All personal på skolan är viktiga förebilder

advertisement
Likabehandlingsplan
Läsår 2016/2017
SNÄCKEBACKSSKOLAN
Åk 7-9
RONNEBY
”Att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkande
behandling och att främja likabehandling”
Reviderad 2016
1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Vision …………………………………………………
Styrdokument ………………………………………..
Snäckebacksskolans likabehandlingsplan ……….
Definition av begrepp ……………………………….
Ansvarsfördelning ……………………………………
Kommunikation/Delaktighet ………………………..
Främjande arbete ……………………………………
Kartläggning ………………………………………….
Mål …………………………………………………….
Åtgärder ………………………………………………
Förebyggande arbete ……………………………….
Handlingsplan


s.3
s.3
s.4
s.5
s.6
s.7
s.8
s.9
s.9
s.10
s.10
Rutiner vid kränkning elev/elev och elev/vuxen……….
Rutiner vid kränkning vuxen/elev ……………………..
s.11
s.12
Dokumentation ………………………………………. s.12
Skolkontakter. Telefonnummer och mailkontakter.………. s.13
Bilaga 1
Ordningsregler………………………………………… s.14
Bilaga 2
Tobakspolicy och handlingsplan……………………. s.15
2
VISION
Vår ambition är att alla våra elever skall trivas och känna samhörighet
med skolans personal och med varandra. Varje elev och vuxen skall
känna sig respekterad, betydelsefull och ha tillit till sin egen förmåga.
Detta är viktiga förutsättningarna för en bra arbetsmiljö där en god
inlärning skall kunna ske.
STYRDOKUMENT
Skollag 2010:800 1 kap. 5 §
”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt
solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.”
Skollag 2010:800 6 kap. 8 §
”Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn
och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som
avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för
hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.”
Diskrimineringslag 2008:567 1 kap. 1 §
”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder.”
3
SNÄCKEBACKENSSKOLANS
LIKABEHANDLINGSPLAN
Den utgår ifrån skolans uppdrag att verka för demokratiska värderingar,
mänskliga rättigheter, likabehandling och trygghet.
Likabehandlingsarbetet ska präglas av ett helhetstänkande och ingå i det
systematiska arbetsmiljöarbetet med ordningsregler och i skolans övriga
arbete.
Planen skall utvärderas årligen i skolans kvalitetsarbete.
När vi arbetar med att förebygga och förhindra diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling ska vi systematiskt belysa
vår verksamhet.
Till dig som elev
Om du någon gång blir utsatt för kränkning, våld, hot eller trakasserier, vill vi att du
omedelbart kontaktar en vuxen du känner förtroende för. Detta gäller också dig som
misstänker eller känner någon som är utsatt, självklart får du vara anonym.
Till dig som vårdnadshavare
Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts kränkning, våld, hot eller
trakasserier – kontakta skolan
Till dig som personal
Var och en av skolans personal som får kännedom, misstanke eller signaler om att
trakasserier, diskriminering eller kränkning förekommer skall omedelbart anmäla
detta till klasslärare/mentor som meddelar rektor. Om det gäller personal så skall
detta anmälas direkt till rektorn, vid rektors frånvaro går anmälan till tillförordnad
rektor.
4
DEFINITION AV BEGREPP
Kränkande behandling kan delas in i diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling.
Diskriminering är när skolan missgynnar en elev och det har
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller
könsöverskridande identitet och uttryck.
Direkt diskriminering är när en elev missgynnas och det har en direkt koppling till
diskrimineringsgrunderna. T ex en funktionshindrad elev som ej ges möjlighet att följa
med på utflykt.
Indirekt diskriminering är när en elev missgynnas utifrån diskrimineringsgrunderna,
genom att samtliga behandlas lika. T ex alla elever serveras samma mat, då
diskriminerar skolan indirekt de elever som pga religiösa skäl behöver annan mat.
Trakasserier sker utifrån diskrimineringsgrunderna. Både personal och elever kan
göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier när en elev kränks på grund av
en vårdnadshavares sexuella läggning, funktionshinder etc.
Här är de sju diskrimineringsgrunderna;







