Handlingsplan 2014-2017

advertisement
Handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa
2014-2017
•
•
•
•
•
•
•
HR
Vård och omsorg
Individ och familj
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Samverkan
Bakgrund
I april 2010 antog kommunfullmäktige ett reviderat program för sexuell hälsa, Strategi för arbetet med
sexuell hälsa i Malmö stad år 2010-2017. Strategin innehåller fem strategiska mål.
1.
Invånare i Malmö skall ha tillgång till information kring sexuell och reproduktiv hälsa. Malmö stads
anställdas kunskap om heteronormativitet skall öka.
2.
Färre skall smittas med hiv och sexuellt överförbara infektioner.
3.
Oönskade graviditeter skall minska.
4.
Prostitution samt köp av sexuella tjänster, sexuellt våld, sexuella övergrepp och könsstympning skall
minska.
5.
Diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck
samt hivinfektion skall minska. Sexuella trakasserier skall minska.
Strategin sträcker sig över perioden 2010-2017 och genomförs med hjälp av två handlingsplaner som
löper över fyra år vardera, 2010-2013 och 2014-2017.
Mål och insatser i handlingsplan 2014-2017 har tagits fram i dialog och samverkan med representanter
från berörda verksamhetsområden med stöd av Sexuell hälsa, Malmö stad. Hänsyn har tagits till
respektive områdes handlingsplaner, styrdokument och behov. Detta innebär att formuleringar och
utformning av innehållet kan skilja sig åt mellan de olika områdena.
Insatserna finansieras inom ordinarie budget, interna satsningar samt med statliga hiv/STI-medel
beviljade av Folkhälsomyndigheten.
Inledning
Handlingsplanen för 2014-2017 är en del av Malmö stads strategi för arbetet med sexuell hälsa och syftar
till att följa upp tidigare handlingsplan för perioden 2010-2013. Handlingsplanerna ska bidra till att uppfylla
de fem strategiska målen som uttrycks i Strategi för arbetet med sexuell hälsa.
Strategin i sin helhet finns tillgänglig på malmo.se/sexuellhalsa
För att skapa tydlighet kring innehållet i handlingsplanen bör följande framhållas: det finns andra
övergripande planer som omfattar angränsande områden, t ex Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot
diskriminering. Handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa ligger i linje med och understödjer dessa
planer och de kommunövergripande målen och bör ses som ett komplement. Detta ställer krav på
kommunövergripande stöd och samordning. Planer och policys är underordnade kommunfullmäktiges
mål och är ett verktyg för att uppfylla dessa.
Beträffande innehåll ges här en bakgrund till användningen av könsneutrala begrepp i handlingsplanen:
Hur vi använder språk och begrepp kan både förmedla och befästa normer om kön. Detta talar för vikten
av en medvetenhet kring hur begrepp som underbygger eller motverkar föreställningar om genus
används. Medvetenheten bidrar till ett normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt vilket även bör
genomsyra genomförandet och innehållet i de interventioner som inkluderas.
Användningen av könsneutrala begrepp ska inte uppfattas stå i motsatsförhållande till behov av
framtagande av könsuppdelad statistik gällande man, kvinna och annat. Det är viktigt att statistiken i vår
interna verksamhet könsuppdelas i alla de sammanhang där vi kan få kunskap om i vilken utsträckning
könsrepresentationen är ojämställd så att vi kan vidta åtgärder för att för att skapa jämställdhet. Däremot
kan det vara diskriminerande att dela upp befolkningen i enbart kvinnor och män, flickor och pojkar när vi
frågar brukare, anhöriga, elever med flera efter deras könstillhörighet. När det finns behov av att fråga
efter könstillhörighet ska alternativ anges: kvinna, man, annat.
Avslutningsvis förtydligas ansvarsfördelning och samverkan mellan Malmö stad och Region Skåne:
Sexuell hälsa, Malmö stad står för det förebyggande kommunala perspektivet och kompletterar Region
Skånes hiv/STI-förebyggande arbete som bedrivs via exempelvis Ungdomsmottagningar samt arbetet
med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.
Struktur
Handlingsplanen är indelad i olika områden. Den inleds med övergripande frågeställningar som ryms
inom området HR/arbetsgivarperspektiv. Detta inkluderar bland annat diskriminering och kränkning på
grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt sexuella trakasserier, områden
som berör samtliga verksamheter inom Malmö stad .
