Nationalekonomins doktrinhistoria Merkantilisterna

advertisement
Nationalekonomins utveckling
Nationalekonomins
doktrinhistoria
Claes-Henric Siven
C:a 250 år gammal vetenskap
med rötter tillbaka till tiden f.Kr.
Två källor till kunskap:
1. Den faktiskt observerade
verkligheten
2. Logiska slutsatser
Varför studera doktrinhistoria?
Viktigt forskningsområde
Kastar ljus över dagens forskning
Ekonomi från forngrekiskan
Xenofon om arbetsfördelningen
(omkring 400 f Kr.)
Bibeln om intertemporal
resursallokering
Medeltiden
- Skolastikerna
- Tomas av Aquino på 1200-talet
Merkantilisterna
Tankarna växte fram i samband med
den starka furstemakten
1.Organisering av ekonomin
2. Ekonomiska teorier
Ekonomin behövde regleras och målet
var bl a exportöverskott
Ludvig XIV:s finansminister Colbert
Anders Berch professor i Uppsala 1741
Förklassikerna
i mitten/slutet av 1700-talet
Francois Quesnay
Ursprungligen läkare vid hovet
Det ekonomiska kretsloppet
Fysiokrat i opposition mot merkantilisterna
Förklassikerna
i mitten/slutet av 1700-talet
Francois Quesnay
Ursprungligen läkare vid hovet
Det ekonomiska kretsloppet
Fysiokrat i opposition mot merkantilisterna
David Hume
Kvantitetsteorin och betalningsbalansen
Klassikerna
Adam Smith:
Wealth of Nations 1776
Klassikerna
Adam Smith:
Wealth of Nations 1776
Egenintresset,
prismekanismen,
den osynliga handen
Says lag – utbudet skapar
sin egen efterfrågan
David Ricardo
Börsmäklare
Inflationen under napoleonkrigen
Teorin för relativpriserna arbetsvärdeläran
Teorin för de komparativa
kostnaderna
Karl Marx
Robert Malthus kritik av Says lag
Befolkningsfrågan. De positiva
och negativa hindren
John Stuart Mill utvecklade
Ricardos handelsteori
Karl Marx
Produktivkrafterna
(naturresurser och teknologi)
Produktionens organisation
(det ekonomiska systemet)
Den ideologiska överbyggnaden
(stat, lagar, litteratur, konst,
vetenskap och religion)
I väntan på det neoklassiska
genombrottet
Paradigmskiften
Johann Heinrich von Thünen
Lokaliseringsanalys
Utvecklade marginalproduktivitetsteorin
Det neoklassiska genombrottet
William Stanley Jevons
Konsumtionsteori och kapitalteori
Léon Walras
Den allmänna jämviktsteorin
Andra generationens neoklassiker
Alfred Marshall
Partiell jämvikt, utbuds- och
efterfrågekurvor
Knut Wicksell
Andra generationens neoklassiker
Alfred Marshall
Andra generationens neoklassiker
Partiell jämvikt, utbuds- och
efterfrågekurvor
Wilfredo Pareto
Knut Wicksell
Irving Fisher
Naturvetare, socialt engagemang. Vad
berodde fattigdomen och
dryckenskapen på?
Malthus
Kvantitetsteorin och prisnivån
Förväntade och oväntade förändringar
av prisnivån
Keynesianismen
John Maynard Keynes
Keynesianismen
John Maynard Keynes
Versailles
The General Theory 1936
Keynesianismen
Keynesianismen
John Maynard Keynes
Versailles
The General Theory 1936
Multiplikator- och
likviditetspreferensteorin
Keynesianismens uppgång och fall
IS-LM-analysen
Produktiv teori
Inflation och arbetslöshet
Stockholmsskolan
Erik Lindahl
Efterkrigstiden
Arbetslöshetsutredningen
Bertil Ohlin
Internationalisering
Gunnar Myrdal
Kvantifiering (ekonometri)
Nya studieobjekt (public choice)
Två svenska nobelpris i ekonomi
Matematisering (Paul Samuelson)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards