LAH - Sveriges Kommuner och Landsting

advertisement
LAH 53 år
En tillbakablick
Gunnar Carlgren LAH Linköping
Man 20 år
Hemsjukvårdens historia
1955 Förmedlingscentralen för långvarigt sjuka
1957 Dr Per Arnander lägger förslag om lasarettsansluten hemsjukvård
1962 Beslut om Lasarettsansluten hemsjukvård
1966 Hemsjukvårdsbyrån – nu även psykiskt
sjuka och utvecklingsstörda, barn som vuxna
LAH
1963 Föreståndare/sjuksköterska 50%
1 sjuksköterska 50%
5 undersköterskor
2 sjukvårdsbiträden
hemsamariter
anhöriga
30 patienter – 1500 ssk-besök
1966 Inköp av en moped
LAH nyckel till trygghet
Per Arnander beskriver två nyckelfaktorer:
Telefontillgänglighet dygnet runt
Möjlighet till läkarbesök dygnet runt
Möjlighet till direktinläggning i sluten vård
LAH’s utveckling
1976 LAS - avtal med kommunen, hemsamariterna kommunanställs
SG, AT, kurator o präst i teamet
123 pat vårdas, 52 nyinskrivna
27 har cancer
32 avlidna
1976 öl H Zetterqvist symposium på Riksstämman
1973 Lasaretssansluten hemsjukvård i Örebro
1975 LAH Motala under Barbro Beck-Friis
utvecklar palliativ hemsjukvård
I slutet av 80-talet har LAH 7 ssk och 15 usk
som vårdar 150 pat med KOL, hjärtsvikt och
en mindre del med cancer. Man har börjat
använda subcutana sprutpumpar för
smärtlindring.
Fortsatt LAH-utveckling
1992 Fasta läkare på LAH Linköping
1994 Start av Rehab-LAH
1995 Sjuksköterskor dygnet runt, dubblerade
resurser, 3 palliativa vårdlag, vårdavdelning med 12 platser, start av Akut-LAH
2004 Hemsjukvårdens hus
2009 Vårdval primärvård
2014 Kommunalisering av hemsjukvården
LAH 2015 – ett fungerande koncept
•
•
•
•
•
•
Sammanhållet multiprofessionellt team
Sammanhållen tillgänglig dokumentation
Egen läkarjourlinje
Tillgång till läkemedel
Tillgång till medicinsk teknik
Ett framförhållande arbetssätt med väl
utarbetade medicinska vårdplaner
• 25% av alla som dör i Linköping är LAHanslutna
LAH ger trygghet
• Ett telefonnummer, alltid tillgängligt
• Sjuksköterskan som kommer vet vem
patienten är
• Läkaren kan komma vilken tid som helst och
känner till patienten
• Den medicinska vårdplanen täcker in de
flesta förväntade händelserna
• En plats på avd 96 kan nästan alltid ordnas
LAH’s kompetens
• Många professioners kunskap, läkare med
olika specialitetsbakgrund
• Kompetens att bedriva palliativ vård är
förutsättning för hemsjukvård
• Palliativ vård är i huvudsak en förtrogenhetskunskap som kan läras i en god miljö
• Etisk kompetens är ett grundelement i vården
• Att arbeta framförhållande ger trygghet åt
sjuksköterskorna, som då kan göra vad som
helst
Problemet för dagen
• Nästan hälften av alla människor >65 år som dör
i Sverige har en sista tid i livet med turer ut och
in i akutsjukvården
• En stor del av denna vård tillför inte patienterna
någon livskvalitet – mer sannolikt är att den sista
tiden präglas av otrygghet och oro
• Det finns ingen hemsjukvård som ger tillräcklig
trygghet åt patient och närstående
Patient
i hemmet
eHälsodagboken – patienter med
hjärtsvikt och/eller KOL
Mätutrustning
Vårdgivare, LAH Linköping
LAH 2025
• Uppdrag att erbjuda hemsjukvård för de
sköraste äldre
• Mobilt team med mobil journaltillgänglighet,
EKG, bedside labanalys, ultraljud
• Distanskonsultationer med videosamtal,
distansauskultation hjärta o lungor
• eHälsodagboken hjälpmedel för såväl hjärtoch lungsjuka som cancersjuka
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards