Fördelning av medel i Innovationsfonden

advertisement
Innovationsfonden
VästraGötalandsregionen
2016-12-30
FördelningavmedeliInnovationsfonden
Beviljadeansökningar
Ans.nr Projekttitel
Projektledare
Projektledarens
arbetsplats
Beviljat belopp
(kr)
20160014
Egenuppföljning av
avvikande nevi
Johan
Gyllencreutz
Läkare Hud
50 000
20160020
Validering av Neuromotus: Lina
En innovativ lösning för
Bunketorp
behandling av
Käll
fantomsmärta
Avancerad
rekonstruktion av
extremiteter,
SU/Mölndal
500 000
20160032
Beröringsfri scanning
istället för gipsavgjutning
Nedim
Cardaklija
Ortopedteknik
291 000
20160034
D-Foot - Ortopedteknik
Ulla Tang
Ortopedteknisk
mottagning
Falkenbergsgatan
495 947
20160035
AGILIS 2.0
Barbro
Cagner
Resursenhet och
systemförvaltning
500 000
20160078
Utredning av hepatit Cinfektion på en
substitutionsmottagning
Simon
Larsson
Läkare och biologer
422 000
20160079
NeoGen: Bioaktivt
membran för styrd
benregeneration i samband
med implantatbehandling
Christer
Dahlin
Öron- Näsa- Hals- och
Käkkirurgisk klinik
läkare
500 000
20160087
Klinisk utvärdering
ULMA Urinpåsehängare
Maria
Segertoft
Urologiavdelning 17
och 30
360 000
2
20160094
Smartalarms- en
innovation för en
hälsofrämjande ljudmiljö
inom intensivvård.
Lotta
Johansson
Central
447 800
intensivvårdsavdelning
20160098
ViPHS – Videostöd I den
PreHospitala
Strokekedjan; steg 1
Lars
Rosengren
Läkare neurologi
500 000
20160099
Andningsråd via en
hälsoapplikation för
mobilen till barn och
ungdomar med
ansträngningsutlösta
andningsproblem
Anna-Lena
Lagerkvist
Fysioterapi barn
503 044
20160103
Utveckling av radiologisk
MR-diagnostik för
smärtsamma ryggtillstånd
Kerstin
Lagerstrand
Diagnostisk
Strålningsfysik
499 500
20160104
Avancerad vävnads- och
blodflödeskarakteristik
med ny och lovande
magnetresonansteknik:
Implementering av T1mapping och 4DFlowtekniken för
applikation på barn och
vuxna med medfödda
hjärtfel
Kerstin
Lagerstrand
Diagnostisk
Strålningsfysik
499 750
20160110
Träning via länk – ett nytt
arbetssätt för en jämlikare
hjärtsjukvård
Maria Bäck
Fysioterapi
Sahlgrenska
500 000
20160111
Att med likvordynamisk
undersökning förutsäga
vilka patienter med
idiopatisk
normaltryckshydrocefalus
som har nytta av
likvorshunt och att
postoperativt justera
shunten så att pulsationer
minimeras och patientens
välbefinnande ökar
Mats Tullberg Läkare neurologi
| 2016-12-30
285 000
3
20160120
Markörväst
Magnus
Danielsson
Ambulans
övergripande
490 500
20160123
Samskapad digital dagbok
Kerstin Ulin
Projekt
685 090
20160130
Inventering och pilot av
3D printteknologins
möjligheter inom
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset /
Västra Götalandsregionen
Christian
Schaefer
Specialistkliniken för
käkkirurgi Göteborg
586 600
20160133
Termografi för
kartläggning av
vensjukdomar
Anders
Thurin
Klinisk
fysiologimottagning
Östra
160 000
20160134
Utveckling av interaktiv
hemsida för patienter med
uttalad fetma
Ingrid
Larsson
Enheten för Klinisk
Nutrition
450 000
20160137
Formulering av depåimplantat för att förhindra
återfall i bröstcancer
Helena
Brisby
Läkare ortopedi
424 000
20160138
Effektivare
smärtdiagnostik och
handläggning av patienter
med kronisk smärta genom
av patient egenregistrerad
anamnes i digitalt format
Maria
Larsson
Närhälsan FoU
primärvård Västra
Götalandsregionen
500 000
20160140
Utveckling av en algoritm
för att individualisera
cytostatikadosering vid
behandling av kolorectal
cancer
Ulf Carlsson
Läkare kirurgi Östra
532 000
20160142
Förhindra återinsjuknande:
utveckling av
mobilapplikation för
allvarlig psykisk sjukdom
Steinn
Allmänpsykiatri läkare 500 000
Steingrimsson
| 2016-12-30
4
20160153
Automatisk igenkänning
och kvantifiering av
Parkinsonsymptom med
hjälp av bärbara sensorer i
hemmiljö
Filip
Bergquist
Sektionen för
neurologi
490 000
20160161
Närsjukvårdsteamet Västra
Skaraborg version 2.0
Anna
Karlsson
Närsjukvårdsteamet
Västra Skaraborg
528 500
20160164
Förprogrammerad
precisionsvåg för
kontrollräkning av
narkotika
Yvonne
Hedegärd
Avdelning 349 A
32 500
20160170
Mobil tolkningsapp för
ambulanspersonal
Krister
Axelsson
SU Ambulans
490 000
20160173
Mobil överföring av
mätvärden och
utvecklande av vård o
behandlingsplan som
applikation till Melior
Rolf
Jungnelius
Klinik för hud-STD
infektion vårdhygien
och ögonsjukdomar
500 000
20160176
MyFoot Diabetes
John Alnemo
Ortopedteknik
142 650
20160179
Ökad patientmedverkan i
Hepatit-C vården genom
hälsoenkät via sms
Magdalena
Ydreborg
Infektion
300 000
Förstudiemedel(=endelmängdavansöktbudgetbeviljad)
Ans.nr Projekttitel
Projektledare Projektledarens
arbetsplats
Beviljat belopp
(kr)
20160037
Michael Fu
200 000
Planeringsfas till
Multimottagningar för en
långsiktig omställning av
dagens sjukvård, till
förmån för framtidens
ökade vårdbehov av de
multisjuka äldre
| 2016-12-30
Medklin, Område 2
5
20160070
Fabric for Antibacterial
Superficial wound
Treatment – FAST. Ett
textilt antibakteriellt
förband.
Åsa
Mellgren
Läkaravdelning
infektion och
vårdhygien
100 000
20160072
Hälsocenter SÄS
Anna Cavrak Utvecklingsstab
100 000
20160090
Effektiv vård med
simulering, Operation 3
Sahlgrenska
Christoffer
Hansson
100 000
20160096
Identifiering av
Lotta
referenspunkt och
Johansson
placering av trycksensor i
samband med invasiv
blodtrycksmätning – kan
metoden förbättras genom
ett nytt tekniskt
instrument?
Central
150 000
intensivvårdsavdelning
20160131
Simulering av
hjärtstopps-ECMO – för
bättre överlevnad
Bengt
Redfors
Läkare thoraxanestesi
och intensivvård
100 000
20160162
Förberedande
vårdplanering i hemmet
inför planerad operation
Yvonne
Hedegärd
Avdelning 349 A
360 000
20160165
Ökad möjlighet till
kommunikation och
delaktighet för
inneliggande patient.
Yvonne
Hedegärd
Avdelning 349 A
100 000
| 2016-12-30
Operation 3
Sahlgrenska
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards