111010 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

advertisement
111010
Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling
Denna handlingsplan är gemensam för alla verksamheter inom Nyvångs
rektorsområde. Verksamheterna som omfattas är: förskola, skola
skolbarnsomsorg, öppen verksamhet och fritidsgård.
Dokumentet grundas på två regelverk:
Diskrimineringslagen 3 kapitlet 16§ (2008:567) likabehandlingsplan.
Skollagen kapitel 14 a (2008:571) plan mot kränkande behandling.
Planens syfte är att främja barns/elevers mänskliga rättigheter samt få en
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra
trakasserier.
Skolans uppdrag är att främja lika rättigheter och möjligheter för de
barn/elever som deltar i verksamheten, oavsett kön, etnisktillhörighet, religion,
annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
Vad står begreppen för?
Diskriminering: när barn/elev behandlas sämre än andra och missgynnandet har
samband med kön, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet,
funktionshinder, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller
uttryck eller etnisktillhörighet.
Trakasserier och kränkande behandling:
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett
uppträdande som kränker en elevs värdighet.
Fysiska: slag, knuffar, sparkar.
Verbala: hot, svordomar, öknamn.
Psykosociala: utfrysning, grimaser, alla går när man kommer.
Texter och bilder: teckningar, lappar, sms, fotografier, msn och meddelande på
webben.
Vår vision är:
Vårt rektorsområde ska vara fritt från trakasserier och kränkningar. Alla
ska trivas och känna sig trygga och gå till förskolan/skolan med glädje
Så här arbetar vi för att nå vår vision:
 Vårt rektorsområde ska vara fritt från trakasserier och kränkningar.
Därför är det alltid vuxna ute på rasterna.
Därför hjälper vi vuxna till att lösa konflikter om behov uppstår.
Därför är vi vuxna goda förebilder och tänker på hur vi bemöter och tilltalar
alla.
På vårt rektorsområde ska alla trivas, känna sig trygga och gå till med
glädje.
Därför dokumenterar vi samtal, händelser och konflikter och har uppföljning.
Därför gör vi en trivselenkät per termin med eleverna.
Därför har vi trivselsamtal med de yngre barnen.
Därför håller vi planen levande i grupperna/klassrummet och med
vårdnadshavare.
Därför lyssnar vi aktivt på barnen/eleverna och tar deras ord på allvar.
Därför möter vi våra barn/elever med vänlighet och bekräftelse.

Nyvångsrektorsområde arbetar förebyggande genom att:









Informera vårdnadshavare på info-möte i början av varje hösttermin om
vår Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling samt var de kan ta
del av den på vår hemsida.
Vi bearbetar planen med barn och elever vid terminsstart samt
kontinuerligt under läsåret.
Vi reflekterar över vårt arbetssätt regelbundet för att förbättra och
förändra samt upptäcka var ev konflikter kan uppstå.
Vi har ett aktivt kompisråd, två elever från varje klass samt två vuxna
träffas ca 3g/termin.
Vi arbetar regelbundet och planerat med gruppstärkande övningar i
åldersblandade grupper.
Vi har temadagar F-5 varje termin för att lära känna varandra och skapa
en vi-känsla.
Vi har ett faddersystem F-5.
Vi arbetar med ”Snick och Snack” i förskolan.
Åk F-2 arbetar med Lions Quest för att stärka kamratkänslan i klasserna.









Vi har kompismassage.
Vi har ett positivt samarbete förskola-skola, sagoläsning, teater mm.
Vi har sammanslagningar förskola och skolbarnsomsorg vid behov på lov.
Vi har rastvakter ute på varje rast.
Skolomsorgspersonalen (fritids) har personliga samtal med
vårdnadshavaren vid behov, dessa samtal dokumenteras skriftligt
Vi har kompetensutveckling för personalen. Litteratur, pedagogiska
diskussioner, föreläsningar.
Vi uppmuntrar och hjälper barnen/eleverna till att lösa konflikter verbalt
istället för att använda fysisk negativ kontakt.
Vi tillåter inte att några barn/elever delar ut inbjudningskort till
kalas/party under förskole/skoltid.
Vi använder oss av olika metoder t.ex. serie samtal.
Så här gör vi på Nyvångsrektorsområde för att upptäcka kränkande
behandlingar.





Vi genomför en enkätundersökning per termin angående elevernas trivsel
på skolan.
Vi har trivselsamtal med de yngre barnen.
Vi genomför en enkät undersökning ang trivsel till elever och
vårdnadshavare i skolår 4 per läsår (kommunövergripande)
Vi finns tillgängliga och lyssnar på våra elever och tar deras ord på allvar.
Vi har en kompisbrevlåda och aktiva råd (kompis, elev, miljö & hälsa, mat).
Så här gör vi på Nyvångsrektorsområde för att åtgärda kränkande
behandlingar:






Vi har uppföljning av trivselenkäten i respektive grupp/klassrum.
Vi har ett kompisråd (de vuxna) som har samtal och uppföljningar med
elever som känner sig utsatta. Dessa samtal är relaterade till brev i
kompisbrevlådan eller trivselenkäten. Även spontana samtal genomförs vid
behov.
Vi har ett mobbingteam* som sätts in när mobbing är konstaterat.
Uppföljningssamtal sker regelbundet med de elever som känner sig
kränkta.
Uppföljningssamtal sker regelbundet med de elever som har utsatt någon
för kränkningar.
Vårdnadshavarna informeras skriftligt och muntligt samt skriver på och
returnerar informationen till skolan. (se bilaga)


Vid behov träffas skola-skolbarnsomsorg, vi diskuterar ev problem.
(kontaktperson för storfritids är Berth Jogemo)
Åtgärdsprogram upprättas.
* Mobbingteam:
Rektor: Per-Olof Ganestam. 642 82.
Skolpsykolog: Annelouise Eckerström 640 53.
Specialpedagog/ biträdande rektor: Marianne Björklund-Persson
( ordf i kompisrådet). 642 08.
Grundskollärare : Maria Sjöberg. 642 60.
Vem har ansvar för vad?
Rektors ansvar:
 Att upprätta, utvärdera och revidera planen varje år.
 Att se till att all personal känner till ordningsregler och
likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.
 Att förebygga och förhindra alla former av trakasserier och annan
kränkning.
 Att utreda om någon känner sig kränkt.
 Att vara en god förebild.
Personalens ansvar:
 Att agera och bidra med positiva lösningar vid behov.
 Att hålla planen och ordningsregler levande med barn/elever och
kontinuerligt aktivt arbeta med värdegrundsfrågor.
 Att uppmuntra föräldrar till att delta i förskolan/skolan för att skapa en
god samverkan.
 Att aktivt i undervisningen motverka alla former av kränkningar.
 Att vara goda förebilder.
Barnens/elevernas ansvar:
 Att bidra till en god arbetsmiljö.
 Att ta del av områdets regler och leva upp till dem.
 Att visa hänsyn och respekt för alla de möter i förskolan/skolan.
 Att berätta för någon vuxen om de känner sig kränkta eller ser någon bli
kränkt.
 Att berätta för rektor eller biträdande rektor om någon av personalen på
skolan kränker dig.
Vårdnadshavares ansvar:
 Att ta kontakt med skolan om de upplever att deras eget eller något annat
barn är kränkt.
 Att ta kontakt med skolan om deras eget barn kränker någon annan.
 Att de står bakom visionen i Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande
behandling.
Att förebygga är viktigt men det är ingen garanti för att det inte uppstår
kränkande behandling. Om det ändå händer och någon känner sig mobbad,
vad gör vi då?

Mobbningsteamet informeras.

Några ur mobbningsteamet har enskilt samtal med den utsatta eleven.

Några ur mobbningsteamet har enskilt/enskilda samtal med
mobbaren/mobbarna. De inblandade uppmanas att berätta för sina
föräldrar. Föräldrarna tar kontakt med skolan.

Föräldrarna till de inblandade kontaktas från skolan om kontakt ej tagits
från hemmet.

Arbetet fortsätter enligt Farsta modellen (bilaga 1)

Samtalen dokumenteras av berörd ansvarig personal

Samtliga dokument förvaras inlåsta hos rektorn.
Det är vi vuxna i rektorsområdet som har ett ansvar att fråga om vi ser
någonting som vi misstänker inte är trevligt eller på skoj för alla inblandade.
För att nå ett bra resultat krävs det att förskola/skola och hem hjälps åt.
Tillsammans är vi bäst!
Våra barn och elever är delaktiga i planen genom att den är levande i grupper,
klassrum och råd en naturlig del av vår vardag.
Hur har vi det just nu på Nyvångsskola?
Kartläggning och nulägesanalys
 Eleverna upplever att rastvakterna är svåra att se och att de står vid
fotbollsplanen.
 Eleverna upplever att det händer mycket bakom Vita Villan och nere vid
gungorna.
 Eleverna vill ha det lugnare och tystare på väg in och ut från matsalen.
Mål och konkreta åtgärder för skola, skolbarnsomsorg.
Rastvakterna ska vara synliga = de vuxna som är rastvakter ska ha reflexvästar
på sig för att synas tydligt. Vi köper in fler reflexvästar.
Eleverna ska känna sig trygga på hela skolgården =
Rastvakterna ska gå runt på hela skolområdet. En kan vara kvar vid
fotbollsplanen och en går runt.
Lugnare och tystare på vägen in och ut från matsalen = En vuxen har ansvar för
att eleverna går in och ut ca 10 st år gången.
Uppföljning och utvärdering.
1120608
Hur har vi det just på Kolhuggarens förskola?
Kartläggning och nulägesanalys
Vi vill att barnen ska visa hänsyn för varandra i den fria leken så deras samspel
och socialakompetens utvecklas.
Mål och konkreta åtgärder för förskolan.
 De vuxna ska vara förebilder, därför är de aktivt med i barnens fria lek.
 De vuxna ska vara utspridda i förskolans lokaler, därför har de vuxna ett
ansvarsrum/person under eftermiddagarna.
Uppföljning och utvärdering.
120608
Denna plan ska utvärderas i juni 2012.
Download