marknadsföring - Region Örebro län

advertisement
PO
LI
POLICY FÖR
MARKNADSFÖRING
och riktlinjer för reklam, försäljning,
sponsring och gåvor
Denna marknadsföringspolicy är ett av flera
policydokument för att styra arbetet i landstinget.
”Policy för marknadsföring” är antagen av
landstingsfullmäktige den 23-24 november 1999.
2
O
MÖTE MED MARKNADEN
MARKNADSFÖRINGSPOLICY
Därför behövs en policy för
marknadsföring
Marknadsföringspolicyns syfte är att skapa
ett enhetligt förhållningssätt
Örebro läns landsting är en offentlig och demokratiskt
styrd organisation, som arbetar för länsinvånarna.
Verksamheten finansieras huvudsakligen med skattepengar. Vi ska – utan vinstintressen eller andra sidointressen – främja länets utveckling, verka för en god
hälsa hos befolkningen och ge invånarna en god hälsooch sjukvård på lika villkor. Länets invånare ska kunna
känna fullt förtroende för landstingets verksamheter
och vara förvissade om att de i stort fungerar lika bra
på kort och på lång sikt och under samma villkor i hela
landstingsområdet. Medborgarnas rätt till information
om vår verksamhet är grundläggande.
Policyns syfte är att klargöra vad som gäller i Örebro
läns landsting i frågor som rör marknadsföring och
dess ingående aktiviteter som reklam, sponsring och
försäljning så att ett enhetligt förhållningssätt skapas
och så att ansvariga, chefer och medarbetare kan
handla i enlighet med landstingets etik i dessa frågor.
Policyn följs upp med riktlinjer
Policyn ger övergripande riktlinjer för Örebro läns
landstings marknadsföring. Den kompletteras med
riktlinjer för olika marknadsföringsaktiviteter som
reklam, försäljning och sponsring.
Riktlinjer ges också för mottagande av gåvor till
personal.
Konkurrens påverkar landstingets
informationssituation
Omfattning
Idag finns konkurrerande företag som verkar inom
landstingets ansvarsområden. Eftersom information
och marknadsföring ingår som viktiga instrument för
att påverka och sälja, påverkar detta också landstingets
informationssituation. Det finns likheter men också
avgörande skillnader mellan landstingets och kommersiella företags sätt att fungera. Den avgörande skillnaden är att landstinget är en offentlig verksamhet med
syfte att tjäna människorna och inte att uppnå maximal
vinst. Detta får också konsekvenser för information och
marknadsföring.
Utöver de lagar, förordningar och skatteregler som
reglerar marknadsföringsområdet behöver landstinget
riktlinjer för ett gemensamt förhållningssätt för vår
organisation. Det gäller såväl när landstinget och dess
verksamheter informerar eller bedriver marknadsföring, som när andra marknadsför sig gentemot oss.
Policyn och riktlinjerna gäller all form av marknadsföring, såväl direkta marknadsföringsaktiviteter, t ex
annonsering till allmänheten, som indirekta, t ex personalens kontakter med enskilda patienter.
Marknadsföringspolicyn har sin grund i landstingets
policy för information och kommunikation, Möte med
människor.
Policyn gäller alla landstingets verksamheter
Policyn gäller för alla verksamheter som landstinget är
huvudman för.
Ansvar
Varje chef ansvarar inom sin organisation för att
policyn och riktlinjerna tillämpas.
3
Begrepp
Lagar och regler som påverkar
marknadsföringsaktiviteter
Marknadsföring – det samlande begreppet
Marknadsföring är ett samlingsbegrepp för de åtgärder som vidtas
av ett företag för att dess varor och tjänster ska nå kunderna.
Marknadsföringsåtgärder är t ex reklam och sponsring. Alla
åtgärder genom vilka verksamheten tillkännages räknas hit, också
inarbetning av kännetecken. Begreppet omfattar alla typer av
reklambärare, således annonser, affischer, broschyrer, förteckningar, kortreklam och logotyper.