Ålder
Uppnådd levnadsålder.
Könsöverskridande identitet och uttryck
Man identifierar sig inte med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller
man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett
annat kön.
Kön
Genustillhörighet.
Etnisk tillhörighet
Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
Religion- och annan trosuppfattning
Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i
eller har samband med en religiös åskådning.
Sexuell läggning
Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
Funktionshinder
Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid
födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
5
Annan kränkande behandling är uppträdande som, utan att vara trakasserier,
kränker ett barns värdighet. Mobbning ingår under begreppet annan kränkande
behandling. Detta kan vara:
- fysiska slag (slag, knuffar)
- verbala (tex att bli hotad, kallad hora/bög, öknamn)
- psykosociala (utfrysning, blickar )
- texter o bilder (sms, mms, sociala medier, fotografier, lappar mm)
Till kränkande behandling räknas inte befogade tillrättavisningar som syftar till att
upprätthålla ordning och god miljö för eleverna.
ANSVARSFÖRDELNING
Skolledningen har
ansvaret för att likabehandlingsplanen som upprättas i samverkan med personal och
elever efterlevs samt årligen utvärderas och revideras (senast september).
Skolledningen ansvarar för att personalen utbildas för att aktivt kunna arbeta mot
kränkande behandling. Vidare ansvarar de också för att all övrig personal som rör sig
på skolan får ta del av likabehandlingsplanen, ex bespisningspersonal, städpersonal,
bibliotekarie, personal på resurscentrum.
Lärare och övrig personal har
ansvarar för att följa likabehandlingsplanen, att tillsammans med eleverna gå igenom
planen så att alla vet om den och känner delaktighet.
Eleven har
ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både personal
och andra elever. Eleven skall ta del av skolans likabehandlingsplan och
värdegrunder och handla utifrån dessa.
Vårdnadshavare har
ansvar genom att tala med sitt barn och visa att man tar ett klart avstånd från
kränkande behandling, detta får en positiv inverkan på barnen.
6
KOMMUNIKATION/DELAKTIGHET

Skolledningen har det övergripande ansvaret men vissa uppgifter kan skötas
annan personal.

Personalen skall vara delaktig i LBP och få den kompetens som behövs.

Vid arbetsplatsträffarna med personal skall det ges tid för LBP (aktuella frågor)

Eleverna skall samverka i arbetet med LBP. Elevråd, mentorstid och i
undervisning skall LBP vara aktuell.

Vårdnadshavare skall informeras om planen i år 7. Vid första föräldramötet på
höstterminen.

LBP skall vara presenterad på skolans hemsida

Informera nya elever/vårdnadshavare och nyanställda om LBP.
7
FRÄMJANDE ARBETE
En gemensam värdegrund är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö.
Ansvarig är all personal inom verksamheten. Detta innebär att vi visar värme och ett
positivt engagemang, sätter tydliga gränser mot oacceptabelt beteende, konsekvent
använder oss av relevanta åtgärder och att vi som vuxna uppträder som goda
förebilder. Främjande arbete är det som görs i vardagen, utan förekommen anledning
och som gäller alla elever. Här följer några exempel:

Det dagliga mötet med eleverna. Alla vuxna på skolan

Mentorstid: Mentor/klass har tid tillsammans 1ggr/v

Värdegrundsdagar för år 7 i september- medverkande:
o
o
o
o
o
o
Närpolisen
Skolsköterska/kurator
Socialpedagog/fritidspedagog
Vaktmästare/Syv
fritidsledare
fältassistenterna

Elevrådet: Ett forum där eleverna får diskutera tillsammans och med
skolledning om aktuella arbetsmiljöfrågor.

Rastdeltagare: Personal rör sig ute i verksamheten på raster

Vuxna på skolan, utanför klassrummen: Skolsköterska, skolkurator, syv,
socialpedagog, fritidspedagog, fritidsledare (1 ggr/v), bibliotekarie,
vaktmästare, lokalvårdare, matbespisningspersonal och seniorer finns
tillgängliga varje dag 07.00 – 16.00.

Bekymmerssamtal: Socialpedagog har samtal med elev vid en negativ
förändring därefter samtal med kurator, föräldrar och elev. Socialpedagogen
har uppföljning med föräldrar vid överenskommelse.

Gruppövningar med dramapedagog för åk 7.

Aktivt arbete med skolk och rökning

Elevvårdsgruppen träffas en gång i veckan.

