PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kullerbyttans förskola

Kullerbyttans förskola
PLAN MOT KRÄNKANDE
BEHANDLING
Kullerbyttans förskola
2015-2016
Kullerbyttans förskola
Plan mot kränkande behandling
Detta är en information till dig som har ditt barn på Kullerbyttans förskola i Frostkåge. På vår
förskola tillämpas skollagen och diskrimineringslagen, så att ingen av våra barn på förskolan utsätts
för diskriminering eller trakasserier (läs mer i bilaga 1) inom något av följande
diskrimineringsområden:







Kön
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Sexuell läggning
Funktionshinder
Ålder
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Vårt områdes vision
På våra förskolor har alla ett ansvar för att ingen blir utsatt för kränkande behandling,
diskriminering eller trakasserier. Genom ett arbetssätt som bygger på allas lika värde, samt en tro
på barnets kompetens möjliggörs en trygg arbetsmiljö för alla.
Ansvar
All personal på vår förskola har ansvar att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och
attityder som kan antas vara i strid med lagen. Huvudansvarig för att lagen följs är förskolechefen.
Vårt arbete inriktar sig på förebyggande åtgärder. Ett samarbete med omvärlden är viktigt för att
vidga kunskapen hos personal och barn i syfte att motverka diskriminering. Ett likabehandlingsteam
(LBT) ansvarar för att utreda och åtgärda samt driva och utvärdera det förebyggande arbetet i
förskolan.
På vår förskola består likabehandlingsteamet av:
Agneta Häggström, förskollärare
Camilla Markström, barnskötare
Asta Berg, förskolechef
När något inträffar som faller under planen för kränkande behandling gör vi enligt följande:
 Barn/barn:
Om personal, barn eller förälder misstänker att ett barn kränkts av annat barn ska Agneta
och Camilla informeras. Utifrån situationen görs då en lämplig åtgärd.
Vid grov eller långvarig kränkning kontaktar vi förskolechef för stöd och vidare åtgärd.
Kullerbyttans förskola
 Personal/barn:
Vi är alla aktiva med uppsynen av våra barn vilket innebär att vi agerar när vi ser något som
strider mot likabehandlingsplanen.
Om personal handlar i strid mot planen mot kränkande behandling är förskolechef ansvarig
för att omgående utreda ärendet och skyndsamt se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Förskolechef följer upp ärendet med berörda personer och kontrollerar att planen följs. Alla
som arbetar på förskolan ska meddela förskolechefen vid misstanke om att personal agerat i
strid mot planen mot kränkande behandling.
Främjande och förebyggande
För läsåret 2015-2016 har vi på Kullerbyttans förskola valt att inrikta oss på följande åtgärder för att
främja det förbyggande arbetet inom de olika diskrimineringsområdena.
 Bemöta alla på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller
uttryck.
 Vi har ett arbetssätt där vi arbetar nära barnen för att snabbt kunna lösa problem och
kränkningar när de inträffar.
 Vårt lekmaterial presenteras för alla barn och vi uppmuntrar barnen att använda det oavsett
kön.
 Vi väljer medvetet böcker med varierat innehåll när vi läser för barnen och tittar på bilder.
Kartläggning av nuläget
Barngruppen består av 15 barn, 1-2 år. Vår lokal har en öppen planlösning vilket gör den
lättöverskådlig. Vårt arbetssätt är att vara lyhörda och observanta så vi kan ta tag i problemen
direkt när och där det händer.
Mål
Att alla barn känner sig trygga och har en egen plats i barngruppen.
Syfte: En harmonisk miljö där barn och vuxna accepterar varandras olikheter.
Hur: Personalen ska finnas till för barnen i leken.
Kullerbyttans förskola
Bilaga 1
Vad står begreppen för?
En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha
samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och
ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande
behandling.
Diskriminering
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och
missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder.
Diskriminering kan till exempel ske genom förskolans regler eller rutiner.
Ett barn kan också bli diskriminerat om barnet blir särbehandlat på grund av en förälders eller
syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera.
Direkt och indirekt diskriminering
Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.
Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn. Ett exempel kan vara
när en pojke går före en flicka i kön till en förskola med motiveringen att det redan går så många
flickor på den aktuella förskolan.
Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt
diskriminering. Det sker när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar
vara neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller
uttryck samt ålder. Om exempelvis alla barn serveras samma mat, diskriminerar förskolan indirekt
de barn som till exempel på grund av religiösa skäl behöver annan mat.
Befogade tillsägelser
Förskolans personal måste ibland tillrättavisa ett barn för att skapa en god miljö för hela
barngruppen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om barnet
ifråga kan uppleva det som kränkande.
Trakasserier och kränkande behandling
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som
kränker ett barns värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara
 fysiska (slag, knuffar)
 verbala (hot, svordomar, öknamn)
 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
 texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier).
Kullerbyttans förskola
Bilaga 1 (forts.)
Trakasserier
Är uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med







kön
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionshinder
sexuell läggning
könsöverskridande identitet eller uttryck
ålder
Både förskolepersonal och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även
när ett barn kränks på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder
med mera.
Kränkande behandling
Är uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med någon
diskrimineringsgrund.
Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret.
Både förskolepersonal och barn kan göra sig skyldiga till kränkande behandling.
Repressalier
Personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ behandling på grund av
att barnet eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat förekomsten
av trakasserier eller kränkande behandling.
(Förklaringarna är hämtade ur Förebygga diskriminering och kränkande behandling. En
handledning för att utforma en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. DO, BEO &
Skolinspektionen, 2009)