DOC - Europa.eu

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
MEMO
Bryssel den 10 september 2014
Frågor och svar: Junckerkommissionen
Den tillträdande kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker tillkännager i dag
ansvarsfördelningen i sin kommission och hur arbetet ska läggas upp vid kommissionen
när han tillträtt (se IP/14/984 och SPEECH/14/585). Några viktiga fakta:
Junckerkommissionen i korthet
 Ett starkt och erfaret team med 5 f.d. premiärministrar, 4 f.d. vice premiärministrar,
19 f.d. ministrar, 7 gamla kommissionärer (bl.a. Jyrki Katainen som började på
Barroso II-kommissionen i juli 2014 som Olli Rehns ersättare) och 8 f.d. ledamöter
av Europaparlamentet. 11 av komissionärerna har en solid bakgrund inom ekonomi
och finans, medan 8 har omfattande utrikespolitisk erfarenhet. En knapp tredjedel
av kandidaterna (9 av 28), inklusive Juncker, kandiderade i årets val till
Europaparlamentet.
 Ett friskt och dynamiskt team med en lägre medelålder än den sittande
kommissionen. Bland annat är de vice ordförandenas medelålder 49 år.
 Junckerkommissionen omfattar 9 kvinnor och 19 män. Kvinnorna utgör alltså
ungefär en tredjedel och männen ungefär två tredjedelar.
 3 av 7 vice ordförande (43 %) är kvinnor.
 Av ledamöterna hör 14 till Europeiska folkpartiet (EPP), 8 till Progressiva förbundet
av Socialdemokrater (S&D), 5 till Alliansen liberaler och demokrater för Europa
(ALDE) och 1 till Europeiska konservativa och reformister (ECR).
 Av de vice ordförandena hör utrikesrepresentanten (unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik) och den första vice ordföranden till Progressiva
förbundet av Socialdemokrater (S&D), medan 3 vice ordförande hör till Europeiska
folkpartiet (EPP) och 2 till Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE).
Hur ändras kommissionens arbetssätt?
Den tillträdande ordföranden Jean-Claude Juncker förklarade i sitt tal i Europaparlamentet
den 15 juli 2014 att han vill att kommissionens organisation ska inriktas på att förverkliga
de politiska riktlinjer som han valdes på. – Jag vill ha ett EU som är större och mer
ambitiöst i de stora sakerna, och mindre och blygsammare i de små sakerna, sade han.
Därför har han valt att organisera den nya kommissionen i projektgrupper (se nedan).
Kontaktpersoner:
Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)
Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)
För allmänheten: Europa direkt tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post
MEMO/14/523
I Junckerkommissionen blir det 6 vice ordförande utöver utrikesrepresentanten som
ju också är en vice ordförande för kommissionen. Det ska finnas en förste vice
ordförande, som ansvarar för bättre lagstiftning, förbindelser mellan institutionerna,
rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna (Frans
Timmermans). Den förste vice ordföranden ska fungera som ordförandens högra hand
och
bl.a.
se
till
att
alla
kommissionsförslag
följer
subsidiaritetsoch
proportionalitetsprinciperna, som är grunden för kommissionens arbete. Som
ordförandens ställföreträdare ska han svara för kommissionens kontakter med de andra
EU-institutionerna.
De vice ordförandena ska leda projektgrupper och styra och samordna ett antal
kommissionärers arbete. Det ska garantera ett dynamiskt samspel mellan alla
kommissionärer, bryta silomentaliteten och motverka statiska strukturer.
De vice ordförandena och kommissionärerna måste lita på varandra. En kommissionär
måste ha en vice ordförandes stöd för att föra upp ett nytt initiativ på kommissionens
arbetsprogram eller kommissionärskollegiets dagordning. Samtidigt måste en vice
ordförande ha stöd av kommissionärerna i sin projektgrupp för att kunna färdigställa sina
projekt. Varje kommissionär har ett ansvarsområde, några bredare och mer
övergripande och andra mer specialiserade. Alla kommissionärer måste bidra till detta nya
samarbetsbaserade upplägg.
Vad ska de vice ordförandena göra i Junckerkommissionen?
Jean-Claude Juncker har valt att ge de vice ordförandena särskilda uppdrag som de
måste utföra.
De vice ordförandena ska ansvara för ett antal välavgränsade projekt och ska leda och
samordna arbetet i hela kommissionen på de områden som nämns i de politiska
riktlinjerna, t.ex. öka sysselsättning, tillväxt och investeringar, skapa en sammankopplad
digital inre marknad, sörja för en störningstålig energiunion och bygga upp en fördjupad,
rättvisare ekonomisk och monetär union. Detta möjliggör ett mycket starkare samarbete
över olika ansvarsområden, där flera kommissionärer samarbetar med de vice
ordförandena i grupper som kan ändras efter behov och beroende på nya projekt som
framkommer vartefter.
De vice ordförandena ska också sköta en strategisk filtrering. I regel kommer
ordföranden bara att föra upp ett nytt initiativ på kommissionens arbetsprogram eller
kommissionärskollegiets dagordning om det har stöd av en vice ordförande på grundval av
sunda argument och en tydlig motivering. I det sammanhanget, särskilt med tanke på
agendan för bättre lagstiftning och den begränsade budgeten, kommer ordföranden att
lyssna särskilt noga på den förste vice ordföranden med ansvar för bättre lagstiftning,
förbindelser mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande
rättigheterna (Frans Timmermans) och på vice ordföranden med ansvar för budget och
personal (Kristalina Georgieva).
De vice ordförandena ska också bestämma vem som på deras ansvarsområde ska
företräda kommissionen i de andra EU-institutionerna, i de nationella parlamenten och i
andra sammanhang på nationell, europeisk och internationell nivå.
De vice ordförandena ska få stöd av generalsekretariatet, men ska främst lita på ett nära
samarbete med berörda kommissionärer och de avdelningar som sorterar under dem.
2
Hur ska projektgrupperna fungera?
Projektgrupp Öka sysselsättning, tillväxt och investering
– Min främsta prioritering och den röda tråden i alla förslag är att få EU tillbaka till tillväxt
och få folk tillbaka till anständiga jobb, säger Jean-Claude Juncker.
Gruppledare är Jyrki Katainen, vice ordförande för sysselsättning, tillväxt, investeringar
och konkurrenskraft.
Ett av kommissionens viktigaste mål blir att stärka EU:s konkurrenskraft, stimulera
investeringar och skapa jobb. Den vice ordföranden för sysselsättning, tillväxt,
investeringar och konkurrenskraft kommer bl.a. att få i uppdrag att styra, samordna,
presentera och genomföra ett omfattande sysselsättnings-, tillväxt- och investeringspaket
som ska göra det möjligt att uppbåda upp till 300 miljarder euro i ytterligare offentliga och
privata investeringar i realekonomin de kommande tre åren.
Han kommer därför att behöva styra och samordna ett stort antal kommissionärers
arbete, som alla kommer att bidra till paketet och till målen mer allmänt. Han ska styra
och samordna arbetet för bl.a. kommissionärerna för ekonomiska och finansiella frågor,
sysselsättning, socialpolitik, färdigheter och arbetskraftens rörlighet, regionalpolitik, inre
marknad, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, finansiell stabilitet,
finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, digital ekonomi och digitalt samhälle,
klimatåtgärder och energi samt transporter och rymden.
Projektgrupp En digital inre marknad
– Genom att skapa en sammankopplad digital inre marknad kan vi alstra upp till
250 miljarder euro i ytterligare tillväxt i EU under min kommissions mandatperiod, och
3
skapa hundratusentals nya jobb, särskilt för ungdomar, och ett livskraftigt
kunskapssamhälle. EU bör ta ledningen i de kreativa branscherna, med hänsyn tagen till
den kulturella mångfalden, säger Jean-Claude Juncker.
Gruppledare är Andrus Ansip, vice ordförande för den digitala inre marknaden.
För att bättre ta vara på den digitala teknikens möjligheter behöver vi bryta
silomentaliteten inom teleregering, upphovsrätt, personuppgiftsskydd, spektrumreglering
och konkurrensrätt. Upphovsrätten, som ska sortera under kommissionären för digital
ekonomi och samhälle (Günther Oettinger), bör också moderniseras mot bakgrund av den
digitala revolutionen och konsumenternas nya beteenden. Den bör bidra till att bygga upp
en framgångsrik europeisk medie- och innehållsbransch. Kommissionen kommer att
fortsätta att prioritera kulturell mångfald på detta område.
Den vice ordföranden för den digitala inre marknaden ska lägga fram långtgående förslag
till lagstiftning för en sammankopplad digital inre marknad. Han ska styra och samordna
arbetet för bl.a. kommissionärerna för digital ekonomi och digitalt samhälle, inre marknad,
industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, sysselsättning, socialpolitik,
färdigheter och arbetskraftens rörlighet, konsumenter och jämställdhet, ekonomiska och
finansiella
frågor,
skatter
och
tullar,
regionalpolitik
samt
jordbruk
och
landsbygdsutveckling.
4
Projektgrupp En störningstålig energiunion med en framsynt
klimatpolitik
– Jag vill reformera och omorganisera EU:s energipolitik till en ny europeisk energiunion.
Vi behöver samla våra resurser, kombinera vår infrastruktur och förena vår
förhandlingskraft gentemot omvärlden. Vi måste diversifiera vår energiförsörjning och
minska flera medlemsstaters starka energiberoende, säger Jean-Claude Juncker.
Gruppledare är Alenka Bratušek, vice ordförande för energiunionen.
EU behöver en störningstålig energiunion. Att diversifiera vår energiförsörjning och minska
flera medlemsstaters starka energiberoende kommer att göra EU mer oberoende och öka
den förnybara energins andel, samtidigt som ett energisnålare EU skapar sysselsättning
och minskar kostnaderna. Här ingår bl.a. ett bindande mål på 30 % ökad
energieffektivitet till 2030, vilket Jean-Claude Juncker efterlyste i sitt tal i
Europaparlamentet den 15 juli. Den vice ordföranden för energiunionen ska bl.a.
reformera och omorganisera EU:s energipolitik till en ny europeisk energiunion. Hon
kommer att styra och samordna arbetet för kommissionärerna för klimatåtgärder och
energi, transport och rymd, inre marknad, industri, entreprenörskap samt små och
medelstora företag, miljö, havsfrågor och fiske, regionalpolitik, jordbruk och
landsbygdsutveckling samt forskning, vetenskap och innovation.
Projektgrupp En
monetär union
fördjupad
och
rättvisare
ekonomisk
och
– Krisen har bara gjort en paus. Vi måste utnyttja den här pausen för att befästa och
komplettera de unika åtgärder vi vidtog under krisen, förenkla dem och göra dem mer
5
socialt legitima. Det är inte förenligt med en social marknadsekonomi att redare och
spekulatörer blir ännu rikare medan pensionärer inte längre kan försörja sig själva, säger
Jean-Claude Juncker.
Gruppledare är Valdis Dombrovskis, vice ordförande för euron och dialogen mellan
arbetsmarknadens parter.
På grundval av de s.k. fyra ordförandenas rapporter och kommissionens plan för en
djupgående och verklig ekonomisk och monetär union och med hänsyn tagen till EU:s
sociala dimension, måste kommissionen fortsätta reformera den ekonomiska och
monetära unionen för att bevara eurons stabilitet. Den vice ordföranden för euron och
dialogen mellan arbetsmarknadens parter ska sköta Europeiska planeringsterminen (EU:s
process för ekonomisk styrning) och samordna, lägga fram och genomföra initiativ för att
öka enhetligheten mellan euroländernas närings-, budget- och arbetsmarknadspolitik.
Ekonomiska reformer och justeringsprogram behöver kompletteras med sociala åtgärder.
Det kan bara uppnås genom ständig dialog med arbetsmarknadens parter på EU-nivå,
fack och arbetsgivare. Den sociala marknadsekonomin kan bara fungera om det finns en
dialog, bl.a. om känsliga frågor som bevarad köpkraft och indexreglering av löner. Av
denna anledning har den vice ordföranden för euron och dialogen mellan
arbetsmarknadens parter fått det särskilda ansvaret att främja och stödja dialogen mellan
arbetsmarknadens parter på EU-nivå.
Han ska styra och samordna verksamheten för kommissionärerna för ekonomiska och
finansiella frågor, skatter och tullar, sysselsättning, socialpolitik, färdigheter och
arbetskraftens
rörlighet,
finansiell
stabilitet,
finansiella
tjänster
och
kapitalmarknadsunionen, inre marknad, industri, entreprenörskap samt små och
medelstora företag, utbildning, kultur, ungdom och medborgarskap, regionalpolitik samt
rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.
6
Förste vice ordförande med ansvar för bättre lagstiftning,
förbindelser mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och
stadgan om de grundläggande rättigheterna
Den nya posten som förste vice ordförande med ansvar för bättre lagstiftning, förbindelser
mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna
(Frans Timmermans) var ett löfte från Jean-Claude Juncker till Europaparlamentet. Den
förste vice ordföranden ska fungera som ordförandens högra hand. Som ansvarig för
bättre lagstiftning ska han se till att alla kommissionsförslag följer subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna, som är grunden för kommissionens arbete. Han ska också
fungera som principernas väktare och se till att stadgan om de grundläggande
rättigheterna och rättsstatsprincipen följs i all kommissionsverksamhet. Detta är en stark
signal om kommissionens beslutsamhet att land ska med lag byggas och att de
grundläggande rättigheterna ska respekteras.
Han kommer därför att arbeta med alla kommissionärer, särskilt med kommissionärerna
för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet och kommissionären för migration
och inrikes frågor, eftersom deras områden har särskilt stark anknytning till
rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna.
Som ordförandens ställföreträdare ska han svara för kommissionens kontakter med
nationella parlament och de andra EU-institutionerna.
7
Vice ordförande för budget och personal
I kärva ekonomiska tider är det viktigare än någonsin att personal och pengar används på
bästa sätt.
För att garantera att resurserna fördelas efter kommissionens politiska prioriteringar och
för att garantera att alla åtgärder ger så goda resultat som möjligt kommer vice
ordföranden för budget och personal (Kristalina Georgieva) att granska alla
kommissionsinitiativ med avseende på effekter för budget och personal. Hon ska också
modernisera EU:s förvaltning och bl.a. öka IT-användningen. Ett annat uppdrag blir att
öka andelen kvinnor på chefs- och mellanchefsnivå till 40 % till slutet av mandatperioden.
Hon kommer att arbeta med alla kommissionärer.
Utrikesrepresentant (unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik)
– Vi behöver bättre rutiner för att föregripa händelseutvecklingen tidigt och snabbt ta fram
gemensamma svar. Vi behöver bli effektivare på samspelet mellan EU:s utrikespolitiska
redskap. Handelspolitiken, utvecklingsbiståndet, vårt medlemskap i internationella
finansinstitutioner och granskapspolitiken måste samverka och användas enligt enhetliga
principer, säger Jean-Claude Juncker.
EU:s utrikesrepresentant (unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik, Federica Mogherini) är den europeiska ”utrikesministern”, som leder
EU:s utrikespolitik och ansvarar för representationen i länder utanför EU och vid
internationella organisationer. Hon har en unik fördragsfäst ställning eftersom hon
8
företräder både EU-länderna som utrikesrepresentant och kommissionen som en av dess
vice ordförande.
I kommissionen blir hon ansvarig för projektet En starkare global aktör, där hon ska
bidra till att styra all kommissionens verksamhet som rör yttre förbindelser.
För att kombinera alla verktyg i kommissionens verktygslåda på ett effektivare sätt blir
hon ansvarig för att styra och samordna arbetet för bl.a. komissionärerna för den
europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingarna, handel, internationellt
samarbete och utveckling samt humanitärt bistånd och krishantering. I sin egenskap av
vice ordförande i kommissionen måste hon samtidigt sköta sitt uppdrag i
kommissionärskollegiet. Därför kan hon vid behov be kommissionären för den europeiska
grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingarna och andra kommissionärer att ta över
på de områden där kommissionen är behörig. Då får hon utrymme att koncentrera sig på
de verkliga geopolitiska utmaningarna.
Vilken är den rättsliga grunden för ändringarna?
Enligt artikel 17.6 i fördraget om Europeiska unionen har kommissionens ordförande rätt
att organisera kommissionens arbete.
Artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen
(…)
6. Kommissionens ordförande ska
a) ange riktlinjer för kommissionens uppgifter,
9
b) besluta om kommissionens interna organisation för att se till att det råder
samstämmighet i dess arbete och att den arbetar effektivt och som ett kollegialt organ,
c) utse vice ordförande bland kommissionens ledamöter, med undantag av unionens höga
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
Hur fattas beslut? Hur blir det med kollegialiteten?
