Ett läsprojekt för jämställdhet
Projektansvariga: Annika Mevik och Pia Larsson Beskrivning av projektet
Arbetslaget på naturvetenskapsprogrammet på Lars Kaggskolan har under flera års tid arbetat med ett jämställdhets­ och värdegrundsprojekt. Projektet har gått ut på att alla arbetslagets lärare och elever tillsammans läser böcker som belyser jämställdhets­ och värdegrundsfrågor, för att sedan diskutera dessa frågor och böckerna i smågrupper. I år fick eleverna för första gången välja mellan fem böcker, som var utvalda för att kunna ge upphov till givande diskussioner kring jämställdhet, värdegrund och kön. För att i viss mån öka elevinflytandet gav vi eleverna möjlighet att välja bland fem böcker, istället för att vi som personal väljer en och samma bok som alla ska läsa. En del elever valde att läsa sin bok på engelska. Följande böcker kunde de välja mellan: Arkan Asaad, Stjärnlösa nätter Khaled Hosseini, Tusen strålande solar Jenny Downham, Älska ­ hata Maria Nygren, Fjärde riket Ali Smith, Flicka möter pojke Innehållet i böckerna var av skiftande karaktär samt även olika svårighetsgrad, för att anpassa i så stor utsträckning som möjligt till elevernas olika läsnivåer. Syftet med projektet
Syftet var att ge eleverna möjligheter att få en djupare inblick i olika jämställdhetsproblem, alltifrån samhällets och olika individers syn på våldtäkt, homosexuella, könsidentitet, transvestiter, till hederskulturer där unga killar och tjejer blir bortgifta mot sin vilja, och maktstrukturer i en skolklass. Ytterligare ett syfte med projektet har varit att både elever och personal tillsammans får diskutera och reflektera värderingar. Personal och elever organiserades i grupper runt varje bok och till grund för diskussionerna hade vi utarbetat ett diskussionsunderlag, där just jämställdhetsfrågor och värdegrundsfrågor stod i centrum. Diskussionerna har varit givande och det finns ett behov av att ge utrymme för detta. Mål med projektet
Enligt läroplanens (GY11) övergripande mål står det att alla som arbetar i skolan ska: “­ medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmsta gruppen. ­ i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land. ­ aktivt främja likabehandling av individer och grupper. ­ uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. ­ visa respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt.” Vi har arbetat aktivt i arbetslaget med just dessa mål i GY 11 och vårt mål har varit att eleverna ska få upp ögonen för frågor som berör jämställdhet och människors lika värde. Att öka läsintresset hos killar har också varit ett viktigt mål, eftersom det är ett stort problem i samhället att unga killar läser allt mindre. Enligt t.ex. den senaste PISA­rapporten har pojkar försämrat sin läsförståelse i större utsträckning än flickor. Vi måste från skolans sida tydligt visa att läsning är en aktivitet för ALLA, män såväl som kvinnor. Projektledare för detta jämställdhetsprojekt har varit Annika Mevik och Pia Larsson. Vi hoppas att vi med vårt projekt har visat hur man kan arbeta med frågorna på ett givande sätt i en skolverksamhet och att vi även får möjlighet att utveckla det. Kalmar 2014­03­11