Exjobb inom Rekonditioneringsbranchen - IEI

advertisement
Examensarbete
Industriell Produktion
2015-04-20
Exjobb: Konstruktion för montering och produktion
(DFM/A) för hållbar tillverkning av miljöanpassade civila
flygplan
Bakgrund
Grönt Flygtekniskt Demonstrationsprogram (GF Demo) är ett forskningsprojekt mellan flera
industriföretag och universitet med mål att ta fram nästa generations kompositstrukturer för
miljöanpassade civila flygplan (t.ex. Airbus A380 och Boeing Dreamliner). GF Demo började
hösten 2012 och leds av SAAB i Linköping. Ett sätt att få fram ekonomiskt och ekologiskt
hållbar produktion av miljöanpassade civila flygplan är att utforma produkter och produktion
på ett effektivt sätt. Genom att konstruera produkter för tillverkning och montering (eng.
Design for Manufacturing and Assembly (DFM/A)) kan man underlätta tillverkningen så att
den blir uthålligare. Det finns idag en del metoder för hur man kan göra detta t.ex. Eskilanders
DFA2-metod och Boothroyd Dewhurst’s DFM-metod. Tillverkningen av civila flygplan
använder ofta stora specialmaskiner och speciella tekniker (t.ex. orbitalborrning) samt
speciella material (t.ex. kompositer) vilket kräver extra tanke bakom konstruktionen för att få
den anpassad för kostnadseffektiv civil flygplanstillverkning.
Inom ramen för GF Demo har bedrivits och bedrivs flera examensarbeten som har till syfte
stödja utvecklandet och valideringen av en DFM/A-strategi som inkluderar en DFM/A metod
för hållbar tillverkning av miljöanpassade civila flygplan. Den första versionen av DFM/Astrategin implementeras och utvärderas nu hos Saab. DFM/A-strategin ska utifrån
utvärderingen vidareutvecklas så att den kan implementeras på bredare front på Saab.
Detta examensarbete syftar till att gå vidare med utvärderingen och vidareutvecklingen av den
strategi/metod/modell över hur man kan arbeta med DFM/A-frågor för framtida hållbar
tillverkning av civila miljöanpassade flygplan på SAAB. Syftet kan uppnås genom att besvara
följande delsyften:
1. Utvärdera hur den nuvarande versionen av DFM/A-strategin fungerar i praktiken vid
implementering
2. Utifrån utvärderingen vidareutveckla DFM/A-strategin
Metod
Man ska göra en utvärdering om hur den nuvarande versionen av DFM/A-strategin fungerar
vid implementering på en ny mycket avancerad produkt som kommer att tillverkas i sommar.
Arbetet kommer delvis att gå parallellt med två pågående examensarbeten. Detta
examensarbete kommer att använda dessa examensarbeten som input i sitt arbete.
Tidsperiod
Start helst i mitten av maj. Det är dock möjligt att starta i juni.
Kontaktpersoner på Linköpings Universitet
Examinator: Mats Björkman, 013-281136, [email protected]
Handledare: Erik Sundin, 013-286601, [email protected]
Download