Likabehandlingsplan - JENSEN Online

advertisement
Likabehandlingsplan
JENSEN vuxenutbildning
2012/13
Syfte
Likabehandlingsplanen för JENSEN vuxenutbildning är en strategi för att undvika att deltagare i
utbildningar på JENSEN vuxenutbildning utsätts för direkt eller indirekt diskriminering i enlighet
med diskrimineringslagen (2008:657). Diskrimineringsgrunderna är följande:
Kön
Att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet
omfattas av diskrimineringsgrunden kön.
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Att någon inte identifierar sig som kvinna/man eller genom sin klädsel/annat sätt ger uttryck för
att tillhöra ett annat kön.
Etnisk tillhörighet
Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
Funktionshinder
Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons
funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått
därefter eller kan förväntas uppstå.
Sexuell läggning
Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Transsexualitet (se könsöverskridande
identitet eller uttryck ovan) och att någon vill genomgå eller har genomgått ett könsbyte är en
fråga om könstillhörighet och inte om sexuell läggning.
Ålder
Uppnådd levnadslängd.
Mål
JENSEN vuxenutbildning ska vara en arbetsplats som aktivt främjar likabehandling.
Likabehandling innebär att våra arbetsplatser skall vara anpassade, där så är möjligt, för såväl
kvinnor som män i olika åldrar, med eller utan funktionshinder, med olika etnisk tillhörighet, med
olika sexuella läggningar eller könsöverskridande identitet/uttryck.
JENSEN vuxenutbildning tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling, inklusive
trakasserier i olika former, och tolererar inte att sådana förekommer i vår verksamhet.
Ett inkluderande förhållningssätt är en förutsättning för att genomföra och agera efter de
grundläggande värden som fastställs i läroplanen för vuxenutbildning 2012, vilket vi främjar i vår
verksamhet.
Information om Likabehandlingsplanen
Alla elever som börjar på JENSEN vuxenutbildning ska få information om vår
likabehandlingsplan. Detta ska ske genom att lärare informerar sina elever. Vår
likabehandlingsplan finns också på JENSEN online och vår hemsida.
Förebyggande verksamhet kopplad till diskrimineringsgrunderna
JENSEN vuxenutbildnings värdegrund ska vara märkbar i varje möte mellan elever och personal
- elever. Alla elever ska mötas med respekt i möten med varandra, med lärare och övrig personal.
Alla som arbetar på JENSEN education har ansvar för att uppmärksamma om någon behandlas
kränkande.
Vid JENSEN vuxenutbildning eftersträvas ett öppet och förtroendefullt samarbetsklimat mellan
elever och personal. Därigenom erbjuds många kanaler för de eleverna att påtala tendenser till
kränkande behandling och/eller diskriminering genom:




närvarande medarbetare
bemannad reception
studievägledare på heltid (som träffar många elever för individuell studieplanering och
uppföljning)
verksamhetschef och biträdande verksamhetschef på plats i verksamheten
Kön
Mål
Ingen ska känna sig diskriminerad eller trakasserad för att hon/han är man eller kvinna. På
JENSEN vuxenutbildning arbetar vi för att bryta könsrollsmönster och för ett jämställt
förhållningssätt.
Aktiviteter
•
•
•
•
•
Alla teman i utbildning ska planeras utifrån en jämställd värdegrund.
Diskutera kvinnors och mäns roller i klassrummet och arbeta för att ingen särbehandlas
pga. kön.
Diskussioner kring en jämställd värdegrund i olika mötesforum.
Diskutera jämställdhet vid yrkesval och framtidsplaneringar.
Använda böcker och material som speglar ett jämställt förhållningssätt.
Könsöverskridande identitet
Mål
Ingen ska känna sig diskriminerad eller trakasserad på grund av sin könsidentitet.
Aktiviteter


JENSEN vuxenutbildning ska arbeta förebyggande för att inte någon ska bli trakasserad
eller diskriminerad på grund av sin könsidentitet.
Se till att varje elev ska känna trygghet oavsett könsidentitet.
Etnisk tillhörighet
Mål
Ingen ska känna sig diskriminerad eller trakasserad på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet.
På JENSEN vuxenutbildning ska alla ha samma rättigheter och chanser oavsett var man kommer
ifrån.
Aktiviteter




Lärarna ska i sin undervisning utgå från alla elevers erfarenheter och planera utbildningen
beroende på vad eleverna kan och är intresserade av.
Inom verksamheten ska alla arbeta för att alla ska känna till diskriminering på grund av
etnisk och kulturell bakgrund och arbeta förebyggande mot diskriminering.
Rutiner för klagomålshantering ska vara tydliga och alla medarbetare och elever ska känna
till hur och till vem de anmäler ifall de känner sig diskriminerade.
Lärarna ska använda böcker och material i utbildningen som inte är diskriminerande.
Funktionshinder
Mål
Ingen ska känna sig diskriminerad eller trakasserad för att de har ett funktionshinder. JENSEN
vuxenutbildning ska arbeta för att funktionshindrade ska ha samma möjligheter och rättigheter
som andra.
Aktiviteter


Lärare och medarbetare ska uppmärksamma funktionshinder i början av utbildningen och
anpassa utbildningen därefter med t.ex. speciella hjälpmedel.
Lärarna ska samarbeta med myndigheter och organisationer som är specialister inom
området för att få nödvändig hjälp och information.



