Utbildningen skall utformas på ett sådant sätt

Djupadals rektorsområde
Mål och lokal arbetsplan 2010/2011
SKOLANS VÄRDEGRUND: NORMER OCH VÄRDEN
Utdrag ur Läroplan Lpo 94:
Alla som arbetar i skolan skall
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga
arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.
Utdrag ur Malmös skolplan 2004: Trygghet, säkerhet och hälsa
Inriktningsmål: Skolans miljö skall vara trygg och säker för såväl elever som personal.
Skolans miljö skall främja fysisk och psykosocial utveckling för såväl
elever som personal.
Årets tema
FÖRVÄNTNINGAR
Djupadals rektorsområde
Mål och lokal arbetsplan 2010/2011
VÅRA MÅL
SKOLANS VÄRDEGRUND: NORMER OCH VÄRDEN
För enheten
betyder det…
Att aktivt och målinriktat
arbeta för att eleverna
ska förstå att de är en
del av en grupp, där
varje individ tar sin del
av ansvaret för
gruppens positiva
utveckling.
Att för eleverna
tydliggöra ansvaret i
klassråd, elevråd,
matråd och SOSbarnbyråd.
Att aktivt och målinriktat
Alla tendenser till
arbeta med att främja
mobbning,
elevers lika rättigheter
främlingsfientlighet samt
oavsett etnisk
alla former av våld skall
tillhörighet, religion eller
motverkas.
annan trosuppfattning,
Rektorsområdes
kön, funktionshinder
Likabehandlingsplan
eller sexuell läggning.
skall följas.
Att aktivt bekämpa alla
tendenser till mobbning,
diskriminering,
trakasserier och våld.
Eleverna skall
stimuleras att utveckla
sin förmåga att ta
ansvar för människor
också utanför den
närmaste gruppen.
Hur utvärderas
detta?
Diskussioner i olika
råd, i klassen och i
arbetslaget.
Protokoll/minnesanteckningar
Trivselundersökning
Samtal och
diskussioner i
klassen och
arbetslaget.
Utvärderingen
visar:
Enhetens analys
och bedömning av
måluppfyllelsen:
Åtgärder för fortsatt
utveckling:
Djupadals rektorsområde
Mål och lokal arbetsplan 2010/2011
SKOLANS VÄRDEGRUND: NORMER OCH VÄRDEN
Upprättande av
likabehandlingsplan
med åtgärder som
skolan avser påbörja
under kommande läsår.
Att aktivt och målinriktat
Ingen elev skall utsättas
träna eleverna att visa
för diskriminering eller
respekt för varandra och
annan kränkande
att lära sig ta ansvar för
handling vare sig av
sina handlingar. Varje
vuxen eller av annan
elev ska bli väl förtrogen
elev.
med skolans
ordningsregler och
konsekvenser. Varje
personal ser till att
reglerna efterlevs.
Alla vuxna har
skyldighet att informera
skolledningen om elev
utsätts för kränkning
oavsett om det är av
vuxen eller av annan
elev.
Hur de planerade
åtgärderna
genomförts ska
framgå i nästa års
likabehandlingsplan.
Trivselundersökning,
diskussion i klassen
och arbetslaget.
Underskrivna
ordningsregler.