CF Distalt intestinalt obstruktionssyndrom - DIOS

advertisement
Doknr. i Barium
15701
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2016-10-01
RUTIN
CF Distalt intestinalt obstruktionssyndrom - DIOS
Version
2
Innehållsansvarig: Marita Gilljam, Överläkare, Läkare lungmedicin (margi5)
Godkänd av: Mona Andersson Palmqvist, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (monpa7)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Geriatrik Lungmedicin och Allergologi
Denna rutin gäller för
Cystisk fibrosmottagning för vuxna, Sahlgrenska sjukhuset.
Revideringar i denna version
I stycket UTREDNING: Ny text.
I stycket UPPFÖLJNING: Tillägg av Laxiriva och borttag av ”Laxabon, Forlax eller Laktulos” samt
tillägg att profylax ska ges ”under en period efter DIOS episoden”.
Syfte
Utredning och behandling vid distalt intestinalt obstruktions syndrom hos patienter med cystisk fibros.
Arbetsbeskrivning
BAKGRUND
DIOS förekommer bara hos pankreasinsufficienta patienter och orsakas
av ansamling av osmält fett och annat tarminnehåll i distala
ileum/proximala colon. Tillståndet kan misstolkas som appendicit och
ses på buköversikt (BÖS) som obstipationsbild i högercolon. OBS att
uttalade symtom kan finnas i avsaknad av påtaglig obstipationsbild.
Tidigare operation (mekoniumileus) är en riskfaktor.
UTREDNING
Handlägg patienten i samråd med CF läkare och kirurg. Vid tydliga
symtom hos patient som haft DIOS förut, och som inte kräks, kan
behandling med Laxabon ges direkt enligt nedan. Vid oklara eller
uttalade symtom eller om patienten söker akut på jourtid och CF läkare
ej finns att konsultera: gör CT BÖS för diagnostik. Det är viktigt att
behandlingen kommer igång snabbt (röntgen tunntarms passage ska
undvikas om ej absolut nödvändigt). Kontrollera LPK, CRP, Hb, elstatus
vid misstanke på infektion eller uttorkning.
BEHANDLING
Vid lindriga besvär, om patienten inte kräks och BÖS inte inger
misstanke om ileus, ges Laxabon p.o. eller via sond/gastrostomi. Ge 4
liter på 4 timmar (ca 2 dl var tionde minut). Det är viktigt att tillräcklig
mängd ges inom en begränsad tid för god effekt. Då behandlingen
avslutas ska avföringen vara nästan vattentunn. Laxabon är isotont, tas
inte upp i tarmen och ska inte räknas in i vätskebalans. Vid tecken på
intorkning ges Rehydrex eller motsvarande lösning i.v. Vid mer uttalade
symtom ges lavemang innehållande Gastrografin och Acetylcystein i
diagnostiskt och terapeutiskt syfte under genomlysning för kontroll av att
kontrasten når distala ileum. Gastrografin är hyperosmolärt, drar vätska
ut i tarmen och kan därmed lossa ”pluggen” från tarmväggen.
Gastrografin används ensamt eller blandas med Acetylcystein och
Natriumklorid. Maxdosen Acetylcystein är 300 mg/kg/dygn men kan
överskridas
(hela
lavemanget
tas
inte
upp).
Lavemang:
Inhalationslösning Acetylcystein 200 mg/ml späds 1+3 med NaCl 9
mg/ml för att få Acetylcystein 50 mg/ml. Denna lösning blandas sedan
med lika stor del Gastrografin 370 mg/ml. Till barn från 12 års ålder samt
vuxna ges 500 ml av lösningen. Om behov, fyll på med vattenlavemang
för att nå ända upp till ileum. Lavemanget kan upprepas efter 2 timmar,
följt av ytterligare lavemang och ev. Gastrografin p.o. 50-100 ml. Om
Gastrografin inte finns tillgängligt kan Visipaque eller Omnipaque
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
15701
Giltigt fr.o.m
2016-10-01
Version
2
RUTIN
CF Distalt intestinalt obstruktionssyndrom - DIOS
(isotona vattenlösliga kontrastmedel) ges för diagnostik. Dessa medel
kan dock inte förväntas ha fullt så god terapeutisk effekt.
UPPFÖLJNING
Justera måltider, kostsammansättning och enzymintag. Överväg att ge
polyethylenglykolinnehållande preparat (Movicol, Laxiriva) som profylax
under en period efter DIOS episoden.
Ansvar
Läkare inom sektionen för Lungmedicin, Cystisk fibrosmottagning, Verksamhetsområde geriatrik,
lungmedicin och allergologi, Område 6, SU, ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.
Sektionschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs.
Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.
Uppföljning, utvärdering och revision
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker
till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO, där aktuell linjechef ansvarar för utredning,
åtgärd och uppföljning.
Utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter
godkännande. Ansvar för revidering har sektionschefen eller av denne utsedd person.
Granskare/arbetsgrupp
Rutinen framtagen av: Marita Gilljam, överläkare
Denna version reviderad av: Marita Gilljam, överläkare Cystisk fibrosmottagning
Granskad av: Catharina Dellborg, sektionschef Lungmedicin, Verksamhetsområde geriatrik,
lungmedicin och allergologi, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Spridningslista
Sektionschefen lungmedicin via linjen.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download