Inom verksamheten ska berörda elever och personal ha tillräcklig med kunskap för att
kunna bemöta personer med olika funktionshinder.
Ledningen för JENSEN vuxenutbildning ska se till att personal kan delta i relevant
kompetensutveckling för att bemöta elever med funktionshinder.
Lärarna ska använda böcker och material i utbildningen som inte är diskriminerande.
Sexuell läggning
Mål
Ingen ska känna sig diskriminerad eller trakasserad på grund av sexuell läggning, könsidentitet
eller familjebildning. JENSEN vuxenutbildning ska arbeta för förståelse för olika sexuella
läggningar.
Aktiviteter



Inom verksamheten ska lärare och medarbetare arbeta för att alla ska känna till olika
sexuella läggningar och vilka lagar och rättigheter som finns i Sverige.
Inom verksamheten ska lärare, medarbetare och ledning arbeta för att alla ska känna till
vad som kan vara sexuella trakasserier.
Lärare ska använda böcker och material i utbildningen som inte är diskriminerande.
Ålder
Mål
Ingen ska känna sig diskriminerad eller trakasserad på grund av sin ålder. JENSEN
vuxenutbildning ska aktivt arbeta förebyggande samt främja allas rättigheter.
Aktiviteter



Vi ska arbeta aktivt för att alla ska känna sig trygga och delaktiga i verksamheten oavsett
ålder.
Lärarna ska arbeta aktivt för att ingen ska känna sig diskriminerad på grund av ålder i
klassrummet.
Vi ska utgå från klassrumsdiskussioner där elevernas erfarenheter belyses med syfte att
bryta invanda mönster
Annan kränkande behandling
Mål
Ingen på JENSEN vuxenutbildning ska känna sig kränkt.
Aktiviteter



JENSEN vuxenutbildning ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt.
Elever uppmuntras att vara med och bestämma genom studeranderepresentanter,
kursutvärderingar, studeranderåd och kvalitetsgruppen.
Medarbetare uppmuntras att vara delaktiga i alla delar av verksamhetens arbete.
Ansvarsfördelning
Verksamhetschef
Ansvarar enligt lag (2010:800) och förarbeten för att:





säkerställa att all personal och elever känner till att diskriminering och annan kränkande
behandling inte är tillåten på JENSEN vuxenutbildning
säkerställa att alla medarbetare arbetar för elevernas rättigheter och arbetar förebyggande
mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan tro, sexuell
läggning eller funktionshinder
varje år utvärdera likabehandlingsarbetet tillsammans med personal och elever
agera ifall han får vetskap om att diskriminering skett
säkerställa att personalen har vetskap om hur de dokumenterar en anmälan om
diskriminering.
Lärare och annan personal på JENSEN vuxenutbildning ansvarar för att:
•
•
•
•
följa skolans likabehandlingsplan,
planera sin undervisning och sitt arbete utifrån rådande likabehandlingsplan,
behandla alla i enlighet med diskrimineringsgrunderna,
dokumentera och följa rutiner vid kränkningsärende.
Elever:
Alla elever på JENSEN vuxenutbildning bör:
•
berätta om diskriminering och annan kränkande behandling som man ser på skolan
och delta i förbättringsarbetet i enlighet med likabehandlingsplanen.
Rutiner för utredning och dokumentation
Kränkande särbehandling
Kännetecknet för vad som betraktas som kränkande särbehandling och trakasserier är att
handlingarna är oönskade. Det är den enskildes ensak att avgöra vilket uppträdande som kan
accepteras och vilket som är kränkande.
Alla misstankar om kränkning måste dokumenteras och en handlingsplan ska upprättas.
Handlingsplanen gäller både den som har kränkt någon annan och den som upplever sig kränkt.

En elev som blir kränkt eller den som misstänker att någon blivit det ska anmäla detta till
personalen. Personalen meddelar verksamhetschef.

Verksamhetschef säkerställer att all information från den som har anmält kränkningen,
den som har blivit kränkt och personen/personerna som har kränkt dokumenteras.

Verksamhetschef formulerar en handlingsplan för ärendet där ansvarsfördelningen bland
personalen tydliggörs. En intern rapport skickas till rektor och affärsområdeschef.

Alla möten med berörda ska dokumenteras skriftligen.

Verksamhetschefen följer upp ärendet enligt handlingsplanen för att säkerställa att
diskrimineringen upphört.
Om det föreligger ett uppenbart fall av brottslig gärning, t.ex. olaga tvång, olaga hot, misshandel,
hets mot folkgrupp informeras affärsområdeschef och handlingen polisanmäls.
Samtliga elever får i regelbundet återkommande anonyma utvärderingar svara på hur de blir
bemötta av JENSEN vuxenutbildnings personal. Klagomål och synpunkter som framförs
anonymt i utvärderingar följs upp med ett samtal mellan ledningen för JENSEN vuxenutbildning
och den medarbetare det berör. Om kommentarerna är av allvarligare art, träffar ledningen för
JENSEN vuxenutbildning den grupp där utvärderingen genomförts, informerar om eventuella
åtgärder och bjuder in deltagarna till att ta kontakt med ledningen om de vill ha ett enskilt samtal
om det inträffade.
Förankring och uppföljning
Planen arbetas årligen fram av likabehandlingsgruppen i samarbete med övriga medarbetare på
JENSEN vuxenutbildning. Planen fastställs av verksamhetschef.
Aktiviteter som är upptagna i likabehandlingsplanen, på de olika nivåerna, redovisas och
följs årligen upp i samband med uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet.
Download