Riktlinjer från Region Skånes Centrala strålskyddsråd angående

advertisement
Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar Sid 1(9)
Upprättad av Sara Brockstedt, Bengt Hemdal Granskad av Peter Hochbergs, Anders Tingberg Fastställd av Tommy Knöös, Peter Leander Datum 2014‐09‐26 Datum 2015‐02‐24, 2014‐10‐01 Datum 2015‐02‐24 Gäller för: Region Skåne Gäller fr.o.m. 2015‐02‐24 Version nr 1.0 Riktlinjer från Region Skånes Centrala strålskyddsråd angående
kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av
arbetsställen och persondosmätningar
Kategoriindelning av personal baseras på de stråldoser arbetstagarna kan förväntas erhålla genom
sitt arbete, medan kategoriindelning av arbetsställen baseras på var arbetstagarna kan förväntas få
sina stråldoser, men också på om radioaktiv kontaminering av betydelse kan spridas till omgivande utrymmen. Arbetsmiljön skall övervakas med avseende på strålning och stråldoser till personal
skall mätas i tillräcklig utsträckning. I det följande anges riktlinjer för hur detta ska genomföras
enligt SSMFS 2008:51.
1.
Kategoriindelning av personal
Indelning av personal i kategori A eller B skall göras enligt SSMFS 2008:51 om den årliga
effektiva dosen till arbetstagarna riskerar att överskrida 1 mSv, om den årliga ekvivalenta dosen
till ögats lins uppgår till 15 mSv eller mer, eller om den årliga ekvivalenta dosen till extremiteter
eller hud uppgår till 50 mSv eller mer.
Här följer vägledning för kategoriindelning av personal.
1.1.
Arbetstagare tillhörande kategori A
Enligt SSMFS 2008:51 ska arbetstagare för vilka sannolikheten, inklusive sannolikheten för
misstag eller olyckor, inte är försumbar att erhålla en årlig effektiv dos som överskrider 6 mSv,
alternativt en årlig ekvivalent dos till ögats lins som uppgår till 45 mSv eller mer, alternativt en
årlig ekvivalent dos till extremiteter eller hud som uppgår till 150 mSv eller mer klassas som
kategori A.
Med stöd av exempel i SSMFS 2008:51, Bilaga 1 samt tillgängliga resultat från persondosimetri,
riktade mätningar och studier, skall i första hand följande arbetstagare övervägas kategori A
tillhörighet:
a) Arbetstagare som utför arbete nära patienter med röntgenutrustning så att något av
dosvärdena ovan kan överskridas (det kan t.ex. vara endovasculär behandling eller
koronarangiografi)
b) Arbetstagare som arbetar med öppna strålkällor och där något av dosvärdena ovan kan
överskridas (det kan t.ex. vara en del av den personal som arbetar med produktion av
radioaktivt läkemedel)
DokumentID: I:\Skånes Universitetssjukhus\CB‐Strålningsfysik‐
Gemensam\Strålskydd\Kategoriindelning\Wordfiler\CSR Kategoriindelning v 1.0 2015‐
02‐24.docx Version: 1.0 Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar Sid 2(9)
Upprättad av Sara Brockstedt, Bengt Hemdal Granskad av Peter Hochbergs, Anders Tingberg Fastställd av Tommy Knöös, Peter Leander Datum 2014‐09‐26 Datum 2015‐02‐24, 2014‐10‐01 Datum 2015‐02‐24 Gäller för: Region Skåne Gäller fr.o.m. 2015‐02‐24 Version nr 1.0 Personal klassad som kategori A skall enligt SSMFS 2008:51 bära individuell persondosimeter i
sitt arbete (se Persondosmätningar nedan) och genomgå särskild läkarundersökning innan arbetet
påbörjas och därefter vart tredje år samt lämna hälsodeklaration mellanliggande år. De dokumenterade resultaten skall arkiveras enligt föreskriften. Personal klassade som kategori A får inte
arbeta med cytostatika (AFS 2009:6) .
