Förändringar och budskap

advertisement
Läkemedelsrådet
Skånelistan 2017
Förändringar och budskap
Allergi
• Betametason-generika ersätter Betapred (gäller tabletter) på listan.
• Acarizax, ny sublingual tablett för hyposensibilisering (ASIT) vid kvalsterallergi omnämns i bakgrundsmaterialet.
Specialist­preparat till vuxna (>18 år).
Astma och KOL
• Samma rekommendationer som förra året dvs användarvänliga inhalatorer med ett brett sortiment rekommenderas.
• I KOL-avsnittet på listan anges om preparaten har 12 eller 24 timmars duration (LABA, LAMA resp LABA+LAMA).
• Inhalatortabellen är uppdaterad.
• Kom ihåg rökavvänjning hos KOL-patienter, mer effektivt än något läkemedel
• Utvärdera och sätt ut KOL-behandling som inte hjälper samt beakta inhalationsteknik speciellt hos äldre.
Endokrinologi
• Ny tabell i bakgrundskapitlet som visar på sambandet mellan HbA1c och blodsocker.
• Behandlingsalgoritmen vid typ-2 diabetes är uppdaterad bl a utifrån resultaten från de kardiovaskulära utfallstudierna
EMPA-REG (Jardiance) och LEADER (Victoza).
• NPH-insulin är fortsatt det basinsulin som rekommenderas i första hand till typ-2 diabetiker, antingen till natten
eller x2.
• Långverkande insulinanaloger (i första hand Abasaglar) rekommenderas först om problem med nattliga hypo­
glykemier på NPH-insulin.
• Utvärdera insatt behandling inom 6 månader (SGLT-2 hämmare, GLP-1 agonister, DPP4-hämmare). Om ej tillräcklig
effekt på HbA1c inom 6 månader - sätt ut preparatet.
• Nytt avsnitt i bakgrundsmaterialet om sekundär binjurebarksinsufficiens efter kortisonbehandling.
Fetma
• Utförliga riktlinjer för behandling finns i följande dokument:
- Region Skånes Vårdprogram för övervikt och fetma hos vuxna
- Södra sjukvårdsregionens Vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt eller fetma
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/medicinska-omraden/endokrina-organ-fetma-och-diabetes/#11519
Gynekologi
• Hormonspiralen Jaydess är ny på listan. Spiralen är mindre än Mirena, innehåller mindre hormon och byts var 3:e år.
• Canesten har tagits in på listan som ett alternativ till Pevaryl vid svampinfektion i underlivet. Canesten anses vara mer
lämpligt för gravida med en något lägre riskkategori vid graviditet jämfört med Pevaryl. Den medicinska effekten av
preparaten är likvärdig.
• P-pillret Orthonett Novum tas bort från listan pga liten förskrivning.
• Primolut-Nor tas bort från listan vid indikationen klimakteriella besvär p g a rapporter om en ev ökad risk för blodpropp.
Vid menstruationsförskjutning kvarstår Primolut-Nor som rekommenderat preparat.
• PMS/PMDS är ny indikation på Skånelistan med hänvisning till bakgrundstexten.
• Terapigruppen anser att det är en underanvändning av läkemedel mot urogenitala atrofisymtom vid klimakteriella
besvär. Om fler av dessa kvinnor behandlades med lokalt östrogen skulle det i sin tur kunna bidra till en minskad
antibiotika användning.
Hjärta-kärl
• En ny tabell, för- och nackdelar att beakta vid val av NOAK, har tagits fram i samarbete med terapigrupp neurologi.
Syfte är att underlätta för förskrivarna vid valet av NOAK. De viktigaste faktorerna sammanfattas i en tabell - se sid 97
i bakgrundskapitlet.
• Kvalitetsmåltalet kvarstår: Vid insättning av perorala antikoagulantia ska förskrivande läkare rapportera till kvalitetsregistret Auricula. Remiss för AK-behandling finns på www.skane.se/lakemedelsriktlinjer
• Behandlingsalgoritm vid kronisk hjärtsvikt med systolisk vänsterkammar-dysfunktion är uppdaterad. Viktigt att optimera basbehandlingen!
• Ett nytt hjärtsviktläkemedel, Entresto, som tillhör läkemedelsgruppen ARNI (Angiotensin receptor neprilysin inhibitior)
beskrivs i kapitlet. Läkemedlet är ett alternativ till (aldrig ett tillägg till!) ACE-hämmare eller ARB. OBS! ACE-hämmare
är kontraindicerade tillsammans med Entresto!
Specialistpreparat enligt våra regional riktlinjer: http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/#43047
• Nytt kvalitetsmål: Vid behandling med Entresto ska data rapporteras till kvalitetsregistret RiksSvikt.
Hud
• Både Soolantra (ivermektin) och Financea (azelainsyra) rekommenderas nu på listan vid lokalbehandling av Rosacea.
Soolantra, som är ny på listan, har hög utläkningsfrekvens och saknar rapporterad resistens.
• Terapipgruppen förordar
- mindre antibiotika för lokalbehandling av akne.
- mindre antibiotika vid atopisk dermatit då det vetenskapliga stödet saknas för behandling med antibakteriella medel även vid kliniskt misstänkt infektion av eksemet.
• Skabb: Viktigt med säker diagnos och att behandla rätt! Levande skabbdjur ska påvisas med mikroskop innan behandling med Tenutex insätts. Samtliga familjemedlemmar och nära kontakter ska behandlas.
Infektion
• Cedax är borttaget från listan då det slutat att tillverkas. Som förstahandsalternativ till barn med övre uvi föreslås
därför andra produkter som innehåller ceftibuten alternativt cefixime, båda genom licensförskrivning på barnklinik
http://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelsbulletinen/2016/lb_nr10_2016_
webb.pdf
• Överväg alltid om antibiotika är indicerat – 250-målet ligger fortfarande en bra bit bort (max 250 recipe/1000
invånare/år).
• Terapiriktlinjerna kommer att uppdateras och ligger på Vårdgivare Skåne:
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel#51107
Lipidrubbning
• Nytt avsnitt om PCSK9-hämmare (Repatha och Praluent). Specialistpreparat med ny verkningsmekanism (monoklonala antikroppar). Ger kraftfull LDL-sänkning men effekten på kardiovaskulär sjuklighet och död har ännu inte
fastställts. Regionala riktlinjer för Repatha finns på Vårdgivare Skåne: http://vardgivare.skane.se/siteassets/1.vardriktlinjer/lakemedel/rekommendationer-och- riktlinjer/lakemedelsriktlinjer---fillistning/regional-riktlinje-pcsk9_final-2016-11-23.pdf
Livsmedel för särskilda medicinska ändamål
• Skånelistan speciallivsmedel innehåller information om vilka produkter som kan förskrivas med landstingssubvention
till patienter från 16 år. Listan kompletteras kontinuerligt, för senaste version - se Vårdgivare Skåne: http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/nutrition/forskrivning-av-speciallivsmedel/
Matsmältningsorgan
• IBS-avsnittet är omgjort och inkluderar bl a pedagogiska behandlingsrutor för respektive dominerande symptom.
• Ompröva kontinuerligt om indikation för PPI kvarstår. Trappa ut behandlingen vid behov.
• Förtydligande kring ulcusbehandling: Vid okomplicerat duodenalulcus behövs inte fortsatt behandling med PPI efter
avslutad Hp-eradikering.
Munhålan
• TopDent fluor (fluorgel) har lagts till på listan som rekommenderat medel för att minska karies. Fludent sugtablett och
Fluorette fluortuggummi har tagits bort då evidens för minskad karies saknas.
• Fluorette är nytt på listan som medel för salivstimulering.
• För lokal smärtlindring rekommenderas Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL på listan.
Preparatet ersätter Xylocain viskös som försvunnit från marknaden.
• För information om särskilt tandvårdsbidrag (STB): http://www.1177.se/Dokument/Nationellt/Om_1177_
dokument/1177VG_tandvardsbroschyr_A5_VARD_131210.pdf
Neurologi
• Bamyl och Naproxen vid anfallskupering av migrän samt Levodopa/Carbidopa vid Parkinson tas bort i ett försök att
minska antalet preparat på listan. Likvärdiga alternativ med större användning kvarstår.
• Ropinirol tas bort från listan, både vid Parkinson och RLS. Priset är betydligt högre jämfört med pramipexol och
problem med tillgängligheten har förekommit.
• Förskriv aktivt generiskt levetiracetam istället för Keppra då inget automatiskt byte till generika sker på apoteket.
• En ny tabell, för- och nackdelar att beakta vid val av NOAK, har tagits fram i samarbete med terapigrupp Hjärta-kärl.
Syfte är att underlätta för förskrivarna vid valet av NOAK. De viktigaste faktorerna sammanfattas i en tabell - se sid 97
i hjärta/kärl-kapitlet.
Osteoporos
• Ny kort och tydlig sammanfattning om osteoporos inleder nu kapitlet.
•Budskap:
- Fortsätt uppmärksamma tillståndet framför allt hos äldre patienter.
- Öka användningen av benspecifika läkemedel till högriskpatienter.
Psykiatri
• Depressionsavsnittet i bakgrundstexten är uppdaterad och innehåller nu även en behandlingsalgoritm.
• Terapigruppen förordar:
- ökad användning av återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholberoende såsom disulfiram, akamprosat och naltrexon.
- fortsatt restriktiv förskrivning av pregabalin. Läkemedlet är ett tredjehandspreparat vid ångesttillstånd. Vid för­
krivning ska generiskt pregabalin väljas.
- att välja generiskt metylfenidat vid ADHD, kryssa ej för att Concerta inte får bytas ut.
Smärta
• Diagnostik och smärtanalys är viktigt!
• All smärtbehandling måste utvärderas utifrån mål, effekter och biverkningar. Följ upp patienten!
• Vid behov av behandling med stark opioid ska fortsatt en hög andel utgöras av perorala opioider (max 30% plåster).
Urologi
• Vid förskrivning av GnRH-agonist välj Leuprorelin Sandoz i första hand! Alla GnRH-agonister har likvärdig effekt men
Leuprorelin Sandoz är billigast.
• Generiskt tolterodin rekommenderas i första hand vid behov av läkemedel vid överaktiv blåsa. För de patienter som
inte tolererat eller svarat på behandling med antikolinergika kan man testa Betmiga. Blodtrycket bör dock följas,
särskilt hos patienter med hypertoni.
Äldre och läkemedel
• Följ upp förskrivningen av potentiellt olämpliga läkemedel till äldre!
• Demensbehandling: Fortsätt förskriva generisk tablettbehandling (ej plåster) i första hand!
• Viktigt att ompröva äldres läkemedelsbehandling och att generellt eftersträva så få läkemedel som möjligt till denna
patientgrupp!
• Använd lathunden Goda Läkemedelsråd för våra äldre
Ögon
• Följande tillstånd motiverar inte receptförskrivning av tårsubstitut; åldersbetingade torra ögon eller torra ögon p g a
kontaktlinsanvändning.
Öron
• Vid extern otit till vuxna och äldre barn där trumhinnan är hel har Terracortril med Polymyxin B (TPB) lagts till på listan
som ett alternativ till Diproderm. Orsaken är att det inte finns några stora, bra studier som stödjer att Diproderm
skulle vara bättre än TPB vid extern otit eller att Diproderm skulle vara effektiv även vid svamporsakad extern otit.
Textavsnittet om extern otit är reviderat i bakgrundsmaterialet.
Download