Därefter behandlar handlingsplanen avgränsade avdelningar/områden. Varje avdelning/område inleds
med en inramande beskrivning av kopplingen mellan respektive område och sexuell hälsa.
Inom respektive område finns effektmål där de verksamhetsnyttiga effekter som förväntas uppnås inom
respektive målområde redovisas. I effektmålen görs även en koppling till vilka av de fem långsiktiga
målen i strategin för arbetet med sexuell hälsa som insatserna syftar till att uppfylla.
För att kunna mäta och följa upp vad som uttrycks inom respektive effektmål finns matchande indikatorer.
Operativa mål/åtaganden anger vad som ska genomföras för att förverkliga effektmålen.
Därefter beskrivs anvarsfördelningen kring genomförandet och uppföljningen av de operativa målen.
Under rubriken kostnader förtydligas finansiering av respektive operativt mål.
Avslutningsvis redovisas paralleller till andra planer som företrädesvis finns inom Malmö stad och
nationellt.
Begreppsförklaringar
•
Hiv: Humant immunbristvirus
•
STI: Sexuellt överförbar infektion (eng. sexually transmitted infection)
•
Genus: Begrepp som används för att beskriva det sociala, kulturella och historiskt föränderliga i vad
det är att vara kvinna eller man (Genusfokus).
•
Heteronorm: Samhällelig norm som gör gällande att alla personer attraheras av det motsatta könet
och att det kön som en individ ser ut att tillhöra också är det kön som den känner sig som (RFSL).
•
Normkritik: Att tydliggöra och ifrågasätta normer som påverkar personers möjligheter att leva som
de önskar. Att tillhöra en norm, något som anses vanligt och inte brukar ifrågasättas, innebär
fördelar. Ofta blir fördelarna synliga först om man bryter mot normen. Ju färre normer man passar in
i, desto mer begränsat blir ens handlingsutrymme (UMO).
•
HBTQ: Akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.
•
Intersektionalitet: Samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra hur olika
maktfaktorer som till exempel etnicitet, kön och klass samverkar. Människors erfarenheter, identiteter
och möjligheter är givna utifrån en rad olika positioner i samhället som inte kan förstås isolerade från
varandra (Nationalencyklopedin).
•
SRHR: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
HR
I Malmö stads förvaltningar finns ett förebyggande arbete mot
sexuella trakasserier och diskriminering på grund av sexuell
läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. För att få till
ett faktiskt förändrat arbete och förhållningssätt gentemot både
medarbetare och Malmöborna bör insatser för att öka kunskapen i
frågorna riktas till Malmö stads medarbetare.
Område
HR- Sexuella trakasserier
Effektmål
Andel medarbetare som anger att de har varit utsatta för sexuella trakasserier av chef eller kollega
på sin arbetsplats har minskat till 1 procent.
Strategiskt mål: 5
Andel av Malmö stads medarbetare som i medarbetarenkäten anger att de utsatts för sexuella
trakasserier av chef eller kollega på sin arbetsplats
Ansvar
Kostnader
Genomförande
Uppföljning
Stadskontoret/HR-strategiska
Stadskontoret/HR-strategiska
avdelningen och förvaltningarnas
avdelningen och förvaltningarnas
HR-avdelningar i samverkan med
HR-avdelningar i samverkan med
Sexuell hälsa/Sociala
Sexuell hälsa/Sociala
resursförvaltningen
resursförvaltningen
Inom HR-strategiska
Förvaltningarnas ledare
Förvaltningarnas HR-avdelning
avdelningens och
följer upp och rapporterar till
förvaltningarnas
Stadskontoret/HR-Strategiska
befintliga budget
avdelningen
Stadskontoret/HR-strategiska
Stadskontoret/HR-strategiska
avdelningen och förvaltningarnas
avdelningen och förvaltningarnas
HR-avdelningar i samverkan med
HR-avdelningar
Sexuell hälsa/Sociala
resursförvaltningen
Plan för jämställd personalpolitik, Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, Strategisk
utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering, Kommunstyrelsens budgetmål, Riktlinjer och rutiner
för kränkande särbehandling, Personalpolicy
Indikatorer
Operativa mål (åtaganden)
Ta fram och implementera
kompetenshöjande material som
t.ex. e-learning, powerpoint, eller
Månadens fråga som kan användas
på arbetsplatsträffar och dylikt.
Förvaltningarna höjer sina
medarbetares kompetens med hjälp
av framtaget material enligt ovan.
Undersöka möjligheterna att
registrera sexuella trakasserier i
syfte att i framtiden kunna utveckla
rutiner och vidta åtgärder för att
minska förekomsten.
Övriga planer/strategier/program
Område
Effektmål
Indikatorer
Operativa mål (åtaganden)
Ta fram mätmetod samt undersöka i
vilken omfattning medarbetare på
minst tre förvaltningar i Malmö stad
som identifierar sig som homo-, bi-,
transexuella och queer upplever att
de kan vara öppna med sin sexuella
läggning och/eller
könsöverskridande identitet eller
uttryck på sin arbetsplats.
Ta fram och implementera ett
underlag till stöd som ledare kan
använda när det har skett en
kränkning av medarbetare som
identifierar sig som homo-, bi-,
transexuella och queer.
Ta fram och implementera ett
kompetenshöjande material för att
höja kompetensen i normkritiskt
tänkande med fokus på HBTQfrågor, som ledare kan använda på
t.ex. arbetsplatsträffar.
Förvaltningarna genomför
kompetenshöjning i normkritik med
fokus på HBTQ-frågor för minst 40
procent av varje förvaltnings
medarbetare enligt framtaget
material.
Övriga planer/strategier/program
HR- Diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller
uttryck
Medarbetare i Malmö stad på minst tre förvaltningar som identifierar sig som homo-, bi-,
transsexuella och queer kan vara öppna med sin sexuella läggning och/eller könsöverskridande
identitet eller uttryck på sin arbetsplats.
Strategiska mål: 1, 5
Andel av medarbetare i Malmö stad på minst tre förvaltningar som svarar att de identifierar sig som
homo-, bi-, transsexuella och queer som upplever att de kan vara öppna med sin sexuella läggning
och/eller könsöverskridande identitet eller uttryck på sin arbetsplats
Antal medarbetare som genomgått kompetenshöjning i normkritik med fokus på HBTQ-frågor
Ansvar
Kostnader
Genomförande
Uppföljning
Stadskontoret/HR-strategiska
Stadskontoret/HR-strategiska
avdelningen i samverkan Sexuell
avdelningen
hälsa/Sociala resursförvaltningen
Stadskontoret/HR-strategiska
avdelningen och förvaltningarnas
HR-avdelningar i samverkan med
Sexuell hälsa/Sociala
resursförvaltningen
Stadskontoret/HR-strategiska
avdelningen och förvaltningarnas
HR-avdelningar i samverkan med
Sexuell hälsa/Sociala
resursförvaltningen
Förvaltningarnas ledare
Förvaltningarnas HR-avdelning
följer upp och rapporterar till
Stadskontoret/HR-strategiska
avdelningen
Inom HR-strategiska
avdelningens och
förvaltningarnas
befintliga budget
Kommunstyrelsens budgetmål, utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering och strategiska
handlingsplanen för arbetet mot diskriminering, Personalpolicy
Vård och Omsorg och LSS (Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade)
Vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad ska bland annat
arbeta för att personer som är äldre och/ eller har en
funktionsnedsättning får stöd utifrån individuella behov. I planen för
vård- och omsorgsverksamheten samt för LSS-verksamheten finns
paralleller till Sexuell hälsa, Sociala resursförvaltningen och dess
handlingsprogram. Genom att arbeta hälsofrämjande och inkludera
sexualitet i arbetet med personer med funktionsnedsättning samt
äldre personer kan kvaliteten såväl inom omsorgen som inom LSSverksamheten öka.
Område
LSS- verksamheter
Effektmål
Medarbetare och ledare inom LSS-verksamheterna har kunskap om hur de kan agera i situationer
som rör sexualitet, intimitet och relationer i förhållande till de personer som får insatser enligt LSS.
Medarbetarna och ledarna har även kunskap om hiv/STI och blodburna sjukdomar samt om det
eventuella stigma dessa kan medföra.
Strategiska mål: 1-5
Vägledning som matchar innehållet i effektmålet finns och sprids bland berörda verksamheters
ledare och medarbetare
Antalet genomförda utbildningsinsatser och antalet medarbetare och ledare som deltar vid dessa
Ansvar
Kostnader
Genomförande
Uppföljning
Indikatorer
Operativa mål (åtaganden)
En behovsanalys och kartläggning
genomförs och utgör en bas för
innehållet i vägledningen.
Utbildningsinsatser för medarbetare
och ledare genomförs för att
medverka till implementering och
spridning av den framtagna
vägledningen.
Övriga planer/strategier/program
LSS-verksamheter/Sociala
resursförvaltningen i samverkan
med Stadskontoret/
Välfärdsavdelningen och Sexuell
hälsa/ Sociala resursförvaltningen
LSS-verksamheter/Sociala
resursförvaltningen i samverkan
med Stadskontoret/
Välfärdsavdelningen och Sexuell
hälsa/Sociala resursförvaltningen
Inom befintlig budget
samt projektmedel
Plan för LSS- Malmö stad ,Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad, Plan mot våld i nära
relation Malmö stad, utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering och strategiska handlingsplanen
för arbetet mot diskriminering.
Område
Äldreomsorg
Effektmål
Medarbetare och ledare inom vård och omsorg med fokus på äldreomsorgen har kunskap om hur de
kan agera utifrån individens behov kring frågor som rör sexualitet, intimitet och relationer.
Medarbetarna och ledarna har även kunskap om hiv/STI och blodburna sjukdomar samt om det
eventuella stigma dessa kan medföra.
Strategiska mål: 1, 2, 4 och 5
Utbildningsmaterial som matchar innehållet i effektmålet finns och sprids bland ledare, medarbetare
och verksamheter
Antalet genomförda utbildningsinsatser och antalet deltagare vid dessa
Ansvar
Kostnader
Genomförande
Uppföljning
Indikatorer
Operativa mål (åtaganden)
Framtagande av utbildningsmaterial
rörande hur medarbetare och ledare
kan samtala kring sexualitet,
intimitet, relationer och hiv/STI inom
personalgruppen samt med berörda
personer inom vård- och
omsorgsverksamheter.
Genomförande av
utbildningsinsatser med syfte att
samla och sprida relevant kunskap
kring de individuella behov som kan
finnas utifrån sexualitet och de
personer som inkluderas inom
olika vård- och omsorgsverksamheter.
Övriga planer/strategier/program
Områdesförvaltningar i samverkan
med
Stadskontoret/Välfärdsavdelningen
och Sexuell hälsa/Sociala
resursförvaltningen
Områdesförvaltningar, i samverkan
med
Stadskontoret/Välfärdsavdelningen
och Sexuell hälsa/Sociala
resursförvaltningen
Inom befintlig budget
samt projektmedel
Plan för vård och omsorgsverksamhet Malmö stad, Plan mot våld I nära relation Malmö stad,
utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering och strategiska handlingsplanen för arbetet mot
diskriminering.
Individ och Familj
Individ- och familjeomsorgen i Malmö stad ska bedriva ett
förebyggande arbete som både inkluderar allmänna samt individuellt
riktade insatser. Malmö stads handlingsplan för arbetet med sexuell
hälsa och samverkan med Sexuell hälsa/Sociala resursförvaltningen
är delar som ingår i det arbetet. Genom utbildningsinsatser och
utveckling av befintliga handläggningsrutiner inom individ- och
familjeomsorgen ska kvaliteten i arbetet med sexualitet, sexuell
hälsa och i arbetet mot sexuellt våld, öka.
Område
Individ- och familjeomsorg
Effektmål
En ökad andel medarbetare och ledare har och använder kunskap kring olika aspekter av sexualitet i
sitt arbete.
Strategiska mål: 1-5
Indikatorer
Operativa mål (åtaganden)
Framtagande av metodmaterial
samt förstärkt kompetens genom
utbildningsinsatser inom följande
områden: Individens sexuella
utveckling, samtal om sexualitet,
sexuellt våld samt
preventionsarbete och
diskriminering inom området.
Övriga planer/strategier/program
Andel av medarbetare och ledare inom vuxenenheten, barn och unga, verksamheten
ensamkommande barn och familjevården som genomgått utbildning kring olika aspekter av
sexualitet.
Andel av de utbildade medarbetarna och ledarna som inkluderar frågor om sexualitet i det
professionella samtalet
Andel av de utbildade medarbetarna och ledarna som har kunskap om olika samverkansaktörer och
insatser som finns att tillgå inom området
Ansvar
Kostnader
Genomförande
Uppföljning
Stadsområdesförvaltningarnas
Stadskontoret/Välfärdsavdelningen
Inom befintlig individavdelning för individ- och
i samverkan med Sexuell
och
familjeomsorg i samverkan med
hälsa/Sociala resursförvaltningen
familjeomsorgsbudget
Stadskontoret/Välfärdsavdelningen
samt projektmedel
och Sexuell hälsa/Sociala
resursförvaltningen
Plan för Individ- och Familjeomsorgen i Malmö stad, Riktlinjer för barn- och ungdomsvården i Malmö
stad, Kommande riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Malmö stad, Plan mot våld i nära
relation, Kommission för ett socialt hållbart Malmö, utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering
och strategiska handlingsplanen för arbetet mot diskriminering.
Område
Individ- och familjeomsorg
Effektmål
Det finns handläggningsprocesser som inkluderar hur olika aspekter av sexualitet kan påverka
klientens behov av insats.
Strategiska mål: 1-5
Handläggningsprocesserna innehåller rutiner för hur yrkesverksamma hanterar olika aspekter av
sexualitet,
samt att rutinerna följs
Ansvar
Kostnader
Genomförande
Uppföljning
Indikatorer
Operativa mål (åtaganden)
Föra in rutiner gällande sexualitet,
sexuell hälsa och sexuellt våld i
individ- och familjeomsorgens
handläggningsrutiner.
Upprätta samverkansrutiner
gällande sexualitet, sexuell hälsa
och sexuellt våld.
Övriga planer/strategier/program
Stadsområdesförvaltningarnas
avdelning för individ- och
familjeomsorg i samverkan med
Stadskonteret/Välfärdsavdelningen
och Sexuell hälsa/Sociala
resursförvaltningen
Stadsområdesförvaltningarnas
avdelning för individ- och
familjeomsorg i samverkan med
Stadskonteret/Välfärdsavdelningen
och Sexuell hälsa/Sociala
resursförvaltningen
Inom befintlig individoch
familjeomsorgsbudget
samt projektmedel
Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad, Riktlinjer för barn- och ungdomsvården i Malmö
stad, Kommande riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Malmö stad, Plan mot våld i nära
relation, Kommission för ett socialt hållbart Malmö, utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering
och strategiska handlingsplanen för arbetet mot diskriminering.
Förskola
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet
med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i
arbetet med barnen (Läroplan för förskolan Lpfö 98).
Barns sexualitet är ett område som kan förefalla svårtillgängligt och
där förskolepersonal kan behöva stöd för att kunna ha ett
professionellt, inkluderande förhållningssätt där varje barn möts
utifrån sin unika person och behov. Förskolan och dess personal kan
då skapa en miljö som både är hälsofrämjande och förebyggande
och som ger trygga individer med en god självkänsla.
Område
Förskola
Effektmål
Medarbetarna på 25 förskolor har ökad kunskap om sitt bemötande av barns sexualitet.
Strategiska mål: 1, 5
Andel av förskolorna som tar upp personalens kunskap om sitt bemötande av barns sexualitet i
planen mot diskriminering och kränkande behandling
Andelen av förskolornas medarbetare som har ökad kunskap om sitt bemötande av barns sexualitet
Andel av förskolorna som följer upp medarbetarnas kunskap om sitt bemötande av barns sexualitet i
planen mot diskriminering och kränkande behandling
Kostnader
Ansvar
Genomförande
Uppföljning
Indikatorer
Operativa mål (åtaganden)
En arbetsgrupp tar fram ett
stödmaterial riktat till förskolans
medarbetare.
Arbetsgruppen tar fram en mall till
uppföljningen av medarbetarnas
kunskap om sitt bemötande av
barns sexualitet i planen mot
diskriminering och kränkande
behandling.
En stödperson från den
intresserade förskolan utses och
driver utvecklingsarbetet på
förskolan.
Förskoleområdenas pedagogiska
utvecklingsteam tillsätter och
samordnar ett nätverk för
stödpersoner där kunskap och
erfarenheter kan utbytas.
Övriga planer/strategier/program
Förskoleförvaltningen
Förskoleförvaltningen
Inom
förskoleförvaltningens
befintliga budget
Skollagen, Läroplanen för förskola, Diskrimineringslagen, utvecklingsplanen för
jämställdhetsintegrering och strategiska handlingsplanen för arbetet mot diskriminering.
Grundskola
I kursplaner och ämnesplaner inom skolan lyfts frågor om sexualitet,
jämställdhet, likabehandling och normer. Detta är områden som
påverkar både kunskap, attityder och beteenden på både grupp- och
individnivå. Skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete för
sexuell hälsa skapar trygga individer med en god självkänsla som
bidrar till ett positivt samspel mellan människor.
Område
Grundskola
Effektmål
Ledning, personal och elever vid sex utvalda grundskolor har ökad kunskap om värderingar och
bemötande kring människors sexualitet utifrån diskriminering, sexuella trakasserier,
heteronormativitet och jämställdhet.
Personalen vid de sex grundskolorna har ökad pedagogisk/didaktisk kompetens i frågor rörande
detta.
All personal inom den medicinska skolhälsan vid de sex utvalda skolorna har genomgått
utbildningsinsatser senast 2015.
Strategiska mål: 1, 5
Andel av elever och personal som upplever sig ha en ökad kunskap och kompetens kring
värderingar och bemötande av människors sexualitet utifrån diskriminering, sexuella trakasserier,
heteronormativitet och jämställdhet i de sex utvalda grundskolorna
Andelen personal som upplever sig ha en ökad pedagogisk/didaktisk kompetens inom
ämnesområdet
Andel av elever och personal som deltagit i bildningssammanhang i de sex utvalda grundskolorna
Andel personal inom den medicinska elevhälsan som har berört sexuell hälsa som en särskild del i
hälsosamtalen vid de sex utvalda skolorna
Andel personal inom elevhälsan som upplever att de generellt riktat särskild uppmärksamhet mot
frågan i kontakter med annan personal, ledning och elever i de sex utvalda grundskolorna
Andel incidenter/tillbud som rapporteras vid de sex utvalda grundskolorna och som har direkt eller
indirekt koppling till berörda diskrimineringsområden
Ansvar
Kostnader
Genomförande
Uppföljning
Indikatorer
Operativa mål (åtaganden)
Fortbildning och utbildning inkluderande attityd
och värderingsövningar.
Tillsätta en arbetsgrupp som utvecklar och
introducerar frågeställningarna som berör sexuell
hälsa i hälsosamtalet.
Processtöd genom centrala stödfunktioner; ”Så
sant” och genuspedagoger.
Särskilt fokus i verksamhetsberättelse för de
olika aktörerna.
Värdegrundsintegrerad undervisning
innehållande statistik, litteratur, film, teater,
internet, medier inom områdena diskriminering,
sexuell hälsa och heteronormativitet.
Handledning i ämnesområdet till ledning,
elevhälsa och strategiskt valda lärare.
Övriga planer/strategier/program
Grundskoleförvaltningen
Grundskoleförvaltningen
Inom
grundskoleförvaltninge
ns befintliga budget
Skollagen, Lgr 11, Vägledning för elevhälsan , Basprogram för elevhälsan, utvecklingsplanen för
jämställdhetsintegrering och strategiska handlingsplanen för arbetet mot diskriminering.
Gymnasieskola
I kursplaner och ämnesplaner inom skolan lyfts frågor om sexualitet,
jämställdhet, likabehandling och normer. Detta är områden som
påverkar både kunskap, attityder och beteenden på både grupp- och
individnivå. Skolans hälsofrämjande- och förebyggande arbete för
sexuell hälsa skapar trygga individer med en god självkänsla som
bidrar till ett positivt samspel mellan människor.
Område
Gymnasieskola
Effektmål
Samsynen kring hur vi arbetar med sex och samlevnad på samtliga skolor inom förvaltningen har
ökat.
80 procent av skolorna har påbörjat arbetet kring samsynen vid ingången av läsåret 2016/2017.
All personal upplever sig tillräckligt trygg och kompetent att arbeta med diskriminering, sexuella
trakasserier, heteronormativitet och jämställdhet.
Strategiska mål: 1, 5
Andelen skolor som har en tydligt utarbetad strategi för sex- och samlevnadsarbetet, som till
exempel en del av likabehandlingsplanen, har ökat
Andelen skolor som påbörjat detta arbete vid ingången av läsåret 2016/17
Området sexuell hälsa är utvecklat i hälsosamtalen
Andelen skolsköterskor som genomgått introduktionen av sexuell hälsa i hälsosamtalen har ökat
Andelen personal som genomgått fortbildning kring inkluderande attityder och värderingar
Ansvar
Kostnader
Genomförande
Uppföljning
Indikatorer
Operativa mål (åtaganden)
Utbildningsledare och rektorer ska
få inspiration och utbildning i att
konkretisera sex- och
samlevnadsundervisningen.
