Suicidprevention Gamla och nya perspektiv

advertisement
Suicidprevention
ur ett samhällsperspektiv
Jan Beskow
KOSAM, Råda, 101122
Suicidprevention i Väst, SPIV
1
Motto
Kroppen vill leva
Albert Camus, Myten om
Sisyfos
Själen ryser för tomheten
och vill ha kontakt till varje
pris!
2
Suicide rates (Incl. Uncertain) in Sweden 1980-2008
15 years and over
60
Male, Sweden
Female, Sweden
Rate per 100,000
50
40
30
20
10
0
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
3
2008
Suicide rates (Incl. Uncertain) in Sweden
1980-2008, male
70
15-24 yrs
25-44 yrs
45-64 yrs
65+ yrs
Rate per 100,000
60
50
40
30
20
10
0
1980
1984
1988
1992
1996
2000
4
2004
2008
Suicide rates (Incl. Uncertain) in Sweden
1980-2008, female
30
15-24 yrs
25-44 yrs
45-64 yrs
65+ yrs
Rate per 100,000
25
20
15
10
5
0
1980
1984
1988
1992
1996
2000
5
2004
2008
6
Suicidprevention
ett eftersatt område
• Suicidalitet = suicidtankar, suicidförsök
och fullbordade suicid
• Suicidalitet är ingen psykisk sjukdom
• Suicidalitet är känslor, tankar,
handlingar
• Suicidalitet är normalt men kan bli
patologiskt och livsfarligt
7
Definitioner
• Självmord/Suicid – en medveten,
uppsåtlig, självförvållad, livshotande
handling, som leder till döden
Sui= själv, caedere = upphöra,döda
• Självmordsförsök/suicidförsök – d:o
som ej leder till döden
• Parasuicid, Självskada/deliberate selfharm
8
9
Motto
Den värsta vanföreställningen
är att tro
att min upplevelse
är verkligheten
10
Förståelse av suicidalitet
under århundraden
Perspektiv
• Religion
• Moral
• Psykisk sjukdom
Konsekvenser
• Tabu, inget att göra
• Autonomi, ”kan själv”
• Individuell behandling
• Process
• Olycksfall, system
• Samtal, krisstöd
• Public awareness,
första hjälpen
• Språklig nyansering
• Språk
11
Myter om självmord
• Har man bestämt sig så har man
• Självmord går inte att förhindra
• De som tar livet av sig talar inte om de
• Tala inte om självmord – det smittar
12
Epidemiologi
• Mått på suicidalitet ST,SF,FS säkra/osäkra
• Suicidfrekvenser
• Suicidförsöksfrekvenser
• Riskfaktorer
13
Suicidfrekvenser
•
•
•
•
•
•
•
Max.värden. Män 80+, kvinnor 45-64 år
Män dubbelt så hög frekvens som kvinnor.
(Depressioner dubbelt så vanligt bland kv.)
Moderna västerländska samhället högt
Trad. kristendom, judendom, islam lågt
Variation mellan utåt- och inåtriktat våld?
Sverige sjunkit 30-40% sedan 1979
(utom ungdomar)
14
Riskfaktorer för suicid
•
•
•
•
•
Psykisk störning, missbruk
Tidigare suicidalt beteende
Somatisk sjukdom, sömnstörning
Situation: kränkning
Statistiska: man, hög ålder,
frånskild/änka,änkling, ensamboende,
arbetslös
15
R Wilkinsson, K Pickett, The spirit level, Penguin books 2010
16
Nya Perspektiv
• Suicidalitet kan vara:
• Normalt
• Psykiskt olycksfall
• Språk
17
Prestation-Krav-modell
Ref Beskow 1983
18
Analys av suicidalitet
• Riskbedömningar
• Systematiska analyser
• Retrospektiva analyser
19
Suicidal stege
•
•
•
•
•
Känna livsleda
Önska sig död
Tänka på suicid
Planera suicid
Gjort ett suicidförsök
20
Suicidala meddelande/signaler
• Direkt språkliga: Går du så tar jag livet av
mig!
• Indirekt språkliga: Hej då, nu ses vi nog
inte mer!
• Direkt beteende: Kan jag få låna ditt
gevär?
• Indirekt beteende: Överlämna
minnesgåvor
• Serie av identitetsförluster
21
Alla skall kunna:
Tala om liv, död och självmord
Grunderna om ångest, depression
och suicidalitet och veta hur man
möter personer med sådana problem
Vem man hänvisar till om man inte
klarar det själv
22
Vad kan vi göra?
Suicidpreventivt team: Utbilda sig
själva,
utbilda kollegor, skapa
handlingsprogram, egen stödgrupp,
utveckla nätverk
Kompetens: Kognitivt förhållningssätt
Kognitiv handledning
Suicidalitetens språk, ev.studiecirkel
Låt himlen vänta, ev studiecirkel
23
Vem kan man hänvisa till?
Akut förgiftning, SOS-Alarm 112
Vårdcentralen
Skolhälsovården
Ungdomsmottagningen
Barn- och ungdomspsykiatriska
mottagningen
Psykiatrisk klinik
Bris, tel 0200-230230
Nationella hjälplinjen, 020-22 00 60
24
Download