1.2.
Arbetstagare tillhörande kategori B
Övrig kategoriindelad personal som arbetar med joniserande strålning tillhör kategori B och skall
dosövervakas i sådan utsträckning att det går att visa att placeringen i kategori B är korrekt. Med
stöd av tillgängliga resultat från persondosimetri, riktade mätningar och studier, skall i första
hand följande arbetstagare övervägas kategori B tillhörighet:
a) Arbetstagare, utom administrativ personal, som arbetar med extern strålterapi inklusive
Buckyterapi, intrakavitär eller interstitiell strålbehandling (Brachyterapi) eller utför
service på sådan utrustning
b) Arbetstagare, utom administrativ personal, som arbetar med röntgendiagnostik eller
nuklearmedicin (om de inte klassats som kategori A)
1.3.
Ansvar
Kategoriindelning av personal enligt ovan och arbetsställen (avsnitt 2) görs av respektive verksamhetschef i samråd med sjukhusfysiker. Detta dokument ska ge vägledning och säkerställa en
enhetlig bedömning. Det är viktigt att göra en bedömning, med stöd av all tillgänglig information,
av både personal och arbetsställen utifrån de här angivna exemplen, om de är tillämpliga, men det
är också viktigt att beakta annan personal och andra arbetsställen, om det är relevant. Endast de
här angivna skälen baserade på dosnivåer och spridning av radioaktiv kontaminering ska ligga till
grund för bedömningen och exemplen är inte tvingande. Tradition, önskemål, etc. är alltså inte
godtagbara skäl för kategoriindelning, men bör beaktas vid t.ex. tilldelning av persondosimetrar.
Respektive verksamhetschef ansvarar för att kategoriindelningen dokumenteras, att läkarundersökningar och inlämning av hälsodeklarationer för kategori A personal genomförs och för att
Strålningsfysik vid behov får tillgång till dokumenten för arkivering och för användning som
underlag till persondosimetriverksamheten. Respektive verksamhetschef ser också till att all
personal som tilldelas dosimeter bär den på korrekt sätt och att kategori A personal inte arbetar
med cytostatika.
2. Kategoriindelning av arbetsställen
Kategoriindelning av arbetsställen skall enligt SSMFS 2008:51 göras där arbetstagare kan erhålla
årliga stråldoser som föranleder indelning av personal i kategori A eller B. Arbetsställen skall
inordnas i kontrollerat eller skyddat område beroende på den årliga stråldos som arbetstagaren
DokumentID: I:\Skånes Universitetssjukhus\CB‐Strålningsfysik‐
Gemensam\Strålskydd\Kategoriindelning\Wordfiler\CSR Kategoriindelning v 1.0 2015‐
02‐24.docx Version: 1.0 Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar Sid 3(9)
Upprättad av Sara Brockstedt, Bengt Hemdal Granskad av Peter Hochbergs, Anders Tingberg Fastställd av Tommy Knöös, Peter Leander Datum 2014‐09‐26 Datum 2015‐02‐24, 2014‐10‐01 Datum 2015‐02‐24 Gäller för: Region Skåne Gäller fr.o.m. 2015‐02‐24 Version nr 1.0 kan erhålla i dessa lokaler eller om radioaktiv kontaminering av betydelse kan spridas till
omgivande utrymmen.
Här följer vägledning för kategoriindelning av arbetsställen.
2.1.
