Avtal om hyra av plats för lågtemperaturfrys mellan Sahlgrenska

advertisement
Avtal om hyra av plats för lågtemperaturfrys mellan Sahlgrenska biobank (SaB)
och uppdragsgivare (Hyresgäst)
Institution
Ev. biobanksnummer
…..
FrysID-nummer
Nuvarande lokalplacering
Huvudansvarig frys
Annan kontaktperson
E-postadress
E-postadress
Telefonnummer
Telefonnummer
Val av tjänst
☐ Baspaket
Utnyttjandegrad
☐ dagligen
☐ Tilläggspaket
☐ veckovis
☐ månadsvis
☐ årsvis
1. Sahlgrenska Biobank
Sahlgrenska biobank erbjuder förutom det obligatoriska Baspaket möjlighet att teckna ett
Tilläggspaket. Vad som ingår i de olika tjänsterna framgår nedan. Sahlgrenska biobank ansvar
inte för att flytta frysens innehåll vid ett eventuellt fryshaveri. Sahlgrenska biobank ger behörighet
till hotell.
2. De olika tjänsterna
Basavtal
 Platshyra i temperaturkontrollerad miljö
med prioriterad ström och inkoppling av
frys på Västfastigheters
larmövervakning.
 Skötselrådgivning samt lån av
dammsugare.
 Fri tillgång till frys
Tilläggsavtal
 Platshyra i temperaturkontrollerad miljö med
prioriterad ström och inkoppling av frys på
Västfastigheters larmövervakning
 Skötselrådgivning samt lån av dammsugare
 Årlig test av larmrelä
 Årlig extern service
 Servicetekniker på plats inom 24h (vardagar)
om frysen går sönder (kontaktuppgifter erhålls
från SaB för att själv ringa efter service)
 Fri tillgång till frys
3. Hyresgästens åtaganden













Åtgärda alla fryslarm (frysens interna samt driftslarm)
Ansvara för frysens funktion och innehåll
Ansvara för reparation och bortförande av trasig frys
Ansvara för att obehöriga inte släpps in
Släppa in servicetekniker för reparation av egen frys
Uppfylla biobankslagen, om frysen innehåller biobanksmaterial
Ansvara för att alla på kontaktlistan har behörighet till fryshotellen
Uppdatera kontaktlista för larm på anmodan av Sahlgrenska Biobank
Hålla lokalerna fria från kringutrustning och skräp
Städa upp kring egen frys
Informera biobanken om frys tas ur drift eller när kontaktuppgifter ändras
Följa Västfastigheters rutiner för att undvika larm samt åtgärda larm
Ha frysen tillgänglig för årlig service (gäller endast tilläggspaket)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska biobank
www.s
Avtal om hyra av plats för lågtemperaturfrys mellan Sahlgrenska biobank (SaB)
och uppdragsgivare (Hyresgäst)
4. Fakturering av tjänst
Fakturering sker enligt gällande pris satt för 2016; Basavtal a’ 2381 kr/frys och år samt
3333 kr/frys och år för tilläggsavtalet. Revidering av pris sker kalenderårsvis. Debitering sker
månadsvis i efterskott.
Lagstadgad dröjsmålsränta tillkommer om betalning ej sker enligt avtal.
5. Faktureringsadress
Tillhörighet:
Er referens (namn):
Institution/Adress
Organisationsnummer
Postnummer
Postort
6. Övriga villkor
 Placering av frys bestäms av SaB och är beroende av var plats kan beredas.
 Om hyresgästen inte fullföljer sina åtaganden enligt detta avtal och det medför merkostnader
för SaB, har SaB rätt att debitera hyresgästen för dessa kostnader.
 Västfastigheter debiterar kostnader som uppstår när driftslarm utlöses via Västfastigheters
larmpanel till kostnadsställe knutet till frys.
7.
Avtalstid
Detta avtal träder ikraft då det undertecknats av båda parter och gäller tillsvidare. Båda parter har
rätt att säga upp avtalet med en (1) månads uppsägningstid. Om part väsentligen bryter mot
avtalet har den andra parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, liksom att plats för
frys ej kan beredas i lokaler som Sahlgrenska biobank förfogar över.
Härmed godkänns avtalet
_____________________________________
Signatur frysansvarig
__________________________________
Signatur Sahlgrenska biobank
___________________________________
Datum
_________________________________
Datum
Signerat avtal skickas i två exemplar till;
Linda Paulson
Sahlgrenska biobank
Gröna Stråket 8
Sahlgrenska Sjukhuset
413 45 Göteborg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska biobank
www.s
Download