Plan för lika rättigheter Gårdskulla Förskola

advertisement
Likabehandlingsplan
Gårdskulla förskola
VT-14
Likabehandlingsplan
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att
utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska
värderingar och efterhand omfatta dem. I läroplanen, LPFÖ 98, där
det står att:
”alla som arbetar i förskolan ska visa respekt för individen och
medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där
samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet
att visa solidaritet och stimulera barnen till samspel och hjälpa dem
att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och
respektera varandra.”
Mål:
Alla ska känna sig trygga, bli respekterade och sedda för den de är
och slippa bli föremål för kränkande behandling som mobbing och
övergrepp.
Förebyggande åtgärder:
 Fortbildning för personalen.
 Var god förebild som vuxen.
 Tillsammans med barnen diskutera och visa hur man är en god
kamrat.
 Arbeta med gruppstärkande lekar.
 Massage.
 Uppmuntra positivt beteende.
 Informera föräldrar.
 Aktualisera allas lika värde oavsett kön, ålder, religion, etnisk
bakgrund och funktionshinder.
Åtgärder vid uppkomna situationer:
 Ställa öppna frågor till barnen – var, när, hur etc. och visa att
beteendet inte är acceptabelt.
 Ta sig tid att diskutera igenom situationer.
 Ge barnen utrymme att själva lösa konflikterna.
 Ha en fortlöpande kommunikation med föräldrarna angående
likabehandlingsplanen.
Vad




är en kränkning för oss?
Utfrysning.
Hot.
Våld – slåss, knuffas, bitas etc.
Diskriminering – att bli sämre bemött beroende exempelvis på
ålder, religion, hudfärg eller funktionshinder.
Vi måste alla hjälpas åt att skapa en förskola där alla trivs och har
det bra.
All personal, samt föräldrar har ansvar för att likabehandlingsplanen
efterlevs.
Personalen på Gårdskulla förskola 140128
Download