Reklam och sponsring kombineras ofta med personlig försäljning
och publicitet. Det innebär att även framträdande i radio/TV eller
i reportageform med mer eller mindre framträdande reklaminriktning ingår i begreppet marknadsföring.
Marknadsföringslagen
Grundläggande bestämmelser om marknadsföring i allmänhet
finns i marknadsföringslagen. Lagen innehåller ett generellt
förbud mot marknadsföringsåtgärder som är otillbörliga mot
konsumenter eller mot andra näringsidkare. Som otillbörlig
marknadsföring räknas t ex vilseledande reklam, aggressiva och
negativa säljmetoder, misskreditering och renommésnyltning.
Lagen säger också att marknadsföraren ska kunna visa att de
påståenden som gjorts i marknadsföringen är riktiga.
Frågor om marknadsföringslagen och dess tillämpning kan ställas
till konsumentverket och konsumentombudsmannen.
Reklam
Reklam är en marknadsföringsåtgärd med syfte att främja
avsättningen av ett visst utbud. Reklam utformas på säljarens
villkor och ger den bild av produkten eller tjänsten som säljaren
själv vill förmedla. Reklamen utformas så att produkten eller
tjänsten ska uppmärksammas, väcka intresse och upplevas som
önskvärd och kännas igen i en köpsituation.
Andra regler
Förutom politiska beslut, mål och intentioner påverkar vissa andra
lagar och regler de marknadsföringsaktiviteter som genomförs av
landstingsverksamheter. Det finns regler om marknadsföring för
olika yrkesgrupper, t ex Sveriges läkarförbunds ”God sed vid
marknadsföring av läkares verksamhet.” Dessa regler sammanfaller delvis med landstingets regler för marknadsföring och ska
givetvis i tillämpliga delar också beaktas vid marknadsföring av
hälso- och sjukvård.
Sponsring
Sponsring är en annan marknadsföringsåtgärd, som innebär att ett
företag ger stöd till en aktivitet som ligger utanför företagets
normala verksamhet i utbyte mot en motprestation, t ex att få göra
reklam eller PR i någon form. Sponsorn hoppas med sitt bidrag
kunna vinna marknadsföringsmässig nytta av stödet.
Sponsringen ska ge det sponsrande företaget och dess produkter en
positiv profil, goodwill. Genom att sammankopplas med ett projekt
eller en verksamhet av stort allmän- eller samhällsintresse hoppas
sponsorn stärka sin image och trovärdighet.
Gåva
Om stödet från ett företag inte följs av ett krav på motprestation
som kan ge företaget en viss reklameffekt, så betraktas det inte som
marknadsföring/sponsring utan som en ideell gåva. Sponsorns
kostnader för marknadsföring/sponsring är avdragsgilla. Det är
däremot inte kostnaden för gåvor.
Muta
En gåva, belöning eller förmån till en anställd eller uppdragstagare kan betraktas som otillbörlig, d v s som en muta om den är
förknippad med vissa villkor, om den ges i hemlighet eller om
gåvans ekonomiska värde inte är mycket blygsamt. Det kan räcka
att gåvan sätter arbetstagaren i tacksamhetsskuld.
4
ÖREBRO LÄNS LANDSTINGS POLICY
FÖR MARKNADSFÖRING:
Marknadsföringen ska tjäna länsinvånarna
och patienterna
Marknadsföring med etik och ansvar
Marknadsföringen ska såväl till sitt innehåll som till sin
form utmärkas av kompetens, professionalitet och
omtanke.
Generellt krävs noggranna överväganden när frågor om
marknadsföringsaktiviteter som reklam, sponsring och
försäljning ska bedömas och beslutas. Mediaval och val
av samarbetspartner bör ske med omsorg och urskiljning.
De etiska kraven när det gäller marknadsföring av
hälso- och sjukvård är särskilt höga. Marknadsföringen
får inte missbruka allmänhetens förtroende för sjukvård eller dra nytta av bristande kunskaper.
