BILAGA 1 - Leveransplatser

advertisement
Mellan Perssons AB, org nr 556111-5046, (”Säljaren”), och Anderssons AB, org nr 556787-5335,
(”Köparen), har följande avtal (”Avtalet”) träffats om leverans av plastlådor för användning inom
Köparens koncern (”Köparbolagen”).
1. Köp av plastlådor
1.1
Säljaren framställer och säljer plastlådor (”Plastlådorna”).
1.2
Köparen åtager sig att under perioden 2014-01-01 till 2014-12-31 köpa 7 000 – 8 000
Plastlådor, i Köparens val.
1.3
Köparbolagen äger rätt att beställa Plastlådorna direkt från Säljaren.
2. Leveransvillkor
2.1
Plastlådorna levereras DAP 0750 (Incoterms 2010) Köparbolagens anläggningar, se
leveransplatsbilagor, bilaga 1. Äganderätten till Plastlådorna övergår när full betalning
har erlagts. Förändringar av leveransplatser kan komma att ske. Köparen meddelar
Säljaren detta skriftligen 1 månad före det att förändringar sker.
2.2
Det åligger Köparen att ansvara för att framkomligheten till anläggningarna har bärighet
för tung lastbil, vägbredd om minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) samt under
vinterhalvåret är röjt från snö.
2.3
Det åligger Säljaren att sörja för att Plastlådor alltid finns tillgängliga hos Köparbolagen.
3. Kvalitet
3.1
Plastlådorna ska uppfylla de krav som framgår av specifikation enligt bilaga 2.
3.2
Prover för kvalitetskontroll på Plastlådorna tas av Köparbolagen för Köparens räkning.
Analyser av uttagna prover utföres av ackrediterat oberoende laboratorium.
3.3
Säljaren och Köparen ska under avtalstiden samarbeta med att utveckla Plastlådorna.
4. Reklamation
4.1
Eventuella fel och brister i leveranser skall omgående reklameras skriftligen till Säljaren.
Kvalitetsbrister mot angiven kvalitet under punkt 3 skall vara föremål för ersättning till
Köparen.
4.2
Om Säljaren levererar felaktig Plastlåda skall Säljaren leverera ny felfri vara samt
avlägsna felaktigt levererad vara.
5. Pris
5.1
För perioden 2013-01-01 fram till 2013-12-31 betalas levererad Plastlåda till fast pris
med 1 375 SEK, exkl moms.
5.2
Fakturering sker två gånger per kalendermånad. Betalningsvillkor 30 dagar netto från
fakturadagen. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.
6. Överlåtelse av avtalet
6.1
Köparens rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal får ej, helt eller delvis, överlåtas
eller pantsättas utan Säljarens skriftliga godkännande.
7. Myndighetsbeslut
7.1
Medför myndighetsbeslut väsentliga förändringar, såväl tekniskt som ekonomiskt, vad
gäller Säljarens möjligheter att leverera respektive Köparens möjligheter att mottaga
varan, skall förhandlingar upptas mellan parterna varvid en för bägge parter rimlig
lösning skall eftersträvas. Kan parterna ej enas upphör detta avtal att gälla tre (3)
månader efter avslutade förhandlingar.
8. Force majeure
8.1
Följande omständigheter skall utgöra befrielsegrunder, force majeure: allmän
arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över och som ej
heller rimligen kunnat förutses, såsom naturkatastrof, eldsvåda, krig, mobilisering,
inskränkningar i driftkraft samt el eller försening av leverans från underleverantör som
har sin grund i sådana omständigheter som avses i denna paragraf.
8.2
Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger part under angivna
omständigheter rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motpartens
fullgörande av sina förpliktelser försenats med mer än en (1) månad.
9. Avtalstid
9.1
Avtalet gäller från och med 2013-01-01 till och med 2015-12-31.
10. Förtida upphörande
10.1
Vardera parten har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande:
i. om den andra parten i för den första parten väsentligt avseende åsidosätter sina
skyldigheter enligt avtalet; eller
ii. om den andra parten erhåller betalningsanmärkning, inställer betalningar, försätts i
konkurs eller eljest kan antas ha kommit på obestånd; eller
iii. om den andra partens fullgörande av sina förpliktelser försenats med mer än en (1)
månad.
10.2
Uppsägning skall göras utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som
åberopas blivit känd för den drabbade eller han borde ha vunnit kännedom om den.
10.3
Oavsett om avtalet uppsägs eller ej, skall part gottgöras skada, som uppkommit genom
avtalsbrott.
11. Sekretess
11.1
Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte för utomstående avslöja
konfidentiell information och kunskap om Avtalet, som part fått del av och som inte
är eller har blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta avtal.
11.2
Med “konfidentiell information” förstås i denna bestämmelse varje uppgift - teknisk,
kommersiell eller av annan art - oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, med
undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller
kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom parts brott mot denna
bestämmelse.
11.3
Bryter part mot bestämmelse i detta avsnitt skall denne part vid anfordran till den
andre parten utge ett vite om 100.000 kronor.
12. Tvist
12.1
Uppstår tvist med anledning av detta avtal som inte kunnat lösas genom förhandling
mellan parterna skall, om parterna ej enas om annat, denna lösas av allmän domstol
enligt svensk lag.
Detta avtal som består av tre (3) sidor och två (2) bilagor, har upprättats i två (2) exemplar av vilka
parterna har tagit var sitt
[PLATS], [DATUM]
_________________________
_________________________
[NAMNFÖRYDLIGANDE]
[NAMNFÖRYDLIGANDE]
BILAGA 1 - Leveransplatser
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Anderssons i Lammhult, Åstigen 14, 442 33 Lammhult
Anderssons i Umeå, Bergsgatan 12, 777 83 Umeå
Anderssons i Berlin, Marie Strasse 14, Berlin
Anderssons i Helsingborg, Grindstigen 24, 222 14 Helsingborg
Anderssons i Göteborg, Hantverkargatan 13, 275 18 Göteborg
Anderssons i Kalmar, Timmernabbsvägen 4, 391 47 Kalmar
BILAGA 2 - Specifikation
Plastlådorna ska vara rektangulära 20 cm höga, 30 cm långa och 50 cm breda och tillverkas i gul
hårdplast.
Download