Välkommen till prövning i Biologi 1!

Hösten 2017
Välkommen till prövning i Biologi 1!
Centralt innehåll i kursen är ekologi, genetik,systematik och evolutionslära. Kursen tar upp
sammansättningen och förekomsten av arter i ekosystem mot bakgrund av utvecklingsläran.
Du får kännedom om naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
Dessutom tillägnar du dig kunskaper i ekologi och ärftlighetslära.
Ämnesplan och kunskapskrav
Skolverket anger vad kursen Biologi 1 ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika
betygen. Läs om detta på webbplats Skolverket.
Lärobok
Under dina förberedelser för din prövning kan du Iris Biologi 1 av Anders Henriksson och
boken finns att köpa på Läromedia. Likvärdigt läromedel kan gå att använda. Prata med
prövningsansvarig lärare om detta.
Kontakt
Du som anmält dig kontaktar mig via mail så jag vet.
Prövningen
Din prövning kommer att bestå av fyra delar:
1. Ett skriftligt aulaprov
2. Fördjupningsarbete
3. Ett muntligt prov (gäller högre betyg, exkursion och fördjupningsarbetet)
4. Laborationer/exkursioner
Om du inte har läst kursen tidigare måste du innan den skriftliga prövningen genomgå en
laborativ kurs alternativt läsa kursen på dag eller distans. Detta för att tillgodogöra dig de
laborativa momenten. Du kan alltså inte pröva Biologi 1 utan att ha ett betyg sedan tidigare,
alternativt ett intyg på att du genomfört de laborativa momenten i kursen.
Se bilaga 1 för viktiga delar i kursen.
Prövningsansvarig lärare
Torbjörn Karlsson
[email protected]
Arbetsrum AB06
Campus Risbergska
Bilaga 1
Viktiga delar i kursen är:
-
Evolution och livets uppkomst
Livets uppkomst och utveckling till olika organismer
Darwin och hans idéer
Evolutionens mekanismer
Artbildning och genetisk drift
Systematisering av organismer som:
Gröna växters indelning och uppkomst
Djurens indelning och uppkomst
Bakteriers indelning och uppkomst
Svampars indelning
-
Genetik, arv och miljö
Eukaryota celler och dess egenskaper
Prokaryota celler och dess egenskaper
Kromosomer, gener och DNA-molekylen
Proteinsyntes
Celldelning
Mutationer
Vad händer i naturen, omkombinationer
Genteknik och dess användningsområden
GMO
Korsningsschema
-
Ekologi, samspel i naturen
Populationsekologi (gruppen)
Etologi (individen)
Systemekologi (ex Skogen…)
Vinterekologi
Fotosyntesen
Kretslopp (ex: Kväve, Kol, Vattnen, Näringsämnen…)
Producenter, Konsumenter, Nedbrytare
Ekosystem och dess dynamik (ex Skogen, Insjön/Dammen…)
Växt och djurliv i insjön/dammen och skogen
Marken och dess struktur, näringsämnen, transporter…
Energi, näringskedjor, näringsvävar, kretslopp, näringspyramider.
Östersjön, vad sker och vilka växter och djur finns.
Ekologisk hållbar utveckling lokalt och globalt.