Marknadsföringsaktiviteter får inte utformas på ett
sådant sätt att det väcker löje eller på annat sätt misskrediterar sjukvården eller verksamheten.
Beakta landstingets oberoende och integritet
Rådgör med informatör
Landstingets ställning som offentlig organisation som
huvudsakligen finansieras med skattepengar ställer
stora krav på integritet och opartiskhet.
Inga aktiviteter får förekomma som kan skapa misstanke om att en landstingsverksamhet eller landstingsanställd skulle agera utifrån annat än sakliga och
oberoende motiv. Det innebär t ex att landstingets
läkare inte får medverka i läkemedelsreklam som riktas
till allmänheten eller i andra sammanhang framträda
som garant för ett läkemedel eller en produkt.
Information och marknadsföring är professioner i sig
själva. Bristande kompetens på marknadsföringsområdet resulterar ofta i missriktade och kostsamma
insatser.
För att undvika detta, bör förvaltningsinformatör eller
den centrala informationsfunktionen kontaktas för råd
och stöd då marknadsföringsåtgärder övervägs.
Landstingets marknadsföringsåtgärder ska tjäna länsinvånarna och syfta till att öka kunskap och deltagande
i den demokratiska processen. För sjukvården gäller att
marknadsföringen ska tjäna patienter och allmänhet
och underlätta vårdkontakterna.
Marknadsföringen ska kännetecknas av
kompetens, professionalitet och omtanke
5
Avsändaren ska vara tydlig och följa den
grafiska profilen.
RIKTLINJER
I all marknadsföring ska avsändaren lätt kunna identifieras. Med avsändare menas den som står bakom
budskapet, t ex förvaltning, sjukhus, vårdcentral, läkare
eller entreprenör.
Landstingets grafiska profil ska följas.
MARKNADSFÖRING AV
EGEN VERKSAMHET
Välj utifrån sakliga och professionella
grunder
När en landstingsverksamhet väljer former och kanaler
för sin information och marknadsföring ska valet göras
utifrån sakliga och professionella grunder och inte för att
stödja ett visst arrangemang. Detta är viktigt att beakta
vid olika erbjudanden om att delta i mässor och andra
arrangemang, annonsbilagor, kataloger och liknande.
Välj medium med omsorg
Mediavalet bör ske med stor omsorg. Det medium vi
använder för vårt budskap har stor betydelse för hur vi
uppfattas. Därför ska vi inte använda sådana media som
negativt kan påverka uppfattningen om hälso- och sjukvården eller annan landstingsverksamhet som seriös
verksamhet.
Sådana reklambärare som vanligen förknippas med
verksamheter helt artskilda från seriös hälso- och
sjukvård ska undvikas, t ex hushållshäften med reklamerbjudanden och liknande.
Välj samarbetspartner med omsorg
Landstingets trovärdighet och integritet får inte äventyras. Samarbetspartner bör därför väljas med omsorg,
och givetvis ska inget samröre ske med företag som
bedriver verksamhet som motverkar landstingets mål
och intentioner eller som inte är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet.
All information i marknadsföringen ska vara
saklig och korrekt
Innehållet i marknadsföringen ska vara sakligt och
korrekt. Uppgifter som bygger på värderingar måste
vara väl underbyggda och vila på saklig grund.
Marknadsföringen får inte vara vilseledande
Marknadsföringen får varken till sitt innehåll eller
genom sin grafiska utformning vara vilseledande, t ex
genom att vissa delar av informationen överbetonas
eller att relevant information utelämnas.
Jämförande marknadsföring
Att vissa på skillnader som är till egen fördel och
annans nackdel innebär stora risker att bakomliggande
orsaker inte klargörs ordentligt för mottagaren. Därmed
kan marknadsföringen bli vilseledande.
Jämförande marknadsföring kan leda till att hälso- och
sjukvården i stort omtalas i nedsättande termer eller att
vårdgivare misskrediteras.
6
ets verksamhet på plats, sätt och under en tidsperiod
som godkänts av förvaltnings-/verksamhetsledningen.
RIKTLINJER
Oberoende ideella organisationer och
intresseföreningar
REKLAM
Oberoende ideella organisationer och intresseföreningar vars syfte eller budskap ligger i linje med landstingets verksamhet kan få ge information eller marknadsföra sig på plats, sätt och under en tidsperiod som
godkänts av förvaltnings-/verksamhetsledningen.
Landstingets egen information kan
sällan hänföras till reklam
Landstingets information kan sällan hänföras till
reklam i egentlig mening. Förhållningssättet är att
informera utifrån sakliga och professionella grunder,
där innehåll och utformning styrs av landstingets
informationspolicy och policyn för marknadsföring,
dess etiska aspekter och riktlinjer..
Insamling av pengar och lottförsäljning
För att en organisation ska tillåtas samla in pengar,
sälja lotter eller dylikt i landstingets lokaler, måste
aktiviteten ha ett allmänintresse och följa gällande
regler och lagstiftning. Den får heller inte strida mot
landstingets mål och intentioner.
Aktiviteten ska ske på plats, sätt och under en tidsperiod som godkänts av förvaltnings-/verksamhetsledningen.
Landstinget som mottagare av
reklam:
Grundregeln är att landstinget ska vara
reklamfritt
På en offentlig organisation ställs särskilda krav på
integritet och oberoende. Ingen misstanke ska kunna
uppstå om att en landstingsverksamhet eller landstingsanställd otillbörligt gynnar vissa företag.
De etiska kraven inom hälso- och sjukvården är särskilt
höga. En patient befinner sig i en beroendeställning
och i en situation där man ofta är sjuk, trött och orolig.
Man ska då inte behöva utsättas för påverkan och
övertalningsförsök i form av reklam eller försäljning.
Därför är grundregeln att Örebro läns landsting ska
vara reklamfritt. Det innebär att landstingets lokaler,
skyltar, fordon, utrustning, materiel och kläder ska vara
fria från reklam.
Med reklam avses exponering av andra företags namn,
logotyper, symboler eller liknande. Skyltar, fordon,
utrustning, materiel och kläder ska ha landstingsidentifikation och vara uppmärkta enligt landstingets
grafiska profil.
Gratistidningar i väntrum
Tidningar och tidskrifter erbjuds ofta gratis till väntrum
och liknande. Om erbjudande ska accepteras avgörs av
förvaltningschef eller klinikchef/motsv.
Annonser i landstingets publikationer/
på webb etc
Annonser i landstingspublikationer kan tillåtas i vissa
fall. Som grund för beslut ligger landstingets policy för
marknadsföring, där landstingets integritet betonas.
Annonser från företag som bedriver verksamhet som
motverkar landstingets mål och intentioner eller som
inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet ska givetvis avvisas.
Undantag kan göras i följande fall:
Entreprenörer och näringsidkare i
landstingets lokaler
Näringsidkare som hyr lokaler och/eller driver näringsverksamhet på entreprenad i landstingets fastigheter får
marknadsföra sig på platser och sätt som förvaltnings/
verksamhetsledningen och/eller landstingets fastighetsförvaltning godkänt och som man slutit avtal om.
Landstingsverksamheter
Landstingsverksamheter, verksamheter som får stöd av
landstinget eller som landstinget har avtal med kan få
ge information på plats, sätt och under en tidsperiod
som godkänts av förvaltnings-/verksamhetsledningen.
Myndigheter och andra offentliga organ
Myndigheter, kommunala och andra offentliga organ
kan få ge information som har beröring med landsting7
RIKTLINJER
FÖRSÄLJNING INOM
LANDSTINGET
Riktlinjer för försäljning inom
landstinget:
Grundregeln är att försäljning inte är tillåten
i landstingets lokaler
Grundregeln är att försäljning till patienter, anhöriga
och besökare inte är tillåten i landstingets lokaler och
verksamheter. Detta förbud gäller såväl externa försäljare som landstingets egen personal.
Affärstransaktioner mellan patienter och sjukvårdspersonal bör inte äga rum med tanke på patientens
beroendeställning.
Undantag kan göras i följande fall:
Entreprenörer och hyresgäster får bedriva
försäljning enligt avtal
Entreprenörer och hyresgäster som bedriver en reglerad
näringsverksamhet i landstingets lokaler får bedriva
den försäljning man kommit överens om i avtal och
kontrakt.
Landstingets egna verksamheter får bedriva
försäljning i begränsad omfattning
Landstingets egna verksamheter kan i undantagsfall
bedriva försäljning i begränsad omfattning. För att
sådan försäljning ska kunna tillåtas ska följande
förutsättningar uppfyllas:
Försäljningen ska ha ett allmänintresse och ligga inom
landstingets kompetensområde.
Försäljningen får inte strida mot landstingets mål och
intentioner.
Försäljningen ska ske utan vinstsyfte och enligt
självkostnadsprincipen.
Försäljningen ska följa gällande regler och lagstiftning.
Inköp av produkter ska ske enligt reglerna i
upphandlingslagen.
Försäljningsverksamheten ska inte kunna föranleda
misstanke om bristande objektivitet, leverantörsberoende, tjänster och gentjänster.
8
En klar målsättning med sponsringen
ska finnas
RIKTLINJER
En klar målsättning med vad man vill uppnå ska avgöra
om sponsring ska ske eller ej.
SPONSRING
Av vilka skäl sponsrar man och vilken målgrupp vill
man nå?
Detta är sponsring:
Vill man öka kunskapen om verksamheten och dess
tjänster?
Sponsring är en marknadsföringsåtgärd som innebär att
ett företag ger stöd till en aktivitet som ligger utanför
företagets normala verksamhet i utbyte mot en motprestation, t ex att få göra reklam eller PR i någon
form.
Sponsorn hoppas med sitt bidrag kunna vinna
marknadsföringsmässig nytta av stödet. Sponsringen
ska ge det sponsrande företaget och dess produkter en
positiv profil, goodwill.
Genom att sammankopplas med ett projekt eller en
verksamhet av stort allmän- eller samhällsintresse
hoppas sponsorn stärka sin image och trovärdighet.
Vill man skapa möjligheter till bättre kontakter med
kunder, leverantörer och andra intressenter?
Vill man stärka logotypen eller förändra sin image?
Vill man nå nya kunder?
Vill man satsa på personal- och kundvård?
Välj sponsringsaktivitet noga
Det är viktigt att välja sponsringsaktiviteter som är i
linje med landstingets och verksamhetens egna mål.
Landstingsverksamheter får inte ingå sponsringsavtal
med företag som bedriver verksamhet som motverkar
landstingets mål och intentioner eller som inte är
förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet.
En landstingsverksamhet kan vara aktuell såväl som
sponsor som mottagare av sponsringsstöd. I båda fallen
krävs noggranna överväganden innan beslut kan tas om
att sponsring ska ske.
Landstingets stöd till utveckling, kultur och
ideell verksamhet är inte sponsring
Sponsringens utformning
Landstinget ger inom ramen för sin verksamhet stöd till
länets utveckling, till föreningsliv och kultur. Pengar
anslås årligen till bl a länsidrott, studieförbund, intresseorganisationer och kulturverksamhet. Detta
hänförs inte i egentlig mening till sponsring eftersom
det inte är ett led i en marknadsföringsprocess.
Sponsringen får inte utformas så att det kan misstänkas
att en landstingsverksamhet eller landstingsanställd
låter sig påverkas eller är beroende av en leverantör,
entreprenör eller liknande.
Den som vill ha ekonomiskt stöd från landstinget för
en viss verksamhet, ett arrangemang, en kampanj eller
ett projekt har möjlighet att söka bidrag hos något av
landstingets politiska organ, som tar ställning till
ansökan. Det gäller också ideella organisationer som
vill ha pengar i samband med en välgörenhetskampanj.
Företagsbidrag till forskning
Bidrag från ett företag till sjukvården för forskning
inom företagets eget produktområde betraktas normalt
inte som sponsring, eftersom ett sådant bidrag inte
betraktas som ett led i en marknadsföringsprocess.
Sponsring ska ses i ett helhetsperspektiv och som en
del i verksamhetens totala kommunikation.
9
Hamnar landstinget/verksamheten i en beroenderelation genom sponsringen?
RIKTLINJER
MOTTAGNING AV
SPONSRING
Hur påverkas landstingets/verksamhetens trovärdighet
och intregritet?
Ett inslag i dagens marknadsföring är att företag vill
skaffa sig goodwill och en positiv profil genom en
koppling till någon seriös och behjärtansvärd verksamhet. Sjukvård är en sådan verksamhet. Genom att se till
att en produkt eller ett företag förknippas med sjukvården, kan företaget vinna försäljningsframgångar. Den
offentliga sjukvårdens trovärdighet, professionalism
och objektivitet får då fungera som garant för produktens eller företagets förtjänster.
Stämmer formen för sponsringsstödet med det intryck
landstinget/verksamheten vill ge?
Påverkas tredje part , t ex patienter, besökare, anhöriga
eller allmänhet, negativt?
Sponsringsstöd ska dokumenteras i avtal
Om landstinget eller någon av landstingets verksamheter beslutar att ta emot sponsringsstöd ska detta ske
öppet och dokumenteras i ett skriftligt avtal, där
sponsorns stöd och landstingets, förvaltningens eller
verksamhetens motprestation preciseras.
I avtalet ska också anges hur sponsringsåtgärden
kommer att användas/ inte användas i sponsorns
marknadsföring i övrigt.
Ingen landstingsverksamhet får bli beroende
av utomstående stöd
Ingen verksamhet i landstinget får bli beroende av stöd
från utomstående sponsorer, varken ekonomiskt eller så
att det påverkar verksamhetens inriktning. Särskilt
viktigt är det att vara restriktiv med sponsring inom
sjukvården. Sjukvården kan inte ta emot stöd från
sponsorer till driften av någon sjukvårdsverksamhet.
Vem beslutar om sponsring och reklamåtgärder?
Sponsring och reklamåtgärder som innebär att företagsnamn eller motsvarande exponeras för landstingets
patienter, brukare eller allmänhet beslutas av resp
styrelse.
Beslut om sponsring fattas på landstingsnivå av
landstingsdirektören. ”Intern” sponsring beslutas på
förvaltningsnivå av förvaltningschefen.
I tveksamma fall ska den centrala informationsstaben
kontaktas.
Enskilda anställda får inte ta emot
sponsringspengar
Enskilda landstingsanställda får inte ta emot
sponsringspengar.
Frågor att beakta när sponsringsstöd är
aktuellt:
När landstinget eller någon av dess verksamheter
överväger att acceptera ett sponsringsstöd ska konsekvenserna noggrant gås igenom. Om man genom
sponsringen hamnar i en beroenderelation eller riskerar
att förlora trovärdighet eller integritet ska givetvis inte
sponsringsstöd tas emot.
Följande frågor ska särskilt beaktas:
Vilket är det underliggande budskapet till länsinvånarna när vi låter oss sponsras?
Vem är sponsorn – vilket företag och vilken image
länkar vi oss samman med?
Vilka skäl har sponsorn att välja just oss som sponsorsobjekt? Vilka marknadsföringseffekter kan företaget
tänkas vilja få ut av sponsringen – idag och på lång
sikt?
Kan landstinget/verksamheten medverka i företagets
marknadsföring under de förutsättningarna?
Sammanfaller det med vårt intresse?
10
Enklare gåvor är tillåtna
RIKTLINJER
Enklare gåvor är tillåtna.
Dyrare gåvor, förmåner, rabatter, lån och liknande ska
betraktas som muta.
Tyvärr går det inte att ange bestämda värdegränser för
vad som ska anses tillåtet när det gäller gåvor, rabatter,
gästfrihet, lån eller andra förmåner.
Värdet av en gåva bedöms efter vad den är värd för
mottagaren, inte vad den kostat givaren. Det innebär att
om förmånen är så attraktiv att den kan antas påverka
mottagaren och därmed hans eller hennes handlande i
tjänsten, betraktas den som otillbörlig.
GÅVOR
Gåvor till anställda eller landstingsverksamheter
Gåvor från företag, kunder och patienter till anställda
eller till landstingsverksamheter kan ibland definieras
som donation och välgörenhet, ibland som gåva, ibland
som sponsring, ibland som representation och ibland
som muta. Gränserna är flytande.
Måltider
Enklare måltider i omedelbar anknytning till arbetet är
tillåtet. Iaktta försiktighet med andra måltider. Är
make/sambo medbjuden, ökar risken för att förmånen
ska anses som muta.
Donation
En donation är en gåva eller ett testamentariskt förordnande om att viss egendom ska tillfalla någon verksamhet eller främja ett visst ändamål, som donatorn
bestämmer.
Landstinget kan i regel ta emot en sådan donation
under förutsättning att ändamålet kan accepteras.
Resor
Studieresa bör företrädesvis betalas av arbetsgivaren.
Eventuella avsteg från detta måste motiveras i särskild
ordning.
Gåva, sponsring eller muta?
Gåvor från patienter
För att en gåva ska betraktas som en gåva får den inte
följas av några krav på motprestation. Om en gåva eller
ett stöd förknippas med sådana krav eller andra villkor
som innebär att man ska medverka i givarens marknadsföring är det fråga om sponsring eller muta.
Sponsorns kostnader för marknadsföring/sponsring är
avdragsgilla. Det är däremot inte kostnaden för gåvor.
Om en patient överlämnar presenter eller testamenterar
något till personalen, kan detta räknas som muta.
Gåvor till personal som vårdar äldre eller personer som
har begränsad autonomi, t ex psykiskt sjuka eller
utvecklingsstörda, är särskilt känsliga.
Vårdpersonalens integritet ska inte kunna sättas i fråga,
och man bör inte ta emot extra belöningar för det som
åligger en i yrkesutövningen.
Socialstyrelsen har gett ut råd och anvisningar om
mottagande av gåvor från patienter. Man har inget att
invända mot blommor och tårtor från tacksamma
patienter, men påminner samtidigt om den beroendeställning en patient befinner sig i och manar allmänt till
stor försiktighet.
Gränsen mellan gåva och muta
För att en gåva ska kunna betraktas som otillbörlig,
d v s som en muta, måste man ha eller ha haft kontakter eller kunna antas få kontakter med givaren i tjänsten.
Man kan riskera att bli mutad såväl före, under som
efter uppdraget eller anställningen.
Är du osäker – tala med din chef eller
landstingsjuristen
Alla som kan påverka ett ärende kan utsättas för
mutförsök. Det innebär att en del grupper är särskilt
utsatta, t ex personal som arbetar med upphandling,
övervakning, besiktning, kontroll och personal inom
vård och omsorg.
Du har alltid ett eget ansvar att hålla dig informerad om
vad som gäller. Är du osäker om det är riktigt att ta
emot en gåva – tala med din chef eller landstingsjuristen.
När kan gåvan betraktas som en muta?
En gåva, belöning eller förmån till en anställd eller
uppdragstagare kan betraktas som en muta om den är
förknippad med vissa villkor, om den ges i hemlighet
eller om gåvans ekonomiska värde inte är mycket
blygsamt. Det kan räcka att gåvan sätter arbetstagaren i
tacksamhetsskuld.
Måltider, gåvor, resor, rabatter och liknande kan lätt
betyda att den som tar emot gåvan gör sig skyldig till
mutbrott och givaren till bestickning.
11
PO
LI
Denna policy är framtagen
av informationsstaben vid
Örebro läns landsting,
tel 019-602 73 56.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards