskolan och elever i skolan använder böcker, filmer etc. som belyser olika typer
av familjebildningar, olika minoriteter, individers olikheter och människors lika värde. Vi strävar efter ett
normkritiskt förhållningssätt.
Pedagoger planerar och genomför utflykter och friluftsdagar så att alla barn och elever ges
förutsättningar att delta.
Vi har en aktiv rastverksamhet som erbjuder rikligt med aktiviteter vilket främjar barnens/elevernas lek
och gemenskap.
Gemensamma och traditionella aktiviteter som storsamlingar, luciatåg, FN-samling etc. främjar skolans
vi-känsla.
Faddringssystem mellan stadierna.
Barn/elevinflytande genom exempelvis, elevråd, klassråd, matråd.
Trygghetsvandringar tillsammans med barn/elever.
Vi genomför regelbundet olika enkätundersökningar så som skoltemp, trygghetsenkät,
kundundersökningar vilka används som underlag för fortsatt arbete med barn och elever.
Kartläggning av barnens/elevernas kamratrelationer genom återkommande sociogram.
Elevhälsosamtal hos skolsköterskan i skolår 1, 4 och 6.
Ett levande värdegrundsarbete genom bland annat kamratveckan vid uppstart, kontinuerliga uppdrag
från trygghetsteamet som att ”vi hälsar på varandra” och att verksamheten ger återkommande
möjligheter för barn och elever att diskutera normer, attityder och värden.
Ansvarig
Alla anställda på Älta skola.
Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret.
6
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
-
Trygghetsvandringar tillsammans med barn/elever.
Skoltemp genomförs minst en gång per termin.
Trygghetsenkät en gång per år.
Sociogram genomförs i alla klasser minst en gång per termin och oftare vid behov.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Barnen/eleverna har besvarat olika enkätundersökningar. Samt deltagit i klassvisa diskussioner. Elevrådet har haft
möjlighet att ta del av kartläggningsarbetet, för fortsatta diskussioner och påverkan.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen har genomfört, sammanställt och fått tagit del av utvärdering/ resultat av kartläggningarna,
sociogrammen och skoltempen.
Resultat och analys
0,9 % av eleverna i år 1-3 och 1.0 % i år 4-6 har i trygghetsenkäten uppgivit att de känner sig otrygga,
företrädesvis på raster och i eftermiddagsverksamheten.
Årets resultat av trygghetsenkäten har visat på en ökande förekomst av mobbning och kränkningar i år 4-6.
Störst andel kränkningar har för år 1-3 uppgivits ske på rasterna (8,6 %) som dock är en minskning från förra
året och på fritidshemmen (5,0 %) vilket är ungefär som förra året. För år 4-6 uppges det vara vanligast på
raster (5,2 %) vilket är en ökning från förra året och i korridorer (2,1 %).
Observationer har visat att personal inte alltid agerar på kränkningar eller negativt beteende vid exempelvis raster
och andra gemensamma samlingsplatser så som korridorer och skolrestaurant.
Förebyggande åtgärder
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling
Mål
Minimera riskerna för kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Att barnen/eleverna känner sig trygga under hela skoldagen.
Alla vuxna på skolan tar samma ansvar för allas våra barn/elever.
Åtgärd
-
Trygghetsteam som träffas varje vecka.
Fortsatt god närvaro av vuxna på raster och genom att fortsättningsvis ha kvar våra ansvarsområden
(både inne och ute).
Ökat samarbete mellan klasserna.
Gruppindelningar (klassrum, matsal, idrott etc.) av barn/elever görs alltid av personalen.
7
-
Gemensam fortbildning kring värdegrund är påbörjad i hela personalgruppen.
Vårdnadshavare och barn/elever informeras årligen vid skolstart om Älta skolas plan mot diskriminering
och kränkande behandling.
Motivera åtgärd
Vi ser åtgärderna som en del av vårt uppdrag för att kunna nå vårt mål, att alla ska känna sig trygga och
minimera riskerna för kränkningar, diskriminering och trakasserier.
Ansvarig
Rektor och all personal.
Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår kontinuerligt under hela läsåret.
Rutiner för akuta situationer
Policy
Nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
-
Fungerande rastverksamhet.
Fungerande rastvärdssystem.
Ökad vuxennärvaro på riskfyllda platser.
Alla barn/elever är allas ansvar.
Återkommande punkt (elevhälsa och trygghet) på arbetslagsmöten.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Klasslärare/mentor och fritidspersonal
Rektor
Trygghetsteam
Elevhälsoteam
All personal på Älta skola
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
-
Tillsägelse - alla medarbetare på Älta skola har skyldighet att reagera på och säga till vid tendenser till
kränkningar mellan barn/elever, var den än dyker upp.
Allvarssamtal - medarbetaren tar första allvarssamtalet med barnet/ eleven/ barnen/eleverna. Om ett
andra samtal behövs, bör annan medarbetare och/eller THT(trygghetsteamet) medverka vid samtalet
och vårdnadshavare informeras. Samtalen dokumenteras. Mall för allvarssamtal finns i bilaga 1.
Om kränkningarna fortsätter efter genomförda allvarssamtal så görs det en anmälan till THT,
trygghetsteamet. THT genomför mobbningssamtal med den utsatte och den som utsätter.
Mobbningssamtalen genomförs alltid av två personer, en som för samtalet och en som dokumenterar.
Den utsattes vårdnadshavare kontaktas samma dag och den/de som utsätter, dennes/deras
vårdnadshavare kontaktas senast dagen efter samtalet.
Rutiner för uppföljning
Efter cirka en vecka genomförs ett första uppföljningssamtal med båda parter som medlemmar i
THT(trygghetsteamet) håller i och dokumenterar. Det andra uppföljningssamtalet med båda parter genomförs
efter ca två veckor. Därefter ges stödsamtal till inblandade barn/elever efter behov. Om kränkningarna inte
upphört, förs ärendet vidare till rektor som beslutar om vidare åtgärder till exempel möte med barn/elev och
vårdnadshavare, anmälan till socialtjänst, polisanmälan etc.
8
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn/elev kränks av personal
Rektors ansvar.
Rutiner för att utreda och åtgärda när personal kränks av elev/elever
Rektors ansvar.
Rutiner för att utreda och åtgärda när personal kränks av personal
Rektors ansvar.
Rutiner för dokumentation
Alla samtal dokumenteras och förvaras i skolans låsta arkiv.
Ansvarsförhållande
Rektor Lena Schlyter, Trygghetsteam och all personal.
Bilaga 1
Lagstöd
Handlingsplanen utgår från skollagen 2010:800 6 kap från och med 1 juli 2011 och diskrimineringslagen
2008:567.
Skollagen kapitel 6
6§ Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling
7§ Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever
utsätts för kränkande behandling.
Plan mot kränkande behandling
8§ Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för
att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för
vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för
hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Förbud mot kränkande behandling
9§ Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
10§ En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring e uppgivna kränkningarna
9
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i
framtiden.
Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig
ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).
10
Bilaga 2
Begrepp
Kränkande behandling
Kränkande behandling definieras som ett uppträdande som kränker en människas värdighet, men som inte har
något samband med diskrimineringsgrunderna
Mobbning
Mobbning innebär att en eller flera personer systematiskt och under en viss tid utsätter en eller flera andra
personer för kränkande behandling, utan koppling till grunderna för diskriminering. Mobbning kan ske mellan
elever och mellan lärare och elever. Det råder även en obalans i makt mellan de som mobbar och den som
utsätts för mobbning
Exempel på mobbning;
• Psykisk mobbning: utfrysning, nonchalerande behandling av elever/medarbetare, subtila metoder som miner,
gester, ignorering, suckar eller blickar
• Verbal mobbning: Glåpord, elakartat skvaller eller ryktesspridning, överdrifter och förtal
• Fysisk mobbning: Slag, sparkar, knuffar, sabotage och förföljelse i olika former, hot och skrämseltaktiker samt
förnedring
• Text- och bildmobbning: Skriva/skicka/sprida kränkande klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms, bilder och
videofilmer samt också rasistiska/främlingsfientliga symboler eller musik
Diskriminering
Diskriminering är när skolan som organisation eller skolans personal på osakliga grunder behandlar en elev sämre
än andra elever och behandlingen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna;
Kön
Könsidentitet eller könsuttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder
Diskriminering kan vara direkt - en elev missgynnas med koppling till diskrimineringsgrunderna eller indirekt – en
neutral bestämmelse som i praktiken missgynnar en eller flera elever med andra behov
Trakasserier
Trakasserier definieras som ett uppträdande som kränker en människas värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna
Sexuella trakasserier
Sexuella trakasserier innebär ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell
natur som kränker elevens eller medarbetarens integritet
Exempel på sexuella trakasserier:
• Ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
• Tafsande eller annan ovälkommen beröring av sexuellt slag
• Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester, tilltalsord
• Ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel, privatliv
• Vulgärt språk, sexuella ord, pornografiska bilder
• Nedsättande skämt om det kön du tillhör
11
Download