Introduktionsföreläsning kurs 19 KBT med Timo Hursti

advertisement
Gruppuppgift
Fallstudie
4 i varje grupp
Examination
Tentamen
Litteratur &
undervisning
frågor från olika
områden
behandlingsmetoder
begrepp
modeller & behandlingstekniker
Anna Kåver
"konsten att hålla sig undersökande till
frågan vad som fungerar för patienten
att uppnå hennes mål"
"att inom det givna teoretiska paradigmet, utan dömande och
förutfattade meningar hjälpa patienten till nya insikter,
nyinlärning och korrigerande erfarenheter"
analysfas mest i
terapins början,
men även som
utvärdering av
interventioner
(feedback)
"att flexibelt använda de tekniker,
arbetssätt, förhållningssätt och redskap
som står till buds"
"via språket, tankarna och beteendet lära
patienten att stå ut med sina känslor"
problembeskrivning
hur interagerar pat.
med sin omgivning?
genom att agera annorlunda kan pat.
uppleva andra känslor
hur tänker, tolkar
pat. skeenden?
nära kopplat till undvikande och
därigenom handikappande
vidmakthållande
faktorer
Analys
Faser
beteendeaspekter
Åtgärder
Utvärdering
beteendets funktion i
sammanhanget
täcker praktiskt taget
alla störningar
starkt forskningsstöd
Analys
par
internet
olika format
sammanhang
ABC analys
(vad föregår,
och följer på
beteendet)
individuell
Tillämpningsområden
faktorer
familj
informationsbearbetningsprocess
distans
självhjälp
hur tolkar vi det som sker/vilka
saker lägger vi märke till?
färdighetsträning
kognitioner
beteendeexperiment
utökar terapitiden
risk för bias på grund av
tolkningar som leder till
negativa konsekvenser
ger möjlighet till naturlig generalisering
till ind. vardagliga miljö
aktivitet
(hos
både
patient
och terapeut)
selektiv uppmärksamhet
enligt scheman
håller processen igång
hemläxor
båda har ansvar för att hålla
processen levande
ex. registrering, självskattningar, bandinspelningar av terapin, läsa rel. litteratur
terapeutens roll
som samarbetande
coach i ett team
KBT
den terapeutiska relationen är
viktig för tillit, motivation osv,
men är ej tillräcklig i sig
problembeskrivning
insikt
konceptualisering, modell
påverkansmöjligheter
beskriva & utvärdera den
terapeutiska processen
centrala
begrepp
evidens (vetenskapligt stöd)
Vetenskaplig grund
för att undersöka aktuella
vidmakthållande faktorer av
problembilder
i terapin söka vägar
att komma ifrån
undvikande
det som existerar
idag kan ändras
Fokus på nuet
prova nya
beteenden
ändra informationsprocessande
genom att lära sig nya sätt att
hantera problemsituationer och
förstå sin egen problembild, kan
patienten bli sin egen terapeut
Självkontroll
i slutet av terapin ta upp
risksituationer och hur terapins
goda effekter kan vidmakthållas
Inlärningsfokus
välja andra sätt att
hantera situationer på
strukturerade sessioner
Introduktionsföreläsning kurs
19 KBT med Timo Hursti
veckan som varit, hur mår klienten
agenda och överenskommelse
uppföljning av hemuppgifter
Ramar och
struktur
strukturerat arbetssätt
dagens fokus och övningar
hemuppgift
summering
frågor, feedback
arbete mot väldefinierat
behandlingsmål med klart
uttryckta metoder under
oftast korttidsterapi
Bedömningssamtal
Beteendeanalys/fallanalys
kan leda till mer positiva
korrigerande upplevelser
Diskutera analys
och målsättning
Presentera rational och
behandlingsupplägg
förstärkning/
uppmärksamhet
från andra
information om besvärens karaktär,
möjliga orsaker, vidmakthållande
Psykoedukation
diskuterande ton
beskriva behandlingsmetoder
Arbetsgång
räta ut missupfattningar
normalisering
Specifika tekniker
utifrån analys och
prioritering
Hemuppgifter
Avslutning med fokus på
vidmakthållande av
behandlingsresultat
KBT som paraplybegrepp
början av 1900- talet
Systematiska studier
av stimuli och respons
Inlärning
klassisk
betingning
Den tidiga beteendeterapin
utvecklades som en proteströrelse
på vetenskaplig grund
det som inte kunde observeras
studerades inte ex. mind
1940 talet
operant psykologi
börjar utvecklas
uppmärksamhet, minne och
tolkning upptäcks påverka
konsekvensen av beteende i
ett visst sammanhang
1950 talet
börjar utnyttja kunskapen
först inom utbildning
1960
de inre variablernas
motiverande betydelse
Kåves kognitiva modell
Banduras sociala
inlärningsteori
vissa kognitiva aspekter inlemmas
1970 Den kognitiva
revolutionen
Den kognitiva teorin fokus på
informationsbearbetningsprocess
förberedelse inför tenta,
svårt
knyter ihop inre
upplevelse och
yttre miljö
antaganden
NAT
1980
beteende
integration av kognition och
beteende färdig KBT
utvecklingsvågar
nedstämd
slutar läsa
magont
första vågen
inlärning
andra vågen
kognition
tredje vågen
upplevelsebaserade mer indirekta
metoder ex. ACT och DBT
Download