Snabbtester för hiv

advertisement
Användning av hiv
snabbsvarstester;
När? Var? Hur? Varför?
Kontaktdagarna 15-16 april 2013
Maria Axelsson
Mikrobiolog, Smittskyddsinstitutet
Hivinfektion
Smittskyddslagen:
Hivinfektion är en allmänfarlig sjukdom
• Snarast kontakt med hälso- och sjukvården vid misstanke om smitta
(enskild person)
• Anmälningsplikt till smittskyddsläkaren och SMI (behandlande läkare)
• Informationsplikt (enskild person)
• Kostnadsfri testning, vård och behandling
• Anonym testning om inte reaktivt testresultat
Hivinfektion
Bild från perkinelmer.com
Hivtestning i Sverige idag;
laboratorietestning
1.
2.
3.
4.
Provtagning blodprov i armen
Labbet testar med kombitest
Säkerställer om reaktivt resultat
Svar till testperson
negativ
Konfirmerings
test
Ag/ak kombi-test
Svar till
testperson
positiv
Uppföljningstest på
nytt prov
Ag/ak kombi-test: påvisar både hivantigen och hivantikropp
Hiv laboratorietester; kombitest
Varför kombitest?
Antigen produceras i stor mängd innan antikroppar utvecklats
Med antigendetektion kan hivinfektion påvisas tidigare
Risken för att överföra smitta är högre tidigt i infektion
(>8-10 gånger högre, Wawer, JID, 2005)
Preventiva åtgärder i tidig infektion
• Information om smittöverföring
• Rådgivning och stöd
• Eventuell tidig behandling
Hiv snabbsvarstester
•
•
•
Kräver inte labutrustning
Stick-i-fingret
Kan användas utanför hälso- och sjukvården
•
Hiv snabbtester används i Sverige sedan 2007 (Venhälsan);
– Senaste åren - ökat intresse – fler kliniker!
Används i Sverige;
Determine snabbsvarstester
• Sedan 2007: Determine HIV-1/2 (enbart analys av
antikroppar)
• Sedan 2010: Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo
(kombinerad analys antikroppar + antigen)
• Intresse 2013: INSTI HIV-1/HIV-2 (enbart antikroppsanalys)
Smi kunskapsunderlag;
hiv snabbsvarstester
•
Rekommendationer för användning
– grundade på strukturerad informationssökning
•
Bakgrund till snabbsvarstester
– med fokus på hivtestning i Sverige med antikroppstester och
kombitester
•
Snabbsvarstester och prevention
•
Snabbsvarstester och juridik
Sensitivitet;
Determine HIV-1/2 och
Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo
Hur stor är risken att man får ett felaktigt negativt
provsvar (att testen missar infektion)?
•
Att påvisa antikroppar: sensitivitet 99.6-100%
– Hög säkerhet!
•
Att påvisa antigen: sensitivitet 0 – 29.4%
– Oacceptabelt låg säkerhet!
Snabbsvarstester rekommenderas efter serokonversion
Specificitet;
Determine HIV-1/2 och
Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo
Hur stor är risken att jag får ett felaktigt positivt
provsvar?
•
Specificitet 99.3-99.7%: något lägre än lab tester
•
Provsvar ges ut direkt
negativ
Svar till
testperson
Konfirmerings
test
Ag/ak kombi-test
positiv
Uppföljningstest på
nytt prov
Andelen falskt positiva är högre än sant
positiva vid låg prevalens av hiv
Antal sant positiva
/1000 testningar
Venhälsan
Skol/ungdomsmottagningar
Antal falskt positiva
/1000 testningar
Ca 20
3-7
0-1
3-7
Snabbsvarstester rekommenderas i preventionsgrupper (med högre prevalens)
Kvalitet och säkerhet vid
snabbsvarstestning
Viktigt att ha bra koll på:
– Kvalitet på tester
• regelbundna kvalitetskontroller
• rutin för ev obestämbara resultat
 Bra samarbete med laboratorium
– Kvalitet på testutförandet
• upplärning av utförande och analys
• testning i samband med samtal (stöd, rådgivning, motiverande samtal)
– Uppföljning av personer med reaktivt resultat
 Bra samarbete med hälso- och sjukvården
För användning av snabbsvarstester rekommenderas kvalitets- och
säkerhetsrutiner och samarbete med allmänna vården
Sammanfattning; rekommendationer för
användning av snabbsvarstester
Används för att göra hivtestning mer lätt tillgänglig!
Testning utan misstanke om nylig smitta (etablerad infektion) – Ja!
Misstanke om akut infektion – Nej!
I grupper med generellt låg prevalens – Nej, men avvägning…
– viktigt med vetskap och information till testpersoner
Med tillgång till kvalitetssäkring av tester och utförande – Ja!
Med beredskap för reaktivt resultat – Ja!
Slutsats
•
Hivtestning viktigt för
– folkhälsa (prevention)
– individ (vård, stöd, behandling)
•
Arbeta för lätt tillgänglig testning utan att göra avkall på säkerhet
och kvalitet
•
Tidig testning kan bidra till minskad smittspridning under den
höginfektiösa akuta fasen
•
Snabbsvarstester kan inte användas vid tidig infektion. Kan vara
en tillgång i andra lägen!
Smittskyddsinstitutet:
– Maria Axelsson
– Rigmor Thorstensson
– Torsten Berglund
– Nils Blom
Venhälsan:
– Anders Blaxhult
– Ronnie Ask
– Maarit Maliniemi
[email protected]
Download