SKA-krav i budget 2007

advertisement
Bilaga 6
SKA-krav i budget 2007 - Stadsdelsnämnderna
Förskoleverksamhet
Ja/nej/delvis
Kommentar
3 småbarnsgrupper
Arbeta för att begränsa antalet barn i
Delvis
hade mer än 14 barn.
förskolans barngrupper till som mest 14
15
barn i småbarngrupp och 18 barn i
storbarnsgrupperna
grupperna med de äldre barnen
hade mer än 18 barn.
2007-12-31
var
antalet
barn
i
genomsnitt 13,3 barn
i småbarnsgrupperna
och 17,6 barn i
storbarnsgrupperna.
Upprätthålla barnomsorgsgarantin.
Samverka med utbildningsnämnden kring
ett effektivt lokalutnyttjande i förskola
och grundskola
Ja
Ja
Grundskola och skolbarnsomsorg
Underlätta överföringen av ansvaret för
grundskolan och skolbarnsomsorgen till
utbildningsnämnden
Erbjuda alla föräldrar skriftliga omdömen
om elevernas kunskapsutveckling från
skolår 1 inför höstterminen 2007
Ja/nej/delvis
Ja
Kommentar
Nej
Skriftliga omdömen
från skolår 1 införs
först under läsåret
2007/2008.
Verka
för
ökad
lokaloch
verksamhetsmässig integration mellan
grundskolan och skolbarnsomsorgen
Ja
Skolbarnsomsorgen
ligger i skolornas
lokaler.
Särskola
Erbjuda alla elever i särskolan de insatser
som krävs för att var och en på ett
fullgott sätt ska kunna delta i
skolverksamheten
Underlätta överföringen av ansvaret för
särskolan till utbildningsnämnden
Ja/nej/delvis
Ja
Kommentar
Ja
Verksamhet för barn och ungdom
Samarbeta med Kulturskolan, idrottsrörelsen
och andra ideella organisationer kring
mellanstadieverksamheten
Ja/nej/delvis
Ja
Kommentar
Kultur och föreningsverksamhet
I samverkan med kulturnämnden, det fria
kulturlivet och föreningar verka för att utveckla
den lokala kulturen
Ja/nej/delvis
Ja
Kommentar
Bilaga 6
Genom ett aktivt kommunikationsarbete nå
också dem som inte själva söker upp
kulturinstitutioner och evenemang.
Erbjuda
medborgarna
lättillgänglig
konsumentvägledning.
Ja
Ja
Äldreomsorg
Ja/nej/delvis
Kommentar
Följa
upp
och
eventuellt
justera
Berör ej nämnden
fördelningsnyckeln avseende inkomstklasser i
resursfördelningssystemet för äldreomsorgen.
Verka för att fler öppna dagverksamheter för
Delvis
Bl.a.
genom
samvaro
och
aktiviteter
inrättas,
pensionärsföreningar
frivilligorganisationernas
insatser
inom
området uppmuntras
Förbättra livskvaliteten, gärna i samarbete
Ja
Kulturmedel har nyttjas
med frivilligorganisationer, genom att ge
samt utvecklad utevistelse
äldre möjlighet till regelbunden utevistelse
och erbjuda kulturella upplevelser
Utöka möjligheterna att erbjuda äldre
Delvis
Under
juli
fanns
dagkollo
möjlighet till aktiviteter
utanför stadsdelen.
Förbättra livskvaliteten genom att se till att
Ja
Nutritionsprojekt under
maten är vällagad och näringsriktig samt att
året
matsituationen är inbjudande
Ta fram förslag på hur de äldres delaktighet i
Delvis
Ska utvecklas mer 2008
matlagning och måltidsplanering kan stärkas
Undersöka möjligheten för fler äldreboenden
Nej
Ska undersökas under
att laga sin egen mat
2008
Utveckla hemtjänsten för att kunna möta en
Ja
Genom
ökad efterfrågan på en mer flexibel hemtjänst,
samverksansprojekt
som bland annat kan hantera omfattande och
specifika behov
Arbeta aktivt med att på olika sätt stödja
Delvis
Projektstart 1/1 2008
anhörigvårdare
Erbjuda anhörigkonsulenter till stöd för
Nej
Se ovan
anhörigas arbete
I samråd med äldrenämnden ansvara för att ta
Ja
Älvsjö sjukhem byggs om
fram en plan för utbyggnad, ombyggnad och
2008
omstrukturering av vård- och omsorgsboende
inom respektive stadsdelsnämndsområde
Bevara servicehus som boendeform
Ja
I samarbete med äldrenämnden bevaka
Nej
utvecklingen av behov av vård- och
omsorgsboenden med specifika inriktningar,
så kallade profilboenden
Avbryta den planerade omvandlingen av
Ja
Långbrobergs servicehus
Bevara 30 servicehuslägenheter i Kastanjens
Bilaga 6
servicehus
Bevara övriga servicehus tillsvidare i väntan
på en efterfrågeanalys och genomgång av
servicehusens status.
Inrätta ett ledningssystem för kvaliteten och
patientsäkerheten
i
enlighet
med
Socialstyrelsens föreskrifter
Möjliggöra att alla som arbetar med
demenssjuka
kontinuerligt
erbjuds
handledning och utbildning
Verka
för
att
långsiktigt
klara
personalförsörjningen genom att t.ex. knyta
starkare band till olika utbildningsanordnare
Säkra kvaliteten genom att öka medarbetarnas
kompetens och utbildningsgrad
Säkerställa att personal inom vård- och
omsorgsboenden såväl som hemtjänst har
kompetens inom demensvård
Tillsammans med äldrenämnden satsa på
utbildning inom kost och måltidsplanering.
Delvis
Ska utvecklas under 2008
Ja
Inom egen regi och med
stimulansmedel
Delvis
Bl.a.
genom
kompetenscentrum (KC)
Ja
Inom egen regi och
stimulansmedel
Genom stimulansmedel
till projekt och samverkan
Delvis
Ja
Nutritionsprojekt finns
SKA-krav i budget 2007
individoch Ja/nej/delvis
Stadsdelsnämnderna
–
familjeomsorg
Utveckla det förebyggande och uppsökande
arbetet för barn och unga
Uppmärksamma barn som riskerar att fara illa,
särskilt
barn
till
föräldrar
med
missbruksproblem och psykisk ohälsa
Utveckla det drog- och brottsförebyggande
arbetet i samverkan med polisen, skolan och
hemmen
Verka för att alla familjehem har en
grundutbildning
Prioritera stöd och hjälp till barn, ungdomar och
brottsoffer
Utveckla
samverkan
med
de
brottsförebyggande råden
Erbjuda stöd och hjälp till kvinnor och barn
som är utsatta för våld eller hot om våld
Initiera samverkan med myndigheter och
frivilliga aktörer
Förebygga hemlöshet genom aktiva och tidiga
insatser
Kommentar
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Delvis
Genom
beroendemottagning,
Miltonprojekt,
samlokalisering med
RSMH m.m.
Aktivt arbete för att
motverka bostadslöshet
Bilaga 6
Söka upp personer som är hemlösa och
motivera till stöd, vård och behandling och
utveckla olika stöd- och vårdboenden.
Delvis
Bedriva ett aktivt förebyggande arbete och
särskilt
motverka
nyrekryteringen
av
missbrukare i åldern 13-25 år
Samordna en långsiktig och sammanhållen vård
och behandling för missbrukare
Ja
Samverka i planering och utbyggnad av olika
boendeformer för personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Öka utbudet av daglig sysselsättning och stärka
den enskildes möjligheter till studier, praktik
och arbete, särskilt ska unga nyinsjuknades
behov av och intresse för daglig sysselsättning
mötas
Nej
Redovisa arbetet som skett och resultatet av
insatser för personer med missbruksproblematik
och psykisk ohälsa
Utvärdera de utvecklingsprojekt som bedrivits
inom ramen för de statliga medlen och bedöma
vilka som ska integreras i ordinarie verksamhet
Ja
Stadsdelsnämnderna
–
stadsmiljöverksamhet
Aktivt arbeta för att motverka de ökande
kostnaderna för stadsmiljöverksamheten, t.ex.
genom att söka möjligheter till gemensam
och/eller kombinerad upphandling
Utveckla metoder för medborgardialog i
samverkan med övriga berörda nämnder när det
gäller utveckling av parker, grönområden och
övrig stadsmiljöverksamhet
Ja
Ja
Delvis
Ja/nej/delvis
när det behövs med
hyresvärdar
Sdf har inte sett mer
behov av detta, det
täcks
av
boendestödjarna.