Kontrollerat område
Ett kontrollerat område skall vara avgränsat och tillträdet skall begränsas till behöriga personer
som genomgått erforderlig teoretisk och praktisk utbildning. Med stöd av ovanstående skall i
första hand följande arbetsställen övervägas att vara kontrollerat område:
a) rum med röntgenutrustning där arbete bedrivs så att arbetstagare klassats som kategori A
(det kan t.ex. vara vissa rum för endovasculär behandling och koronarangiografi)
b) rum där strålterapi ges (undantag Buckyterapi)
c) rum där slutna strålkällor med hög aktivitet (SSMFS 2008:9) hanteras
d) rum där arbete bedrivs med öppna strålkällor så att arbetstagare klassats som kategori A
(det kan t.ex. vara vissa rum för produktion av radioaktivt läkemedel)
e) rum där arbete bedrivs med öppna strålkällor så att radioaktiv kontaminering av betydelse
kan spridas till omgivande utrymmen (det kan t.ex. vara rum för uppdragning av eller
administrering av radioaktivt läkemedel)
f) förvaringsrum för strålkällor (t.ex. avfallsförråd)
2.2.
Skyddat område
I första hand skall följande arbetsställen övervägas att vara skyddat område:
a) rum (om de inte klassats som kontrollerat område) som har fast installerad
röntgenutrustning
b) rum där genomlysning eller exponering med mobil röntgenutrustning pågår
c) rum där Buckyterapi ges
d) rum där bentäthetsmätning utförs
e) rum (om de inte klassats som kontrollerat område) där man hanterar öppna strålkällor
Om särskilda skäl föreligger, kan klassningen som kontrollerat eller skyddat område vara begränsad till vissa tider (t.ex. då genomlysning eller exponering med mobil röntgenutrustning pågår).
2.3.
Skyltar och lokala arbetsinstruktioner
Området skall vara märkt med skyltar, av vilka det framgår att det är ett kontrollerat eller skyddat
område och vilken typ av strålkällor som finns i området, se början av bilaga för exempel på
sådana skyltar. I slutet av bilagan finns exempel också på andra typer av skyltar, som kan
användas inne i eller vid ingång till kontrollerat och skyddat område.
DokumentID: I:\Skånes Universitetssjukhus\CB‐Strålningsfysik‐
Gemensam\Strålskydd\Kategoriindelning\Wordfiler\CSR Kategoriindelning v 1.0 2015‐
02‐24.docx Version: 1.0 Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar Sid 4(9)
Upprättad av Sara Brockstedt, Bengt Hemdal Granskad av Peter Hochbergs, Anders Tingberg Fastställd av Tommy Knöös, Peter Leander Datum 2014‐09‐26 Datum 2015‐02‐24, 2014‐10‐01 Datum 2015‐02‐24 Gäller för: Region Skåne Gäller fr.o.m. 2015‐02‐24 Version nr 1.0 Lokala arbetsinstruktioner för kontrollerat respektive skyddat område skall upprättas och skall
följa SSMFS 2008:51.
Respektive verksamhetschef ansvarar för märkning med skyltar och för upprättande av lokala
arbetsinstruktioner. Sjukhusfysiker tillhandahåller skyltar och bistår vid uppsättningen av dessa
samt vid upprättandet av lokala arbetsinstruktioner.
3.
Övervakning av arbetsställen
Arbetsmiljön skall enligt SSMFS 2008:51 övervakas med avseende på strålning genom mätning
av externa doshastigheter där det inte är säkerställt att strålfältet är geometriskt begränsat,
markerat eller på annat sätt väl känt. Aktivitetskoncentrationen i luft och ytors kontamination
skall också kontrolleras om det på arbetsstället finns radioaktiva ämnen som kan kontaminera
omgivningen.
Sådana mätningar och kontroller skall utföras i minst följande utsträckning:
a) Externa doshastigheter mäts innan klinisk drift med strålbehandling påbörjas i samtliga
närliggande utrymmen där människor kan uppehålla sig
b) Externa doshastigheter mäts vid förändringar i verksamhet eller lokaler, då inte resultatet
på arbetsmiljön enkelt kan förutses, i samtliga utrymmen omkring starka strålkällor där
människor kan uppehålla sig
c) Aktivitetskoncentration i luft mäts i samband med start av ny verksamhet och vid
betydelsefulla förändringar i verksamhet som kan kontaminera omgivningen med
radioaktiva ämnen och nya mätningar övervägs minst årligen
d) Kontaminationskontroll av lokaler, arbetsytor, utrustning och personal görs i lämplig
omfattning på ytor som kan bli kontaminerade med radioaktiva ämnen och denna
omfattning övervägs minst årligen
Metoder som är lämpliga med hänsyn till förekommande strålslag, energier och radioaktiva
ämnens fysikaliska och kemiska egenskaper skall användas. Resultaten skall dokumenteras.
Respektive verksamhetschef ansvarar för arbetsmiljön och informerar sjukhusfysiker om alla förändringar i verksamhet med strålning. Sjukhusfysiker ansvarar för metoder, mätningar och
kontroller i samråd med respektive verksamhetschef, som ser till att egen personal medverkar, om
det behövs.
4.
Persondosmätningar
Stråldoser till personal i verksamhet med joniserande strålning skall mätas, rapporteras (endast
kategori A personal) till nationellt dosregister och arkiveras enligt SSMFS 2008:51 och
DokumentID: I:\Skånes Universitetssjukhus\CB‐Strålningsfysik‐
Gemensam\Strålskydd\Kategoriindelning\Wordfiler\CSR Kategoriindelning v 1.0 2015‐
02‐24.docx Version: 1.0 Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar Sid 5(9)
Upprättad av Sara Brockstedt, Bengt Hemdal Granskad av Peter Hochbergs, Anders Tingberg Fastställd av Tommy Knöös, Peter Leander Datum 2014‐09‐26 Datum 2015‐02‐24, 2014‐10‐01 Datum 2015‐02‐24 Gäller för: Region Skåne Gäller fr.o.m. 2015‐02‐24 Version nr 1.0 kompletterande anvisningar från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Dosimetriverksamheten skall
vara godkänd av SSM.
Persondosimetriverksamheten vid Strålningsfysik SUS kontrolleras regelbundet av SSM, och
tillhandahåller persondosmätare samt ansvarar för rapportering och arkivering av persondoser
enligt ovan.
Enligt SSMFS 2008:51 skall personal i kategori A bära personlig dosimeter. Arbetstagare i
kategori B skall bära persondosimetrar i en sådan utsträckning att det går att visa att placeringen i
kategori B är korrekt.
Med persondosimeter menas den dosimeter som placeras i brösthöjd, i förekommande fall under
blyförkläde, och bärs vid arbete med joniserande strålning enligt ovan. Andra typer av personaldosmätningar bör beaktas som ett komplement eller alternativ, t ex riktade mätningar av helkroppsdos, fingerdos, dos till ögats lins, etc. Dessa mätningar utförs under begränsade tidsperioder eller i samband med särskilda arbetsmoment och beslutas av sjukhusfysiker efter samråd
med respektive verksamhetschef eller den som innehar den radiologiska ledningsfunktionen.
Nyare rön tyder på att ögonlinsens strålkänslighet är högre än vad man tidigare antagit och ICRP
(Statement, 2011) anger dosgränsen 20 mSv/år under 5 år eller 50 mSv under enstaka år, medan
ICRP tidigare (Publication 103, 2007) angett 150 mSv/år. Det är därför särskilt angeläget att
överväga riktade mätningar av dos till ögats lins.
Kontroll skall också göras av intern kontamination efter bedömning av risk för intag av
radioaktiva ämnen eller hudkontamination. Sådan bedömning görs av sjukhusfysiker.
