Del 1 Hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i sjuksköterskans

advertisement
Bilaga 2
2013-06-14
Del 1
Hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i sjuksköterskans
ansvarsområde
Följande insatser är exempel på vad som kan vara hälso- och
sjukvårdsuppgifter:
 Blodgruppering
 Central venkateter, provtagning – skötsel
 Desinfektion
 Dialys, peritoneal
 Dokumentation enligt Hälso- och sjukvårdslagen
 Egenvårdsbedömning och uppföljningsansvar
 Förskrivning av läkemedel
 Förskrivning av kostnadsfria hjälpmedel
 Identitetsmärkning
 Influensavaccination
 Infusion och blodtransfusion
 Inhalationsbehandling
 Injektioner
 Intratekal kateter via port - skötsel
 Instillation av läkemedel i urinblåsan
 Kateterisering, kateterspolning, blåssköljning, blåsträning, omkuffning
 Kateterfunktion, byte/tömning av påse samt kontroll av innehåll
 Kompressionsstrumpor
 Linda ben
 Läkemedelsförråd, att förestå
 Läkemedelshantering
 Läkemedelspump, hantering
 Mat- och vätskeregistrering
 Matning av person med uppenbara sväljningssvårigheter
 Medicinsk bedömning, tillsyn och kontroll
 Medicintekniska produkter, kontroll och skötsel
 Munvård och skötsel av tandproteser
 Observationer av den enskildes hälsotillstånd
 Omhändertagande av avliden
 Omvårdnad
 Palliativ vård, undersökning av avliden för att läkare ska kunna konstatera
dödsfall
 PEG-sond, skötsel och byte av
 Picc-line, provtagning och skötsel
 Provtagning, till exempel ven- och kapillärprovtagning, urinprov
 Puls och blodtryckskontroller
 Pyelostomikateter, skötsel
Sida
2 (5)














Riskavfall, hantering
Smittskydd/basal hygien
Sondmatning
Specialkateter, sättning av till exempel Suprapubiskateter eller Tiemann,
vid restriktion är erfarenhet lämplig, vid katetersättning efter
komplikationer är stor erfarenhet nödvändig
Sterilt gods, hantering
Stomi, skötsel
Subkutan venport, provtagning och skötsel
Sugning av luftvägar
Suturtagning
Suprapubiskateter
Såromläggning, sårbehandling
Trakeostomi, skötsel
Trycksårsprofylax
Utvärdera och följa upp insatser och behandling
Del 2
Hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av reellt kompetent
personal efter instruktion av sjuksköterska som ska förvissa sig om
personalens kunskaper
















Desinfektion, rengöring av instrument
Dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen på uppdrag av sjuksköterska
Kateterfunktion, byte av påse samt kontroll av innehåll
Matning av person med uppenbara sväljningssvårigheter
Mat- och vätskeregistrering
Munvård och skötsel av tandproteser
Observationer av den enskildes hälsotillstånd
Okomplicerad sårbehandling, till exempel rengöring och förbandsbyte
Omhändertagande av avliden
Omvårdnad
Riskavfall, hantering
Sterilt gods, hantering
Suturtagning
Tillsyn vid infusion
Trycksårsprofylax
Urinprover
2
Sida
3 (5)
Del 3
Hälso- och sjukvårdsuppgifter som endast får utföras av reellt
kompetent personal efter delegering av sjuksköterska
Läkemedelshantering
 Överlämna iordningställda doser av läkemedel, övervaka intag
 Iordningställa och injicera insulindos, med insulinpenna
 Dosera och överlämna inhalationsläkemedel
 Ge ögondroppar, ögonsalva
 Ge örondroppar, öronsalva
 Dosera och överlämna flytande läkemedel
 Dosera läkemedel för inhalation
 Överlämna läkemedel vid behov enligt direktiv från sjuksköterska
 Applicera/ta bort läkemedelsplåster
 Ge antikoagulantiainjektioner i förfylld spruta
 Ge stolpiller/klysma
 Ge vagitorier
 Ge läkemedel under tungan (sublingualt)
Andra uppgifter inom läkemedelshanteringen ska alltid delegeras efter samråd
med MAS.
Övriga arbetsuppgifter som kräver delegering
 ID-märkning
 Intermittent kateterisering, blåsträning
 Kateterbyten i okomplicerade fall
 Kateter, omkuffning
 Kateterspolning
 Komplicerade såromläggningar
 Kuffning och skötsel av till exempel PEG
 Linda ben
 PEG-sond, skötsel
 P-glukosprovtagning
 Puls och blodtryckskontroller
 RIK= ren intermittent kateterisering
 Sondmatning via PEG
 Sugning av övre luftvägar
 Venprovtagning
3
Sida
4 (5)
Del 4
Hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte får delegeras eller instrueras
till annan personal utan ska utföras av legitimerad sjuksköterska.
Vissa undantag kan förekomma efter samråd med MAS

































Bedömning av symtom och smärtlindring vid palliativ vård
Blodgruppering
Central venkateter, provtagning – skötsel
Dokumentation enligt Hälso- och sjukvårdslagen
Egenvårdsbedömning och uppföljningsansvar
Förskrivning av kostnadsfria hjälpmedel
Förskrivning av läkemedel
Influensavaccination
Infusion och blodtransfusion
Injektion, intramuskulär, intravenös
Injektion, subcutan med undantag för insulin i insulinpenna och
antikoagulantia i förfylld spruta
Instillation av läkemedel i urinblåsan
Intratekal kateter via port - skötsel
Kateterbyten, komplicerade
Komplicerade blodprover till exempel provtagning i central venkateter
eller subcutan venport
Läkemedel, dispensering
Läkemedelspump, hantering
Läkemedelsförråd, att förestå
Medicinsk bedömning, tillsyn och kontroll
Medicintekniska produkter, kontroll och skötsel
Ordinationshandling, upprättade och ändring
Palliativ vård, undersökning av avliden för att läkare ska kunna konstatera
dödsfall
Picc-line, provtagning - skötsel
Pyelostomikateter, skötsel
Röntgenförberedelser som är komplicerade
Sondmatning via näsan
Sond, byte av till exempel PEG
Subkutan venport, provtagning - skötsel
Sugning av nedre luftvägar
Trakeostomi, skötsel
Utvärdera och följa upp insatser och behandling
Öronspolning (bedömning och spolning om både formell och reell
kompetens finns)
Överföring av information rörande läkemedel på nya signeringslistor
4
Sida
5 (5)
Del 5
Hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av legitimerad
sjuksköterska eller av omvårdnadspersonal efter utbildning från
ordinerande enhet

Peritoneal dialys
Del 6
Hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av legitimerad
sjuksköterska efter läkarordination och instruktion/utbildning från
ordinerande enhet


Byte av trachealkanyl
Specialkateter, sättning av till exempel Suprapubiskateter eller Tiemann
5
Download