ÅA Matematik, Höglund J.

advertisement
Matematik
Matematiken är en klassisk vetenskap som idag är aktuellare än någonsin. Den moderna teknologin
baserar sig i allt högre grad på matematiska modeller och beräkningar, och många av dagens
naturvetenskaper börjar få en allt mer matematisk prägel. Magistersexamen i matematik kan
avläggas på fem linjer: matematiklärare, allmän linje, tillämpad matematik, försäkrings- och
finansmatematik samt matematisk statistik.
Den allmänna linjen innehåller mest matematikstudier och är därför lämplig för studerande som
vill fortsätta som forskare.
Linjerna för tillämpad matematik och matematisk statistik ger utbildning för utredningsuppgifter
inom kvantitativ planering, offentlig förvaltning och näringsliv.
Linjen i försäkrings- och finansmatematik ger färdigeter för verksamhet i riskbedömning och
planering av ekonomiska processer inom offentliga sektorn, försäkringsbolag, banker och olika
investeringsföretag. På linjen kan man välja kurser som ingår direkt i eller stöder SGF-examen (s.k.
aktuarieexamen). Innehållet och kvaliteten i denna examen övervakas av Social- och
hälsovårdsministeriet, som också ordnar examination.
Matematiklärare utbildas för högstadier, gymnasier och t.ex. tekniska yrkesläroanstalter.
Matematiklärarens andra undervisningsspråk är i allmänhet fysik eller kemi.
Antagningsinformation
Kandidat- och magisterantagning 2014
Humanistiska fakulteten antar studerande till följande två separata ansökningsmål för avläggande av
kandidat- och magisterexamen:
1) Språk: engelska språket och litteraturen, finska språket, franska språket och litteraturen, ryska
språket och litteraturen, svenska språket, tyska språket och litteraturen
2) Kultur, historia och filosofi: filosofi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap,
musikvetenskap, nordisk etnologi, nordisk folkloristik, religionsvetenskap
Ansökan görs i det elektroniska ansökningsprogrammet (YSHJ), som du kommer till via
www.universitetsansokan.fi. Ansökningstiden utgår den 1 april 2014 kl. 16.15.
Mera information om ansökningsförfarandet finns under Hur söker man och Behörighet. De
sökande som fått behörighetsgivande utbildning utanför Norden, ska även bekanta sig med
informationen för sökande med utländsk behörighet.
Ansökningsmålet språk
I samband med ansökan till ansökningsmålet språk ska den sökande rangordna maximalt tre (3)
ämnen i preferensordning. Som första ämne väljs det språk den sökande i första hand önskar som
huvudämne.
Tilldelning av huvudämne
De som antas till det gemensamma ansökningsmålet språk. De antagna tilldelas huvudämne innan
studiestarten. Vid tilldelningen av huvudämne tas i beaktande sökandes grundpoäng, tilläggspoäng,
preferenspoäng, urvalsprovspoäng samt den rangordning av ämnen som sökande angett i samband
med ansökan. Ämnena finska språket och ryska språket och litteraturen kan anta sökande som inte
skrivit de specifika ämnenas urvalsprov.
Poängberäkning
Följande kriterier beaktas för antagning till ansökningsmålet:
a) grundpoäng för den behörighetsgivande utbildningen,
b) tilläggspoäng för studentexamensprov i modersmål,
c) preferenspoäng för det ansökningsmål som placerats som första i rangordning av Åbo Akademis
utbildningar i ansökan samt
d) det bästa urvalsprovsresultatet.
Se också Åbo Akademis gemensamma kriterier för närmare beskrivning av poängräkning och
språklig behörighet och språkprov i svenska.
Ansökan om ny studierätt
Studerande som antagits 1.8.2009 eller senare vid fakulteten kan byta huvudämne inom
ansökningsmål 1) resp. inom ansökningsmål 2) (se ovan) inom studierna för kandidatexamen.
Förutsättningen är att grundstudierna (25 sp) i det tilltänkta huvudämnet är avklarade med minst
vitsordet 3/5 och att examinator i det tilltänkta huvudämnet förordar huvudämnesbyte.
Nivåbyte
Studerande som antagits till humanistiska fakulteten för att avlägga lägre- och högre
högskoleexamen men som redan tidigare avlagt minst en lägre högskoleexamen vid universitet eller
yrkeshögskola kan enligt beslut av humanistiska fakulteten (HF 8.9.2009 § 9) anhålla om byte av
examensnivå från kandidatnivån till magisternivån utan att avlägga en ny lägre högskoleexamen.
Förutsättningen för byte av nivå är minst en avlagd lägre högskoleexamen och kunskaper som
motsvarar grundstudier till en omfattning av 25 studiepoäng i huvudämnet.
Antagningstatistik
På Åbo Akademis sidor om studerandestatistik hittas bl.a. Antagningsstatistik om antalet sökande
och antagna till de olika ämnena.
Statistik över ansökande till matematik i ÅA:
Sökande till Sökande i
första
ÅA per
preferens
ansöknings-
Deltog i
urvalsprov
Antagna
Antagna i % Antagna
av sökande högsta
poängtal
Antagna
lägsta
poängtal
mål
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
83
48
23
38
45,8%
97,0
65,0
Poängsättning av betyg
Studentexamen
Åbo Akademi har en förenhetligad poängsättning av studentexamensbetygen. Det innebär att
grundpoäng för studentexamen ges enligt följande skala;
Vitsord
lång
kort
laudatur
7
5
eximia
6
4
magna
5
3
cum laude
4
2
lubenter
3
1
approbatur
2
0
För varje skrivet prov ges poäng. Det innebär t.ex. att en sökande som har skrivit proven i
modersmål, andra inhemska språket (lång kurs), lång matematik, lång engelska och kort franska
samt två realprov kan få maximalt 47 grundpoäng. Undantag utgör Pedagogiska fakulteten som ger
poäng för de fem bästa proven, max 35 poäng.
Utöver detta ges tilläggspoäng enligt skalan ovan för studentexamensprov som är centrala för de
olika utbildningarna, se närmare under resp. utbildning. Proven i modersmål och realproven räknas
som "långa".
Notera att du får preferenspoäng för den utbildning du placerar först inom Åbo Akademis
antagning.
Hur söker man
Antagning till teknologie kandidat- och diplomingenjörs-utbildningen sker via diplomingenjörsoch arkitektutbildningens gemensamma antagning, DIA. Se närmare under utbildningarnas
presentationer.
Den som blir antagen i den gemensamma antagningen får studierätt för både kandidat- och
magisterexamen. Undantag är utbildningarna för farmaceuter och rättsnotarier där studierätten
gäller enbart för avläggande av lägre examen.
Antagningen till Åbo Akademi är gemensam för alla utbildningar. Det betyder att en sökande kan få
endast en studieplats inom samma antagning. Reservplatserna besätts samtidigt som de övriga
studieplatserna. Alla sökande får därför samtidigt slutgiltigt besked om antagningen och man kan
inte köa för en studieplats vid Åbo Akademi.
Antagning till samtliga utbildningar sker på basis av studentexamensbetyg eller motsvarande. För
det alternativ som anges i första preferens inom Åbo Akademis antagning ges preferenspoäng.
Poäng ges också för urvals- eller intresseprov.
Ansökan görs i det elektroniska ansökningsprogrammet YSHJ, som du kommer till
via www.universitetsansokan.fi
Ansökan ska göras senast den 1 april 2014 kl. 16.15.
Genom att fylla i ansökningsformuläret kan du söka till alla utbildningar. Inhemska studenter, som
har avlagt hela sin studentexamen 1990 eller senare behöver inte sända kopior av
studentexamensbetyget. Kopior av övriga betyg som ger poäng ska däremot sändas per post till Åbo
Akademi, liksom kopior av äldre studentexamensbetyg och andra relevanta intyg. Sökande som
avlägger endast enskilda studentexamensprov ska sända kopior av dessa intyg.
Alla bilagor och betygskopior som ska sändas till akademin postas under adressen nedan och bör
vara oss tillhanda senast 9.4.2014.
Åbo Akademi, studentexpeditionen
Tavastgatan 13
20500 Åbo
OBS! Om du avlägger din behörighetsgivande examen på andra stadiet efter ansökningstidens
utgång 2014 ska du göra din ansökan inom utsatt tid, men du ska sända betygskopior (ej
studentexamen) och andra intyg så att de är oss tillhanda senast 5.6.2014 kl. 16.15.
Källor:
http://www.abo.fi/ansok/matematiksok
http://www.abo.fi/ansok/Content/Document/document/25468
http://www.abo.fi/public/media/3846/studentantdeltagitiurvalsprov2013natet.pdf
http://www.abo.fi/ansok/poang
http://www.abo.fi/ansok/hur
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards