Lokala mål för Obbolas förskolor 2009

advertisement
Lokala mål för Obbolas förskolor 2009/2010
Barnens arbetsmiljö
Mål ur Inriktningsplan för förskola och skola i Holmsund-Obbola
2008-2010
Barnsamtal som en del i möjligheten att reflektera tillsammans med en vuxen samt en viktig
förberedelse i arbetet med IUP
Kompetensutvecklingen ”Aktivt Ledarskap ” för all personal i förskolan
Utveckla ”barnen egna val”
Det råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling
Trygghet och trivsel förskolan
Mål: För att bemöta alla barn på ett respektfulltsätt använder sig avdelningarna av aktivt
ledarskap.
Mål: Arbetslaget ska hålla likabehandlingsplanen levande.
Mål: Varje avdelning avsätter tid för gemensam reflektion kring hur barnens arbetsmiljö
utformats och fungerar samt de valda metoder som används i arbetslaget för att stimulera
barnens utveckling.
Barns inflytande
Mål: Arbetslaget ska anpassa barnens arbetsmiljö så att barnens fantasi och skaparglädje
stimuleras.
Mål: Vi ska ge barn utrymme att ta egna initiativ och erbjuda fler tillfällen till medvetna val.
Barnens lärande
Mål ur Inriktningsplan för förskola och skola i Holmsund-Obbola
2008-2010
Utveckla lustfyllda och utmanande lärmiljöer för både flickor och pojkar
Kompetensutveckling för förskolans personal språkstimulering för att nå
målet med ökad läsförmåga längre fram.
Barnens lärande i matematik
Mål: Varje dag ska innehålla någon forma av matematisk tänkande/stimulans för barnen.
Särskilt stöd – barn i behov av särskilt stöd
Mål: Arbetslaget ska avsätta tid på avdelningsmöten för att diskutera och planera arbetet med
barn som kräver stöd.
Barnens personliga och sociala utveckling
Mål ur Inriktningsplan för förskola och skola i Holmsund-Obbola
2008-2010
Fysisk aktivitet
Livskunskap finns med i vardagsarbetet = Etik, moral, lekfullhet, egenvård, massage etc.
Pedagogen genomför 1. Barn/Elevsamtal som en viktig förberedelse till IUP med skriftliga
omdömen. 2. Utvecklingssamtal med hög kvalitet
Fördjupad kunskap och tillämpning utifrån barn/elevers olika ”lärstil”.
Kontinuerliga pedagogiska samtal med stöd från bl.a. elevhälsan för ett aktivt
förebyggande och främjande arbete.
Hälsa och livsstil
Mål: Barnsamtal genomförs minst 1 gång per termin och barn från senast 4 års ålder
Mål: Vila ska dagligen erbjudas varje barn utifrån individens behov, och planeras tillsammans med
föräldrar och verksamhet.
Andra prioriterade mål och åtgärder
Mål ur Inriktningsplan för förskola och skola i Holmsund-Obbola
2008-2010
Regelbundna förskole- och skolrådsträffar i området
Bjuda in pedagoger/rektorer från förskolor som kommit en bit på väg ex.
Arbeta för en samlad förskoleverksamhet i Holmsund-Obbola
Hållbar utveckling
Mål: Personalen arbetar, med stöd av rektor, för ökad kunskap kring ”Hållbar utveckling”.
Mål: Arbetslaget ska arbeta för att lära barnen att värna om miljön.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards