Planering i biologi åk 4

advertisement
Planering i biologi kust och hav, åk 5 v:35-40
Syfte:


genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.
Centralt innehåll:
 Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
 Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om
detta har, till exempel för jordbruket och fiske.
 Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan
organismer och den icke levande miljön.
 Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter
Planering i biologi kust och hav, åk 5 v:35-40
I det här temat läser vi om hur djur och växter har anpassat sig till ett liv i kust och hav. Vi lär oss också om hur människan har påverkat kusten och
havet. Vi tittar på vattnets kretslopp och olika näringskedjor.
Innehåll och undervisning Viktiga ord
(vad/hur?)
 Läsa olika texter
 Sötvatten/
om kust och hav.
saltvatten
 S e filmer
 Plankton
 Diskussion och
 Kretslopp
resonemang
 Näringskedja

 Ekosystem
Vi gör fältstudie
 Kustområde
vid östersjön, där
 Alger
vi tittar närmare
 Kräftdjur
på växter och djur.
 Östersjön
 Vi dokumenterar
 Medelhavet
tillsammans på olika
 Kamouflage
sätt där vi ställer
 Bräckt vatten
hypoteser och
 Rom
diskuterar
 Miljöavgifter
resultatet.
 Koloni
Det här ska du kunna
(mål/bedömning)
 Du ska känna till vattnets kretslopp
 Du ska känna till vad en näringskedja är
och kunna ge ett exempel
 Du ska känna till och ge exempel på hur
djur och växter har anpassat sig till ett
liv i kust och hav
 Du ska känna till människans påverkan av
detta naturområde. Skillnaden mellan
östersjön och medelhavet. kustområde
 Genom faktatext och
lektionsgenomgångar använda information
för att skapa egen text och bild.
 fotosyntes

Så här visar du att det kan det här
Förmågor
Kommunikation och reflektion:
 ditt engagemang i diskussioner och
 Du behöver kunna diskutera,
resonemang
och läsa.
 dina laborationer/ dokumentationer
 Du behöver kunna jämföra och se mönster.
skriva
Download