Referenser
1. AFS 2009:6: Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:5) om
cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna
2. Annals of the ICRP, Publication 103, The 2007 Recommendations of the International
Commission on Radiological Protection
3. ICRP ref 4825-3093-1464: Statement on Tissue Reactions, April 21, 2011
4. SSMFS 2008:09: Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av slutna radioaktiva
strålkällor med hög aktivitet
5. SSMFS 2008:51: Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser
för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning
DokumentID: I:\Skånes Universitetssjukhus\CB‐Strålningsfysik‐
Gemensam\Strålskydd\Kategoriindelning\Wordfiler\CSR Kategoriindelning v 1.0 2015‐
02‐24.docx Version: 1.0 Sid 6(9)
Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar Upprättad av Sara Brockstedt, Bengt Hemdal Granskad av Peter Hochbergs, Anders Tingberg Fastställd av Tommy Knöös, Peter Leander Datum 2014‐09‐26 Datum 2015‐02‐24, 2014‐10‐01 Datum 2015‐02‐24 Gäller för: Region Skåne Gäller fr.o.m. 2015‐02‐24 Version nr 1.0 Revisionshistorik
Version
1.0
Datum
2015-02-24
Ändring/tillägg
Nytt dokument, med samma innehåll som motsvarande
för Skånes universitetssjukhus, version 1.3, 2014-12-18.
Beslut vid möte 2015-02-24 med Region Skånes
Centrala strålskyddsråd.
Utfört av
Sara Brockstedt,
Bengt Hemdal
DokumentID: I:\Skånes Universitetssjukhus\CB‐Strålningsfysik‐
Gemensam\Strålskydd\Kategoriindelning\Wordfiler\CSR Kategoriindelning v 1.0 2015‐
02‐24.docx Version: 1.0 Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar Sid 7(9)
Upprättad av Sara Brockstedt, Bengt Hemdal Granskad av Peter Hochbergs, Anders Tingberg Fastställd av Tommy Knöös, Peter Leander Datum 2014‐09‐26 Datum 2015‐02‐24, 2014‐10‐01 Datum 2015‐02‐24 Gäller för: Region Skåne Gäller fr.o.m. 2015‐02‐24 Version nr 1.0 Bilaga
Typexempel på skyltar som bör användas för att märka kontrollerat eller skyddat område:
DokumentID: I:\Skånes Universitetssjukhus\CB‐Strålningsfysik‐
Gemensam\Strålskydd\Kategoriindelning\Wordfiler\CSR Kategoriindelning v 1.0 2015‐
02‐24.docx Version: 1.0 Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar Upprättad av Sara Brockstedt, Bengt Hemdal Granskad av Peter Hochbergs, Anders Tingberg Fastställd av Tommy Knöös, Peter Leander Datum 2014‐09‐26 Datum 2015‐02‐24, 2014‐10‐01 Datum 2015‐02‐24 Gäller för: Region Skåne Gäller fr.o.m. 2015‐02‐24 Version nr 1.0 DokumentID: I:\Skånes Universitetssjukhus\CB‐Strålningsfysik‐
Gemensam\Strålskydd\Kategoriindelning\Wordfiler\CSR Kategoriindelning v 1.0 2015‐
02‐24.docx Version: Sid 8(9)
1.0 Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar Sid 9(9)
Upprättad av Sara Brockstedt, Bengt Hemdal Granskad av Peter Hochbergs, Anders Tingberg Fastställd av Tommy Knöös, Peter Leander Datum 2014‐09‐26 Datum 2015‐02‐24, 2014‐10‐01 Datum 2015‐02‐24 Gäller för: Region Skåne Gäller fr.o.m. 2015‐02‐24 Version nr 1.0 Typexempel på skyltar som kan användas inne i eller vid ingång till kontrollerat och skyddat
område:
Undantagsvis kan även denna skylt eller etikett användas enligt ovan, men den kräver
tilläggsinformation:
DokumentID: I:\Skånes Universitetssjukhus\CB‐Strålningsfysik‐
Gemensam\Strålskydd\Kategoriindelning\Wordfiler\CSR Kategoriindelning v 1.0 2015‐
02‐24.docx Version: 1.0 
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards