Presentation med det viktigaste innehållet i kommunikationsstrategin

advertisement
KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Kommunikationsstrategi, nulägesanalys
2012-12-03
www.gu.se
Kommunikationsstrategin ska…
…. bidra till att Göteborgs universitet uppnår de övergripande
målen i Vision 2020.
… bidra till en kommunikation som gör att universitetet upplevs
som en sammanhållen organisation med en tydlig avsändare.
… bidra till att kommunikationsarbetet bedrivs professionellt –
med en tydlig process som innehåller analys, planering,
genomförande och utvärdering.
… bidra till en samordnad och resurseffektiv
kommunikationsverksamhet inom hela universitetet.
Kommunikationsstrategi, nulägesanalys
2012-12-03
www.gu.se
Innehållet i kommunikationsstrategin
• Bakgrund – syfte, mål
• Målgrupper/intressenter
• Budskap
• Prioriterade kanaler
• Roller och ansvar
• Sju kommunikationsstrategiska prioriteringar
Kommunikationsstrategi, nulägesanalys
2012-12-03
www.gu.se
Intressenter/målgrupper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medarbetare
Presumtiva medarbetare
Studenter
Presumtiva studenter
Alumner
Näringsliv
Forskningsfinansiärer
Forsknings- och utbildningsorganisationer
Politiker och politiskt styrda organisationer
Intresseorganisationer
Media
Allmänheten
Kommunikationsstrategi, nulägesanalys
2012-12-03
www.gu.se
Budskap
Huvudbudskap (utifrån kärnvärdet Samhällsansvar)
Göteborgs universitet bidrar till en bättre framtid
Stödjande budskap (utifrån kärnvärdet Öppenhet)
Göteborgs universitet för en öppen dialog med
omvärlden
Stödjande budskap (utifrån kärnvärdet Mångsidighet)
Göteborgs universitet möter samhällets
utmaningar med mångsidig kunskap
Kommunikationsstrategi, nulägesanalys
2012-12-03
www.gu.se
Prioriterade kanaler för medarbetare
Medarbetarportalen
All relevant och universitetsgemensam information ska finnas på
Medarbetarportalen. Publicering på Medarbetarportalen alltid
övervägas som ett alternativ till e-post eller nyhetsbrev.
GU Journalen
Fördjupningar, reportage, intervjuer, analyser och debatt
Möten
Medarbetarens viktigaste informationskällan är den närmaste
chefen. En ledare ska göra verksamhetens mål och fattade
beslut begripliga i dialog med medarbetarna.
Kommunikationsstrategi, nulägesanalys
2012-12-03
www.gu.se
Prioriterade kanaler för kommunikation med
universitetets studenter
Studentnära personliga kanaler
Kommunikation, skriftlig och muntlig, som studenter får genom
lärare, studieadministratörer m fl. och andra medarbetare är
mycket betydelsefull. Studenter ska få relevant information
oavsett var i organisationen de befinner sig.
Studentportalen
På sikt ska all information från universitetet som är relevant för
studenter finnas här.
Servicecenter
Fyller en viktig funktion i kommunikationen med framför allt
befintliga studenter.
Kommunikationsstrategi, nulägesanalys
2012-12-03
www.gu.se
Prioriterade kanaler – externa intressenter
Extern webb www.gu.se
Webbplatsen ska ha tydlig struktur, hög kvalitet, hög sökbarhet
vara tillgänglighetsanpassad och interaktiv och ge god service.
Mässor, seminarieverksamhet och andra möten
Universitetet ska vara närvarande i samhället och skapa goda
relationer.
Traditionella media
Skapa genomslag i massmedia genom att arbeta proaktivt samt
säkerställa nyhetsvärdet i det som ska kommuniceras.
Sociala medier
Göteborgs universitet ska aktivt medverka i sociala medier.
Kommunikationsstrategi, nulägesanalys
2012-12-03
www.gu.se
Roller och ansvar för universitetets
kommunikation
Medarbetare och studenter
Medarbetarna har ett ansvar att inhämta, förmedla och söka
information som behövs för att det dagliga arbetet. Ska bidra till
öppenhet och delaktighet. Studenterna har ett ansvar för att söka
och inhämta den information de behöver.
Chefer
I ledarskapet ingår att förklara universitetets vision, mål och beslut
samt att skapa förutsättningar för varje medarbetares delaktighet
och motivation.
Kommunikatörer
Ska stödja chefer och övriga medarbetare i
kommunikationsarbetet på alla nivåer och inom olika delar av
universitetet.
Kommunikationsstrategi, nulägesanalys
2012-12-03
www.gu.se
Tre utvecklingsområden för ett effektivt
kommunikationsarbete
1. Från organisationsstyrt till behovsstyrt (t ex strukturen av
Medarbetarportalen)
2. Från ad hoc till planerat och strukturerat (t ex
kriskommunikation)
3. Från ”vi och dom” till ”vi” (vi är ett universitet med en
gemensam värdegrund)
Kommunikationsstrategi, nulägesanalys
2012-12-03
www.gu.se
Sju kommunikationsstrategiska prioriteringar
1. Kommunicera Göteborgs universitet som ett
sammanhållet universitet
2. Utveckla universitetets interna kommunikation
3. Stärk kommunikationsarbetet mellan universitetets
olika delar
4. Utveckla kommunikationen med studenter
5. Fokusera på kvalitet istället för kvantitet
6. Genomför löpande omvärlds- och invärldsbevakning
7. Välj ut de frågor där Göteborgs universitet vill påverka
och bygg relationer med viktiga intressenter
Kommunikationsstrategi, nulägesanalys
2012-12-03
www.gu.se
Download