MVP, Mentorer i våldsprevension. Ett projekt för åk 8, för att eleven ska kunna
bli mer aktiv för att motverka våld. 7 lektioner a`2 timmars pass under läsåret.
8
KARTLÄGGNING
Kartläggning sker genom:
Insats
Tidpunkt
Ansvar
Observationer av individ
och grupp
Kontinuerligt under hela
året
All personal
Reflekterande samtal
i arbetslaget
En gång i veckan
Arbetslaget
Elevenkät
December
Skolledningen
Analys av resultat i
enkäter
I direkt anslutning till
genomförda enkäter
Skolledningen
Incidentrapport
Löpande under året
Arbetslaget, samverkans
gruppen
Kontinuerliga samtal i
klasserna om hur man
behandlar andra via
mobiltelefon, dator etc.
Löpande under året
All personal
MÅL
Målen skall bestämmas tillsammans med elever och personal utifrån skolans
kartläggning.
Läsåret 2016/2017 är målen


att eleverna ska känna trygghet och få studiero på skolan
att aktivt jobba för en god skolmiljö.
Målen skall utvärderas maj månad 2017
9
ÅTGÄRDER

Titta på klassrumsmiljön utifrån hur lärare och elever bemöter varandra.
Medv: personal och elever.
Avstämning: Del av elevernas måluppfyllelse vid termins slut/start.
Utv: Eleverna måluppfyllelse vid terminslut Vt 2017

Elevrådet
Aktivt delta för en god skolmiljö bland annat genom att upprätta jourklasser,
använda sorteringskärl och värna om vår inne- och utemiljö så den blir trevlig
för alla.
Medv: personal och elever
Avstämning: Del av elevernas måluppfyllelse vid termins slut/start
Utv: Elevernas måluppfyllelse vid terminslut vt 2017
FÖREBYGGANDE ARBETE
All personal på skolan är viktiga förebilder

Innehållet i handlingsplanen gås igenom och diskuteras vid läsårsstart samt
att planen kontinuerligt tas upp till diskussion på klassråd och elevråd under
läsåret.

Frågor kring likabehandlingsplanen tas upp vid utvecklingssamtal och
medarbetarsamtal

Elevråd/ skolledning utför tillsammans skyddsronder för att identifiera platser
på skolan där elever kan känna sig otrygga. Syftet är att skapa en tryggare
skola.
10
HANDLINGSPLAN
Rutiner vid kränkande behandling elev/elev och elev/vuxen
(Utredningen leds av rektor.)
Steg 1
Ett första samtal med den utsatte ska ske i direkt anslutning till att kontakt
gjorts. Detta första samtal kan genomföras av mentor, någon annan i
elevvårdsgruppen eller annan vuxen. Syftet med samtalet är att få en första
inblick i vad som har hänt.
Samtal med den kränkande och andra eventuellt berörda.
Ansvarig rektor
ska informeras om vem som blivit utsatt och vem/vilka som trakasserar/diskriminerar.
Vidare informeras rektor om när, var och på vilket sätt kränkningen skett. Utifrån den
information som finns bestämmer rektor vem eller vilka som ska involveras i ärendet.
Steg 2
Information till den utsatta/e och/eller dennas vårdnadshavare. Mentor kontaktar
hemmet samma dag som kontakten/anmälan gjorts. Mentor och rektor avgör
tillsammans hur och när undervisande lärare och annan berörd personal ska
informeras.
Information om den inkomna anmälan ges till den eller de kränkande samt till
deras vårdnadshavare. Mentor ansvarar för kontakten. Informationen ges senast
nästkommande vardag efter det att den eller de kränkande blivit identifierade till
vårdnadshavarna.
Rektor informerar huvudman
Steg 3
Sammanfattning/reflektion ska ske i direkt anslutning till steg 2. Berörd personal
samt mentor deltar. Här beslutas om fortsatta insatser utifrån det specifika
ärendet.
Så länge uppföljning behövs, ska nya tider bokas in under steg 3.
Steg 4
Elevvårdskonferens med den utsatta/e och dennas vårdnadshavare. Rektor
utser vem eller vilka som ska delta i mötet.
Elevvårdskonferens med den eller de kränkande och vårdnadshavare. Rektor
utser vem eller vilka som ska delta i mötet.
Steg 4 ska genomföras vid behov, senast en vecka efter samtalet med den
kränkte. Uppföljning ska bokas in.
11
Steg 5
Information till berörd personal ges senast tre arbetsdagar efter steg 3.
Rutiner vid kränkning vuxen/elev
(utredningen leds av rektor eller områdeschef)
Steg 1
Den personal som får vetskap om kränkning/trakasseri, skall kontakta rektor.
Rektor skapar sig en bild av det inträffade genom samtal med berörda.
Steg 2
Rektor kontaktar vårdnadshavare.
Rektor ansvarar för att händelsen utreds och att åtgärder vidtas, t ex ytterligare
samtal.
Rektor informerar huvudman
Steg 3
Rektor kontaktar vid behov facklig representant.
Rektor ansvarar för att dokumentation sker och förvaras.
Steg 4
Rektor informerar berörd personal.
DOKUMENTATION
Dokumentation sker fortlöpande i form av arbetsanteckningar av berörd personal
samt personal ur Elevvårdsgruppen som dokumenterar i PMO (Ett databaserat
journalsystem). Skolan ansvarar för att all dokumentation förvaras på ett säkert sätt.
12
SNÄCKEBACKSSKOLAN
Esplanaden 6
372 35 RONNEBY
0457-61 85 41
[email protected]
REKTOR
Rickard Andersson
0457/61 89 68, 0766-48 92 44
[email protected]
SKOLKURATOR
Malin Vaughan
0457/61 85 36, 0766-48 91 14
[email protected]
SKOLSKÖTERSKA
Ann-Britt Andersson
0457/61 85 39, 0766-48 92 y98
[email protected]
SOCIALPEDAGOG
Ann Holmström
0766-48 91 78
[email protected]
STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE
Larry Nordström
0457/61 85 38, 0733-17 01 60
[email protected]
FRITIDSPEDAGOG
Ulf Månsson
0708-38 63 76
[email protected]
OMRÅDESCHEF
Monica Sjövind
[email protected]
Länkar
www.ronneby.se/snackebackskolan
www.skolverket.se
www.do.se
13
Bilaga 1
REGLER PÅ SNÄCKEBACKSSKOLAN
1. MOBBNING, KRÄNKANDE BEHANDLING ELLER VANDALISERING FÅR ABSOLUT INTE
FÖREKOMMA. (GÄLLANDE LAGSTIFTNING)
2. ATT RÖKA OCH SNUSA ÄR FÖRBJUDET INOM SKOLANS OMRÅDE. (GÄLLANDE
LAGSTIFTNING)
3. SKOLAN ANSVARAR INTE FÖR DINA VÄRDESAKER
4. DU SKALL VARA PÅ PLATS UTANFÖR LEKTIONSSAL VID LEKTIONENS BÖRJAN OCH HA
MED RÄTT ARBETSMATERIAL.
5. KEPS ELLER MÖSSA FÅR INTE ANVÄNDAS I MATSALEN.
6. LÄRAREN AVGÖR OM MOBILTELEFONER ELLER ANNAN LIKNANDE UTRUSTNING FÅR
ANVÄNDAS UNDER LEKTIONSTID. OM DU ANVÄNDER DIN MOBILTELEFON PÅ ETT
OLÄMPLIGT SÄTT KOMMER LÄRAREN EFTER TILLSÄGELSE ATT OMHÄNDERTA DEN FÖR
RESTEN AV LEKTIONEN
7. OM DU UPPTRÄDER STÖRANDE KOMMER DU ATT AVVISAS FRÅN LEKTIONEN.
OM DU BRYTER MOT SKOLANS REGLER HÄNDER FÖLJANDE STEGVIS:
1. DU FÅR OMEDELBART PÅPEKANDE AV LÄRARE/PERSONAL
2. MENTORN/KLASSFÖRESTÅNDAREN KONTAKTAR DINA FÖRÄLDRAR
3. DU OCH DINA FÖRÄLDRAR KALLAS TILL SKOLAN AV MENTOR ELLER
KLASSFÖRESTÅNDARE FÖR SAMTAL OM GEMENSAMMA ÅTGÄRDER
4. MENTORN/KLASSFÖRESTÅNDAREN KALLAR DIG OCH DINA FÖRÄLDRAR TILL
ELEVVÅRDSKONFERENS
5. ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNST ELLER POLIS,
14
Bilaga 2
Tobakspolicy och
handlingsplan
– för en rökfri skoltid i
Ronneby kommun
Policyn är samverkad enligt samverkansavtal 2013-06-10.
15
Policy
Skolans vision
Att erbjuda en tobaksfri skoltid för alla (elever, personal och besökare) inom skolan i
Ronneby kommun.
Mål
Från och med hösten 2013 jobbar Ronneby kommun för en rökfri skoltid på grundskola
och gymnasieskola i kommunen.
Definition av en rökfri skoltid
En rökfri skoltid innebär att rökning inte får förekomma på skoltid eller inom skolans
område. Förbudet gäller alla tider på dygnet. Rökförbudet gäller alla, elever, personal och
besökare på skolan.
Rökning innefattar både rökning av cigaretter och vattenpipa.
Ansvarig
Rektor är ytterst ansvarig för att tobakspolicyn och handlingsplanen följs.
All personal ska hjälpa till att upprätthålla efterlevnaden av skolans tobaksregler. Det
innebär att all personal på skolan aktivt ska ingripa mot elevers rökning.
Policyns grund och riktlinjer för en rökfri skoltid
Det är förbjudet att sälja tobak till ungdomar under18 år enligt tobakslagen (1993:581)
§ 12.
Rökning är förbjuden på skolans område enligt tobakslagen (1993:581) § 2.
Skyltar vid alla ingångar för att markera att det på skolan råder en rökfri skoltid
Föräldrar, allmänhet och närsamhället informeras om skolan tobaksarbete.
Lärare och rektor ska enligt läroplanen ansvara för att eleverna får kunskap riskerna
med tobak, alkohol, narkotika och andra droger (ANDT). ANDT - undervisning erbjuds
som en röd tråd genom hela grundskolan och gymnasiet.
Personal ska agera i egenskap av förebilder för elever genom att inte röka under
skoltid
När en elev bryter mot skolan tobakspolicy ska personalen aktivt se till att det
uppmärksammas och åtgärdas.
Skolsköterska/kurator erbjuder elever motiverade samtal enligt SOTIS - modellen
(Samtal Om Tobak I Skolan).
Elever och personal erbjuds tobaksavvänjning.
Förebyggande metoder bedrivs genom exempelvis Triaden och Smart Syds
kontraktmetod.
16
Handlingsplan för en rökfri skoltid
Elev- och föräldrasamarbete
Rektorn/mentorn ger information om skolans tobakspolicy och handlingsplan på
föräldramöte inför starten från årskurs 6 och därefter i början av varje nytt läsår.
Klassföreståndare/mentorn informerar eleverna om skolans tobakspolicy och
handlingsplan för en rökfri skoltid och trycker på konsekvenserna.
Smart Syds kontraktmetod erbjuds alla elever och vårdnadshavare på
högstadiet/gymnasiet (se bilaga).
Samarbete med närsamhället
Elevernas eventuella möjligheter till rökning reduceras genom att närliggande butiker
informeras om skolans tobakspolicy.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsyn över att skolgårdar o d är rökfria och
kontrollerar då också om skyltar om rökförbud finns uppsatta, att askkoppar inte finns,
om skolan arbetar aktivt med tobaksfrågorna, m m. Förvaltningen har också tillsammans
med polismyndigheten tillsyn vid butiker som säljer tobak och kontrollerar då bl a hur 18årsgränsen tillämpas, om reklamen är återhållsam, om det finns skyltar,
egenkontrollprogram, m m.
Fortbildning för personal
Samtlig personal på högstadiet och gymnasiet erbjuds föreläsning kring tobak och en
tobaksfri skoltid.
Skolsköterskor/kuratorer utbildas i SOTIS - modellen (Samtal Om Tobak I Skolan).
Behov av fortbildning bland personal lyfts till skolans rektor och erbjuds kontinuerligt.
Tobakskunskap till elever i undervisningen
Skolan arbetar tobaksförebyggande tematiskt och ämnesövergripande, för att
kontinuerligt tydliggöra vilka vinster som finns med ett tobaksfritt liv (Lgr 11, se bilaga).
För att finna lämpligt material som stöd till undervisningen anordnas
inspirationsföreläsningar hösten 2013 med efterföljande diskussionsgrupper. Exempelvis
för ämneslag eller gymnasieprogram.
Förhållningsätt för personal
Personalen ska vara tobaksfri i sina möten med elever.
Personalen ska inte röka strax utanför skolans område, där de är synliga för elever.
Personalen erbjuds stöd och hjälp med rökavvänjning.
Konsekvenstrapp – om elever röker under skoltid
1. När personalen möter eller misstänker någon som röker på skoltid informeras
eleven om att skoltiden är rökfri.
2. Personalen som upptäckt eleven kontaktar snarast elevens vårdnadshavare1 och
informerar mentorn.
3. Mentorn kontaktar skolsköterska/kurator.
4. Skolsköterskan och/eller kurator kallar eleven till stödsamtal enligt ”SOTISmodellen” (Samtal Om Tobak I Skolan). Tobaksavvänjning ska erbjudas vid behov
och tillfälle för uppföljning bokas.
17
Vid upprepat beteende
1. Om överträdelsen upprepas kontaktas vårdnadshavare snarast. Eleven och
vårdnadshavare kallas till ett samtal med skolsköterskan för att komma fram till ett
gemensamt förhållningssätt.
2. Om beteendet ändå fortsätter kallar rektorn till ett möte på skolan med elev och
vårdnadshavare.
18
Download