Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
IT-stöd för läkarnas
schemaplanering
150459-A054
2016-02-24
1/13
Sida:
Avtalsmall IT-stöd för läkarnas
schemaplanering
nehållsförteckning
AVTALSPARTER
Köpare
Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 KALMAR
Org nr: 232100-0073
GLN nr: 7332767000003
Hemsida: www.ltkalmar.se
Kontaktperson upphandling:
Emelie Karlsson
E-post:
[email protected]
Telefon:0480-842 54
Leverantör
Leverantörens namn
Leverantörens postadress
Post nr Ort
Org nr:
GLN nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Telefax: 0480-849 97
Mobil:
Kontaktperson verksamhet:
Telefax:
E-post:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
Telefon:
Mobil:
Telefax:
Kontaktperson:
E-post:
Telefon:
E-post:
Telefon:
Mobil:
Telefax:
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
IT-stöd för läkarnas
schemaplanering
150459-A054
2016-02-24
2/13
Sida:
AVTALSPARTER ..............................................................................................................1
1 AVTALSOMFATTNING ............................................................................................3
2 AVTALSTID ................................................................................................................3
3 KVALITET OCH UTFÖRANDE ................................................................................3
4 AVTALSPRIS ..............................................................................................................4
5 PRISJUSTERING ........................................................................................................4
6 LEVERANSVILLKOR ................................................................................................4
7 LEVERANSPLAN .......................................................................................................5
8 DOKUMENTATION ...................................................................................................5
9 RÄTTEN TILL RESULTAT .......................................................................................5
10 Uppgifter .......................................................................................................................5
11 UNDERHÅLL ..............................................................................................................5
12 LEVERANSFÖRSENING ...........................................................................................5
13 VITE .............................................................................................................................5
14 BETALNINGS- OCH FAKTURERINGSVILLKOR ..................................................6
15 FAKTURAINNEHÅLL ...............................................................................................6
16 ELEKTRONISK FAKTURERING ..............................................................................6
17 DRÖJSMÅLSRÄNTA .................................................................................................7
18 LAGRING AV INFORMATION .................................................................................7
19 ANSVAR ......................................................................................................................7
20 ANSVAR FÖR FEL .....................................................................................................7
21 PASSIVITET ................................................................................................................8
22 UTBILDNING..............................................................................................................8
23 UNDERLEVERANTÖR ..............................................................................................8
24 UPPFÖRANDEKOD ...................................................................................................8
25 MARKNADSFÖRING.................................................................................................8
26 SEKRETESS ................................................................................................................8
27 FÖRSÄKRING .............................................................................................................9
28 OMFÖRHANDLING ...................................................................................................9
29 AVVECKLING ............................................................................................................9
30 HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING .................................................................9
31 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL .....................................................................................9
32 FÖRTIDA UPPHÖRANDE ....................................................................................... 11
33 BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE) ........................................................ 11
34 IMMATERIALRÄTTSLIGA INTRÅNG ..................................................................12
35 LAGAR OCH REGLER............................................................................................. 12
36 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG ................................................................................. 12
37 TVIST ......................................................................................................................... 12
38 UNDERSKRIFTER....................................................................................................13
39 BILAGOR .................................................................................................................. 13
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
1
Avtal
IT-stöd för läkarnas
schemaplanering
150459-A054
2016-02-24
3/13
Sida:
AVTALSOMFATTNING
Leverantören förbinder sig att till Landstinget i Kalmar län (nedan kallad
Köparen) leverera IT-stöd för läkarnas schemaplanering i enlighet med
detta avtal och det förfrågningsunderlag med bilagor som legat till grund
för upphandlingen samt antaget anbud.
Landstinget efterfrågar ett system som tillhandahålls som en tjänst, en så
kallad molntjänst, där Anbudsgivarens tillhandahåller en helhetslösning
anpassat efter Landstingets förutsättningar och förfrågningsunderlag.
Omfattning av nyttjande av systemet är svår att förutse och kan skilja sig
åt mellan de olika avdelningarna/klinikerna. Exakt volym, antal
avdelningar/kliniker eller omfattning kan inte anges eller garanteras. Inom
Landstinget innehar ca 650 läkare en tillsvidareanställning. Landstinget
förbinder sig således inte att samtliga avdelningar/kliniker eller läkare
kommer att nyttja upphandlat system.
2
AVTALSTID
Avtalstid 20xx-xx-xx – 20xx-xx-xx. Köparen har ensidig möjlighet att
säga upp hela eller delar av avtalet med en uppsägningstid om minst nio
(9) månader, avtal kan tidigast upphöra 20xx-xx-xx. Den totala avtalstiden
är maximalt 8 år.
Uppsägning skall vara skriftlig.
Vid avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
3
KVALITET OCH UTFÖRANDE
Ingående tjänster och system i gällande avtal skall till kvalitet och
utförande uppfylla och överensstämma med avtal, förfrågningsunderlag
och vad anbudsgivaren angivit i anbudet.
Leverantören skall tillhandahålla en helhetslösning av applikation- och
serverdrift samt supportavtal (dvs. en helhetstjänst). Leveransen skall
således inkludera programvara med dokumentation, licenser, utbildning
och alla övriga insatser som erfordras för att levererade produkter skall
kunna användas i Landstingets ordinarie verksamhet. Det som efterfrågas
är således ett funktionellt totalansvar.
Leverantören skall vid utförandet av uppdraget efter bästa förmåga
iakttaga rationell planering, noggrant följa uppgjorda tidsplaner samt även
i övrigt på bästa sätt tillvarata Köparens intresse.
Leverantören garanterar att uppdraget kommer att utföras med för tjänsten
kompetent personal samt att resultatet kommer att stå i överensstämmelse
med givna förutsättningar.
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
IT-stöd för läkarnas
schemaplanering
150459-A054
2016-02-24
4/13
Sida:
Leverantören skall planera införandet av IT-stödet i nära samarbete med
Köparen.
4
AVTALSPRIS
Priser i svenska kronor (SEK) framgår av specifikation, bilaga prisbilaga.
Priset exkluderar mervärdeskatt och inkluderar samtliga till uppdraget
hörande kostnader.
5
PRISJUSTERING
Priserna är fasta tolv (12) månader från avtalsstart/föregående godkänd
prisjustering. Därefter kan prisjustering av priset ske enligt nedan.






Båda parter äger rätt att begära prisjustering. I de fall Leverantören
begär prisjustering skall denna skriftligen framställas till Köparens
kontaktperson för avtalet
Prisjustering godkänns endast för förändring med minst 3 procent.
Komplett begäran om prisjustering skall inkomma senast 2 månader
före den dag från och med vilken det justerade priset träder ikraft.
Prisjustering träder ikraft vid månadsskifte.
Prisjustering får inte ske i strid mot vid varje tillfälle gällande
allmänna prisregleringsbestämmelser.
Begäran om prisjustering skall ske i enlighet med nedan angivet
index
Prisjustering kan ske högst en gång per år, motsvarande högst
förändringen av SCB:s Prisindex för tjänster (TPI) efter produktgrupp
SPIN 2007, Avdelning J, Undergrupp 5829. Förändringen uttrycks i
procent med två decimaler och beräknas som den procentuella skillnaden i
TPI -siffran med 2015K4 som basmånad för första prisjusteringen.
Basmånad ändras sedan till det kvartal då senaste prisjustering trädde
ikraft. Endast 80 % av aktuellt pris skall indexregleras.
Ovanstående index innehåller kompensation för valutaförändringar, varför
det inte får ske någon separat prisjustering på grund av valutaförändringar.
Upphör ovan angivna index att framställas skall annat likvärdigt index
användas i dess ställe, varvid Köparen beslutar om vilket sådant likvärdigt
index som skall användas.
6
LEVERANSVILLKOR
Leveranstid likställs med implementering och konfiguration av systemet.
Provdrift i produktionsmiljö skall kunna ske i de fall Köparen begär detta.
Införandet av systemet skall ske med ett pilotprojekt.
Leveransgodkännande sker skriftligen av Köparen efter pilotprojektet och
eventuell provdrift är godkänd och avslutad.
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
IT-stöd för läkarnas
schemaplanering
150459-A054
2016-02-24
5/13
Sida:
För att möjliggöra införande av systemet enligt avtal ska Köparen förse
Leverantören med nödvändig information.
7
LEVERANSPLAN
Upprättas leveransplan utgör den en del av detta avtal.
8
DOKUMENTATION
Leverantören förbinder sig att kostnadsfritt i den mån Köparen begär
översända dokumentation till Köparen, inkluderar även uppdateringar av
befintlig dokumentation vid versionsbyte och uppdateringar.. Om
Leverantören utför ändringar i aktuellt system skall Leverantören också
ansvara för att levererad dokumentation ändras i motsvarande grad.
Dokumentationen levereras i elektroniskt format om Köparen inte anger
annat.
9
RÄTTEN TILL RESULTAT
Angående rätten till allt arbete och allt material, inklusive dokumentation,
som Leverantören tar fram särskilt för Köparen inom ramen för avtalet
erhåller Köparen en icke exklusiv i tiden obegränsad rätt att för avtalat
ändamål nyttja och vid detta egna nyttjande modifiera och mångfaldiga
resultatet.
10 UPPGIFTER
Leverantören förbinder sig att kostnadsfritt, i den mån Köparen begär,
skicka/exportera uppgifter, data och information, i elektroniskt format,
som Köparen begär.
11 UNDERHÅLL
Leverantören garanterar tillgång till service, support och nya versioner till
levererat system under hela avtalstiden.
Vid nya uppdateringar och uppgraderingar samt eventuella nya versioner
av systemet skall Leverantören erbjuda Köparen dessa utan extra kostnad.
Köparen skall skriftligen godkänna varje versionsbyte innan införandet.
12 LEVERANSFÖRSENING
Med leveransförsening avses försening från Leverantörens sida i
förhållande till överenskomna tidpunkter, som inte beror på Köparen.
Om leveransförsening inte kan undvikas skall Leverantören omgående
meddela Köparens kontaktpersoner. Köparen beslutar om senareläggning
av leveransen kan accepteras.
13 VITE
I händelse av att Leverantören, efter skriftligt påpekande underlåtit att
åtgärda påtalad brist har Köparen rätt att begära vite. Vitet skall utgå
veckovis med motsvarande 5 % av det sammantagna månatliga
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
IT-stöd för läkarnas
schemaplanering
150459-A054
2016-02-24
6/13
Sida:
kontraktsvärdet. Vitet skall dock i sin helhet minst uppgå till 5000 kr för
att täcka Köparens administrativa kostnader. Vite utgår dock i högst 3
månader varefter Landstinget om underlåtenhet att åtgärda brist kvarstår,
äger rätt att häva avtalet.
14 BETALNINGS- OCH FAKTURERINGSVILLKOR
Betalning sker 30 dagar efter komplett godkänd leverans och godkänd
faktura. Betalning av faktura innebär inte detsamma som godkännande av
leveransen.
Fakturering av implementeringskostnad skall ske enligt följande:
30 % vid påbörjande av pilotprojekt.
70 % efter Köparens skriftliga leveransgodkännande av pilotprojekt och
eventuell provdrift.
Fakturering av licenskostnaden skall ske månadsvis i efterskott.
Leverantören får först efter Köparens skriftliga godkännande av
pilotprojekt och eventuell provdrift fakturera Köparen för licenskostnad.
Fakturering avseende licenskostnad för tiden gällande pilotprojekt och
eventuell provdrift ingår i implementeringskostnaden och godkänns ej.
Kostnad för service och support och uppdatering och uppgradering ingår i
licenskostnaden, separat fakturering gällande detta godkänns ej.
Priset inkluderar samtliga till uppdraget hörande kostnader. Faktureringsoch expeditionsavgifter godkänns inte.
15 FAKTURAINNEHÅLL
Av fakturan skall tydligt framgå

Köparens referensnummer

Leverantörens referens

benämning

nettopris per styck

antal

moms

totalt pris
16 ELEKTRONISK FAKTURERING
Leverantören skall fakturera Köparen elektroniskt. All fakturering till
Landstinget i Kalmar län skall för närvarande ske genom
samarbetspartnern InExchange. Fakturan, i formatet Svefaktura alternativt
SFTI sc 6, skall ställas till Landstinget i Kalmar län.
För mer information se nedanstående adress:
http://www.ltkalmar.se/om-landstinget/detta-gorlandstinget/upphandling/e-faktura/
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
IT-stöd för läkarnas
schemaplanering
150459-A054
2016-02-24
7/13
Sida:
Eventuella påminnelser och krav sänds till:
Landstinget i Kalmar län
Fakturaskanning
Box 601
391 26 KALMAR
17 DRÖJSMÅLSRÄNTA
Om Köparen inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt
räntelagens (1975:635) bestämmelser.
18 LAGRING AV INFORMATION
Köparen är ägare av all kundspecifik information och data i systemet.
19 ANSVAR
Leverantören har fullständigt personalansvar för sin och eventuell inhyrd
personal och svarar för alla kostnader som hänger samman med det.
Leverantören är skyldig att inhämta den information som kan vara relevant
för att utföra uppdraget på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med
avtalet.
Om utförare av beställt arbete inte uppfyller överenskomna krav eller har
påtagliga brister har Köparen rätt att begära utbyte av personal som utför
arbetet. Om utbyte av personal inte kan ske har Köparen rätt att anlita
annan för att utföra arbetet. Leverantören skall stå för eventuell
merkostnad.
Leverantören får inte vidta åtgärder som kan antas medföra åsidosättande
av lagar och förordningar som gäller för arbetet eller som på annat sätt
strider mot vad som är vedertaget inom den aktuella branschen. Skulle
Leverantören brista i detta åliggande har Köparen rätt att säga upp avtalet
till förtida upphörande.
20 ANSVAR FÖR FEL
Leverantören är skyldig att med den skyndsamhet som omständigheterna
kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i leveransen som består i att
leveransen inte uppfyller vad som anges i avtalet och
förfrågningsunderlaget samt vad Leverantören angivit i sitt anbud.
Felavhjälpning får ej medföra att systemet inte längre uppfyller vad som
anges i avtalet och förfrågningsunderlaget samt vad Leverantören angivit i
sitt anbud eller medföra olägenhet för Köparen. Köparen skall vara
Leverantören behjälplig vid felavhjälpning och ge nödvändigt tillträde som
behövs för att felet skall kunna avhjälpas.
Parts skadeståndsansvar skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet
föreligger, vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp per år
av 15 % av det årliga kontraktsvärdet. Part ansvarar dock, såvida inte
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
IT-stöd för läkarnas
schemaplanering
150459-A054
2016-02-24
8/13
Sida:
uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, inte i något fall för utebliven vinst
eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra partens eventuella
ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.
21 PASSIVITET
Parts underlåtenhet att vid ett eller flera tillfällen göra gällande rättighet
enligt detta avtal eller påtala visst förhållande hänförligt till detta avtal
innebär inte att part avstått från rätten att vid senare tillfälle göra gällande
eller påtala rättighet eller förhållande av ifrågavarande slag, såvida inte
uttryckligt avstående skett i av part undertecknad handling.
22 UTBILDNING
Leverantören förbinder sig att kunna tillhandahålla utbildning under hela
avtalstiden.
Utbildning vid uppstart/implementering av systemet skall tillhandahållas
till landstingets förvaltningsorganisation för systemet utan extra kostnad.
23 UNDERLEVERANTÖR
Leverantören svarar för anlitad underleverantör såsom för eget arbete.
Leverantören skall tillse att avtal med eventuella underleverantörer är
förenliga med bestämmelserna i detta avtal och att underleverantör
uppfyller samma krav som Köparen ställt på Leverantören. Leverantören
skall vid anmodan inkomma med bevis på att underleverantör uppfyller
samma krav som Köparen ställt på Leverantören.
24 UPPFÖRANDEKOD
Antagen leverantör åtar sig och skall i och med avtalstecknandet och
under hela avtalsperioden följa villkoren avseende etiskt och socialt ansvar
enligt Uppförandekod för leverantörer i dess senaste lydelse. Dokumentet
omfattar bland annat de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition och
att barnarbete inte förekommer enligt definitionen ILO-konventionen.
Dokumentet Uppförandekod för leverantörer återfinns på landstingets
hemsida ltkalmar.se: http://www.ltkalmar.se/om-landstinget/detta-gorlandstinget/upphandling/dokument-for-leverantorer/
25 MARKNADSFÖRING
Leverantören äger inte rätt att utan Köparens skriftliga medgivande
använda sig av avtalat uppdrag i sin marknadsföring.
26 SEKRETESS
Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) reglerar frågor om sekretess
och tystnadsplikt. För Leverantören och dennes personal gäller samma
sekretess som för personal anställd av Köparen.
Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja Köparens uppgifter,
vad det än må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.),
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
IT-stöd för läkarnas
schemaplanering
150459-A054
2016-02-24
9/13
Sida:
som kan komma Leverantören tillkänna. Leverantören innefattar alla
personer som Leverantören på något sätt involverar för att fullgöra sina
åtaganden mot Köparen och andra personer som på något sätt kan komma i
kontakt med uppgifterna.
Sekretessen gäller även efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla.
Leverantören förbinder sig att tillse att dess personal och underleverantör
gör motsvarande åtagande.
27 FÖRSÄKRING
Leverantören är skyldig att under hela kontraktstiden till betryggande
belopp hålla ansvarsförsäkring som täcker skador, vilka har orsakats av
Leverantören.
Ett försäkringsbevis utställt av Leverantörens försäkringsbolag skall på
begäran överlämnas till Köparen. Underlåtelse att teckna eller erlägga
premier för angivna försäkringar är grund för omedelbar hävning av
upphandlingskontraktet.
28 OMFÖRHANDLING
Om förutsättningarna för detta avtal väsentligt ändras, exempelvis genom
myndighetsbeslut eller liknande händelse som Köparen inte kunnat råda
över, äger Köparen rätt att påkalla omförhandling eller häva avtalet.
29 AVVECKLING
Vid avveckling av detta avtal skall, oavsett tidpunkt, inga särskilda
kostnader kunna utgå för någon del av avtalets innehåll.
Om byte av leverantör blir aktuellt skall Leverantören medverka till att
sådant byte sker på smidigast möjliga sätt för alla parter och att
verksamheten inte berörs negativt, exempelvis möjliggöra
överflyttning/export av data i systemet för lagring eller användning i nytt
system enligt förutsättningar som ges av Köparen.
30 HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.
Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något
avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till
annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ändringar och tillägg till detta avtal, i dess senaste lydelse
detta avtal med bilagor
kompletteringar av förfrågningsunderlag, i dess senaste lydelse
förfrågningsunderlag med bilagor
kompletteringar av anbud, i dess senaste lydelse
anbud med bilagor
31 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
IT-stöd för läkarnas
schemaplanering
150459-A054
2016-02-24
10/13
Sida:
Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter
och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan den andra partens skriftliga
godkännande.
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
IT-stöd för läkarnas
schemaplanering
150459-A054
2016-02-24
11/13
Sida:
32 FÖRTIDA UPPHÖRANDE
Köparen har rätt att säga upp avtalet eller del därav med omedelbar verkan
om:

Leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in
betalningar eller på annat sätt kan antas vara på obestånd

Leverantören saknar erforderliga tillstånd.

Leverantör vid kontroll mot Skatteverket inte uppfyller i
upphandlingen ställda krav avseende skattsedel, betalning av skatter
och sociala avgifter mm.

Det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i
anbudet eller på annat sätt i samband med den upphandling som har
föregått tecknandet av avtalet och om dessa uppgifter har varit av
icke oväsentlig betydelse vid bedömning av tilldelning av avtalet.
Om Leverantören orsakar Köparen skada på grund av grov vårdslöshet
eller genom uppsåtligt handlande har Köparen rätt att säga upp avtalet eller
del därav med omedelbar verkan.
Om part bryter mot väsentlig del i avtalet och underlåter att vidta rättelse
inom skälig tid, dock längst 30 kalenderdagar från skriftlig anmodan
därom, äger andra parten rätt att säga upp ingånget avtal eller del därav
med omedelbar verkan.
Om Leverantören bryter mot del i avtalet och underlåter att vidta rättelse
inom skälig tid från Köparens skriftliga anmodan därom, äger Köparen rätt
att säga upp avtalet eller del därav med 30 dagars uppsägningstid.
Uppsägning av avtal skall vara skriftlig.
33 BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse
enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som
ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav
(Befrielsegrund). Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på
avtalat sätt.
Såsom befrielsegrund skall anses eldsvåda, krig, mobilisering eller
oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition,
beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på
transportmedel, inskränkningar i fråga om drivkraft, samt försening av
leverans från underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan
omständighet som avses i denna punkt.
För att få befrielse enligt ovan skall part utan dröjsmål skriftligen meddela
den andra parten härom. Skriftligt meddelande skall också lämnas utan
dröjsmål vid befrielsegrundens upphörande.
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
IT-stöd för läkarnas
schemaplanering
150459-A054
2016-02-24
12/13
Sida:
Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och
effekten av befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser
som hindrats så snart det praktiskt kan ske.
Då befrielsegrund har varat i trettio (30) dagar äger den part, som inte har
åberopat befrielsegrunden, rätt att skriftligen frånträda detta avtal eller del
därav.
34 IMMATERIALRÄTTSLIGA INTRÅNG
Leverantören förbinder sig att hålla Köparen skadelös för samtliga
skadeanspråk, ersättningskrav, kostnader och utgifter till följd av
immaterialrättsligt intrång eller andra skyddande rättigheter tillhörande
tredje man som Leverantören åsamkat. Parterna skall så snart som möjligt
efter det att part fått kännedom om att intrång föreligger informera den
andra parten.
35 LAGAR OCH REGLER
Leverantören skall följa gällande lagar och förordningar samt lämpliga
föreskrifter, regler och allmänna råd.
36 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar av och tillägg till gällande avtal ska för att vara bindande vara
skriftligen avfattade och undertecknade av behöriga företrädare för
Köparen och Leverantören.
37 TVIST
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol
med Stockholms tingsrätt som första instans med tillämpande av svensk
rätt exklusive dess lagvalsklausul.
Under tiden fram till ett avgörande av en eventuell tvist tillämpas gällande
avtal enligt Köparens tolkning.
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
IT-stöd för läkarnas
schemaplanering
150459-A054
2016-02-24
13/13
Sida:
38 UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar, vilket ska undertecknas av
behöriga företrädare för Köparen och Leverantören. Parterna erhåller var
sitt exemplar av avtalet.
Anmärkning: Anbudsgivare behöver inte underteckna och återsända denna
mall tillsammans med anbudet.
39 BILAGOR


Prisbilaga
Kontaktuppgifter
För Köparen
Datum:
Ort:
_________________________________________________________
Namn
Anna Grönblad
Namnförtydligande
För Leverantören
Datum:
Ort:
__________________________________________________________
Namn
__________________________________________________________
Namnförtydligande