Patientsäkerhet – en prioriterad fråga på SKL och särskilt på

advertisement
Säkrare vård och omsorg
• Ökad patientmedverkan
• Läkemedel
• Hygien
1
Patientsäkerhet –
att förebygga vårdskador
Med vårdskada menas
”lidande, obehag, kroppslig eller psykisk
skada, sjukdom eller död, som orsakas av
hälso- och sjukvården och som inte är en
oundviklig konsekvens av patientens
tillstånd”
SOSFS 2005:12
2
Vårdskadornas omfattning
• Socialstyrelsens vårdskademätning 2008
visar att 8,6 % av de patienter vars
journaler granskats drabbats av en
vårdskada
• 9 % ledde till bestående men eller
funktionsnedsättning och 3 % till
patientens död
• 105 000 vårdskador
• 630 000 extra vårddygn/år
• 70 % hade troligen kunnat förhindras vilket
innebär en stor förbättringspotential
3
Vårdskadorna handlar om
konsekvenserna av
• Missade eller för sent ställda diagnoser
• Felaktiga ingrepp eller behandlingar
• Felaktig läkemedelshantering
• Bristande hygien som medfört svåra
infektioner
4
5
En säker läkemedelsprocess
för SÄLMA
1. Identifiering av behov
2. Val mellan läkemedel
och annan behandling
9. Omprövning
Ska behandlingen
fortsätta eller inte?
3. Val av läkemedel
8. Uppföljning av effekter
biverkningar och
följsamhet
4. Val av administreringssätt, beredningsform,
Dosering och tidpunkt
för intag
7. Rätt person får/tar rätt
läkemedel, i rätt dos, på rätt
sätt, vid rätt tidpunkt
Rätt
person
får/tar
Rätt
läkemedel
i
Rätt dos
vid
Rätt
tillfälle
på
Rätt sätt
5. Dokumentation av
indikation, behandlingsmål,
ordination samt
tidpunkt för uppföljning
6. Korrekt överföring till en
läkemedelslista
6
7
8
Ökad patientmedverkan
• Bemötande vid vårdskada
• Hur kan patienter och närstående bidra till
det löpande patientsäkerhetsarbetet?
9
Frågor
• Hur arbetar ni systematiskt och i
samverkan med en säker
läkemedelsanvändning hos äldre?
• Hur arbetar ni med
- Bättre patientdeltagande i patientsäkerhetsarbetet
- Gott och respektfullt bemötande i samband med att
vårdskada har inträffat
• Ev medskick?
[email protected]
10
Vården blir inte säkrare av sig
självt – det krävs aktiva
handlingar
• Vi måste på alla nivåer börja att GÖRA
på ett annat och bättre sätt!
TACK för er uppmärksamhet!
[email protected]
11
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards