Etiskt dilemma

advertisement
Etiskt dilemma
Harry och Ceasar är grannar i en solig by på den jämtländska landsbygden. Olyckligtvis är inte Harry lika solig som
sin hemby. Harry är misantrop. Han tycker illa om människor – mycket illa. Han har inga vänner och ser på sina
bekanta med illa dolt förakt. Harry är en opartisk misantrop – han avskyr män, kvinnor, heterosexuella,
homosexuella, svarta, vita och enbenta med samma intensitet. Tills hans heder ska det sägas att han vet om
hans misantropi är ett problem, så han isolerar sig så mycket som möjligt. Inte desto mindre är han en negativ
kraft i världen, som minskar summan av mänsklig glädje istället för att öka den.
Ceasar är helt annorlunda. Han gillar de flesta människor högt och rent. Han betraktar till och med sina grannar som
goda vänner och bemöter nästan alla han träffar med hänsyn och vänlighet. Men han är en obotlig mansgris.
Han tror att män är överlägsna kvinnor och att ”det fagra könet” bara duger till att vara hemmafruar. Han
klarar över huvud taget inte av ”moderna” kvinnor; enligt hans mening bör kvinnor hållas så långt borta som
möjligt från manliga sysslor som att tjäna pengar eller spela golf. Ceasar är medveten om att samhället ogillar
hans sexism, så han försöker undvika moderna kvinnor så mycket det går. Likafullt är han i sitt umgänge med
dem definitivt en negativ kraft i världen och minskar den sammanlagda summan av mänsklig lycka istället för
att öka den.
Ytterligare fakta om Harry och Ceasar.:
1. Harry behandlar ”moderna ” kvinnor värre än Ceasra gör. Inte på grund av att han är sexist – för det är han inte – utan helt
enkelt för att han inte tycker om människor.
2. Ceasar behandlar alla människor bättre än Harry behandlar någon .
3. Harry diskriminerinar inte människor vilket Ceasra gör. Harry skulle anställa en kvinna om hon var den bäst lämpade för
jobbet. Det skulle inte Ceasar göra.
Vad är värst?, Harrys misantropi eller Ceasars sexism?
Att styra och leda med jämställdhet
och jämlikhet som grund
Mångfaldsstrategens roll
•
•
•
•
•
•
•
•
Samordning
Verkställighet
Sakkunskap
Omvärldsbevakning
Metodstöd
Tillhandahåller kompetensutveckling vid behov
Planeringsstöd
Utvärdering/uppföljning
Upplägg
•
•
•
•
•
Några begrepp
Jämställdhetsintegrering
Styrande dokument
Hur gör vi då?
Långsiktighet och de små stegens strategi
Några begrepp
•
•
•
•
•
•
•
•
Jämställdhet och Jämställd vård
Jämlikhet och Jämlik vård
Mångfald
Intersektionalitet
Diskriminering
Normer
Stereotyper
Makt
Jämställdhetsintegrering/Jämlikhets
integrering
•
•
•
•
•
•
•
1972
Kvinnokonferens i Peking 1995
Jämställdhetspolitiska målen
Metod
JämStöds Praktika, SOU 2007:15
CEMR-deklarationen
Mångfaldspolicyn
Regeringsformen
•
Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans
frihet och värdighet.
•
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den
offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning
samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
•
Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och
kommande generationer.
•
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden
samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
•
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för
att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller
andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
•
Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).
Aktuella lagar för oss
•
•
•
•
Hälso – och sjukvårdslagen (1982:763)
Patientsäkerhetslagen (2010:659)
Diskrimineringslagen (2008:567)
Lag om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (2009:724)
• Språklagen (2009:600)
• Statistikförordningen
Är den jämlika vården en utopi?
På gång
• Patientlag
• Satsning på Jämlik vård – regeringen liksom
SKL
• Öppna Jämförelser med fler variabler
Etiska principerna inom vården
• Människovärdesprincipen
• Behovs – och solidaritetsprincipen
• Kostnadseffektivitetsprincipen
Landstingsplanen
• Utarbeta mätetal och målvärden för trygga, jämlika och
jämställda livsvillkor.
• Utveckla metoder för uppföljning av bemötande ur jämställdhets
– och jämlikhetsperspektiv.
• Inga osakliga skillnader förekommer mellan kvinnor och män i
medicinska resultat.
• Säkerställa att jämställdhets - och jämlikhetsarbetet ingår i
utbildning och utveckling av verksamhet.
• Utveckla arbetet mot våld i nära relationer, inom landstinget och
tillsammans med övriga myndigheter.
• Utbilda och utse ansvariga inom respektive verksamhetsområde
för arbete enligt FN:s barnkonvention.
CEMR-deklarationen
•
•
•
•
•
•
Styrande dokument
Grundläggande principer
Åtaganden
Artiklar
Jämställdhetsintegrering
20-års perspektiv
Att diskutera
• På vilket sätt tycker anser ni att landstinget ska
arbeta med frågan om jämställd – och jämlik
vård/hälsa/verksamhet/medborgarservice?
• Vilket ansvar har ni som politiker?
• Vad behövs för att stärka arbetet?
Särskilt fokus 2011
•
•
•
•
Jämställd/Jämlik vård
Nationella minoriteter
Våld i nära relation
Barnkonventionen
Långsiktighet och de små
stegens strategi
Kontaktuppgifter
Anna Ebenmark
Mångfaldsstrateg
063-147332
070-2590255
[email protected]
Download