Tandvårdsstöd för patienter med diabetes

advertisement
Tandvårdsstöd för patienter med
diabetes
Annika Lindqvist
Bedömningstandläkare, Beställarenheten
Sjukhustandläkare, Tandvårdscentralen
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Uppsökande munhälsobedömning
Högkostnadsskydd
Tandvård som led i en kortare sjukdomsbehandling
Särskilt tandvårdsbidrag - STB
?
Nödvändig tandvård
Frisktandvård
Viss oralkirurgisk behandling
Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
Allmänt tandvårdsbidrag - ATB
Barn- och ungdomstandvård
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Tandvårdsstöden
Detta kommer jag att ta upp!
 Allmänt om tandvårdsstöden
 Stöd för patienter med diabetes?
 Var hittar jag information?
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Regelverk
•Tandvårdslagen SFS 1985:125, SFS 1998:554
•Tandvårdsförordningen 1998:1338
•SOSF 2012:17
•Lag om statligt tandvårdsstöd (2008:145)
•Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2008:6
•TLV föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd
2014:6
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Högkostnadsskyddet
 Karens 3000 kr
 3000 - 15 000 kr: 50 % ersättning
 > 15 000 kr: 85 % ersättning
 1 års behandlingsperiod
 Regler för ersättningsberättigad vård
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Allmänt tandvårdsbidrag
(ATB)
• 150 kr per år för 30-74-åringar
• 300 kr per år för 20-29-åringar och 75+
Kan användas till all ersättningsberättigad tandvård
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Särskilt tandvårdsbidrag
(STB)
• Vissa diagnoser och funktionsnedsättningar som
medför risk för försämrad tandhälsa
• 600kr / halvår
• Kan användas till undersökning, förebyggande
tandvård eller frisktandvård
• I de flesta fall krävs läkarintyg (lämnas med patienten)
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
STB
•Muntorrhet pga långvarig lmbehandling
•Muntorrhet pga strålbehandling i
öron-näs-, mun- eller
halsregionen
•Crohns sjukdom
•Tarmsvikt
•Frätskador på tänderna vid
annorexi, bulimi eller refluxsjd
•Sjögrens syndrom
•Svårinställd diabetes
•KOL (om syrgas eller
näringsdryck ordinerats)
•Dialysbehandling
•Cystisk fibros
•Immunosuprimerad pga lmbehandling
•Ulcerös colit
•Organtransplantation
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
STB
• Svårinställd diabetes
17 § Patientens blodsockernivå ska under en period om minst sex månader
ha haft ett genomsnitt av tre på varandra följande värden på
HbAlc över 73 mmol/mol samtidigt som patientens följsamhet till
adekvat behandling har varit god.
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
http://insidan.nll.se/upload/IB/tv/samod/
Taxan/blankett-lakarintyg-sarskilttandvardsbidrag.pdf
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Nödvändig tandvård
Om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet. Tex
vissa äldre och personer med funktionshinder
Ca 7000 personer i Norrbotten
Rätt till nödvändig tandvård till samma avgift som inom
den öppna hälso- och sjukvården
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Tandvård vid långvarig sjukdom eller
Funktionsnedsättning
För den som har stora svårigheter att sköta munhygienen eller
genomgå tandvårdsbehandling på grund av:
•F1 Svår psykisk funktionsnedsättning
•F2 Parkinsons sjukdom
•F3 Multipel skleros
•F4 Reumatoid artrit
•F5 SLE
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Forts F
•F7 Sklerodermi
•F8 Amyotrofisk lateralskleros
•F9 Orofacial funktionsnedsättning som ger ät-, tal eller
sväljsvårigheter
•F10 Symtom som kvarstår sex månader efter stroke
•F11 Sällsynt diagnos med eller utan orofaciala symtom som
medför ät-, tal eller sväljsvårigheter
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Tandvård vid långvarig sjukdom eller
Funktionsnedsättning
F-tandvård innebär att
tandvård som syftar till
att hålla munnen
infektionsfri ges till
samma avgift som inom
hälso- och sjukvården.
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
F-tandvård
Läkarintyg med diagnos och bedömning av
funktionstillstånd krävs
http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Docum
ents/blankett-sjukdom-funktionsnedsattningtandvard.pdf
Skickas till Beställarenheten
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Tandvård som led i Sjukdomsbehandling under
begränsad tid
• S1 Medfödd missbildning i käke eller
ansikte
• S7 Infektionssanering inför
strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller
halsregion
• S2 Defekt som orsakats av sjukdom i
käke eller ansikte
• S8 Orofaciala smärtsyndrom
• S3 Tandskada vid epileptiskt anfall
• S9 Obstruktivt sömnapnésyndrom
• S4 Infektionssanering inför ingrepp där
infektionsfrihet är ett medicinskt krav
• S10 Svår tandvårdsfobi
• S5 Förändringar i munslemhinnan
orsakade av sjd, medicinering eller
nedsatt immunförsvar
• S6 Misstanke om odontologiskt
samband med grundsjukdom
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
• S11 Fyllningsbyte pga avvikande reaktion
mot dentala material
• S12 Fyllningsbyte som ett led i en
medicinsk rehabiliterin
• S20 Tandskador orsakade av
ätstörningssjd eller refluxsjd; medicinskt
rehabiliterad patient
• S6 Utredning vid misstanke om ett odontologiskt samband med patientens
grundsjukdom
”….. personer som har någon allmänsjukdom som utreds eller behandlas av läkare,
och där remitterande läkare misstänker att en infektion eller annat tillstånd i tänder
och munhåla påverkar sjukdomsförloppet.”
•Diagnostiserad allmänsjukdom med frågeställning ska finnas på
läkarremissen
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Var finns information?
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--ochsjukvard/Verksamhetsomraden/Tandvard-inom-halso--och-sjukvarden-/
http://www.socialstyrelsen.se/tandvard/tandvardsstod
http://www.1177.se/Norrbotten/Tema/Tander/Tandvardshjalpen/
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Oavsett tandvårdsstöd – munhälsa är
viktig
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Dimman lättar?
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards