RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
1 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Läkemedelsarbete i Melior
Sammanfattning
Riktlinjen beskriver hantering av läkemedelsmodulerna i Melior vid SÄS och
ger användaren av de olika läkemedelsfunktionerna anvisning och stöd för
förskrivare vid ordination, förskrivning av recept och för sjuksköterskor vid
utdelning av läkemedel.
Riktlinjen beskriver lämplig arbetsordning för att undvika läkemedelsfel
(t.ex. tydliga ordinationer) under vårdtillfället samt vid förflyttningar inom
sjukhuset men även vid övergång till annan vårdform. Målet är att patienten
får optimal information om sina läkemedelsordinationer (t.ex. medicinlista
till patient).
Riktlinjen beskriver också former för utbildning av personal som ska arbeta
med läkemedel i Melior.
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
2 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsförteckning
Sammanfattning ........................................................................................... 1
Inledning....................................................................................................... 3
Ordförklaringar ......................................................................................... 3
Förutsättningar ............................................................................................. 4
Syfte och upplägg .................................................................................... 4
Melior är originalhandling ......................................................................... 4
Genomförande ............................................................................................. 4
Ordination av läkemedel .......................................................................... 4
Dokumentation av Läkemedelsöverkänslighet ......................................... 6
Läkemedelsval - dosdispenserade och rekommenderade läkemedel....... 8
Vissa läkemedel - specialfall .................................................................... 8
Dosering och scheman .......................................................................... 10
Ordinationsmallar ................................................................................... 13
Ordinationsmallar på databas- och enhetsnivå ...................................... 13
Att använda ordinationsmallar ................................................................ 13
Att använda ordinationsmallar med recept ............................................. 14
Upprepade läkemedelsutdelningar i öppenvård ..................................... 14
Ordinationsmall för premedicinering ....................................................... 14
Favoriter ................................................................................................ 15
Muntlig ordination/Telefonordination ...................................................... 15
Generella ordinationer ........................................................................... 15
Pilning .................................................................................................... 15
Ändrade ordinationer ............................................................................. 16
Utdelning av läkemedel .......................................................................... 16
Recept ................................................................................................... 17
Utskrifter av läkemedelslistor ................................................................. 19
Läkemedelsberättelse ............................................................................ 19
Utskrivning ............................................................................................. 20
Utbildning och uppföljning ...................................................................... 20
Uppföljning ................................................................................................. 20
Dokumentinformation ................................................................................. 20
Länkförteckning .......................................................................................... 21
Bilaga 1 - Doseringstider och schema ........................................................ 22
Doseringstider ........................................................................................ 22
Schema ................................................................................................. 22
Bilaga 2 - Dosenhet i Melior vid ordination av olika beredningsformer ........ 24
Bilaga 3 - Utskrifter ..................................................................................... 26
Medicinlista via Aktuella ordinationer ..................................................... 26
Medicinlista via ordinationsöversikten .................................................... 26
Arkivlista ................................................................................................ 26
Utdelningslista ....................................................................................... 26
Läkemedelslista för utdelning på avdelning ............................................ 26
Utskrift av historik................................................................................... 26
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
3 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Inledning
Ordförklaringar
Aktuella ordinationer
Läkemedelsmodulen i Melior avsedd för öppenvård, varje förekomst av
begreppet i denna riktlinje avser denna.
Dosexpedition i öppenvård
Dosförpackade läkemedel i öppenvård. Packas och levereras av en
upphandlad leverantör.
Läkemedelsberättelse
Beskrivning av vilka förändringar som har gjorts i patientens
läkemedelsbehandling vid en vårdkontakt och orsaken till ändringarna. Se
SOSFS 2012:9.
Läkemedelsförteckningen
Del av NPÖ (Nationell PatientÖversikt), visar en patients på apotek
uthämtade läkemedel senaste 15 månaderna.
NPÖ
Nationell PatientÖversikt, rikstäckande IT-system med journal och
läkemedelsinformation om patient.
Ofullständig ordination
Ordination som gjorts med =-tecken men ingen dos angivits, varje förekomst
av begreppet i detta dokument avser detta.
Ordinationsöversikt
Läkemedelsmodulen i Melior framför allt avsedd för och använd inom
slutenvården.
Pascal
Användargränssnitt till Dosexpedition i öppenvård för läkare och
sjuksköterskor.
SIL
Svensk informationsdatabas för Läkemedel, huvudsakliga databaskällan till
läkemedlen i Melior.
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
4 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Förutsättningar
Syfte och upplägg
Denna riktlinje inriktar sig på hanteringen av läkemedel i Melior och är både
beskrivande av Meliors funktioner och reglerande av hur de ska användas på
SÄS. Det är nödvändigt för förståelse att i vissa fall beskriva även funktioner
i Melior som inte ska användas, men i dessa fall är detta tydligt angivet.
Riktlinjen är för ökad läsbarhet upplagd att likna ett normalt vårdförlopp.
De verksamheter som inte använder Meliors läkemedelsmodul måste ha
riktlinjer som beskriver rutiner kring läkemedelsordinationer och utdelningar
samt dess journalföring. Den ska säkerställa att patientens aktuella
läkemedelsordinationer är samlade och dokumenterade och att nästa
verksamhet som övertar patienten får tillgång till dennes aktuella
läkemedelsordinationer.
Melior är originalhandling
Läkemedelsmodulen i Melior är originalhandling och patientens aktuella
läkemedelsordinationer ska vara samlade och dokumenterade i Meliors
läkemedelsmodul. Utskrivna listor på papper räknas som kopior. Även
utdelningar till patienter dokumenteras i Melior, och tillhör
originalhandlingen (se även Ordinationsmall för upprepade
läkemedelsutdelningar i öppenvård). Vid behov kan förtydliganden göras
under sökordet ”Läkemedelsordination” i textdelen av Melior.
Melior är originalhandling för läkemedel på samtliga enheter på SÄS
undantaget neonatal, röntgen, IVA, endoskopienheter, operationsenheter,
postoperativa enheter och vid ordination av cytostatika inom vuxenvården, på
grund av begränsningar i Melior.
Genomförande
Ordination av läkemedel
Inskrivning i slutenvård
Vid inskrivning ansvarar läkare för att patientens läkemedelsordinationer förs
in i Meliors ordinationsöversikt från Aktuella ordinationer, som vid behov
korrigeras och kompletteras. För att åstadkomma en korrekt ordination finns
olika informationskällor:


Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
Patienten och anhöriga.
Medicinlista från öppenvården (OBS! Patienter kan även ha lista över
sparade recept på apotek som inte behöver vara komplett!).
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
5 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus




Läkemedelsförteckningen i NPÖ
(patientens godkännande krävs men en akutrutin finns)
Pascal för patienter som har Dosexpedition (OBS! Om personen är
dospatient ska framgå ur patientbakgrunden under sökordet
läkemedelshantering).
Aktuella ordinationer i Melior och ordinationer vid patientens senaste
vårdtillfälle på SÄS.
Externa programmoduler såsom AVK-journalia och Diabetesjournalen.
Första steget vid inskrivning är alltid att granska och vid behov
korrigera Aktuella ordinationer. Modulen ska fungera som patientens
läkemedelslista på SÄS, men omständigheter både utanför och inom SÄS
kan ofta orsaka att Aktuella ordinationer kan behöva korrigeras med aktuell
information så att doser behöver justeras, inaktuella läkemedel behöver sättas
ut och läkemedel från annan vårdgivare behöver sättas in. Vid sådan
insättning av ett tidigare insatt läkemedel ska datum för insättningen justeras
så korrekt som möjligt. För att Aktuella ordinationer ska kunna hållas så
aktuell som möjligt är det av yttersta vikt att respektive ordinatör tar ställning
till patientens läkemedel vid varje vårdkontakt.
Nästa steg är att inskrivande läkare hämtar ner samtliga ordinationer i
Aktuella ordinationer till ordinationsöversikten. Undantag från nedhämtning
får endast göras för läkemedel som är uppenbart ovidkommande för
vårdtillfället, såsom t.ex. vaccinationsläkemedel. För patienter som följs upp
vid SÄS AK-mottagning eller diabetesmottagningar hämtas aktuella
ordinationer manuellt från respektive extern programlänkning.
Preparat vars dos och/eller styrka är helt okänd och inte säkert kan ordineras
ska dessa preparat ändå ordineras som ofullständiga ordinationer. Detta för
att interaktions- och varningsfunktionen i Melior ska fungera.
Sista steget vid inskrivning är att eventuella nyinsättningar av läkemedel
insätts direkt i ordinationsöversikten, markeras som nyinsatta, liksom
eventuella dosjusteringar. Aktuella ordinationer uppdateras då automatiskt.
Öppenvårdsbesök
Vid öppenvårdsbesök ska respektive ordinatör sätta ut läkemedel/ändra
ordinationer vid återbesök så att Aktuella ordinationer blir uppdaterat. Vid
tidsbegränsad ordination ska behandlingstid anges, eftersom funktionen rätt
använt ger en automatisk utsättning vid rätt datum. Det är inte tillräckligt att
skriva behandlingslängd i anvisningstecken utan rätt fält måste användas.
Doseringar måste också ändras i Aktuella ordinationer före eventuella recept
skapas. Det är inte tillåtet att manuellt skriva en annan dos på receptet än den
av Melior föreslagna utifrån informationen i Aktuella ordinationer.
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
6 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Även vid andra öppenvårdskontakter såsom telefonsamtal eller
ordinationsändringar via brev eller mina vårdkontakter ska Aktuella
ordinationer också uppdateras.
Mottagning inför ingrepp (planeringsmottagning)
För att kunna dokumentera läkemedelsordinationer i samband med det
preoperativa besöket, finns särskilda rutiner för hantering av dessa patienter.
Se rutin för ”Dokumentation av preoperativ handläggning i Melior”.
Dokumentation av Läkemedelsöverkänslighet
Det är viktigt att dokumentera en misstänkt läkemedelsöverkänslighet på ett
strukturerat sätt, och att allergiska reaktioner inte sammanblandas med andra
biverkningar. Såväl generiskt namn som tillverkare/produktnamn,
beredningsform och styrka bör dokumenteras, liksom administrationsväg.
Dessutom bör reaktionen beskrivas så detaljerat som möjligt. Tidsförloppet
är viktigt för bedömningen av reaktionen, varför datum och tid för reaktionen
samt hur många doser av läkemedlet som då tagits/hur många dagar
behandlingen pågått inklusive när senaste dos togs bör dokumenteras så långt
det är möjligt.
Vid läkemedelsöverkänslighet ansvarar ordinatör för att ATC-kod registreras
i Melior. Registrering sker ”automatiskt” vid utsättning av läkemedel eller via
menyn Läkemedel/Läkemedelsöverkänslighet. Se rutinen
”Varningsregistreringar i Melior”.
OBS! ATC-kod måste väljas så att även närbesläktade preparat som kan
antas riskera att ge samma överkänslighetsreaktion omfattas. Med detta
menas dels att ange t.ex. en fyr- eller femställig ATC-kod som därmed
inbegriper flera grupper av preparat, eller att i vissa fall ange flera sjuställiga
ATC-koder för att t.ex. täcka in kombinationspreparat.
Dokumentationen ska så långt det är möjligt innehålla:
 generiskt namn och tillverkare/produktnamn,
 beredningsform, styrka och administrationssätt
 datum och tid för reaktionen
 antal doser som tagits
 hur många dagar behandlingen pågått och när senaste dos togs.
Det är viktigt att särskilja allergiska reaktioner med andra biverkningar.
Biverkningar ska dokumenteras i Patientbakgrunden under sökordet ”Viktig
information” och flervalet ”Spec info”.
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
7 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Exempel: För att lägga läkemedelsöverkänslighet på Fenoximetylpencillin
(Kåvepenin) med ATC-kod J01CE02 och Kloxacillin (Ekvacillin) med ATCkod J01CF02 och få en varning på båda preparatgrupperna vid ny ordination
måste antingen båda 7-ställiga ATC-koderna registreras (bild 1+2).
Bild 1
Bild 2
Alternativt registreras överkänsligheten på en övergripande nivå i detta
exempel på de fyra första tecknen i ATC-koden (4-ställig) som är
gemensamma d.v.s. J01C (bild 3). Det sistnämnda innebär att man får en
varning på samtliga läkemedel i gruppen Antibakteriella
betalaktamater/penicilliner.
Bild 3
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
8 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Läkemedelsval - dosdispenserade och rekommenderade
läkemedel
I Melior finns en stödfunktion som ibland föreslår användande av ett
dosdispenserbart (d.v.s. Slutenvårdsdos och inte Dosexpedition) och/eller
rekommenderat preparat när ett icke rekommenderat läkemedel ordineras.
Funktionen är kopplad till listan över utbytbara läkemedel som fastställs av
Läkemedelsverket. Välj i första hand D-markerade läkemedel för
inneliggande vård och R-markerade för receptförskrivning. De markerade
preparaten är de som i regel lagerhålls i läkemedelsförråden. Genom att välja
dessa ökar patientsäkerheten eftersom det blir ett minskat behov av att göra
synonymutbyten i samband med utdelning. Om inget synonymbyte får ske på
grund av medicinska skäl måste detta noteras i ”Anvisningsrutan”.
Vissa läkemedel - specialfall
Icke godkända läkemedel
För att kunna ordinera läkemedel som inte finns registrerade i Sverige finns
de vanligaste preparaten under rullisten ”Icke godkända” t.ex.
licensläkemedel och rikslicenser (godkända naturläkemedel,
lagerberedningar från extemporeföretagen APL eller Unimedic m.fl.).
Vid ordination av ett läkemedel under ”Icke godkända” finns inget
systemstöd för interaktionkontroll.
Om läkemedelsnamnet saknas i ”Icke godkända” finns tre möjligheter som
ska användas i nedanstående prioritetsordning.
1) Sök efter läkemedelsnamnet i ”Lokalt varuregister” (fungerar ej som
e-recept).
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
9 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
2) Använd läkemedelsnamnet Extempore respektive Licenspreparat under
”Icke godkända” i Preparatsökning (går att skicka som e-recept).
3) Använd de fiktiva preparatet ”Läkemedel …” i Lokalt varuregister.
(fungerar ej som e-recept).
Om läkemedelsnamnet inte framgår (alternativ 2 och 3) så ska preparatnamn,
beredningsform och styrka anges i anvisningsrutan.
Om det finns behov av att nya läkemedel (extempore- eller licensläkemedel)
läggs in under ”Lokalt varuregister” i Melior kan detta anmälas till
förvaltningen för Melior på separat blankett, se Meliors hemsida på SIW.
Syrgas
Sök på preparat Medicinsk oxygen. Välj dosenhet ”l/min”.
Blodprodukter
Sök i Lokalt varuregister på ”Erytrocytkoncentrat”, ”Trombocytkoncentrat”,
”Plasma färskfrusen”.
Waran och annan antikoagulantia
Särskild rutin gäller vid behandling med Waran. För öppenvårdspatient styr i
de flesta fall SÄS AK-mottagning behandlingen, medan ansvaret för
ordination i slutenvård vilar på avdelningsläkaren. Aktuell dosering för
öppenvårdspatient återfinns via länken AVK-journalia under Externa
program, men Waran ska alltid dessutom finnas med på listan i Aktuella
ordinationer, både för öppenvårds- och slutenvårdspatienten.
Waran ska alltid ordineras med =-tecknet, ordination av typen 0+0+2 eller
PM får inte förekomma i någon situation. När Waran ordineras i öppenvård
eller i slutenvård innan PK-värde erhållits och dagens dos kunnat bestämmas,
ska detta ske som en ofullständig ordination (=-tecken utan dosangivelse). I
läkarens vy (datumcellen i ordinationsöversikten) visas då ett frågetecken,
och i sköterskans vy (utdelningsvyn) ges en varning att ordinationen är
ofullständig. Detta minskar risken för missad dos om läkaren senare skulle
glömma att ordinera. När PK-värdet anländer ska läkaren ordinera rätt dos
med =-metoden i aktuella datumceller, det vill säga lägga till ett eller flera
utdelningstillfällen.
Som framgår ovan ska Waran alltså ordineras med ofullständig ordination
även sista dagen av ett slutenvårdstillfälle (inte pm), och i anvisningsrutan
ska då även noteras ”enligt särskild ordination från AK-mottagningen”,
alternativt annan ansvarig mottagning, t.ex. i sällsynta fall vårdcentral. Det
framgår då ingen dos på utskriven medicinlista, men en tydlig anvisning till
patienten. Det får aldrig synas någon dosering av Waran på Medicinlista
till patient.
Annan antikoagulantiabehandling (NOAK, lågmolekylära hepariner)
övervakas i många fall också av AK-mottagningen och ordination av uppe-
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
10 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
håll i behandlingen ska meddelas AK-mottagningen, alternativt annan
ansvarig mottagning, om möjligt minst 10 dagar innan. En tydlig instruktion
om uppehållets start- och slutdatum, syfte och eventuellt ersättningspreparat ska noteras i anvisningsrutan, så annan vårdgivare kan kontrollera
med patienten att uppehållet skett som tänkt inför t.ex. ett ingrepp eller en
invasiv undersökning. Om ersättningspreparat, till exempel LMWH,
ordineras, ska det också skrivas in och ordineras som normalt på egen rad i
aktuella ordinationer eller ordinationsöversikt. Se separat riktlinje om
planeringsmottagning och aktuella riktlinjer om antikoagulantiabehandling
på SÄS!
Insulin
Insulin ordineras till inneliggande patienter med =tecknet för att utdelning
ska ske vid rätt tidpunkt, till exempel vid måltider, och dosenheten ska vara
”E”. Även långverkande insuliner ordineras på detta sätt. Enda undantag är
insulinbehandling vid behov mot hyperglykemi vid akut sjukdom (ofta kallat
”insulin enligt PM”), som ordineras med PM-metoden. Vid utskrivning ska
den aktuella insulinordinationen stå kvar i ordinationsöversikten och ingå i
medicinlistan som lämnas till patient och eventuellt annan vårdgivare.
För patienter som följs upp av SÄS diabetesmottagningar, och som inte är
inneliggande, läggs vid återbesök eventuella ändringar av insulinordination
in diabetesjournalen i första hand. Vid läkarkontakt (besök, telefonsamtal,
receptförnyelse, etc.) ska ordinationen också uppdateras i Aktuella
ordinationer, men diabetessköterska saknar skrivrättigheter i Melior och inför
därför ändringar endast i diabetesjournal. Diabetesjournalen nås via Meliors
programlänkningar.
Läkemedel som ges vid dialys
Särskild risksituation råder för inneliggande patienter (oavsett avdelning)
som även erhåller dialys. Avdelningsläkare på slutenvårdsavdelningen ska
kontakta dialysjour för diskussion om hur läkemedelslistan hanteras under
vårdtiden dvs. vem som ansvarar för olika läkemedel vad gäller ordination
och administration.
Dosering och scheman
Doseringstider (bilaga 1)
Det finns fyra metoder för dosering i Melior som genererar färdiga
klockslag för utdelning av läkemedlet. Gånger-metoden (x), plusmetoden
(+), delat-med-metoden (d) och till natten (tn), d-metoden kan även användas
så att första utdelningen genererar övriga utdelningar jämnt spridda över
dygnet.
För att skapa egna tidpunkter för utdelning och/eller en ofullständig
ordination används lika-med-metoden (=), se även rubrik Waran.
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
11 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Dosering PM innebär att preparatet finns med i listan över ordinerade
läkemedel och Utdelningslistan, men doseras enligt separat dokument som
ska framgå i ”Anvisningsrutan”. Då PM-ordinationer inte genererar
utdelningstillfällen finns risk att de missas av utdelande sköterska, framför
allt i slutenvård, så läkemedel ska i första hand ordineras med fullständig
ordination, vid behov med schema, t.ex. ”dag” eller ”eget”. Endast där detta
inte går ska PM-metoden användas, till exempel vid icke kontinuerlig
läkemedelstillförsel enligt riktlinje eller anvisningstext.
Tillfällig ordination (tf): Ordinationen sätts automatiskt ut nästföljande dygn.
Man skapar egna utdelningstider via Ordinationsöversikten.
Undvik ordinera halva tabletter som genererar osäker dosering,
hanteringsproblem och därmed risk för dålig följsamhet. Försök även
undvika ordination av två eller fler tabletter vid samma doseringstillfälle.
Upp- och nedtrappningar
Upp- och nedtrappningar kan inte göras i Aktuella ordinationer, utan tydlig
information om upp-/nedtrappning måste skrivas i anvisningsfältet för att det
ska komma med på utskrifter av Medicinlista respektive på recept.
Ordinationsöversikten har däremot stöd för upp/nedtrappning, så i samband
med slutenvård ska framtida justeringar läggas i där (modulen klarar upp till
70 dagar framåt), plus att motsvarande information ska skrivas i
anvisningstexten så det framgår av medicinlista och recept.
Det går också, och rekommenderas, att lägga en korrekt upp-/nedtrappning vid
en öppenvårdskontakt genom att använda Ordinationsöversikten, men det är
viktigt att denna vårdkontakt (t.ex. MED, KIR, ORT) inte används för
utdelning av andra läkemedel då detta kan resultera i att patienten felaktigt ges
det upp-/nedtrappade läkemedlet i samband med annan administration av
läkemedel, till exempel på dialysmottagningen.
Schema (bilaga 1)
Vid ny ordination är schema ”dag” (dagligen) förvalt. Om något annat önskas
välj ”Eget” eller något av nedanstående val ur listboxen. Vid pilning för
schemaordination genererar programmet symbolen
de dagar läkemedlet
inte ska delas ut.
Vid hämtning av läkemedel från Aktuella ordinationer som är ordinerat med
schema på fasta veckodagar startas schemat på rätt veckodag. Andra schema
t.ex. ”vad”, ”3dag” måste ansvarig läkare kontrollera i
ordinationsöversikten att schemat ligger korrekt och eventuellt justera.
Dosering
Socialstyrelsens författning reglerar hur kvalitetssäkrad ordination ska ske:
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
12 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
”En läkemedelsordination ska innehålla uppgifter om läkemedlets namn,
läkemedelsform, styrka, dosering, administrationssätt och tidpunkterna
för administrering. Doseringen ska anges som antalet tabletter eller
andra avdelade läkemedelsdoser eller läkemedlets volym per
doseringstillfälle. (3 kap. §7)”.
Detta tillämpas på SÄS genom att doseringen i första hand ska anges som
antalet tabletter (st) eller andra avdelade läkemedelsdoser (dos/er) för
inhalationer, spray och kräm. I övriga fall ska doseringen anges så tydligt
som möjligt och i normalfallet som volym (ml, drp, cm) men i vissa specifika
undantagsfall som vikt per doseringstillfälle (mg, g).
Identifierade undantag är:
1. insuliner, lågmolekylärt heparin samt koagulationsfaktorer med
styrkeangivelse angivet som ”IE”, som ska ordineras i enheter (E)
2. parenteralt morfin, ketobemidon, oxikodon, hydromorfon som ska
ordineras i mg (se nedan)
3. syrgas som ska ordineras i flöde (l/min)
4. parenterala läkemedel bör ordineras i vikt per doseringstillfälle (mg, g)
om koncentrationen på läkemedel inte syns i kolumnen "Ordinerade
läkemedel" i Ordinationsvyn, t.ex. torrsubstanser av antibiotika.
Ett förtydligande i Anvisningsrutan rekommenderas då för att undvika
missförstånd.
Melior har vid insättning förvalda lämpliga dosenheter för de flesta
beredningsformerna, men i vissa fall måste dosenhet väljas aktivt. Exempel
på beredningsformer och olika preparat och vilken dosenhet som ska
användas finns i bilaga 2 ”Dosenhet i Melior vid ordination av olika
beredningsformer”.
Ordinationsorsak ska anges. Denna information kommer att synas för
sjuksköterskan i Utdelningsvyn men även på utskrift av läkemedelslista
(benämnd ”Medicinlista” i Melior) samt på e-recept, vilket ger att patienten
också kan se vilken diagnos/orsak som läkemedlet är avsett för.
Vid dosangivelse utanför normalt dosintervall enligt FASS, eller på annat sätt
ovanlig läkemedelsordination så att den av annan vårdgivare kan verka
felaktig eller tveksam, ska särskilt förtydligande göras i anvisningsruten, t.ex.
”OBS! Dosen är xx”.
Ordination av spädningar
För att få en tydlig ordination av läkemedel som späds bör detta ordineras i
”ml” med kompletterande text i Anvisningsrutan ”spädes till x mg/ml enl
instr”. Ordinerade antal ml avser volym av den spädda lösningen. För att
extra förtydliga kan dosen bekräftas även i ”mg” i Anvisningsrutan.
Dubbelkontroll sker i samband med sjuksköterskans spädning och utdelning.
Undantag är spädningar av morfin, ketobemidon, oxikodon och hydromorfon
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
13 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
som ska ordineras i mg (pga av risken att patienten administreras en för hög
dos).
För infusioner ordineras först infusionsbasen och det aktiva läkemedlet som
tillsats till denna, för injektioner ordineras endast det aktiva läkemedlet.
(Intern rutin tillåter vissa undantag vid cytostatikaordination i Melior inom
Barn- och ungdomskliniken)
För läkemedel som ofta spädes rekommenderas att ordinationsmallar skapas
med tydlig namngivning. Se rubrik Ordinationsmallar.
Ordinationsmallar
Ordinationsmallar är förarbetade ordinationer i Melior och användandet av
dem underlättar en säker och kostnadseffektiv förskrivning av läkemedel.
Några exempel på effekter:
 Förenklade ordinationer (färre klick, mindre att fylla i).
 Minskad risk för felordinationer.
 Enklare att nå ut med information när upphandling av läkemedel gjorts
eller generikaval av andra orsaker måste ändras.
 Tydligare för utdelande sjuksköterska att följa ordinationen.
 Lättare för nya ordinatörer att följa verksamhetens riktlinjer.
Ordinationsmallar på databas- och enhetsnivå
Ordinationsmallar på databas- och enhetsnivå skapas av systemadministratör
efter godkännande av verksamhetschef eller av denne utsedd medicinskt
ansvarig läkare. Personliga ordinationsmallar får inte skapas eller
användas.
Att använda ordinationsmallar
Ordinationsmallen är en hjälp för läkare att ordinera, men det är alltid den
ordinerande läkaren som ansvarar för sin ordination och att sjuksköterskan
kan använda den (t.ex. hitta styrdokument som ordinationsmallen hänvisar
till, eller att mallen fungera till utlokaliserad patient t.ex. på barnenhet).
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
14 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Det finns vissa väsentliga begränsningar i Melior som påverkar hur
ordinationsmallar kan användas. Modulen Aktuella ordinationer kan inte
hantera ordinationsmallar som har tillsatser, kryssade preparat, eller olika
dosering under olika dagar, och mallar som innehåller något av detta kommer
därför inte vara synliga eller valbara.
Modulen Ordinationsöversikt hanterar alla typer av ordinationer, men hela
ordinationsmallens ordinationer måste rymmas inom 70 dagar eftersom
Melior i modulen bara hanterar 70 dagar framåt i tid.
Ordinationsöversikten kan alltså användas inom öppenvård för denna typ av
mer avancerade ordinationsmallar, men risker med detta finns, se riktlinjen
Läkemedelsarbete i Melior. Läs mer om ordinationsmallar i riktlinje
”Ordinationsmallar i Melior, SÄS”
Att använda ordinationsmallar med recept
När en ordinationsmall som innehåller recept ordineras, görs en ordination
och skärmbilden byts automatiskt till receptmodulen i Melior, där ett eller
flera recept då är skapade och redo att skickas. Om doseringen/schema
behöver ändras måste ändringarna också göras i Aktuella ordinationer eller
Ordinationsöversikten.
Upprepade läkemedelsutdelningar i öppenvård
Grundordination bör göras i Aktuella ordinationer som PM-ordination för att
undvika utdelning av misstag. Ordinationen måste innehålla tydlig anvisning
om dos, adm.sätt, schema och ansvarig enhet samt om tillämpligt en hänvisning
till gällande styrdokument. Ordinationsmallar skapas på enhetsnivå som PMordination, som ska avslutas med utsättning för att undvika dubbletter.
Sjuksköterska ordinerar mallen, anger dos och delar ut enligt
grundordinationen i ordinationsöversikten.
OBS! Aktuella ordinationer visar dubbletter av läkemedlet under
behandlingsdagen.
Ordinationsmall för premedicinering
Vid ordination av premedicinering finns i Meliors läkemedelsmodul ordinationsmallar för vuxna respektive barn på samtliga opererande enheter. I
ordina-tionsmallarna finns fler läkemedel (t.ex. olika beredningsformer av
samma substans) än vad som ska ordineras och de läkemedel som inte ska
användas måste därför tas bort. För de läkemedel som ska ges måste dos och
tidpunkt anges. I anvisningsrutan för respektive läkemedel finns
doseringsanvisningar. För mer information om Preoperativ handläggning se
separat styrdokument ”Preoperativ handläggning - Dokumentation i Melior”.
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
15 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Favoriter
Melior erbjuder en funktion för användaren att skapa en egen lista av ofta
använda preparat. Funktionen motverkar dock transparens och
standardisering i SÄS läkemedelsanvändning och introducerar en patientrisk
i och med att preparat i denna lista inte uppdateras automatiskt som andra
läkemedel. På grund av dessa skäl får funktionen inte användas på SÄS.
Muntlig ordination/Telefonordination
Vid muntlig ordination/telefonordination ska sjuksköterska, om läkare inte
har tillgång till Melior, skriva in ordinationen i ansvarig läkares namn.
Läkaren är ansvarig för att ta ställning till eventuella interaktions- och
överkänslighetsvarningar och därför bör sjuksköterska vara inloggad och
skriva in ordinationen i Melior medan läkaren finns kvar i telefon.
Ordinationen hamnar i ansvarig läkares signeringskorg och ska signeras
snarast.
Sker muntliga ordinationer i samband med akutsituation måste rutin finnas
för säkerställd dokumentation, i normalfallet att någon för anteckningar.
Generella ordinationer
Generella ordinationer finns inlagda i Melior. Pappershandlingen
”Generella direktiv – Ordination av läkemedel” är originalhandling och ska
förvaras i läkemedelsrummet på respektive avdelning/mottagning.
På sidoplacerade patienter används de generella ordinationer som gäller på
den avdelning där patienten vårdas.
Ändring/tillägg av generella ordinationer i Melior anmäls till förvaltningen
för Melior på separat blankett, se Meliors hemsida.
Pilning
Vid varje rond ska ansvarig läkare ta ställning till ordinerade läkemedel det
kommande dygnet, det vill säga ”pila läkemedel”. Pilning av ordination görs
i förväg till nästföljande vardag om patienten inte har några inplanerade
ronder/läkarkontakter finns under helgen. Pilning är nödvändigt för att
ordinationerna ska synas i sjuksköterskans utdelningslista/klockboxen i
ordinationsbilden. Melior stödjer pilning upp till 10 veckor framåt.
När läkare pilar likställs detta med signering och det är alltid den pilande
läkaren som bär ansvar för ordinationen, inte den ursprungliga insättaren.
Pilande läkares namn återfinns i historikfunktionen för läkemedlet och det är
därför tillåtet för sjuksköterska att dela ut ett pilat, men osignerat, läkemedel.
Om ansvarig läkare inte pilat till dagens datum och inte finns tillgänglig kan
sjuksköterska i undantagsfall, och om särskilda krav är uppfyllda, pila på
uppdrag av läkare i ordinationsöversikten. Detta förfarande är likställt med
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
16 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
telefonordination och får inte ske utan föregående läkarkontakt.
Sjuksköterskan anger då den kontaktade läkaren som ansvarig för pilningen.
Läkaren är i denna situation också ansvarig för att bedöma t.ex.
varningsmärkning och/eller överkänslighet.
Ändrade ordinationer
Vid nya eller ändrade ordinationer som sker utanför rondtid ska läkaren
även muntligen meddela ansvarig sjuksköterska, eftersom arbetet med att
förbereda patientens doser påbörjas i god tid innan planerad dostidpunkt.
Utdelning av läkemedel
Signering
Signering av utdelade läkemedel ska göras i anslutning till utdelning eller så
snart som möjligt efter utdelningen.
Det ska framgå i Melior att sjuksköterska A iordningställer läkemedel, men
sjuksköterska B administrerar läkemedel. Detta görs genom att sjuksköterska
A dokumenterar att ordinationen är iordningsställd, förslagsvis med
kommentaren ”iordningsställd kl xx:xx”, i fältet för utdelningskommentar
men signerar inte utdelningen. sjuksköterska B som administrerar läkemedlet
signerar utdelningen. Vem som gjort vad framgår i historiken.
Infusioner
Infusionsstart ska anges samt signeras av den sjuksköterska som påbörjar
infusionen. Infusionsslut anges av sjuksköterska som tar bort infusionen men
signeras inte. Uppgifter om vem som skrivit infusionsslut finns under
knappen Historik.
Kontrollera utdelning och signering
När sjuksköterskan avslutar ett arbetspass ska hon/han kontrollera att
ordinerade läkemedel är utdelade och signerade.
Läkemedel som ej delats ut
När sjuksköterska inte har delat ut ett läkemedel ska verklig dos anges till
noll, orsak ska anges och utdelningen signeras.
Utvärdering
Notering om utvärdering av utdelat läkemedel görs i utdelningslistan. I vissa
fall kan komplettering göras i textjournalens omvårdnadsplaner. Undvik
dubbeldokumentation.
Sköter själv
Sköter själv - om patienten är på t.ex. permission kan sjuksköterska kryssa i
”sköter själv”-rutan för ett eller flera utdelningstillfällen samtidigt.
Signeringen innebär här en bekräftelse på att läkemedlen är överlämnade till
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
17 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
patienten (ansvarig vuxen); dock utan att sköterskan kan ansvara för att
läkemedlen intagits.
Särskilt om biologiska läkemedel
Enligt läkemedelsverkets bestämmelser i sin tur grundat på EG-direktiv ska
eventuella biverkningsrapporter rörande biologiska läkemedel inkludera
batchnummer för given substans. För att det ska vara möjligt måste batchnummer således antecknas vid varje utdelning av biologiska läkemedel, t.ex.
vacciner, plasmaderriverade produkter, enzymer, interferoner och poly- eller
monoklonala antikroppar. Totalt rör det sig om knappt 2 000 substanser, men
Melior saknar dedikerad funktion för registrering av batchnummer eller
signal till användaren när det behövs. På SÄS gäller därför tills vidare att
utdelande sköterska om möjligt bör anteckna batchnummer i till exempel
kommentarsfältet i utdelningsvyn, eller i löpande journaltext om utdelningen
registrerats som ett öppenvårdsbesök, men det är inte ett krav. Observera att
det kan finnas andra krav på registrering av batchnummer för vissa
läkemedel, till exempel i kvalitetsregister, och de gäller fortfarande
oberoende av vad som sägs i detta stycke.
Recept
E-recept/Recept
E-recept ska användas i första hand. Pappersrecept utskrivna från Melior
används när e-recept inte fungerar på grund av driftstörning eller på grund av
nedanstående skäl. Särskilda receptblanketter ska då matas in i skrivaren, och
bör därefter tas bort igen så inte annan utskrift av misstag blir på
receptblankett.
Som reservrutin vid IT-haveri eller om receptskrivare inte finns tillgänglig
kan i undantagsfall handskrivna recept på receptblankett användas. Viktigt
då att förskrivarens namn, förskrivarkod och arbetsplatskod framgår tydligt.
Begränsning av e-recept
Det går inte att skicka e-recept på patienter med skyddad identitet om
uppgifter om namn eller adress saknas i Melior. På reservnummerpatienter
måste dessutom kön, födelsedatum samt leveransinformation fyllas i.
För svenska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige ska
pappersrecept i Melior användas.
De Licens- eller extempore som finns i Meliors varuregister under ”Icke
godkända läkemedel” går att skicka som e-recept. Om ett preparat saknas går
det att ordinera som Extempore/Licenspreparat. Preparatnamn,
beredningsform, styrka, dosering, antal förpackningar, var
licensmotiveringen finns samt hur preparatet ska beredas måste skrivas i
anvisningsrutan. För att förskriva licenspreparat krävs en licensmotivering.
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
18 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Ansökan om licens görs elektronisk. ”Licensmotivering via E-tjänst”
återfinns som länk under Länk-Lkm i Melior. Ifylld motivering ska efter
mottaget elektronisk kvitto skrivas ut och scannas in i patientens journal (Earkiv). För generella licenser kan det elektroniska kvittot sparas elektronisk
på lämpligt ställe och/eller skrivas ut och förvaras i aktuellt PNL.
Verksamhetschef avgör.
Förpackning måste väljas vid förskrivning av e-recept, ej behandlingstid.
Om förpackningen har Begränsad förmån, ska ställningstagande göras om
patient uppfyller kriterierna för förmån.
Dosering och ändamål i klartext; tillåtna förkortningar är cm och ml. Som
nämnt tidigare i denna riktlinje får dosen inte ändras direkt i receptet, utan
dosen måste först ändras i läkemedelsmodul.
Förskrivaren ska med ordet ”obs” markera på receptet om användningen
eller doseringen av läkemedlet avviker från läkemedlets godkännande
(LVFS 2009:13, 3 kap. 5 §). I Melior anges ”obs” i fältet för Dosering,
användning, ändamål på respektive recept och inte i fältet ”Särskilda
upplysningar” då denna information gäller sändningen av samtliga recept.
Före utfärdande av recept måste ordinatören förvissa sig om att patienten inte
är dospatient. Recept får absolut inte skickas till patienter med
dosexpedition, eftersom det kan leda till att receptet inte kommer fram, att
läkemedlet inte beställs och/eller hämtas, och/eller att ansvarig
distriktssköterska inte fått information om att det ska ges. För dospatienter
ska alltid ordinationsändringar göras i Pascal.
Spolvätskor kan förskrivas via e-recept. Skriv ordet "CE-märkta" i
meddelanderutan. Endast spolvätskor beslutade av terapigruppen ”Vätskor
och nutrition” kan förskrivas så att de bekostas av regionen.
Makulering av e-recept
Förstahandsvalet vid makulering av e-recept är elektronisk makulering.
Förutsättningen för att makulera ett recept elektroniskt är att det har skickats
elektroniskt fr.o.m. 2015-09-14 samt att det skickade e-receptet har fått en
godkänd kvittens.
När den elektroniska makuleringsbegäran nått eHälsomyndighetens system
skickas en kvittens tillbaka till Melior. Om makuleringen genomförs korrekt
visas inget meddelande till förskrivaren. Om makuleringen inte kan
genomföras helt eller delvis får användaren en dialogruta med information
om orsaken.
I andra hand måste recept makuleras lokalt. Makulering sker då endast i
journalsystemet och förskrivaren måste själv kontakta eHälsomyndigheten
för makuleringen (kontakta lokalt apotek eller nationellt telefonnummer
0771-210 210).
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
19 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Avaktivering av e-recept
Vid fördröjning mer än 30 min eller stopp av e-recept avaktiveras funktionen.
Felmeddelande visas vid försök att skicka e-recept:
E-receptsystemet har avaktiverats, övergå till manuella rutiner. För mer
information, se under IT-nyheter på SIW-sidan eller kontakta
Applikationssupport (tfn 3010, val 2) vardagar kl. 07:00-17:00. Övrig
tid hänvisas enbart till manuella rutiner.
Funktionen e-recept ingår inte i VGR IT:s beredskap.
Utskrifter av läkemedelslistor
Utskrifter av läkemedelslistor är alltid beroende av att läkare tagit ställning
till de läkemedel som det är tänkt att utskriften ska innehålla. Vilken lista
som ska användas vid respektive tillfälle måste beslutas av läkare eller i vissa
fall av sjuksköterska. I bilaga 3 ”Utskrifter” beskrivs vad som erhålls vid
respektive utskrift.
Följande listor rekommenderas vid olika tillfällen.
Till patient/anhörig – annan öppenvårdsgivare
(sjuksköterska inom hemtjänst, distriktsköterska, vårdcentral, särskilt
boende)
1) ”Medicinlista” från Aktuella Ordinationer + ”Läkemedelsberättelse”
eller
2) ”Medicinlista” från Ordinationsöversikten + ”Läkemedelsberättelse”.
Till annan slutenvårdsgivare
”Medicinlista” + ”Utdelningslista” och i de flesta fall även ”Arkivlista”.
Till reservrutin/driftstörningar
”Läkemedelslista” som visar utdelningar för avdelningens samtliga patienter
för hela avdelningen. Denna används för dokumentation av utdelning. För att
få översikt används tittdatabasen.
Till IVO/avvikelser/försäkringsärenden
Samtliga ovanstående listor beroende på ärende samt ”Historiköversikt”.
Läkemedelsberättelse
Läkemedelsberättelse ska upprättas vid varje slutenvårdskontakt och utgöra
en del i såväl utskrivningsmeddelande till patient som epikris till annan
vårdgivare. Läkemedelsberättelsen ska beskriva ändringar, inklusive
nyinsättning, dosjustering och utsättning av läkemedel som skett under
vårdkontakten. Beskrivningen ska innehålla nödvändiga motiveringar så att
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
20 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
ordinationer och planering är tydlig för såväl patienten som för andra
vårdgivare.
Vid behov av extra förtydliganden till patient ska dessa skrivas under
sökordet Läkemedel i utskrivningsmeddelande och/eller epikris beroende på
vem som behöver ett sådant förtydligande.
Utskrivning
Utskrivande läkare uppdaterar ordinationer och sätter ut sjukhusbundna
ordinationer på utskrivningsdagen i samband med att patienten skrivs ut.
Viktigt att ordinatören sätter in preparat som ska användas efter
utskrivningen. Säkerställ att dubbelordinationer inte generas genom att nolla
inaktuella preparat och kryssa bort ”skapa passerade utdelningstillfällen” för
det preparat som sätts in. Kontrollera i Klockboxen att korrekta utdelningar
har skapats.
Om patienten behöver de sjukhusbundna ordinationerna även under
utskrivningsdagen och/eller efter att medicinlistan skrivits ut, så kan dessa
läkemedel sättas ut dagen efter utskrivning, men då måste också
medicinlistan skrivas ut för dagen efter utskrivning. Om patient har
dosexpedition är det av största vikt att uppdatera Pascal vid utskrivning så att
det råder samstämmighet mellan aktuella ordinationer i Melior (inkl
Medicinlista som skickats med vid utskrivning) och Pascal.
Utbildning och uppföljning
Meliorutbildning
Varje ny medarbetare som ska arbeta med läkemedel i Melior på SÄS ska
under sin introduktion genomgå utbildning i Melior, oavsett tidigare
erfarenheter från andra arbetsplatser. För att säkerställa en utbildning av hög
klass och som är uppdaterad, heltäckande och i enlighet med SÄS
övergripande riktlinjer har uppdrag givits till IS IT att ge dessa utbildningar.
Det åligger anställande chef att tillse att nya medarbetare går denna
utbildning, och ingen annan utbildning i Melior får anordnas eller ges på
SÄS.
Uppföljning
Detta dokument uppdateras och kompletteras löpande av Styrgrupp
Läkemedel på SÄS. Vid väsentliga och genomgripande förändringar ska
också utbildningen i Melior uppdateras.
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
21 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare, ordförande Styrgrupp läkemedel, SÄS
Grete de Flon, apotekare Sjukhusapoteket VGR/SÄS
Gunilla Rosquist, apotekare Sjukhusapoteket VGR/SÄS
Sven Svensson, systemförvaltare för Melior, IS IT, SÄS
Remissinstanser
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
Samtliga verksamhetschefer SÄS
Fastställt av
Jerker Isacson, chefläkare SÄS
Nyckelord
Läkemedelsriktlinjer, läkemedelshantering, läkemedelsarbete, läkemedel,
ordination, utdelning, erecept, e-recept, dokumentation, melior
Länkförteckning


Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
Varningsregistreringar i Melior. Sjukhusövergripande rutin. Medicinsk
beredningsgrupp, SÄS
http://intrasas.vgregion.se/sv/SIW/Styrdokument
Ordinationsmallar i Melior, SÄS. Sjukhusövergripande riktlinje.
Medicinsk beredningsgrupp, SÄS
http://intrasas.vgregion.se/sv/SIW/Styrdokument
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
22 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Bilaga 1 - Doseringstider och schema
Doseringstider
Dosering
Klockslag
Kommentar
1x1
8
1x2
08 20
1x3
06 14 22
Ex 3-dos pc (två variationer, se även 1d3)
1x4
06 12 18 22
Ex Smärtlindring (tidig dygnsstart)
1x5
06 10 14 18 22
Flera doser men sammanhållen nattsömn
1d2
06 18
1d3
00 08 16
Ex 3-dos pc (två variationer, se även x3)
1d4
02 08 14 20
Ex Smärtlindring (jämn dygnsfördelning)
1d6
02 06 10 14 18 22
Ex Inhalationer (jämn dygnsfördelning)
1+1
08 14
1+1+1
08 14 20
1+1+1+1
08 12 16 20
1 tn
22
Schema
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
Schema
Kommentar
dag
dosera dagligen
vad
dosera varannan dag
3dag
dosera var tredje dag
10dag
var tionde dag
mof
dosera måndag, onsdag och fredag
m-f
dosera måndag t o m fredag, ej
lördag och söndag
mto
måndag och torsdag
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
23 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
Södra Älvsborgs Sjukhus
titol
tisdag, torsdag och lördag
titos
tisdag, torsdag och söndag
vecka
dosera 1 gång i veckan
14dag
dosera 1 gång var 14:e dag
3veckor
dosera var tredje vecka
4veckor
dosera var fjärde vecka
6veckor
dosera var sjätte vecka
8veckor
dosera var åttonde vecka
12veckor
dosera var tolfte vecka
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
24 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Bilaga 2 - Dosenhet i Melior vid ordination av olika beredningsformer
Förstahandsval är (st) eller (dos/er)
Vald
dos
enhet
Beredningsform
(ex på preparat)
Beredningsform
(ex på preparat)
Beredningsform
(ex på preparat)
Beredningsform
(ex på preparat)
st
Tablett/kapsel/
Brustablett,
Implantat (Nexplanon)
Pulver till
infusionsvätska/lösn
för nebulisator
(Tadim 1 miljon IE)
Injektions-/
infusionsvätska,
lösning X E/y ml
(Nivestim)
Beredningsform
(ex på preparat)
Om del av flaska
använd dosenhet
”MI”
st
oral lösning i dospåse
(Moxalole)
Plåster (Matrifen)
Klysma
(Klyx)
Injektionsvätska,
lösning, förfylld
spruta x mg (Stelara)
Supp (Alvedon)
Hela
läkemedelsnamnet
syns i ssk:s
Utdelningsvy
dos/er
Inhalationpulver/spra
y (Giona Easyhaler)
Nässpray (Nasonex)
Kräm/Salva
(Betnovat)
dos/er
Enterogranulat
(Nexium)
Medicinsk nagellack
(Loceryl)
kutan lösning
(Elocon)
Sublingualspray
(Nitrolingual)
Rektalskum (Colifoam)
Andrahandsval är (ml) eller (drp) eller (cm)
Vald
dos
enhet
Beredningsform
(ex på preparat)
Beredningsform
(ex på preparat)
Beredningsform
(ex på preparat)
Beredningsform
(ex på preparat)
Beredningsform
(ex på preparat)
ml
Oral lösning
(Laktulos)
Infusion
(Ringer-Acetat)
Injektionslösning
(Furix)
Instillationsvätska
(BCG-medac)
Injektionsvätska, lösning,
förfylld spruta x mg/ml
ml
Koncentrat till
infusionsvätska,
lösning x mmol/ml
(elektrolyttillsatser
såsom Kaliumklorid,
Addex-Magnesium)
Lösn för nebulisator x
mg/ml (Acetylcystein,
Ipratropiumbromid)
drp
Droppar (Cilaxoral)
Ögondroppar
(Latanoprost)
Näsdroppar (Nezeril)
lösning i
endosbehållare
(Oculac)
cm
Kräm (Voltaren Gel)
Ögonsalva (Zovirax)
Munhålegel
(Corsodyl)
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
25 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Tredjehandsval är (mg) eller (g)
Om koncentrationen på läkemedlet inte syns i kolumnen ”Ordinerade läkemedel” i Ordinationsvyn
Vald
dos
enhet
Beredningsform
(ex på preparat)
Beredningsform
(ex på preparat)
mg
Pulver till injektions-/
infusionsvätska,
lösning
(Vancomycin)
Pulv o vätska till inj
(Pantoloc)
Hänvisa till
spädningsschema i
Anvisningsrutan
g
Pulver till injektions/infusionsvätska,
lösning
(Benzylpenicillin)
Hänvisa till
spädningsschema i
Anvisningsrutan
Beredningsform
(ex på preparat)
Beredningsform
(ex på preparat)
Beredningsform
(ex på preparat)
Beredningsform
(ex på preparat)
Beredningsform
(ex på preparat)
Styrkan syns ej i
kolumnen ”Ordinerade
läkemedel”
Pulv o vätska till inj x g
(Solu-medrol 1 g)
Styrkan syns ej i
kolumnen ”Ordinerade
läkemedel”
Undantag
Vald
dos
enhet
Beredningsform
(ex på preparat)
Beredningsform
(ex på preparat)
Beredningsform
(ex på preparat)
E
Insuliner oavsett
beredningsform
Koagulationspreparat
(Haemate)
Lågmolekylärt
heparin
(Fragmin)
mg
parenteralt morfin,
ketobemidon,
oxikodon,
hydromorfon
l/min
syrgas
Dessa dosenheter finns i Melior men ska inte användas på SÄS
mmol
Används ej
l
Används ej
µg
Används ej
kE
Används ej
ME
Används endast
undantagsvis:
förp
Används ej
amp
Används ej
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior
Pulver till
infusionsvätska/lösn för
nebulisator (Tadim 1
miljon IE)
om dos är del av flaska
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-09-08
9462
26 (26)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-09-08
2018-09-08
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Bilaga 3 - Utskrifter
Medicinlista via Aktuella ordinationer
Visar en patients ordinationer med insättningsdatum och eventuellt
utsättningsdatum. Ursprungsläget visar en lista för dagens datum, men det
går via filter att få listor för andra datum.
OBS! Framtida dosändringar framgår inte av ”Medicinlista”. Detta måste
kompletteras i anvisningsrutan för att synas på ”Medicinlistan” och e-recept.
Medicinlista via ordinationsöversikten
Ger en lista över en patients ordinationer för en vald dag, d.v.s. den
datumkolumn som har markerats.
OBS! Framtida dosändringar framgår inte av ”Medicinlista”. Detta måste
kompletteras i anvisningsrutan för att synas på ”Medicinlistan” och e-recept.
Arkivlista
Visar de ordinationer och dosjusteringar som förekommit under visst
vårdtillfälle/besök eller del av detta. Denna utskrift görs från menyn
Läkemedel. Listan är avsedd att kunna lämnas till vårdgivare som inte har
åtkomst till SÄS Melior. Här framgår eventuella upp- och nedtrappningar
samt dosändringar framåt i tid.
Utdelningslista
Ger en lista på en patients utdelningstillfällen utifrån vald filtrering.
Utskriften görs från Utdelningslistan.
Läkemedelslista för utdelning på avdelning
Ger en lista på en eller flera patienters utdelningstillfällen under vald
tidsperiod. Utskriften görs från Utdelningsöversikten. Samtliga vid behovsoch PM-ordinationer finns med.
Utskrift av historik
Historikutskrifter kan göras av Ordinationstillfälle, Doseringstillfälle, Recept
och Utdelningstillfälle.
Dokumentbenämning
Läkemedelsarbete i Melior