Avbrottsförsäkring

advertisement
Avbrottsförsäkring
Avbrottsförsäkringen ersätter företaget den förlust av täckningsbidrag
som uppstår när företagets verksamhet har försvårats eller helt avstannat
på grund av en egendomsskada.
www.if.fi
varför?
Det är illa nog om verksamheten avstannar, men ännu
värre är det att kostnaderna hela tiden löper trots att
företaget står stilla.
Många fasta kostnader, såsom hyror, andra fastighetsutgifter, löner och lönebikostnader, låneräntor och
amorteringar skall betalas i tid. Det är ofta svårt att
betala dem från täckningsbidraget under den tid verksamheten lider av avbrottet. Också försäljningen och
marknadsföringen måste fortgå för att nya beställningar
ska flyta in.
hur?
If Företagsavtalets avbrottsförsäkring gör det möjligt
för företaget att återvända till marknaden ekonomiskt
lika stark som före skadan.
En allvarlig skada kan ha som följd att verksamheten
avbryts för en lång tid, när man skaffar nya lokaliteter
eller reparerar de gamla och skaffar nya maskiner och
inventarier. Även om lokaliteterna, maskinerna och
apparaterna redan är i skick, kan skadan fortfarande ha
andra konsekvenser, t.ex. att företaget förlorar kunder.
Avbrottsförsäkringen ersätter bortfall av täckningsbidrag också efter den egentliga skadan, under den tid
då företaget återerövrar marknaden.
säkringsbeloppet ut genom att minska avbrottsförsäkringsbidraget med den del av arbetslönerna som man
inte vill försäkra.
ersättningens belopp och
ersättningsgrunder
Det som försäkras är avbrottsförsäkringsbidraget, som
beräknas utgående från företagets resultatbudget. Det
täckningsbidrag som uppstår efter skadan jämförs med
täckningsbidraget under normala omständigheter.
Enligt försäkringen betalas skillnaden mellan dessa efter
avdrag för självrisk.
Om det är möjligt att begränsa bortfallet av täckningsbidrag genom att flytta in i tillfälliga lokaliteter, hyra
maskiner eller genom andra tillfälliga arrangemang,
eller om det är möjligt att skynda på reparationerna,
ersätter försäkringen extra kostnader som uppstått på
detta sätt.
Avbrottsförsäkringsbidraget, som ligger till grund för
försäkringen, skall motsvara den verkliga situationen,
för att undvika under- och överförsäkring. Vi skickar
årligen en förnyelseförfrågan på vilken försäkringstagaren skall uppge rätt nivå på avbrottsförsäkringsbidraget
för följande försäkringsperiod.
att observera
försäkringsobjekt och
försäkringsbelopp
Försäkringsobjektet är avbrottsförsäkringsbidraget, som
beräknas genom att från omsättningen dra av de rörliga
kostnaderna för material och tjänster.
Avbrottsförsäkringsbidraget inkluderar företagets samtliga personalkostnader. Ett företag som bedriver produktionsverksamhet vill kanske endast försäkra en del av
sina rörliga personalkostnader. I sådana fall räknas för-
Avbrottsförsäkring behövs inom så gott som alla branscher. Inom vissa branscher är avbrott eller störningar i
verksamheten speciellt skadliga.
Många produktionsföretag har tillgång till endast en
maskin som utför en viss arbetsfas. Om en sådan nyckelmaskin går sönder, stannar hela produktionen. Om man
dessutom är tvungen att låta tillverka reservdelarna eller
beställa dem från utlandet, kan avbrottet bli verkligen
långt.
Avbrottsförsäkring 1
Företag som är kraftigt bundna vid en viss plats eller vid
en byggnad av viss typ kan ofta inte fortsätta verksamheten i temporära lokaliteter. Inom produktionsbranscherna behövs ofta många specialtillverkade maskiner
eller maskinlinjer, som är omöjliga att bygga upp tillfälligt. Kiosker, daglig varuaffärer och restauranger har i
sin tur ofta en kundkrets som består av människor som
bor i närheten. Kunderna flyttar nödvändigtvis inte med
om företaget flyttar in i temporära lokaliteter och således kan marknadsföringskostnaderna stiga betydligt.
Branscher med säsongvariation är känsliga mot avbrott,
eftersom hela årets försäljning kan ske under en mycket
kort tid. Det kan vara svårt eller rentav omöjligt att få
säsongvaror mitt under perioden. Ett avbrott på bara
några veckor kan medföra en stor inkomstförlust, om
det inträffar mitt i säsongen. Det gäller bland annat
kläd-, däck- och sportaffärer samt sommarkiosker och
strandcaféer.
skadeexempel: brand på servicestation
En servicestation i centrum av en småstad brann ner den
första fredagen i juni. Branden var med största sannolikhet anlagd, men man erhöll inga säkra bevis.
som företagarna gick miste om från den femte juni till
den fjärde december. Ersättningen beräknades utgående
från avbrottsförsäkringsbidraget för år 2004, eftersom
det ackumulerade täckningsbidraget i början av 2005 var
mycket nära siffran för år 2004 (figur).
Avbrottsförsäkringsbidrag 2004
Bortfall av täckningsbidrag
(ansvarstid 6 mån)
Självrisk 3 dygn (3/183)
Ersättning sammanlagt
124 425 euro
62 213 euro
1 020 euro
61 193 euro
övrigt att beakta:
Det går inte att förutse när en skada kommer att inträffa, och därför är det inte alltid möjligt att vara ekonomiskt beredd på att sådant kan ske. En avbrottsförsäkring tryggar emellertid företagets ekonomiska verksamhetsresultat genom att ersätta bortfallet av täckningsbidrag på grund av en skada.
bortfall av avbrottsförsäkringsbidrag
till följd av en skada
Skada 4.6.2004
80000
6 månader efter
skadan
70000
60000
hur skadan omhändertogs:
Servicestationens hela egendom var försäkrad mot brand.
Dessutom hade kunden en gällande brandavbrottsförsäkring.
40000
Täckningsbidrag -05
Täckningsbidrag -04
30000
20000
10000
Bortfall av
täckningsbidrag
som ersätts
0
december
oktober
november
september
augusti
juli
juni
maj
april
mars
februari
januari
På grund av höjda bensinpriser och ökad priskonkurrens
stod servicestationen, som levt på bensinförsäljning och
caféverksamhet, inför ett val: att antingen lägga ner
verksamheten eller att utvidga den. En servicestation på
andra sidan gatan hade redan utvidgat sin verksamhet
med bl.a. livsmedels- och ölförsäljning.
50000
utan avbrottsförsäkring
Ekonomisk
ansvarstid
Teknisk
ansvarstid
Täckningsbidrag
(e)
Budgeterat
avbrottsförsäkringsbidrag
Erövring av marknaden
Företagarparet bestämde sig för att fortsätta företagarverksamheten och en ny, större byggnad uppfördes.
Förverkligat
täckningsbidrag
ersättningen:
Enligt avbrottsförsäkringen betalades också en
engångsersättning som till sin storlek motsvarade bortfallet av täckningsbidraget för den tid som skulle ha gått
åt till att starta verksamheten på nytt i samma utsträckning som tidigare. Det beräknades ta sex månader. Som
avbrottsförsäkring betalades således det täckningsbidrag
If Skadeförsäkringsbolag Ab
Registrerad hemort Helsingfors
PB 4, 00025 IF
FO-nummer 1614120-3
Tid
med avbrottsförsäkring
Täckningsbidrag
(e)
Teknisk
ansvarstid
Förverkligat
Partiellt
täckstopp
ningsbidrag
Ekonomisk
ansvarstid
Budgeterat
avbrottsförsäkringsbidrag
Erövring av marknaden
Startskede
Mindre behov att återerövra
marknaden, eftersom den tekniska
ansvarstiden är kortare
Tid
Mindre skadeverkningar
tack vare kundens och Ifs
gemensamma åtgärder för
att begränsa skadan
Kortare startskede, eftersom man genom
samarbete mellan kunden och If hittade
ersättande verksamhet under avbrottstiden
56300i 1/2008
Enligt egendomsförsäkringen betalades en ersättning
som motsvarade återanskaffningsvärdet. Beloppet
motsvarade kostnaderna för anskaffningen av servicestationsbyggnaden, maskinerna och apparaterna.
Kostnaden som uppstod i och med att verksamheten
utvidgades stod kunden för.
Startskede
Totalstopp
Download