Alla ledamöter av kommissionärskollegiet (ordföranden, de vice ordförandena och övriga
kommissionärer) har en röst var. Eftersom alla beslut fattas kollegialt berörs alla
kommissionärer av alla beslut.
Får utrikesrepresentanten en ställföreträdare, och vad ska han
eller hon i så fall göra?
Den 8 september kom Jean-Claude Juncker överens med utrikesrepresentanten Federica
Mogherini om ett nytt, praktiskt upplägg för en effektivare utrikespolitik för EU.
Kommissionären för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingarna
(Johannes Hahn) och andra kommissionärer tar över för henne på de områden där
kommissionen är behörig, när hon tycker att det behövs.
– Jag avser att ge andra utrikeskommissionärer i uppdrag att agera ställföreträdare för
utrikesrepresentanten, både inom kommissionen och internationellt, säger Jean-Claude
Juncker i sina politiska riktlinjer.
Hur blir arbetsfördelningen mellan vice ordföranden för euron och
dialogen mellan arbetsmarknadens parter och ekonomi- och
finanskommissionären?
Den vice ordföranden för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter (Valdis
Dombrovkis) och kommissionären för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och
tullar (Pierre Moscovici) ska samarbeta i en andra av kollegialitet och tillit till varandra
(se ovan under ”Vice ordförande”). Den vice ordföranden för euron och dialogen mellan
arbetsmarknadens parter ansvarar för Europeiska planeringsterminen (EU:s process av
ekonomisk styrning) och ska alltså styra och samordna arbetet för en rad kommissionärer
som bidrar till planeringsterminen (se ovan, diagrammet för Projektgrupp En fördjupad
och rättvisare ekonomisk och monetär union). Kommissionären för ekonomiska och
finansiella frågor, skatter och tullar ska alltså bidra till den närings- och finanspolitiska
delen av planeringsterminen tillsammans med kommissionären för sysselsättning,
socialpolitik, färdigheter och arbetskraftens rörlighet (Marianne Thyssen) som ska bidra
till de arbetsmarknads- och socialpolitiska delarna och till initiativ för en fördjupad
monetär union (och mer allmänt till Projektgrupp En fördjupad och rättvisare ekonomisk
och monetär union), men eftersom hans ansvarsområde är mycket bredare och även
omfattar skatter och tullar, ska han också arbeta med den vice ordföranden för budget
och personal (Kristalina Georgieva) och den vice ordföranden för sysselsättning, tillväxt,
investeringar och konkurrenskraft (Jyrki Katainen).
Varför har klimatkommissionär?
och
energipolitiken
samlats
hos
en
EU behöver tala med enad, stark stämma inför Förenta nationernas möte i Paris 2015 och
senare. Klimat- och energikommissionären (Miguel Arias Cañete) kommer att få alla
nödvändiga verktyg för det, under ledning av den vice ordföranden för energiunionen
(Alenka Bratušek). Klimat- och energipolitiken förstärker varandra: att öka andelen
10
förnybar energi är inte bara ett ansvarsfullt svar på klimatförändringarna, utan också en
näringspolitisk nödvändighet för att EU ska få energi till rimliga priser på medellång sikt.
Ökad energieffektivitet bidrar samtidigt inte bara till fler jobb i strategiska branscher och
lägre kostnader för konsumenterna, utan gör också EU:s energipolitik hållbarare. Med
andra ord går klimat- och energipolitiken hand i hand och har nu samlats i samma hand.
Generaldirektoraten för klimatåtgärder respektive energi förblir separata, men sorterar
under samma kommissionär.
Varför finns det en kommissionär för ekonomiska och finansiella
frågor och skatter och tullar?
Den nya posten som kommissionär för ekonomiska och finansiella frågor och skatter och
tullar (Pierre Moscovici) ska garantera att skatt- och tullpolitiken fortsätter som en
byggsten i den ekonomiska och monetära unionen och bidrar till en smidigt fungerande
ekonomisk styrning i EU. Beskattningen bör inte ses åtskild från det bredare politiska
sammanhang som kommissionen svarar för. Särskilt med tanke på finanskrisen är det
tvärtom tydligt att skatter måste ses som en viktig del av kommissionens strävan mot en
fördjupad ekonomisk och monetär union.
Varför finns det en ny kommissionär för finansiell stabilitet,
finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen?
Under några få år har EU lagt fram en rad långtgående, unika förslag till
regleringsreformer för ökad finansiell stabilitet och bättre tillsyn över finansmarknaderna.
Tiden är nu mogen att samla befintligt kunnande och ansvar på ett ställe. Kommissionären
för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen (Jonathan Hill)
ska särskilt se till att kommissionen aktivt och vaksamt tillämpar de nya reglerna om
tillsyn och rekonstruktion, så att de europeiska bankerna blir sundare och kan gå tillbaka
till att låna ut pengar till realekonomin.
Små och medelstora företag är den europeiska ekonomins ryggrad. En mindre splittrad
utlåningsmarknad kan hjälpa dem att frodas och förbättra sina resultat. Nästa steg blir att
utveckla och integrera kapitalmarknaderna, eftersom de är en bättre finansieringskälla än
banklån för innovativa projekt och långsiktiga investeringar.
Kommissionären för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen
ska också svara för förbindelserna med Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA), Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten
(ESMA),
Europeiska
systemrisknämnden
(ESRB)
och
Gemensamma rekonstruktionsnämnden (SRB, som ska inledda sin verksamhet under
2015).
Varför har miljö,
kommissionär?
havsfrågor
och
fiske
samlats
hos
en
Miljö-, havs- och fiskepolitiken har två saker gemensamt: behovet att bevara naturresurser och det faktum att de har avgörande betydelse för konkurrenskraften. Miljö-,
havs och fiskepolitiken har samlats (hos Karmenu Vella) för att kombinera ”blå” och
”grön” tillväxt, så att miljö- och havspolitik kan verka för att skapa jobb, bevara resurser,
stimulera tillväxt och uppmuntra investeringar. Att skydda miljön och bevara
konkurrenskraften måste fungera tillsammans: bägge handlar om en hållbar framtid.
11
Varför har ingen kommissionär ansvar för enbart utvidgning?
Kommissionären för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingarna
(Johannes Hahn) ska svara för den utökade grannskapspolitiken men också för de
pågående utvidgningsförhandlingarna.
– EU behöver ta en paus från utvidgningen, så att vi kan befästa det som vi har uppnått
med 28 länder. Därför ska vi under min mandatperiod fortsätta de pågående
förhandlingarna, särskilt med länderna på västra Balkan som behöver europeiska utsikter,
men det blir ingen mer utvidgning de nästa fem åren, säger Jean-Claude Juncker i sina
politiska riktlinjer.
Vad behövs nu för att Junckerkommissionen ska tillträda?
Den tillträdande ordföranden Jean-Claude Juncker lämnade den 5 september 2014 över en
förteckning över kommissionärskandidater till Europeiska unionens råd.
Innan dess hade han personligen intervjuat alla kandidaterna, och dessutom utsåg rådet
den 30 augusti i samråd med Jean-Claude Juncker en utrikesrepresentant som också blir
vice ordförande i kommissionen.
Den 5 september 2014 antogs den slutgiltiga förteckningen över kommissionärskandidater
i samförstånd med Europeiska unionens råd enligt artikel 17.7 i fördraget om Europeiska
unionen.
Sedan är det Europaparlamentet som beslutar om man godkänner hela uppsättningen
ledamöter, inklusive ordföranden och utrikesrepresentanten. Det innebär att kandidaterna
frågas ut i ansvariga parlamentsutskott enligt regel 118 i parlamentets arbetsordning. Om
Europaparlamentet godkänner kommissionen är det Europeiska rådet som formellt utser
kommissionen enligt artikel 17.7 i fördraget om Europeiska unionen.
Mer information
Se IP/14/984
Efter en valkampanj i hela EU föreslog Europeiska rådet den 27 juni 2014 Jean-Claude
Juncker som ordförande för Europeiska kommissionen. Med utgångspunkt i de politiska
riktlinjer han redovisade i Europaparlamentet valdes Jean-Claude Juncker till nästa
kommissionsordförande med en klar majoritet på 422 röster i Europaparlamentets
plenarmöte den 15 juli 2014.
Jean-Claude Junckers hemsida:
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission
Politiska riktlinjer för nästa Europeiska kommission. En ny start för EU: Mitt
program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm
Jean-Claude Juncker på Twitter: @JunckerEU #TeamJunckerEU
12
Download