LM DNA Kit Product Insert

advertisement
Immucor GTI Diagnostics, Inc
20925 Crossroads Circle, Waukesha, WI 53186 USA
Tel: +1 (855) 466-8267
WWW.IMMUCOR.COM
Produktdokumentation och översättningar finns att hämta på webbplatsen: www.Immucor.com
PRODUKTINLAGA
LIFECODES ® taq-polymeras avsedd för användning med
LIFECODES HLA-SSO TYPBESTÄMNINGSSATSER
Avsedd för in vitro-analys
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Definition av symbolerna...…………..……….…. 1
Bruksanvisning………………………….…… 2
Reagens enligt katalognummer………...……… 2
Begränsade licenser………………………… 2
Avsedd användning…………………………...… 2
Tillverkarens information…………………... 2
Sammanfattning och förklaring………….….… 2
Varumärken som används…………………. 2
Procedurens principer ………………….……… 2
Reagenser…………………………………..……… 2
A. Varningar och försiktighetsåtgärder……... 2
B. Förvaringsanvisningar……………..……... 2
C. Rening eller behandling för användning.... 2
DEFINITION AV SYMBOLERNA (produktetiketter och extradokument)
Lot nummer
Katalog- nummer
Temperaturbegränsningar
Tillverkare
Använd före
Skyddas mot ljus
Tillräcklig for
N-tester
Medicintekniska
produkter för in
vitro diagnostik
Obs! – Se
bruksanvisningen
Se
handhavandebeskrivningen
Sida 1 av 2
LC1376SV Rev. G
REAGENS ENLIGT KATALOGNUMMER
Reagens
TAQ
Produktnummer
Påfyllningsvolym
Förvaring
628075
25 µL
-10ºC till-30ºC
LIFECODES taq-polymeras
AVSEDD ANVÄNDNING
LIFECODES taq-polymeras är en beståndsdel i LIFECODES HLA SSO typbestämningssatser. Den är avsedd för användning i amplifiering
av DNA (PCR) när den används tillsammans LIFECODES HLA SSO typbestämningssatser som används med Luminex. LIFECODES HLA
SSO typbestämningssatser är avsedda för typbestämning av HLA-alleler klass I och klass II. Se produktbladet LC1436IVDSV för ytterligare
information.
SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING
Taq-polymeras är en DNA-polymeras som används i DNA-amplifiering (PCR). DNA-baserad HLA-typbestämning med PCR amplifierad DNA
är en vanlig laboratorieprocedur. PCR-amplifiering av DNA används som ett medel för att berika en vald DNA-region. För HLAtypbestämning, används en efterföljande analys för att bestämma egenskaperna för amplifierad DNA. Flera typer av analyser som SSP (1),
direkt SSOP (2), RFLP (3) och omvänd SSOP dotblotteknik (4), har använts i HLA-typbestämningen. Precis som SSO och omvända
dotblotmetoder, använder LIFECODES HLA-SSO typbestämningssatser sekvensspecifika oligonukleotider (SSO) för att identifiera vilka HLAalleler som finns i ett amplifierat PCR-prov. Det är uppsättningen av SSO som används, inte metoder som avgör förmågan att skilja mellan de
olika allelerna som finns i PCR-amplifieringen. I detta fall är det en omvänd dotblotmetod och SSOP-metod som använder enzymetiketter och
kolometriska substrat som kräver senare utveckling av LIFECODES-analyser. LIFECODES-analyserna är ett homogent multiplex-system.
Dvs. alla SSO analyseras samtidigt och hela analysen utförs i ett enda reaktionskärl med tillsats av en enda reagens.
REAGENSER
A. Varningar och försiktighetsåtgärder
1. Endast avsedd för in vitro-diagnostik i samband med LIFECODES HLA SSO typbestämningssatser.
2. Resultaten av dessa satser får inte användas som enda grundval för att fatta kliniska beslut som påverkar patienten.
3. Taq-polymerasen innehåller farliga sammansättningar. Undvik kontakt med huden och ögonen och bortskaffa allt material efter
användningen genom att följa lokala bestämmelser. Se Materialsäkerhetsdatabladet för ytterligare information.
4. LIFECODES taq-polymeras har validerats för användning med LIFECODES HLA SSO typbestämningssatser. Avvikelser från det
rekommenderade protokollet och materialen har inte validerats.
B. Förvaringsanvisningar
Ska förvaras i en temperatur mellan -10 och -30°C. Använd inte komponenter efter sista förbrukningsdatumet
C. Rening eller behandling för användningen
Ingen
BRUKSANVISNING
Varje ampull innehåller 25 uL taq-polymeras med 5U/µL.
Se produktbladet för LIFECODES HLA SSO typbestämningssatser LC1436IVDSV för ytterligare information.
BEGRÄNSADE LICENSER
Taq-polymeras tillverkas för Immucor GTI Diagnostics av Promega Corp. Den är licenserad till Promega enligt de amerikanska patentnumren
5,338,671 och 5,587,287 samt dessas motsvarande utländska patent.
AUKTORISERAD REPRESENTANT
Auktoriserad representant: Immucor Medizinische Diagnostik GmbH, Robert-Bosch-Strasse 32, 63303 Dreieich, Germany
Europeisk teknisk service: Telefon: +32/3 385 4791
Detta dokument reviderades och utfärdades senast: 2017-03-08
VARUMÄRKEN SOM ANVÄNDS
LIFECODES
Luminex
®
®
Immucor Inc.
Luminex Corporation
Sida 2 av 2
LC1376SV Rev. G
Download