Auktorisationsprovet för översättare

advertisement
Auktorisationsprovet
för översättare
Kammarkollegiets auktorisationsprov är ett yrkesprov för översättare riktar sig till dig som är erfaren
översättare med goda stilistiska färdigheter och
goda ämneskunskaper inom juridik och ekonomi.
Professionella översättare arbetar med ämnesspecifika texter på ett språk som de behärskar
utomordentligt väl och översätter dem till ett språk
som de kan ännu bättre – oftast modersmålet.
2
texter ska om möjligt översättas med
motsvarande juridiska begrepp.
Provet för översättare består av tre texter:
en allmän, en juridisk och en ekonomisk
text. Om du blir godkänd i provet gör vi en
redbarhetsprövning innan auktorisation
kan utfärdas.
Ekonomisk text
Här prövas din förmåga att översätta
kvalificerad ekonomisk text som förekommer i affärsvärlden eller i det internationella ekonomiska samarbetet.
Exempel på texttyper är ekonomiska
rapporter, årsredovisningar och artiklar ur ekonomiska tidskrifter. Stor vikt
läggs vid din förmåga att återge ekonomisk terminologi på korrekt sätt.
Allmän text
Den allmänna texten prövar din
förmåga att återge textens stil och att
använda idiomatiska uttryck på ett
korrekt sätt. Texterna kan till exempel
vara ledare eller artiklar från kvalificerade publikationer. Denna typ av
text kräver språkkänsla och omdöme i
översättningen.
Tillåtna hjälpmedel
Du får ta med dig lexika, uppslagsböcker och andra hjälpmedel som
du vill använda. Du får använda de
hjälpmedel och program som finns i din
dator med undantag av internet. Det
är alltså inte tillåtet att koppla upp sig
mot internet under provet.
Juridisk text
Syftet med den här delen av provet är
att pröva din förmåga att översätta
kvalificerad juridisk text, till exempel
lagtext, lagkommentarer, internationella avtal och domslut. Juridiska
3
Du får två provkuvert: ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. De
innehåller de aktuella källtexterna
i pappersform. Som komplement tar
Kammarkollegiets provledare med sig
källtexterna på fil som du kan ladda
över till din dator när provet har börjat.
Praktisk information om provdagen
Provet skrivs i Stockholm, Göteborg
och Lund och du har åtta timmar på
dig att skriva provet. Registreringen
börjar kl. 8.15. Du skriver den juridiska
texten kl. 9-12 och den ekonomiska och
allmänna texten kl. 13-18. Se till att
komma i god tid.
Inlämning av prov
Filerna måste lämnas in i Microsoft
Word- eller PDF-format alternativt
som utskrift. Efter avslutat prov ska du
lägga allt provmaterial i provkuvertet.
Klistra inte igen kuvertet.
Översättningarna ska skrivas på egen
dator. Du kan välja att lämna in dina
provtexter på USB-minne, CD-skiva
eller i pappersform om du tar med dig
en egen skrivare till provet. Ta med två
lagringsminnen, ett till förmiddagens
prov och ett till eftermiddagens.
Bedömning av översättningar
Höga krav ställs på exakthet, idiomatisk korrekthet och din förmåga att
återge textens stil. Varje text granskas
av två bedömare som tillsammans re-
Det är inte tillåtet att lämna in handskrivna prov.
4
presenterar språkvetenskap och praktisk översättningserfarenhet. Resultatet av bedömarnas granskning ligger
till grund för Kammarkollegiets beslut.
En förutsättning för att bli godkänd
är att samtliga tre texter godkänns i
samma provomgång. Om en text underkänns avbryts granskningen.
Du är anonym för bedömarna under
tiden granskningen pågår. Granskningen av provet beräknas ta ungefär
tre månader. Resultatet tillsammans
med kopior av det bedömda provet
postas till dig så snart granskningen är
avslutad. Kammarkollegiet lämnar inte
skriftliga delbesked.
trollera att din dator fungerar, att den
är uppdaterad och har alla tillbehör
(sladdar, tangentbord, mjukvara m.m.)
som du behöver för provet. Ta även
med en förlängningssladd.
Gör gärna i ordning tre Worddokument
i förväg. I sidhuvudet på varje blad
ska du skriva ditt provnummer (t.ex.
16APR999TR till svenska engelska) och
vilken text det är (allmän, ekonomisk
eller juridisk). Numrera sidorna. Du får
inte uppge ditt namn eller personnummer i dokumenten. Se till att även ta
bort personlig information från filernas
egenskaper. Förinställ dokumenten på
dubbelt radavstånd och lämna en bred
(6 cm) högermarginal.
Tips på förberedelser
Du kan förbereda dig genom att titta
på gamla provtexter. Du ska också kon-
Ett par veckor innan provdagen skickar
5
vi ut en kallelse till dig med viktig information om provet. Läs noga igenom
all information före provdagen. Signera
också ett exemplar av bladet Provinformation som finns med i kallelsen.
phones och läsplattor måste vara
avstängda under hela provtiden.
• Du får inte öppna kuvertet förrän
provledaren säger till.
• Rökpauser är inte tillåtna.
• Du får inte vara uppkopplad på
internet.
• Du får inte samtala med någon
under skrivtiden.
• Du får inte lämna lokalen under
pågående prov. Du får endast lämna
lokalen när du har lämnat in ditt
prov.
• Vid toalettbesök skriver du namn
och tid på en anvisad lista. Du får
inte ta med dig dina tillhörigheter
(t.ex. telefon och väska) in på toaletten.
På provdagen ska du ta med dig:
•legitimation
• ett signerat exemplar av bladet
Provinformation
•kallelse
• din dator inklusive tillbehör.
Det är viktigt att du respekterar alla
provregler på provdagen. Vid avvikelser från ordningsreglerna upprättas
en incidentrapport. Om du bryter mot
ordningsreglerna kan det leda till att
din ansökan avslås.
Lycka till önskar Kammarkollegiet!
Följande ordningsregler gäller på provdagen:
• Mobiltelefoner, så kallade smart-
Du når oss på
[email protected]
6
7
Box 2218, 103 15 Stockholm
Besök Birger Jarlsgatan 16
Telefon 08 700 08 00
Fax 08 20 49 69
www.kammarkollegiet.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards