Anthony Giddens - UU Studentportalen

Anthony Giddens • Engelsk sociolog • Född 1938 •  • 1985 professor vid King´s College, Cambridge • 1997 Rektor förLondon School of Economics & PoliKcal Science • Lord • Open university • Rådgivare åt Tony Blair Giddens som både kriKker och struktureringsteoreKker •  Från 1970 -­‐talet Kll 1984 utvecklas struktureringsteorin: –  ”The ConsKtuKon of Society” –  Struktur/aktör: Dualism: struktur som uppsäYning regler och resurser (makt aY styra över resurser) •  Från miYen av 1980-­‐talet och fram Kll miYen av 1990-­‐talet utvecklar Giddens sin modernitetsteori –  ”Moderity and SelfidenKty” ”Consequences of Modernity” samt ”Runaway World” –  Reflexivitet: idenKtet: struktur/aktör: globalisering: risk och möjligheter: •  Från miYen av 1990 engagerad i poliKk –  ”The third way” Handling (aktör) eller struktur • 
• 
• 
• 
• 
• 
Aktör (den handlande individen – ej passiv) Individen som central analysenhet Likartade handlingar är bestämmande för hurdant samhället är EY samhälle är summan av individuella beslut och handlande Sociala fenomen har sin utgångspunkt i individer. Individen är en unik enhet som handlar uKfrån subjekKva moKv, väreringar och intenKoner, drih och tradiKoner. • 
• 
• 
• 
Struktur: uppsäYning regler och resurser (lagar, normer samt makt – auktoraiKva , pengar – allokaKva ) System: vedertagna och bestående/
återkommande handlingssäY Samhällsstrukturen påverkar människors handlande Durkheim:samhället som organism –  Sociala fakta: morfologiska, sociala insKtuKoner, sociala strömningar -­‐-­‐-­‐ eY resultat av kollekKvt handlande Struktureringsteorien •  Förhållandet mellan aktör och samhällsstruktur. •  En samhällsstruktur är både ”the medium” och ”the outcome” – en förusäYning och eY resultat av socialt handlade. Strukturdualitet. •  Skapar möjligheter och ger begränsningar •  Ingen ensidig strukturell determinism, men inte heller en ensidig aktörernas universum. Reciprocitet. •  Samhällsförändring tar lång Kd aY genomföra och sker inom många olika områden –  PoliKk, lagar –  Ekonomi, marknad –  Kultur, normer och värderingar –  Vanor och tradiKoner •  Struktur: –  Regler: lagar, normer, beteendekoder –  Resurser: allokaKva och auktoritaKva •  AllokaKva: pengar, materiella Kng –  Kan omfördelas •  AuktoritaKva: makt, våldsmonopol, tvingande –  Kan riktas olika •  Aktör à Struktur eller Struktur à Aktör: –  Både ock! ModernitetsperspekKvet •  Frågan om globala processer och individuella disposiKoner som är genomgripande och omfaYar globala system och idenKteter. Det globala genomsyrar det lokala. •  Giddens analys omfaYar: –  a. Moderna samhällsinsKtuKoner –  b. Vilka kännetecken moderna människor har •  självidenKtet och sociala relaKoner •  omfaYar alla även de med sämre materiella möjligheter Påverkan: alla sociala relaKon och synen på Kdigare oföränderliga enKteter. •  Kroppen och psyket –  Genteknik, kosmeKsk kirurgi, LCH 5:2-­‐dieter etc. –  Vem och vad man är idag… •  InKmitet/parrelaKoner –  TradiKonellt relaKonsbygge på grundval av materialitet och asymmetri. Känsla i andra hand. –  Modernitetens relaKonsbygge som den RENA RELATIONEN där externa kriterier har upplösts. Bygger på Kllit och ”ömsesidiga avslöjanden”. Ständigt återskapas. –  Ständigt återkoppling Kll abstrakta system (experters utlåtanden, självhjälpsmanualer etc.) •  Självidentetens temporalitet –  Vad jag är idag kan vara något helt annat i morgon •  SJÄLVIDENTITET: •  individens strävan eher aY uppräYa sammanhängande men ständigt reviderade biografiska beräYelser i en kontext av valmöjligheter vilka filtreras genom abstrakta system ”det som individen är medveten om /-­‐-­‐-­‐/ något som ruKnmässigt måste skapas och bevaras genom individens reflexiva handlingar” (67) •  LivssKl: ”integrerad uppsäYning prakKker som en individ följer/…/
