8.4 TB per produkt

advertisement
8 Resultatrapportering
Återrapportering av månadens resultat sker enligt överenskommen tidsplan
Arithma. Rapportpaketet består av:
8.1 Resultaträkning
Resultaträkningen, och den mer detaljerade resultatrapporten, visar vilka
intäkter (försäljning, omsättning) och vilka kostnader som företaget haft
under en given period. Dvs från och med räkenskapsårets början fram till
och med angiven period. Resultatkontona är indelade i olika grupper för att
man lätt ska kunna hitta bland dem.
8.2 Balansräkning
Balansräkningen, och balansrapporten, visar företagets ställning vid en viss
tidpunkt. Balansräkningen består av två delar. En del som visar vilka
tillgångar som finns i företaget, t ex kassa och kundfordringar. Den andra
delen visar hur dessa tillgångar finansierats. Dvs vilka skulder företaget har, t
ex lån och leverantörsskulder, och hur stor del som är eget kapital. I ett
nystartat företag finns som eget kapital bara aktiekapitalet. Vartefter
företaget genererar resultat så ökar det egna kapitalet. Vid utdelning till
aktieägarna minskar det egna kapitalet igen.
Ställning
Resultat
Balanskonton
Resultatkonton
Tillgångar
EK & S
Fastigheter
och inventarier
Eget
kapital
Varulager,
kundfordringar
och likvida
medel
Klass 1
Skulder
Övriga
rörelseintäkter
Beräknad
kostnad för
sålda
lagervaror
Inköpskostnad
för ej
lagervaror
Klass 2
Klass 3
Klass 4
Balansräkning
2008-01-01
Rörelsens
intäkter
Försäljning
Rörelsens utgifter/kostnader
Övriga externa
rörelseutgifter
/kostnader
Personal
Finansiella
poster
Avskrivningar
Bokslutsdisp,
på fastigheter skatt och årets
och inventarier
resultat
Klass 5
Klass 6
Resultaträkning
2008-01-01 - 2008-12-31
Klass 7
Klass 8
Balansräkning
2008-12-31
Resultaträkningen visar förändringen mellan två balansräkningar
8.3 Verksamhetsrapport
Rapporten visar stationsresultat på två (2) olika nivåer. Både aktuell månad
och ackumulerade uppgifter framgår.

TB1 (täckningsbidrag 1). Verksamhetens omsättning (klass 3)
minus anskaffningskostnader (klass 4) visar täckningsbidrag 1 i
kronor per varugrupp.

Verksamhetsresultat
8.4 TB per produkt
Rapporten visar summerade saldon per kostnadskonto som påverkat
försäljningen, hur vinstmarginalen beräknats fram. Specifikationer finns till de
flesta lagervarugrupper
Download