Ämnesgrupperna och arbetslagen
utarbetar former i undervisningen för
att ta upp sex- och samlevnad
tillsammans med rektorerna.
Processtöd genom centrala
Gymnasie- och
stödfunktioner med ansvar för
skolutvecklingsprocesser med fokus vuxenutbildningsförvaltningen
på sexualitet, jämställdhet och
likabehandling.
En arbetsgrupp utvecklar och
introducerar frågeställningarna som
berör sexuell hälsa i den medicinska
elevhälsans hälsosamtal.
Fortbildning kring inkluderande
attityder och värderingar.
Övriga planer/strategier/program
Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Inom gymnasie- och
vuxenutbildningsförval
tningens befintliga
budget
Styrdokument, Skollagen, Gy 11, GyS 13, Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen o Skolverket),
Likabehandlingslagen, Diskrimineringslagen, Qualis , utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering
och strategiska handlingsplanen för arbetet mot diskriminering.
Samverkan
För att optimera förutsättningarna kring det hiv/STI-preventiva
arbetet krävs tydlighet kring när, hur och med vem samverkan ska
ske. Detta gäller såväl gentemot myndigheter som
intresseorganisationer. Samverkansmålen formaliserar arbetet
genom att ange riktningen framåt.
Område
Effektmål
Indikatorer
Operativa mål (åtaganden)
Att medverka till att det
förebyggande arbetet mot hiv och
andra sexuellt överförbara
infektioner blir mer effektivt.
Förstärkande av samverkan mellan
Malmö stad och Region Skåne
genom arbetsgrupps- och
ledningsgruppsmöten.
Involvering av
intresseorganisationer och andra
lokala aktörer som exempelvis
fritidsverksamhet gällande
genomförande av handlingsplan och
kommunikationskampanjer.
Upprättande av tvärsektoriell
beredningsgrupp med fokus på
kommunikationsfrågor.
Övriga planer/strategier/program
Samverkan mellan Malmö stad och Region Skåne samt övriga lokala aktörer inom området sexuell
hälsa
Att det finns en välfungerande struktur för samverkan och kommunikationsinsatser mellan Malmö
stad och Region Skåne, samt att denna struktur även finns gentemot lokala intresseorganisationer
och andra relevanta aktörer inom Malmö stad.
Strategiska mål: 1-5
Antalet genomförda och pågående samverkansmöten/nätverk
Antalet genomförda nationella- och lokala kommunikationsinsatser
Antalet samverkans- och dialogmöten med intresseorganisationer och andra relevanta aktörer inom
Malmö stad
Antalet insatser/projekt som genomförts i samverkan med Region Skåne och lokala
intresseorganisationer
Ansvar
Kostnader
Genomförande
Uppföljning
Sexuell hälsa, Malmö stad i
samverkan med Region Skåne
Sexuell hälsa, Malmö stad i
samverkan med Region Skåne
gällande kommunikationskampanjer
Malmö stad- Sexuell hälsa
Sexuell hälsa, Malmö stad i
samverkan med Region Skåne
Nationella förordningen kring hiv/STI, Region Skånes Strategi och handlingsplaner för SRHR,
Nationella HBT-strategin samt Nationella hiv/STI-strategin.
Uppföljning
På samma sätt som med handlingsplanen 2010-2013, kommer de mål och åtgärder som föreslagits i
handlingsplanen 2014-2017 att utvärderas och följas upp.
Det gäller också att utvärdera hur det sammantagna resultatet av åtgärderna i planen når upp till de
övergripande intentionerna i strategin för sexuell hälsa.
Utvärderingen blir ett underlag för inriktning och prioriteringar i det framtida arbetet med sexuell hälsa i
Malmö stad. Det är också viktigt att se paralleller till andra handlingsplaner för att åstadkomma
samverkansvinster och optimera användning av resurser.
Referenser
•
Genusfokus (2014-10-15)
URL = http://www.genusfokus.se/om/vad-ar-genus/
•
Nationalencyklopedin (2014-10-15)
URL = http://www.ne.se/lang/intersektionalitet
•
RFSL (2014-10-5)
URL = http://www.rfsl.se/?p=412
•
UMO (2014-10-15)
URL = http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-arbetar-vi/Normkritiskt-angrepssatt/
•
RFSU (2014-11-04)
http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Vad-betyder-SRHR/
Download