Klonalitetstudie av T-celler i kronisk lymfatisk leukemi

advertisement
Analys av immunceller i kronisk lymfatisk leukemi
Millaray Marincevic
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) uppstår från en särskild celltyp inom immunförsvaret,
nämligen B-lymfocyter. Identiska kopior av en ursprunglig B-lymfocyter (en ”klon”)
ansamlas i blod, benmärg och även i lymfknutor. Sjukdomen drabbar främst äldre människor
och är den vanligaste formen av leukemi hos vuxna i västvärlden. I Sverige insjuknar 400-500
personer i KLL varje år. KLL har ett varierande förlopp där många patienter dör trots
behandling medan andra patienter aldrig behöver någon behandling. Immunoglobuliner
(antikroppar, IG), har en ”tung” och en ”lätt” del. Immunoglobuliner kodas från gener som
kallas V (variable)-, D (diversity)- och J (joining)-gener. På B-lymfocyternas cellyta finns en
immunoglobulinmolekyl (IG) kallad B-cell receptor (BCR).
En viktigt faktor som påverkar förloppet av KLL är hur många mutationer som finns i
den tunga immunoglobulinens variabla region. Där finns ett område där V-, D- och Jsegmenten sammanfogas som kallas kallas komplementaritetsbestämmande region 3 (CDR3)
och är viktigt för bindning av andra proteiner. Två intressanta undergrupper av KLL med
nästintill identiska CDR3-sekvenser är IGVH3-21, vars patienter uppvisar dålig prognos och
IGHV4-34 där patienterna har en god prognos.
Under de senaste åren har KLL studerats i detalj, men få studier har gjorts på
populationer av T-celler, en annan celltyp inom immunförsvaret. Det finns två grupper av Tceller. Den ena är T-hjälparceller som hjälper till att dirigera andra celler i immunsystemet
och har en molekyl som kallas CD4 i cellytan. Den andra gruppen är cytotoxiska T-celler,
celler som dödar virusinfekterade celler och tumörceller och har en CD8-molekyl på sin
cellyta. T-celler har även en T-cellreceptor (TCR), en immunoglobulin som består av V-, Doch J-gensegment samt CDR3.
I denna studie har jag analyserat klonalitetsmönster för TCRβ och TCRγ, två varianter av
TCR, i T-hjälparceller och cytotoxiska T-celler. Dessa två T-cellspopulationer analyserades
hos patienter med IGHV3-21- eller IGHV4-34-KLL för att upptäcka monoklonala eller
oligoklonala (celler från flera olika ursprungsceller) T-cellspopulationer. Först gjordes en
cellsortering, där B-celler avlägsnades med magnetiska kulor täckta av en antikropp som bara
finns på B-celler. Därefter isolerades T-cellspopulationer med magnetiska kulor täckta med
antikroppar mot CD4 och CD8. Dessa T-cellspopulationer analyserades med fluorescerande
aktiverad cellsortering (FACS), en metod för att analysera och sortera celler, för att fastställa
mängden CD4- och CD8-T-celler som selekterats fram, samt se hur rena populationerna var.
Endast små mängder DNA kunde isoleras, vilket berodde på att det fanns få T-celler i KLLproverna. Sedan användes en metod kallad polymeraskedjereaktion (PCR) för att amplifiera
(kopiera) TCRβ and TCRγ V-D-J segment från detta DNA. Inga PCR-produkter kunde
identifieras för undergruppen IGHV4-34. Monoklonala och oligoklonala band kunde dock
identifieras för både TCRβ och TCRγ i CD8 och CD4 T-cellspopulationer hos IGHV3-21
patienter.
Dessa resultat visar att mono- eller oligoklonala CD4- och CD8-T-cellspopulationer kan
påvisas i patienter som tillhör undergruppen IGHV3-21. Detta innebär att TCR möjligtvis
känner igen samma antigen som BCR. Resultaten ska analyseras vidare med kloning av PCRprodukten och nukleotidsekvensering för att verifiera de klonala PCR-produkterna.
Examensarbete i biologi, 20 p VT 2007
Institutionen för biologisk grundutbildning och Institutionen för Genetik och Patologi,
Uppsala Universitet
Handledare: Dr Richard Rosenquist
Download