materiell inramning Kll en speciell beräYelse om självidenKteten” (101) RuKniserade prakKker. Strategisk livsplanering. •  KONFISKERING AV ERFARENHET •  Förmedlade och förebildande erfarenheter (gm. media, skola etc.) ersäYer individens primära upplevelser. Individen ”vet” redan innan man har provat (droger, erfarenhet av andra kulturer, sexualitet/eroKk, världshändelser etc.) –  Collageeffekt: massiv uppmärksamhet av eY fenomen. –  Avlägsna händelser tränger in i vardagen oavseY var man är »  PosiKvt: vidgade horisonter av vad individen kan välja aY göra. Kunskaper. NegaKvt: riskexponering och förnekandet av ”tyst kunskap” – cut corners… Modernitet Dimensioner •  Industrialism –  Sociala relaKoner präglade av teknikutveckling/tänkande •  Kapitalism –  SäY aY organisera produkKon •  Övervakning –  Synlig / osynlig: kontroll av medborgarna •  Våldsmonopol –  krigsmandatet Former •  NaKonalstaten –  Territorialitet •  OrganisaKon –  Hantering av resurser •  DiskonKnuerligt –  Korta cykler och ombytlighet •  Dynamiken –  Snabbhet och allomfaYande moderniKet •  Sociala insKtuKoner (exempel) –  PoliKskt styrelseskick som ger ramar för –  NaKonalstaten – territorialitet som utmanas av det globala –  Högteknologi som del av vardagen och i produkKon – automaKsering –  Lönearbete –  Urbanitet – boende i storstäder –  Skolväsendet –  Familjen Modernitetens risker… •  Industrialism: ekologisk kollaps •  Kapitalism: ekonomisk kollaps (skuldsäYning) •  Övervakning: totalitär maktutövning –  FRA, NSA, •  Våldsmonopol: militär/krigsmakt som förutsäYning för globala krig med fatala konsekvenser –  Kamp om resurser MotreakKoner –  Undandra sig eY synligt och dolt kontrollsystem •  ”Enemy of the State” –  Återinförande av eY moraliskt imperaKv i livet •  Från moralpredikan i konservaKva kretsar Kll sektlika sammanslutningar. Fundamentalism. –  Undandra sig konsumism •  Volontärer i alla länder •  Altruism –  Etablering av nya sociala rörelser •  Miljö, mänskliga räugheter etc. Tre teman inom moderniteten 1. Särskiljande av Kd och rum 2. Urbäddningsmekanismer 3. InsKtuKonell reflexivitet 1. Särskiljande av Kd och rum •  TradiKonella samhällen var Kd och rum förbundna med varandra genom platsen (man var på en plats vid en Kd). •  Moderniteten innebär aY Kd och rum särskiljs –  Omedelbar kommunikaKon över stora avstånd i realKd (9/11 i direktsändning) –  Samma Kd över allt –  Koordinering av Kder (enhetlig Kd) och rumsligheter (enhetlig karta) à maktaspekt som kan få människor aY samfällt agera i en riktning –  Familjer finns utspridda över rummet. Arbetet finns utspriY över rummet. Studier kan bedrivas utan aY vara på plats etc. 2. Urbäddningsmekanismer •  Sociala relaKoner lyhs ur lokala kontexter och inplaceras i globala och Kdsrumsligt obegränsade sammanhang –  KommunikaKonsteknologi – närvaro fastän rumslig distans –  Hem, hem, hem? Var är hem – där man möts och känner igen sig? •  ABSTRAKTA SYSTEM (som bygger på Kllit) –  A. Symbolsystem: Pengar – det globala finanssystemet –  B. Expertsystem: beskriver för människor hur man hanterar problem/utmaningar i vardagen/tekniska experter. Självhjälpsböcker. Professionella aktörer som (vi litar på) kan vägleda 3. InsKtuKonell reflexivitet •  Ständiga revideringar av kunskap/vetande mot bakgrund av kunskapsKllväxt. •  Allt som är sant idag kan ifrågasäYas i morgon: insKtuKonell praxis (jmf. Skolforskning och skolan, medicinsk forskning och vården) •  KunskapsorganisaKon som omsäYer kunskaper –  Allt som är fast förflykKgas – tvivlet som bas •  ”reglerad användning av kunskap om sociala livsvillkor som eY konsKtuerande element i det sociala livets organisering och förändring” (s.31.) Ständiga revideringar. 5 grundteman • 
• 
• 
• 
• 
Globalisering Riskhantering TradiKon Familj DemokraK 1. Globalisering •  Stora system: global ekonomi, poliKk, teknik, interakKonsnätverk och sociala relaKoner. –  Momentana •  Små system: inKmitet (gm. relaKoner som trotsar gränser), familjesammansäYningar/
system, frigörelse av fr.f. kvinnor i förtryck. Förbilder för barn och unga. •  Motsägelsefull utveckling –  Likriktning (mot västvärldens ideal) men också krahigt uYalad differenKering (t.ex. extrem skuldbörda på vissa s.k. Utvecklingsländer). –  Riskscenarier: ekologisk kollaps (inte oil peak, snarare environmental peak), kärnkrahen. Men också möjlighetsscenarier: aY hantera miljö problem globalt –  Centralism genom aY finanscentrum får starkare makt. Men också decentrering genom t.ex. neotribalisering, framväxt av etniska enklaver, ”urbefolkningar i alla länder förenen eder” (internet) –  KosmopoliKska samhällen som är genomorganiserade (t.ex. Brasilia). Men också en okontrollerad Kllväxt, utveckling och framKd. 2. Riskhantering •  FramKda händelser i relaKon Kll nuKda prakKker •  Nu risk (kalkylerbar), förr öde (determinisKskt) –  ”aY leva i eY ”risksamhälle” innebär aY leva med en beräknande inställning Kll handlingarnas många möjligheter” (s.40) Vetenskapen kan inte ge oss vägledning – söka tröst i tron (fundamentalism av olika slag) –  Typ 1 Högkonsekvensrisker. Kända risker •  Externa risker: uKfrån, Asteroid (Armageddon), Tsunami etc. •  Skapad risk: miljö, ekonomi, krig, terrorism –  Typ 2 Högkonsekvensrisker. Okända risker •  NuKda ”problemlösning” som i framKden visar sig vara fatalt (t.ex. neurosedyn) •  Konflikt mellan aY problemlösning (mat för alla, bilar (!)) och långsikKga lända och okända konsekvenser (genmutaKoner, CO2) •  Ödesdigra ögonblick –  SituaKoner där individen måste faYa avgörande beslut som påverkar deras framKd (137)/-­‐-­‐-­‐/ när händelser flätas samman på eY sådant säY aY individen så aY säga står vid eY existenKellt vägskäl (138). –  Hot mot den skyddshinna som försvarar tryggheten. Tvingas ifrågasäYa ”de relevanta ruKniserade vanorna, ibland Kll och med de som är mest inKmt integrerade med självidenKteten” (159) •  Skilsmässor, jobbuppbroY, flyYande, nära anhörigs död, bryta med broY/droger/konsumism etc. –  Förr: siare, horoskop, de äldre och visare som guider –  Nu: abstrakta system: experter (internet) som guider •  Tillit/risk/ontologisk trygghet –  Tillit: känsla av grundläggande (ontologisk) trygghet. Genom spädbarns-­‐ och barnaåren får individen det vaccin som ger henne en skyddshinna (kokong) som ”säYer parentes om de potenKella händelser som – om individen allvarligt funderade över dem – skulle medföra handlingsförlamning” (s.11) ”EmoKonell vaccinering” (s.
52). Ansikte mot ansikte. Lära sig Kllit. –  Risk: finns med i alla översikter kring framKden. RedukKon av vissa risker (t.ex. sjukdom), men Kllförsel av andra (miljö, ekonomi, globalt krig, oil peak etc.) –  Tillägnelse av ruKner. –  Ångest: fröet ligger i rädslan aY separeras från sin omsorgsperson •  Självet måste ständigt skapas mot bakgrund av Kllit och riskbedömning (reflexivt) 3. TradiKon •  Det förflutnas grepp över nuKd och framKd. Skapade tradiKoner för aY tjäna eY syhe i nuet. Flesta tradiKoner är nya. Ger trygghet och känsla av konKnuitet. •  TradiKonens väktare, vilka är de? Föräldrar, skolan, präster, poliKker, kapitalägare (jmf. den danska adeln ”vi lever i eY modernt samhälle, men vi gör allKd som vi Kdigare har gjort”) •  Utmanas av globalisering och snabb samhällsomvandling. •  Fundamentalism: åberopande av en urkund samt beteende som icke får diskuteras eller ifrågasäYas (bevara makt över…) –  ReakKon mot globalisering 4. Familj •  Den rena relaKonen –  Från ekonomi Kll emoKon –  Från reprodukKon Kll sexualitet –  Från asymmetri Kll symmetri –  Från socialt tvång Kll individuellt friY val –  (från konstans Kll förändring) •  TradiKonell familj som exempel på fundamentalism? –  Amish people –  Hederskultur –  Tvångsäktenskap 5. DemokraK •  Det har blivit bäYre (trots allt) –  Från ”all-­‐lösningar” Kll en-­‐frågeteman –  Från lokala problem Kll globala utmaningar –  Från lojalitet Kll kriKk –  Från slutna beslutsrum Kll transparens –  Från långa cykler av makt Kll korta •  Alla dynasKer bryts förr eller senare •  DemokraKparadox: ju mer av öppenhet, desto mindre effekKvitet och mer av kriKk (återfall Kll fundamentalism).