Etnocentrism - Nacka Enskilda Gymnasium

advertisement
PP
Rasism och Etnocentrism
Rasismens historia
•
Antikens greker och romare. Antikens
slavarbete var inte baserat på rastänkande.
•
Europeisk expansion gav upphov till
rastänkande under 1500-talet.
•
I början gavs religiösa motiv till utrotning.
Rasismens historia
• Rastänkandet slog igenom på allvar med den
koloniala expansionen på 1800-talet. I
vetenskapens namn / biologin.
• Använde argument från utvecklingsläran.
Darwin: ”Om arternas uppkomst” 1859.
• Främmande kulturer uppfattades som kvarlevor
av utdöende kulturer.
• Att ändra på ”herre slav –förhållandet” vore att
gå mot naturens lagar.
Klassisk Rasism
1) Människosläktet kan indelas i raser utifrån yttre
kännetecken.
2) Det finns ett samband mellan dessa yttre
kännetecken och nedärvda intellektuella anlag,
beteendemönster, lynne och moralisk karaktär.
3) Dessa nedärvda drag är gemensamma för alla
medlemmar av respektive ras.
4) Raser kan klassificeras i en hierarki beroende på
kvaliteten av de nedärvda dragen.
5) Denna hierarki berättigar de överlägsna raserna att
dominera, exploatera och förinta de lägre raserna.
1) Människosläktet kan indelas i
raser utifrån yttre kännetecken.
1 – Diskutabel. Beror på
definition.
2) Det finns ett samband mellan
dessa yttre kännetecken och
nedärvda intellektuella anlag,
beteendemönster, lynne och
moralisk karaktär.
2 och 3 – Vetenskapligt
ohållbara.
3) Dessa nedärvda drag är
gemensamma för alla
medlemmar av respektive ras.
4) Raser kan klassificeras i en
hierarki beroende på kvaliteten
av de nedärvda dragen.
5) Denna hierarki berättigar de
överlägsna raserna att
dominera, exploatera och
förinta de lägre raserna.
Genetikern Richard Lewontin
visade (1972) att
rasklassifikationen är värdelös
eftersom den saknar biologisk
och genetisk betydelse.
4 och 5 – Moraliskt tvivelaktiga
Etnocentrism
Etnocentrism = Negativa känslor, handlingar och
yttringar mot vissa etniska
kategorier.
Kriterier för en etnisk grupp:
1) Kultur = gemensamma värderingar och
seder.
2) Historia / bakgrund.
3) Språk
Etnocentristiska argument
• Kultur är något stabilt och trögt som bestämmer
över människan.
• Det finns högre och lägre stående kulturer.
• Detta berättigar den högre stående gruppen att
dominera, exploatera och fostra den lägre
stående gruppen.
Reflektioner kring etnicitet
• Minoriteter i ett samhälle beskrivs som etniska grupper,
men majoritetsbefolkningen identifieras med nationen.
Detta trots att båda grupper uppfyller kriterierna ovan.
• Etnisk tillhörighet är bara en del av identiteten. Man kan
välja själv om den skall vara central. Men man kan också
tvingas in i gruppen genom utfrysning från omgivningen.
Alltså som ett resultat av förtryck. Särskiljande drag kan
försvinna eller försvagas.
Orsaker till rasism och etnocentrism
1)
Ekonomiska intressen →
Rationalisering av slaveri, kolonialism och
exploatering (t.ex. slaveriet och irländaren).
2)
Politiska intressen →
Använder gruppindelning som medel för att uppnå
politiska mål. T.ex. syndabockar…
3)
Socialpsykologi →
Rädsla för det främmande. Rädsla för att det
bestående skall förändras. Trygghet / Identitet /
Kulturbärare och kulturskapare.
4)
Okunskap och uppfostran
Hur motverkar vi rasism?
Objektivitet och lärarens roll
Terror = Skräckvälde; våldsmetoder använda i politiska
syften.
• Ca 3000 döda i attacken mot World Trade Center 11/9.
• Ca 1.000.000 döda i Irak efter USA:s ockupation.
• Vem behöver vara räddast och vem är terrorist?
Download