Styrelsemöte - Delphi Private Placement Group AB (publ)

Delphi Private Placement Group AB (publ)
unä till
Svithoid Tankers AB (publ)
Bokslutskommuniké
2003

Nettoresultat per aktie om -3.6 kr (-12.4 kr)

Eget kapital per aktie 16.2 kr (19.8 kr)

Soliditet 91 % (99 %)
Svithoid Tankers AB (publ) fokus är på moderna produkttankers upp till 10 000
dwt, gärna med hög isklass. Fartygen skall främst sysselsättas på längre
kontrakt med framförallt industriella kunder. Undantagsvis kan Svithoid
Tankers AB (publ) investera i äldre fartyg, men då endast om de uppfyller de
senaste säkerhetskraven samt att de är avsedda för specifik sysselsättning där
äldre fartyg lämpar sig väl.
Verksamheten
Vid
en
extra
bolagsstämma
den
17
november
beslutades
om
ändrad
verksamhetsinriktning och bolagsnamn. Bolaget kommer således driva rederiverksamhet
under namnet Svithoid Tankers AB (publ). En ny styrelse och ledning tillträdde i samband
med bolagsstämman bestående av Gunnar Nygren (Ordf.), Öivind Neiman, Owe Linton
och Fredrik Nygren (VD).
Arbetet har därför sedan dess varit inriktat på att dels avveckla den kvarvarande
riskkapitalportföljen, dels skapa förutsättningar för att på ett framgångsrikt sätt snabbt
etablera bolaget som ett trovärdigt produkttankrederi.
Riskkapital portföljens avveckling
Vid ingången av räkenskapsåret 2003 bestod Delphi Private Placement Group AB (publ)
riskkapitalportfölj av 12 innehav till ett sammanlagt bokfört värde om ca 6.7 Mkr. Under
året har 5 av dessa innehav avyttrats. Innehaven i Applied Sensor, Matrisen och Sinclair
avyttrades innan beslut om ändrad verksamhetsinriktning. Frigjorda medel användes då
huvudsakligen till att betala Delphi Economics AB (publ) förvaltningsavgift om 1.6 Mkr för
2003. Delphi Private Placement Group AB (publ) dåvarande styrelse och ledning
beslutade därtill att förlänga förvaltningsavtalet med Delphi Economics AB (publ) samt
att förskottsbetala ca 1.5 Mkr till Delphi Economics AB (publ).
Per den 31 augusti, 2003, förvärvade Catfish Shipping AB, dels Delphi Economics AB
(publ) A-aktier i Delphi Private Placement Group AB (publ), dels det förvaltningsavtal
som tidigare ingåtts mellan Delphi Economics AB (publ) och Delphi Private Placement
-1-
Group AB (publ). Catfish Shipping AB har dock inte för avsikt att göra detta avtal
gällande.
Sedan ovan nämnda ägarförändringen har innehaven i Emerging Technologies och
Frontyard avyttrats, båda med positivt resultat. Resterande riskkapitalplaceringar har
avyttrats efter årsskiftet.
Utveckling av rederirörelsen
Styrelsen studerar för närvarande aktivt ett antal projekt av industriell karaktär. Dessa
baseras på nybyggnation av produkttankfartyg för långsiktigt säkrad sysselsättning med
industriella kunder.
Resultat
Resultat före skatt år 2003 uppgår till -4.039 Mkr (-5.417 Mkr). Nettoresultatet uppgår
till -1.580 Mkr (-5.417 Mkr). Nettoresultatet har påverkats positivt av uppskjuten skatt
om 2.459 Mkr.
Eget kapital
Eget kapital uppgick per den 31 december 2003 till 7.086 Mkr (8.667 Mkr), motsvarande
16.2 kr per aktie (19.8 kr).
Likviditet
Vid bokslutsperioden slut uppgick likvida medel, inklusive kortfristiga placering, till 0.727
Mkr (0.575 Mkr).
Personal
Bolaget har under 2003 inte haft några anställda. Verksamheten har fram t o m den siste
augusti handhafts av Delphi Economics AB (publ) i enlighet med ett förvaltningsavtal som
slöts i samband med bildandet av Delphi Private Placement Group AB (publ). Detta avtal
har belastat resultatet med ca 1.6 Mkr under 2003.
Aktien
Aktien handlas sedan den 23 december 2003 på beQuoteds marknadsplats
www.bequoted.com och återges därmed även i de flesta dagstidningar. Aktien har sedan
den noterades handlats som högst för 18 kr och lägst 11 kr. Totalt har ca 10 000 aktier
omsatts till och med den sista februari 2004.
-2-
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Delphi Private Placement Group AB (publ) har som ett led i avvecklingen av
riskkapitalportföljen medverkat vid bildandet av VitaNova Ventures AB (publ). Bolaget är
ett aktivt investeringssällskap som har för avsikt att noteras på en marknadsplats senast
i juni 2004.
Ett erbjudande har riktats till aktieägarna i Amphion Shipping AB att för varje 15-tal
aktier i Amphion Shipping AB erbjudas en nyemitterad B-aktie i Delphi Private Placement
Group AB (publ).
På basis av nu ingångna samt genomförda och avtalade avyttringar beräknas resultatet
vara positivt under första kvartalet 2004.
Denna bokslutkommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Kommande rapporteringstidpunkter;
Delårsrapport för kvartal 1, 2004 – 22 april 2004
Delårsrapport för kvartal 2, 2004 – 19 augusti 2004
Delårsrapport för kvartal 3, 2004 – 28 oktober 2004
Bokslutskommuniké för 2004 – februari 2005
Stockholm den 4 mars 2004
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Nygren, Verkställande direktör
Svithoid Tankers AB (publ)
Mobil: 0709 – 722 581
E-post: [email protected]
-3-
Delphi Private Placement Group AB (publ)
Resultaträkningar (TSEK)
2003
2002
Förvaltningsverksamhet
Realisationsresultat aktier och andelar
Nedskrivningar aktier och andelar
Administrationskostnader
-
1 648
117
2 298
-
622
4 225
1 823
Rörelseresultat
-
4 062
-
5 426
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Övrigt
5
Skatt
4 039
-
2 459
Netto resultat
-
1 580
1 295
11 567
2 010
- 14 872
18
-
18
-
-
9
-
Resultat före skatter
2001
5 417
- 14 854
-
-
5 417
- 14 854
2003
2002
2001
727
2 459
1 023
3 558
575
1 469
6 673
354
489
13 396
7 767
8 717
14 239
7 086
462
218
8 667
50
14 084
155
7 767
8 717
14 239
2003
2002
2001
Balansräkningar den 31 december (TSEK)
Likvida medel och kortfristiga placeringar
Uppskjuten skattefodran
Övriga omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Tillgångar
Eget kapital
Räntebärande skulder
Räntefria skulder
Eget kapital och skulder
Kassaflödesanalyser (TSEK)
Den löpande verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
-
4 070
114
-
1 814
1 086
-
1 992
1 086
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-
3 956
-
2 900
-
906
Kassaflöde från investeringsverksamheten
4 108
3 121
266
Årets kassaflöde
152
221
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
575
727
354
575
994
354
91%
neg.
-3,6
7 086
16,2
99%
neg.
-12,4
8 667
19,8
99%
neg.
-33,9
14 084
32,1
-
640
Nyckeltal
Soliditet
Avkastning på eget kapital
Resultat per aktie (kr)
Eget kapital (Tkr)
Eget kapital per aktie (kr)
-4-