Säger Gud och profeten att man ska döda dem

advertisement
Säger Gud och profeten att man ska döda dem som förlöjligar Mohammed?
I Koranen berättas det genomgående att profeter, inklusive Mohammed, blir kallade för förolämpande
saker, som galning, magiker och lögnare (38:4). Men vad hade Mohammed sagt om teckningarna som
gjordes på Charlie Hebdo hade dykt upp under hans tid? Mohammed predikade att vi som tror på hans
budskap kommer säkerligen att höra många sårande saker från de som inte tror på det vi gör, och att vi ska
vara tålamodiga och noga med att följa det som Gud har gett oss, och att dessa kvaliteter visar hur säker
man är i sin tro (3:186). Mohammed skulle bortse från hycklarnas och de otroendes förolämpningar snarare
än att ta till våld (33:48).
Det innebär inte att Mohammed lärde att muslimer ska ta lätt på förolämpningar och förlöjligande av Gud,
hans tecken och profeter. Muslimer ska inte sitta med när någon förlöjligar (4:140), och de ska inte alliera
sig med de som förlöjligar (5:57). Muslimer ska inte vara fientliga mot sådana personer utan avstånd ska tas
från sådana handlingar.
[4:139] Det är de som förenar sig med de icke troende i stället för med de troende. Söker de
värdighet hos dem? All värdighet tillhör endast GUD.
[4:140] Han har instruerat er i skriften: om ni hör GUDs uppenbarelser hånas eller förlöjligas,
ska ni inte sitta tillsammans med dem, såvida de inte byter samtalsämne. Annars kommer ni att
vara lika skyldiga som dem. GUD kommer att samla ihop hycklarna och de icke troende i
Helvetet.
[4:141] De iakttar er och väntar; om ni beviljas seger från GUD säger de (till er), "Var vi inte med
er?" Men om de icke troende får en chans säger de (till dem), "Tog vi inte ert parti och skyddade
er från de troende?" GUD kommer att döma ibland er på Återuppståndelsens Dag. GUD kommer
aldrig att låta de icke troende segra över de troende.
[4:142] Hycklarna tror att de lurar GUD, men Han är Den som för dem bakom ljuset. När de stiger
upp för Kontaktbönen, reser de på sig slött. Det är för att de bara visar upp sig för människorna,
och sällan tänker de på GUD.
Att förlöjliga Gud och hans profeter är inte en liten synd, men i Islam är det Gud som utför straffet på de
som gör narr av Gud och profeterna (13:32), eller så förlåter Gud dem för att han är den barmhärtigaste
den nådigaste. Ingenstans i Koranen står det att det är människorna som ska straffa de som gör narr av
religionen. Det som förväntas av muslimer är att de ska vara tålamodiga och lämna över straffet till Gud. De
som är tålamodiga när de utstår förolämpningar lovas i Koranen en stor belöning och det visar styrkan av
deras tro (23:109-111).
Lärda muslimer är medvetna om att alla budbärare och profeter som Gud har sänt ner har blivit
förolämpade och förföljda och att det är en handling som förväntas att ske.
Deras enda uppgift var att leverera och följa budskapet som Gud sände ner med dem, trots förföljelse och
förolämpningar från omgivningen (15:11).
www.monoteist.se
Download