Genom
beroendemottagningen
Team Sydväst
SDF ser inget behov av
detta i Älvsjö
Genom Jobbcentrum,
hantverkscafeet
Rondellen
och
kravatten för unga
psykiskt
funktionshindrade
Genom Miltonprojekt
samt
länsstyrelseprojekt
Sker i samordnad
styrgrupp
mellan
Hägersten/Liljeholmen,
Skärholmen och Älvsjö
samt företrädare för
landstinget.
Kommentar
Delvis
Sdf
har
förlängt
entreprenadavtalet då
det är ett bra avtal
ja
Sdf har genomfört ett
större samråd kring
Älvsjös parkplan.
SKA-krav i budget 2007
Stadsdelsnämnderna – flyktingmottagande
Ja/nej/delvis
I samarbete med utbildningsnämnden och
Ja
arbetsförmedlingen utveckla en för individen
samlad helhet av introduktionsprogram, SFI,
vuxenutbildning, yrkesinriktade program, praktik
och eventuella ytterligare moment i mottagandet
Kommentar
Genom jobbcentrum
och
Skapa
goda
cirklar
Bilaga 6
Uppmärksamma och arbeta utifrån barns, ungdomars,
personers med funktionsnedsättning och äldres behov
av särskilda insatser inom introduktionsperioden
Delvis
SKA-krav i budget 2007
ekonomiskt
Ja/nej/delvis
Stadsdelsnämnderna –
bistånd
Minska behovet av och förkorta
bidragstiden
genom
individuella
lösningar och tidiga insatser
Ja
Utveckla arbetsmetoder och samverkan
med
privat
och
offentlig
arbetsförmedling, försäkringskassa och
landsting för att stödja individen till
egen/annan försörjning
Eftersträva att utvecklingsarbete inom
ekonomiskt bistånd bedrivs i samarbete
mellan flera stadsdelsnämnder
Ja
Ja
SKA-krav i budget 2007
–
Ja/nej/delvis
Stadsdelsnämnderna
Arbetsmarknadsåtgärder
Utveckla former för samverkan, samt
etablera
lokala
samverkansöverenskommelser med
arbetsförmedling, försäkringskassa,
lokalt näringsliv och andra lokala
aktörer, i syfte att fastställa
ömsesidiga åtaganden för att öka
förvärvsfrekvensen
Utveckla samarbetet med privata
arbetsförmedlingar,
branschvisa
förmedlingar och bemanningsföretag
som komplement till den offentliga
arbetsförmedlingen
Vidta åtgärder för att minska
arbetslösheten bland ungdomar i
åldern 18-24 år och ge stöd till de
unga som står utanför både
skolväsendet och arbetsmarknaden
och som inte heller uppbär
ekonomiskt bistånd
Ja
Delvis
Ja och Nej
När detta behov
uppdagas
i
utredningsfasen
Kommentar
Älvsjö
ligger
på
41,1%
av
halveringsmålet.
Under 2006 var siffran
48,9%
Genom Jobbcentrum
och
samordningsgrupperna
BrännSam
och
Kugghjulet
Nära samarbete har
skett med Skärholmen
och
Hägersten/Liljeholmen
Kommentar
BrännSam är en skriven
lokal
samverkansövernskommelse
med
landstinget,
arbetsförmedlingen
och
försäkringskassan
samt
samordningsgruppen
på
individnivå som kallas
Kugghjulet
Genom Jobbcentrum
De
unga
som
sökt
försörjningsstöd
har
Jobbcentrum arbetat aktivt
med. De som inte sökt
försörjningsstöd
har
förvaltningen inte sökt upp.
Download