Medicinskt sakkunnig stab Närsjukvård

advertisement
Medicinskt sakkunnig stab Närsjukvård
Stab
Ledningsgrupp
Sjukvårdens ledningsgrupp (SLG)
Sjukhusledningsmöten Sunderby sjukhus, och i mån av tid och behov, även
övriga sjukhus
Framtidens PV – insatser kunskapsstöd (medrave)
VIS
ALK-ansvarig
Ledarforumx5
Leverantörsträffar o fördjupade dialoger, i mån av tid
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Medicinskt sakkunnig stab Närsjukvård
Styrgrupper/samverkansforum – som representant nsjv
AF/FK/NLL
SG Glesbygdsmedicin
Grupp Likvärdiga löner
Samv.grp NLL/4 kommuner (hemsjukvård etc)
SVF cancer/LCC
Polismöten (säk-Anders)
Arbetsgrupp förbättrat stöd o behandling LOB
Ordf Expgrupp Missbruk/beroende
Primärteam CM:are
Hälsoundersökningar asyl
Beredningsprocessen NR (Inger L)
SG förändrad reg och dokumentation inom akutsjukvården
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Medicinskt sakkunnig stab Närsjukvård
Läkemedel
SG läkemedel + Med AU läkemedel
Aktuellt Rutin LMG o LMB närsjukvård
Uppföljning LM nsjv
Rutindokument Transformera sida rutindokument PV – till NSJV
Pågående
- Dödsfall utanför sjukhus (Anna AA)
- Förförskrivning recept
- SPN (Dirk)
Invånartjänster SG Journal via Nätet + MVK (mina vårdkontakter)
MLA 1177 o rgs.webb (rådgivningsstödet)
DIVISION
Landstingsdirektörens stab
Medicinskt sakkunnig stab Närsjukvård
Remissvar lagförändringar od – ny PDL 2014
Aktuellt SOSFS 2008:14 personuppgiftslagen
SOU 2015:20 Trygg o effektiv utskrivning från slutenvård (ersätter
betalansvarslagen)
Objektägare VAS (30%) SG VAS
Objektägarråd+SG objektägarfamilj vår
Avstämningsmöten Vårdsystem var onsdag fm
Aktuellt Bokningen
Differentierade intyg sjukskrivning
IT/lm-grupp
NjuRen
Prioarbete (tf)
SG Mediaarkivet
Pascal
Läkare
DIVISION
En jourlördag och en beredskapssöndag/månad JC Luleå
1-2 kliniska veckor + strödagar/år på Hälsocentral
Landstingsdirektörens stab
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards