Litium – patientinformation

advertisement
Litium – patientinformation
Litium (Lithionit ®) används som ett stämningsstabiliserande läkemedel. Det innebär att det
minskar humörväxlingar vid främst bipolär sjukdom och schizoaffektivt syndrom.
Läkemedlet förebygger återinsjuknande, men används även för att häva pågående maniska
episoder. Litium anses vara det mest effektiva stämningsstabiliserande läkemedlet. Litium
kan även användas som rent antidepressivt läkemedel, när andra behandlingsalternativ visat
sig otillräckliga.
Dosering
Vid förebyggande behandling startar man med en låg dos. Efter en vecka mäts halten av
litium i blodet 12 timmar efter senaste dos. Därefter justeras dosen baserat på
provtagningsresultatet. En liknande halt i blodet eftersträvas för alla som tar litium (0,5 0,8 millimol per liter). Dosen kan ändå variera, eftersom njurarna är olika snabba på att
filtrera bort litium från blodet.
Provtagning
Innan behandlingen påbörjas tas ett antal prover för att kontrollera främst njurfunktion,
blodsocker, blodsalter och sköldkörtelfunktion. Därefter kontrolleras njurfunktion, kalkhalt i
blodet, sköldkörtelfunktion, blodsocker, vikt och blodtryck regelbundet.
Biverkningar
Inledningsvis kan litium ge upphov till trötthet, darrhänthet, lös mage, muntorrhet samt
känsla av muskelsvaghet och nedsatt tanketempo. Detta brukar försvinna gradvis inom
någon månad. Om symtomen återkommer senare kan det bero på överdosering och läkare
bör då kontaktas direkt. Det gäller även vid berusningskänsla, trots att man inte druckit
alkohol.
Under pågående behandling med litium påverkas njuren så att urinvolymen ökar något,
vilket man får kompensera genom att dricka mer. För att undvika viktuppgång bör törsten
släckas med vatten eller annan kalorifattig dryck. Vid korrekt inställd behandling anses
risken för annan njurpåverkan vara liten. Njurfunktionen mäts ändå regelbundet för att
upptäcka eventuell påverkan i tid.
Litium kan påverka sköldkörteln så att ämnesomsättningen minskar. Även bisköldkörteln
kan påverkas och därmed kalciumnivån i blodet. I båda fall gör regelbunden provtagning att
behandling kan insättas innan symtom uppstår.
Hudsjukdomar som acne och psoriasis kan förvärras eller utlösas av litium.
Övrigt
• Det är viktigt att informera sin läkare om alla sjukdomar och aktuella läkemedel, även
receptfria läkemedel.
• Vissa läkemedel påverkar litiumhalten i kroppen så att den kan bli för hög. Det gäller
bland annat receptfria värktabletter som Ipren®, Voltaren® med flera. Man skall därför
undvika dessa. Däremot är det inget problem att använda värktabletter som innehåller
paracetamol som Alvedon® eller Panodil®
• Vid diarrébesvär som varar i mer än ett par dygn måste litiumhalten i blodet kontrolleras
extra. Detta för att upptäcka eventuell stegring av litiumhalten p g a vätskeförlusten.
Detta gäller även i fall man vistas under extremt varma förhållanden.
• Graviditet bör planeras så att läkemedelsbehandlingen kan anpassas individuellt i samråd
med läkare.
Download